How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chinese pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese pinyin"

25 terms
Chinese Pinyin
Gray
Blue
Green
White
灰色
蓝色
绿色
白色
Gray
灰色
Blue
蓝色
8 terms
Chinese pinyin
ni
nin
ma
hao
ni
nin
65 terms
Chinese pinyin
b
p
m
f
as in bay
as in pay
as in mom
as is fun
b
as in bay
p
as in pay
17 terms
Chinese pinyin
Hello
Name
Pencil
Mom
Ni hao
Ming zi
Qian bi
Ma ma
Hello
Ni hao
Name
Ming zi
21 terms
Sports Chinese-pinyin
dǎ lán qiú
dǎ wǎng qiú
dǎ pái qiú
dǎ pīng pāng qiú
dǎ lán qiú
dǎ wǎng qiú
61 terms
Chinese to Pinyin
hâo
ma
hâo
20 terms
Chinese Pinyin
miàn
...
...
...
...
...
...
8 terms
Chinese Pinyin
O
Ei
C
Ji
Wu
Ay
Ts
Dji
O
Wu
Ei
Ay
91 terms
Chinese Pinyin
older brother
younger brother
older sister
younger sister
ɡē ɡe
dì di
jiě jie
mèi mei
older brother
ɡē ɡe
younger brother
dì di
8 terms
Chinese Pinyin
jia
you
ba
ma
jia
you
109 terms
Chinese Pinyin
ni3 hao3
xie4 xie4
zai4 jian4
ku4
hello
thank you
bye
cool
ni3 hao3
hello
xie4 xie4
thank you
10 terms
Chinese pinyin
I,me
People
Mouth
The sun
Wo
Rén
Kôu
I,me
Wo
People
Rén
11 terms
Chinese pinyin
什么
to request to ask,please
to ask
call, to be called
What
to request to ask,please
to ask
29 terms
Chinese Pinyin
b
p
m
f
bo
po
mo
fo
b
bo
p
po
50 terms
chinese pinyin
ni hao
laoshihao
dujiahao
longxuemenhao
Hello
Hello teacher
Hello everyone
Hello classmates
ni hao
Hello
laoshihao
Hello teacher
15 terms
chinese to pinyin
男装
女装
上衣
大衣
nán zhuāng
nü zhuāng
Shàng yī
dà yī
男装
nán zhuāng
女装
nü zhuāng
15 terms
Chinese to pinyin
衣服
男装
西装
毛衣
Yī fú
Nán zhuāng
Xī zhuāng
Máo yī
衣服
Yī fú
男装
Nán zhuāng
15 terms
Chinese To Pinyin
衣服
大衣
毛衣
外套
yī fú
dà yī
máo yī
wài tào
衣服
yī fú
大衣
dà yī
35 terms
Chinese Numbers [Pinyin]
líng
èr
sān
0
1
2
3
líng
0
1
16 terms
Chinese to pinyin
tian qi
re
leng
qingtian
weather
hot
cold
fine day
tian qi
weather
re
hot
16 terms
chinese pinyin
過敏
要店
健康
保險
Guò mǐn
Yào diàn
Jiàn kāng
Bǎo xiǎn
過敏
Guò mǐn
要店
Yào diàn
17 terms
Chinese Pinyin
谢谢
怎么样
ma
hen
xie xie
zenmeyang
ma
hen
166 terms
Chinese pinyin
kai xue
hen
gao xing
kan
to start school
very
happy
look
kai xue
to start school
hen
very
57 terms
Chinese Pinyin
a
o
e
er
ah!
oh
euh
rr
a
ah!
o
oh
9 terms
Chinese Pinyin
Hǎo
nǐ hǎo
zài jiàn
You
Good
Hello!
