Study sets matching "chinese pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese pinyin"

5 terms
Chinese pinyin
to be
teacher
student
friend
shì
lǎoshī
xuéshēng
péngyǒu
to be
shì
teacher
lǎoshī
12 terms
Chinese Pinyin
你好(ni hao)
你(ni)
好(hao)
我(wo)
hello, how do you do
you(singular)
good, well
I, me
你好(ni hao)
hello, how do you do
你(ni)
you(singular)
Chinese Pinyin
one
two
three
four
yīng
èr
sān
one
yīng
two
èr
Chinese Pinyin
si ji
ji jie
chun tian
xia tian
Four seasons
Season
Spring
Summer
si ji
Four seasons
ji jie
Season
9 terms
Chinese Pinyin
ai
ei
ui
ao
sounds like I
sounds like A
sounds like way
sounds like ow
ai
sounds like I
ei
sounds like A
chinese pinyin
sui 岁
chi 吃
fan 饭
zeneyang 怎么样
...
to eat
meal
is it ok how is that how does that sound
sui 岁
...
chi 吃
to eat
Chinese Pinyin
Hello
Hello, teacher
Hello, everyone
Hello, classmates
nǐ hǎo 。
lǎo shī hǎo 。
dà jiā hǎo 。
tóng xué men hǎo 。
Hello
nǐ hǎo 。
Hello, teacher
lǎo shī hǎo 。
15 terms
Chinese pinyin
Cháng
duǎn
gao
ǎi
Cháng
duǎn
17 terms
Chinese pinyin
Hello
Name
Pencil
Mom
Ni hao
Ming zi
Qian bi
Ma ma
Hello
Ni hao
Name
Ming zi
15 terms
Vegetables (Chinese)(characters & Pinyin)
蔬菜 (shū cài)
生菜 (shēng cài)
菠菜 (bō cài)
芹菜 (qín cài)
Vegetables
Lettuce
Spinach
Celery
蔬菜 (shū cài)
Vegetables
生菜 (shēng cài)
Lettuce
Chinese pinyin
i have never (have)
say one more time
or
doing (not zou)
wo conglai meiyou
zai shou yi bien
chowjee
gan
i have never (have)
wo conglai meiyou
say one more time
zai shou yi bien
19 terms
chinese pinyin
截然
shā
jiǎn
jiérán
shā
34 terms
Chinese pinyin
Sun
Mountain
Water
Moon
Ri
Shan
Shui
Yue
Sun
Ri
Mountain
Shan
19 terms
Chinese pinyin
时尚
不 时尚
高兴
shíshàng- stylish
bù shíshàng- no style
Lǎo- old
gāoxìng- happy
时尚
shíshàng- stylish
不 时尚
bù shíshàng- no style
Chinese pinyin
Didi
Ping guo
Pa
Baba
Brother
Apple
Crawl
Dad
Didi
Brother
Ping guo
Apple
91 terms
Chinese Pinyin
older brother
younger brother
older sister
younger sister
ɡē ɡe
dì di
jiě jie
mèi mei
older brother
ɡē ɡe
younger brother
dì di
Chinese pinyin
Ni
Wo
Ta
Ta
Ni
Wo
142 terms
Chinese Pinyin
a bed
a table
a chair
toilet
yī zhāng chuáng
yī zhāng zhuōzi
yī bǎ yīzi
mǎtǒng
a bed
yī zhāng chuáng
a table
yī zhāng zhuōzi
chinese pinyin
ni hao
laoshihao
dujiahao
longxuemenhao
Hello
Hello teacher
Hello everyone
Hello classmates
ni hao
Hello
laoshihao
Hello teacher
40 terms
chinese pinyin
ren
dao
li
you
ren
dao
Chinese Pinyin
to advise, advice; recommendation
culture
activity
season
jiàn yì
wén huà
huó dòng
jì jié
to advise, advice; recommendation
jiàn yì
culture
wén huà
191 terms
Chinese Pinyin
you
good
please
to ask (question)
hǎo
qǐng
wèn
you
good
hǎo
25 terms
Chinese Pinyin
Gray
Blue
Green
White
灰色
蓝色
绿色
白色
Gray
灰色
Blue
蓝色
16 terms
chinese pinyin
過敏
要店
健康
保險
Guò mǐn
Yào diàn
Jiàn kāng
Bǎo xiǎn
過敏
Guò mǐn
要店
Yào diàn
16 terms
Chinese Mandarin pinyin adjectives
Cháng
duǎn
gāo
ǎi
Long
short length
tall
short height
Cháng
Long
duǎn
short length
Chinese pinyin
b
p
m
f
as in bay
as in pay
as in mom
as is fun
b
as in bay
p
as in pay
18 terms
Better Chinese Lesson 37: Chinese Festivals(Pinyin)
时候
节日
农历
正月
shí hou
jié rì
nóng lì
zhēng yuè
时候
shí hou
节日
jié rì
57 terms
Chinese Pinyin
a
o
e
er
ah!
