Study sets matching "chinese practical audio characters"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese practical audio characters"

37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
打算(dǎsuàn)... 明年我打算去法國
鄉下(xiāngxià)... 我家不在鄉下
medicine
vacation, holiday
to plan
countryside
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
medicine
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
vacation, holiday
387 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 2
生病
你生的是什麼病?
他病了所以沒有來
週末
shēngbìng ... to become ill, to be sick
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
Tā bìngle suǒyǐ méiyǒu lái... He is sick so he didn't come
zhōumò ... weekend
生病
shēngbìng ... to become ill, to be sick
你生的是什麼病?
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
16 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1
有意思(Yǒuyìsi)
常常(Chángcháng)
因為(Yīnwèi)
所以(Suǒyǐ)
interesting
often, usually
because
therefore, so
有意思(Yǒuyìsi)
interesting
常常(Chángcháng)
often, usually
Practical Audio-Visual Chinese 3
室友
電梯
梯子
樓梯
...
...
...
...
室友
...
電梯
...
619 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 3
室友
電梯
我跟小姐以前是室友,現在不住在一起了
梯子
shìyǒu... roommate
diàntī ... elevator / lift
Wǒ gēn xiǎojiě yǐqián shì shìyǒu, xiànzài bù zhù zài yīqǐle... I…
tīzi... ladder
室友
shìyǒu... roommate
電梯
diàntī ... elevator / lift
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 5
爸爸
媽媽
Home (jiā)
Father (bàba)
Mother (māma)
Possessive (de)
Home (jiā)
爸爸
Father (bàba)
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 1
貴姓
先生
(nín) - you; (polite form)
(guìxìng) - may i know your last name?
(lǐ) - a family name, plum
(xiānshēng) - mister, Mr, gentleman, sir, husband (N)
(nín) - you; (polite form)
貴姓
(guìxìng) - may i know your last name?
20 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 3
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
yào: to want
mǎi: to buy
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 4
多少
Measure word for stick like things (zhī)
How much (duōshǎo)
Money (qián)
Kind (zhǒng)
Measure word for stick like things (zhī)
多少
How much (duōshǎo)
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 6
照相機
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
Camera (zhàoxiàngjī)
To photograph (zhào)
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
27 terms
Chapter 7 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
ㄒ一ㄢ4
ㄏㄨㄚ4
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
40 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L9
園遊會
塞車
校園
N: an outdoor fair
VO: to be jammed with traffic
N: campus, school yard
M: used for buildings
園遊會
N: an outdoor fair
塞車
VO: to be jammed with traffic
71 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3 - lesson 5
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
3-) 再......也......... 1ör 再難我也要學(再SV也。。)…
一般來說... 一般說來... 一般而論
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
Açıklama=yapmak ya da yapmamak istediğimiz birşeyin tersiyle…
açıklama = genel manada , genel olarak manası katar.... tek başı…
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1-2
小姐
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
( xiǎojiě ) Miss
(Fāng) a common Chinese surename
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
95 terms
Practical Audio Visual Chinese 4 Chapter 1
晚會
禮堂
海報
A party of performance held in the evening
auditorium, assembly hall
poster
to paste, stick, glue
晚會
A party of performance held in the evening
禮堂
auditorium, assembly hall
25 terms
Chapter 5 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
ㄇㄚ
.ㄉㄜ
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
25 terms
Chapter 6 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
ㄉㄚ4
ㄅㄞ3
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
a
ài
35 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 4
以後
打電話
電話
yǐhòu (afterwards, after)
dǎ diànhuà (to make a phone call)
diànhuà (phone)
wéi (Hello?)
以後
yǐhòu (afterwards, after)
打電話
dǎ diànhuà (to make a phone call)
Practical Audio-Visual Chinese 3 Chapter 7
活動中心
位子
huo2dong4zhong1xin1 activity center
Duan1 to hold sth with both hands
Wei4zi seat, place, position
Can1 to be tragic, pitiful, miserable
活動中心
huo2dong4zhong1xin1 activity center
Duan1 to hold sth with both hands
Practical Audio-Visual Chinese 3 Chapter 2
服務生
客滿
滿
菜單
Fu2wu4sheng1 service person
Ke4man2 full house, dold out, no vacancy
Man3 to be full
Cai4dan1 menu
服務生
Fu2wu4sheng1 service person
客滿
Ke4man2 full house, dold out, no vacancy
39 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 7
念書
好聽
niàn - to read aloud / to study
niànshū - Read / study book
de - a sentence particle used after a verb to show effect / d…
Hǎotīng - To be melodious
niàn - to read aloud / to study
念書
niànshū - Read / study book
38 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 5
