Study sets matching "chinese pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese pinyin"

33 terms
Chinese(pinyin)
bird
fish
dog
cat
Niǎo
Gǒu
Māo
bird
Niǎo
fish
307 terms
Chinese-Pinyin
红色
黄色
绿色
黑色
hóng sè
huáng sè
lǜ sè
hēi sè
红色
hóng sè
黄色
huáng sè
10 terms
Chinese pinyin
hóng sè
lǜ sè
hēi sè
kā fēi sè
red
green
black
brown
hóng sè
red
lǜ sè
green
38 terms
CHINESE- PINYIN
你好
中文
nǐ hǎo
zhōng wén
57 terms
Chinese pinyin
bō (b~)
pō (p~)
mō (m~)
fō (f~)
bō (b~)
pō (p~)
Chinese pinyin
sheng
sheng ri
de
wo de
birth
birthday
...
...
sheng
birth
sheng ri
birthday
36 terms
chinese pinyin
暑假
夏令营
转眼间
假期
shujia
xialingying
zhuanyanjian
jiaqi
暑假
shujia
夏令营
xialingying
27 terms
Chinese pinyin
浪漫
个性
外表
勇敢
lang man
gexing
waibiao
yonggan
浪漫
lang man
个性
gexing
Chinese pinyin
起床
吃早饭
去上学
吃午饭
get up
eat breakfast
go to school
eat lunch
起床
get up
吃早饭
eat breakfast
Chinese pinyin
Hello
Good bye
How are you?
I am good
nǐ hǎo
Zàijiàn
Nǐ hǎo ma
Wǒ hěn hǎo
Hello
nǐ hǎo
Good bye
Zàijiàn
8 terms
Chinese Pinyin
爸爸
妈妈
爷爷
奶奶
Dad
Mom
Grandpa
Grandma
爸爸
Dad
妈妈
Mom
13 terms
Chinese Pinyin
h-
q-
X-
zh
the h sound in high, but guttural
the ch in cheap
sounds like she
Ju in junk
h-
the h sound in high, but guttural
q-
the ch in cheap
Chinese (Pinyin)
1
2
3
4
...
...
...
...
1
...
2
...
11 terms
Chinese Pinyin
xīn
xīng
qīn
qīng
xīn
xīng
qīn
qīng
xīn
xīn
xīng
xīng
13 terms
Chinese Pinyin
Mao
Shouji
Dianhua
Haoma
Cat
Cell phone
Telephone
(Telephone or street) number
Mao
Cat
Shouji
Cell phone
18 terms
Chinese Pinyin
You
Good
Again
To see or to meet
You
Good
33 terms
Chinese Pinyin - Verbs
chī
xiǎng
mǎi
to eat
to drink
to want + verb
to buy
chī
to eat
to drink
51 terms
Chinese Pinyin
Hello
What's your name?
My name is...
Thank you
Nǐ hǎo
Nǐ jiào shénme míngzi?
Wǒ jiào...
Xièxie
Hello
Nǐ hǎo
What's your name?
Nǐ jiào shénme míngzi?