oh
euh
rr
a
ah!
o
oh
14 terms
Chinese pinyin
given name
stylish name, casual name
To scream, yell, call, meow, bark, etc
what
ming (rising tone)
zi (falling tone)
jiao (falling tone)
shen (rising tone)
given name
ming (rising tone)
stylish name, casual name
zi (falling tone)
107 terms
Chinese Pinyin
older brother
younger brother
older sister
younger sister
ɡē ɡe
dì di
jiě jie
mèi mei
older brother
ɡē ɡe
younger brother
dì di
23 terms
Chinese Pinyin
shéi de
chǐ
jiǎndāo
whose
ruler
scissors
pen
shéi de
whose
chǐ
ruler
8 terms
Chinese Pinyin - Countries and Nationalities
Yīng guó
Yīng guó rén
Měi guó
Měi guó rén
Britain
British (person)
America
American (person)
Yīng guó
Britain
Yīng guó rén
British (person)
29 terms
Chinese Pinyin
b
p
m
f
bo
po
mo
fo
b
bo
p
po
Chinese (Pinyin)
Ni
Hao
Wo
Ni ne
你 呢
Ni
Hao
28 terms
Chinese Pinyin
yán sè
lán
hóng
颜色
yán sè
颜色
lán
29 terms
Chapter 2 Chinese PINYIN
zhàopiàn
de
zhè
bàba
照片
爸爸
zhàopiàn
照片
de
Chinese Pinyin
Hello
What's your name?
My name is...
Thank you
Nǐ hǎo
Nǐ jiào shénme míngzi?
Wǒ jiào...
Xièxie
Hello
Nǐ hǎo
What's your name?
Nǐ jiào shénme míngzi?
33 terms
Chinese pinyin
nǐ hǎo。
lǎo shī hǎo。
dà jiā hǎo。
tóng xué men hǎo。
hello
hello teacher
hello everyone
hello classmates
nǐ hǎo。
hello
lǎo shī hǎo。
hello teacher
12 terms
Clothing: Chinese mandarin pinyin
yīfū
shàng yī
xī zhuāng
kùzi
clothing
top
suit
two leg bottom
yīfū
clothing
shàng yī
top
Chinese Pinyin
Hello
Goodbye
How are you?
I am well
nǐ hǎo
zàijiàn
nǐ hǎo ma?
Wǒ hěn hǎo.
Hello
nǐ hǎo
Goodbye
zàijiàn
13 terms
Chinese Pinyin Chapter 10
huā
yuán
mén
qián
flower
garden
door
in front of
huā
flower
yuán
garden
Chinese Pinyin
shēngqī
nǎlǐ
kàn qǐlái
tài
angry
where
look
too
shēngqī
angry
nǎlǐ
where
33 terms
Chinese Pinyin
xióng
māo
qīng wā
bear
cat
horse
frog
xióng
bear
māo
cat
20 terms
Pinyin - Chinese
xīn nián
zuí jìn
máng
guā fēng
新年
最近
刮风
xīn nián
新年
zuí jìn
最近
6 terms
Chinese Pinyin
Hello
Goodbye
How are you?
I am well.
Nǐ hǎo
zàijiàn
Nǐ hào ma?
Wǒ hěn hǎo.
Hello
Nǐ hǎo
Goodbye
zàijiàn
16 terms
Chinese pinyin
yìng wēi
bāo kuò
xiàn zài
o
dǒng
lì shǐ
zhèng fǔ
o
yìng wēi
dǒng
Chinese pinyin
home
my home
your home
his home
jiā
wǒ jiā
nǐ jiā
tā jiā
home
jiā
my home
wǒ jiā
Chinese pinyin
hǎo
nǐmen
lǎoshī
you
good
you
teacher
you
hǎo
good
Chinese Pinyin
miàn
...
...
...
...
...
...
14 terms
Clothes Chinese to English (Pinyin)
衣服
夹克
衬衫
T恤衫
Clothes (yī fu)
Jacket (jiá kè)
Shirt (chèn shān)
T-shirt (tī xù shān)
衣服
Clothes (yī fu)
夹克
Jacket (jiá kè)
3 of 10