華語
法語
一樣
huáyǔ (Chinese language)
fǎyǔ (French)
yíyàng (to be the same, identical)
yàng (appearance, shape; kind of, type of)
華語
huáyǔ (Chinese language)
法語
fǎyǔ (French)
31 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 6
歡迎
搬家
出去
huānyíng (Welcome)
bān (to move)
bānjiā (to move houses)
chūqù (to go out, to leave)
歡迎
huānyíng (Welcome)
bān (to move)
35 terms
Practical Audio-visual Chinese 2 Lesson 2
郵局
一直
yóujú (Post Office)
wǎng (to go toward)
yìzhí (straight; constantly, continuously)
dì (numer)
郵局
yóujú (Post Office)
wǎng (to go toward)
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 4
以後
打電話
電話
yǐhòu
dǎ diànhuà
diànhuà
wéi
以後
yǐhòu
打電話
dǎ diànhuà
Practical Audio-Visual Chinese 3 Chapter 5
氣候
出產
準時
咳嗽
Qi4Hou4 climate
Chu1chan3 natural products
Zhun3shi2 to be punctual
Ke2Sou4 to cough
氣候
Qi4Hou4 climate
出產
Chu1chan3 natural products
52 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1 Lesson 12
歐洲
國家
明年
yuè - month
oūzhoū - Europe
guójiā - nation, country
míngnián - next year
yuè - month
歐洲
oūzhoū - Europe
50 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L11
演講廳(yǎnjiǎng tīng)
同意(tóngyì)
民主運動(Mínzhǔ yùndòng)
實行(shíxíng)
auditorium
to agree,agreement
democratic movement
to carry out
演講廳(yǎnjiǎng tīng)
auditorium
同意(tóngyì)
to agree,agreement
32 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1.8
跳舞
often (Cháng)
Zuì (most, -est)
Ài (love)
Tiàowǔ (to dance)
often (Cháng)
Zuì (most, -est)
22 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1.1
妳 / 你
她 / 他
(wǒ) I
( nǐ ) you
( tā ) he/she
( hǎo ) good ,fine
(wǒ) I
妳 / 你
( nǐ ) you
Practical Audio-Visual Chinese - Chapter 8 English and Chinese
跳舞
often, usually
the most, -est
to love
to dance
often, usually
the most, -est
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
a
ài
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1.2
小姐
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
( xiǎojiě ) Miss
(Fāng) a common Chinese surename
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
67 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 3?
討論
考卷
翻譯
tăolùn - to discuss
kăojuàn - exam paper
fānyì - to translate
fān - to translate
討論
tăolùn - to discuss
考卷
kăojuàn - exam paper
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 2, Chapter 1
生病
週末
怎麼了
舒服
(Shēngbìng) - to become ill, to be sick N
zhōumò - weekend N
(zěnmele) - what's wrong? İE
(shūfu) - comfortable; feeling well SV
生病
(Shēngbìng) - to become ill, to be sick N
週末
zhōumò - weekend N
Practical Audio-visual Chinese 2 Lesson 2
郵局
一直
yóujú ... Post office
wǎng... to go toward
yìzhí... straight, constantly, continuously
dì... prefix
郵局
yóujú ... Post office
wǎng... to go toward
39 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 3
介紹
gěi (For, to)
jièshào (to introduce, to suggest)
xiè (surname)
qián (surname)
gěi (For, to)
介紹
jièshào (to introduce, to suggest)
52 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1 Lesson 12
歐洲
國家
明年
month - yuè
Europe - oūzhoū
country, nation - guójiā
next year - míngnián
month - yuè
歐洲
Europe - oūzhoū
37 terms
practical audio visual chinese 1 ch 1
mother
horse
cat
feather
媽 (mā)
馬 (mǎ)
貓 (māo)
毛 (máo)
mother
媽 (mā)
horse
馬 (mǎ)
36 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 1
生病
週末
怎麼了
shēngbìng (to become ill, to be sick)
bìng (illness, disease)
zhōumò (weekend)
zěnmele (What's wrong?)
生病
shēngbìng (to become ill, to be sick)
bìng (illness, disease)
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 5
華語
法語
一樣
huáyǔ
fǎyǔ
yíyàng
yàng
華語
huáyǔ
法語
fǎyǔ
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 6
歡迎
搬家
出去
huānyíng
bān
bānjiā
chūqù
歡迎
huānyíng
bān
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 3
介紹
gěi
jièshào
xiè
qián
gěi
介紹
jièshào
Practical Audio-Visual Chinese 3 Chapter 1
室友
電梯
梯子
樓梯
Shi4you3 roomate
Dian4ti1 Elevator
Ti1zhi ladder
Lou2ti1 stairs
室友
Shi4you3 roomate
電梯
Dian4ti1 Elevator
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 7
當中
最好
guà
dāngzhōng
zuìhǎo
guà
Practical Audio-Visual Chinese 1-2
小姐
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
( xiǎojiě ) Miss
(Fāng) a common Chinese surename
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 9
盒子
準備
hézi
zhuāng
zhǔnbèi
盒子
hézi
33 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2.5
華語
一樣
樣子
世界
Huáyǔ - The Chinese language
yíyàng - same; alike; identical
yàngzi - shape; appearance; manner; model, style; look; pattern
shì jiè - world
華語
Huáyǔ - The Chinese language
一樣
yíyàng - same; alike; identical
39 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2.7
當中
最好
bǎ - CV - draws attention to object, instead of subject
guà - V - to hang
dāng zhōng - N - middle, in the center
zuì hǎo - A - best, it's better to
bǎ - CV - draws attention to object, instead of subject
guà - V - to hang
1 of 10