Basic Chinese- Colour(Pinyin)
hóng sè
lǜ sè
huáng sè
lán sè
hóng sè
lǜ sè
20 terms
Pinyin Chinese
你好(nǐ hāo)
你(nǐ)
好(hǎo)
我(wǒ)
hello, how do you do
you
good well
I, me
你好(nǐ hāo)
hello, how do you do
你(nǐ)
you
12 terms
Chinese Zodiac Animals - Pinyin
shǔ
niú
rat
ox
tiger
rabbit
shǔ
rat
niú
ox
Chinese pinyin
你好 nǐ hǎo
你 nǐ
叫 jiào
身么 shén me
hello
you
call or be called
what
你好 nǐ hǎo
hello
你 nǐ
you
Chinese pinyin
qǐng
jìn
zuò
please
to enter
to sit
to drink
qǐng
please
jìn
to enter
399 terms
Chinese Pinyin
a
ai
an
ba
Pinyin Sound
Pinyin Sound
Pinyin Sound
Pinyin Sound
a
Pinyin Sound
ai
Pinyin Sound
17 terms
Sports Chinese-pinyin-picture
打篮球
打网球
打排球
打乒乓球
dǎ lán qiú
dǎ wǎng qiú
dǎ pái qiú
dǎ pīng pāng qiú
打篮球
dǎ lán qiú
打网球
dǎ wǎng qiú
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
Basic Chinese- Colour(Pinyin)
hóng sè
lǜ sè
huáng sè
lán sè
hóng sè
lǜ sè
10 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
Chinese pinyin
Ni hao
lāoshīhao
dàjiāhao
Péng
Hello
Hello,teacher
Hello, everyone
My friends
Ni hao
Hello
lāoshīhao
Hello,teacher
133 terms
CHINESE PINYIN
Jīn tiān
Tiān qì
Zěn me yàng
Hěn hǎo
Today
Weather
How is/How are
Very good
Jīn tiān
Today
Tiān qì
Weather
8 terms
Chinese Pinyin
O
Ei
C
Ji
Wu
Ay
Ts
Dji
O
Wu
Ei
Ay
Chinese pinyin
Xià
Duō
Shù
Shàng
Below, underneath
Many, much
Shoe
Above
Xià
Below, underneath
Duō
Many, much
109 terms
Chinese Pinyin
ni3 hao3
xie4 xie4
zai4 jian4
ku4
hello
thank you
bye
cool
ni3 hao3
hello
xie4 xie4
thank you
13 terms
Chinese Pinyin
踢足球
受伤
ti zu qiu
shou shang
dai
yao
踢足球
ti zu qiu
受伤
shou shang
11 terms
Chinese pinyin
什么
to request to ask,please
to ask
call, to be called
What
to request to ask,please
to ask
9 terms
Chinese Chapter 9 (Pinyin)
De
Jiā
Zhè
Yǒu
Posessive Particle
Family, House
This
To Have
De
Posessive Particle
Jiā
Family, House
6 terms
Chinese pinyin
Gao
Hua Sheng
Bao zang
Yong yuan
1 Tall
11 Peanut
34 Treasure
33 Forever
Gao
1 Tall
Hua Sheng
11 Peanut
29 terms
Chinese Pinyin
b
p
m
f
bo
po
mo
fo
b
bo
p
po
17 terms
Sports Chinese-pinyin-picture
打篮球 da lan qiu
打网球 da wang qiu
打排球 da pai qiu
打乒乓球 da ping pang qiu
打篮球 da lan qiu
打网球 da wang qiu
13 terms
The Chinese Numbers Pinyin Exercise
èr
sān
one
two
three
four
one
èr
two
7 terms
chinese pinyin
sh i使
laoshi老师
ma吗
bu不
to be
teacher
question particle
not; no
sh i使
to be
laoshi老师
teacher
82 terms
Chinese Pinyin
shāng diàn
miàn tiáo
Zhōng guó rén
hen
shop
noodles
Chinese
very
shāng diàn
shop
miàn tiáo
noodles
Chinese Pinyin
duì bù Qǐ
xiè xiè nǐ
meì guān xì
bù kè Qì
I'm sorry
Thank you
It's ok
You're welcome
duì bù Qǐ
I'm sorry
xiè xiè nǐ
Thank you
13 terms
Chinese Pinyin
nǚ; female
zǐ; child
rén; person
mù; wood/tree
nǚ; female
zǐ; child
21 terms
Chinese Pinyin
keren
fangzi
kongpa
hao
4 2
2 3
3 4
4
keren
4 2
fangzi
2 3
166 terms
Chinese pinyin
kai xue
hen
gao xing
kan
to start school
very
happy
look
kai xue
to start school
hen
very
187 terms
Chinese pinyin
bian hua
mo
lai bu ji
jing ran
change
end
not have enough time
enexpectedly
bian hua
change
mo
end
Chinese Pinyin
jia
you
ba
ma
jia
you
8 terms
Chinese pinyin
ni
nin
ma
hao
ni
nin
Chinese pinyin
qǐng
please
to drink
I
you
qǐng
please
to drink
1 of 10