Good-bye
You
Hǎo
Good
14 terms
Chinese pinyin
given name
stylish name, casual name
To scream, yell, call, meow, bark, etc
what
ming (rising tone)
zi (falling tone)
jiao (falling tone)
shen (rising tone)
given name
ming (rising tone)
stylish name, casual name
zi (falling tone)
38 terms
Chinese pinyin
b
p
m
f
b
p
23 terms
Chinese Pinyin
shéi de
chǐ
jiǎndāo
whose
ruler
scissors
pen
shéi de
whose
chǐ
ruler
9 terms
Chinese Pinyin
Nǐ hǎo
Zàijiàn
Zǎo
Hello
Goodbye
Morning/Goodmorning
I/me
Nǐ hǎo
Hello
Zàijiàn
Goodbye
Pinyin to Chinese
gei
da dianhua
zai
nin
给(to;for)
打电话
gei
给(to;for)
da dianhua
打电话
13 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
俄罗斯
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Russia... (Èluósī
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
20 terms
Pinyin - Chinese
xīn nián
zuí jìn
máng
guā fēng
新年
最近
刮风
xīn nián
新年
zuí jìn
最近
23 terms
Chinese Pinyin
b
p
m
f
same as English
same as English
same as English
same as English
b
same as English
p
same as English
20 terms
chinese pinyin
zěnme le
fāshēng
nánpéngyou
fēn shǒu
what's wrong
to happen
boyfriend
to break up
zěnme le
what's wrong
fāshēng
to happen
16 terms
Chinese pinyin
yìng wēi
bāo kuò
xiàn zài
o
dǒng
lì shǐ
zhèng fǔ
o
yìng wēi
dǒng
27 terms
Chinese - Pinyin
kitchen
Living room
Related to a room
Room
chú fáng
kè tīng
jiān, shì, fáng
fángjiān
kitchen
chú fáng
Living room
kè tīng
51 terms
Chinese Pinyin
Hello
What's your name?
My name is...
Thank you
Nǐ hǎo
Nǐ jiào shénme míngzi?
Wǒ jiào...
Xièxie
Hello
Nǐ hǎo
What's your name?
Nǐ jiào shénme míngzi?
32 terms
Chinese pinyin
Nî haô
Lâo shī hâo
Dà jiā haô
Tóng xué men hâo
Hello
Hello teacher
Hello everyone
Hello classmates
Nî haô
Hello
Lâo shī hâo
Hello teacher
9 terms
Colors (Traditional Chinese & Pinyin)
紅色
橙色
黃色
綠色
Hóngsè
Chéngsè
Huángsè
Lǜsè
紅色
Hóngsè
橙色
Chéngsè
Chinese pinyin
hǎo
nǐmen
lǎoshī
you
good
you
teacher
you
hǎo
good
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
10 terms
pinyin --> chinese
chéngshì
Yóudìyuán
jìxing
lǎo rén
城市
邮递员
记性
老人
chéngshì
城市
Yóudìyuán
邮递员
8 terms
Chinese Pinyin - Countries and Nationalities
Yīng guó
Yīng guó rén
Měi guó
Měi guó rén
Britain
British (person)
America
American (person)
Yīng guó
Britain
Yīng guó rén
British (person)
18 terms
Better Chinese Lesson 37: Chinese Festivals(Pinyin)
时候
节日
农历
正月
shí hou
jié rì
nóng lì
zhēng yuè
时候
shí hou
节日
jié rì
28 terms
Chinese Pinyin
nǐ hǎo
lǎo shī hǎo!
dà jiā hǎo!
tóng xué menhāo!
Hello
hello teacher!
hello everyone!
hello classmates!
nǐ hǎo
Hello
lǎo shī hǎo!
hello teacher!
15 terms
Vegetables (Chinese)(characters & Pinyin)
蔬菜 (shū cài)
生菜 (shēng cài)
菠菜 (bō cài)
芹菜 (qín cài)
Vegetables
Lettuce
Spinach
Celery
蔬菜 (shū cài)
Vegetables
生菜 (shēng cài)
Lettuce
11 terms
Basic Chinese- Body parts(Pinyin)
yǎn jing
bí zi
ěr duo
zuǐ bā
yǎn jing
bí zi
79 terms
Chinese to Pinyin
包裹
cuò
bāo guǒ
xiē
cuò
13 terms
Chinese pinyin
Tuō
Wêi
Chí
To drag
Tear, final
To stick to
Pool
Tuō
To drag
Wêi
Tear, final
3 of 10