How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chinese practical audio pavc pronunciation"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese practical audio pavc pronunciation"

37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
打算(dǎsuàn)... 明年我打算去法國
鄉下(xiāngxià)... 我家不在鄉下
medicine
vacation, holiday
to plan
countryside
89 terms
Turning Point: Chinese Pronunciation Practice
tīng
fēn
líng
gēn
387 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 2
生病
你生的是什麼病?
他病了所以沒有來
週末
shēngbìng ... to become ill, to be sick
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
Tā bìngle suǒyǐ méiyǒu lái... He is sick so he didn't come
zhōumò ... weekend
89 terms
Turning Point: Chinese Pronunciation Practice
tīng
fēn
líng
gēn
16 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1
有意思(Yǒuyìsi)
常常(Chángcháng)
因為(Yīnwèi)
所以(Suǒyǐ)
interesting
often, usually
because
therefore, so
40 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L9
園遊會
塞車
校園
N: an outdoor fair
VO: to be jammed with traffic
N: campus, school yard
M: used for buildings
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1-2
小姐
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
( xiǎojiě ) Miss
(Fāng) a common Chinese surename
25 terms
Chapter 5 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
ㄇㄚ
.ㄉㄜ
Turning Point: Chinese Pronunciation Practice
tīng
fēn
líng
gēn
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 1
貴姓
先生
(nín) - you; (polite form)
(guìxìng) - may i know your last name?
(lǐ) - a family name, plum
(xiānshēng) - mister, Mr, gentleman, sir, husband (N)
20 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 3
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
yào: to want
mǎi: to buy
88 terms
Turning Point: Chinese Pronunciation Practice
tīng
fēn
líng
gēn
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 4
多少
Measure word for stick like things (zhī)
How much (duōshǎo)
Money (qián)
Kind (zhǒng)
25 terms
Chapter 6 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
ㄉㄚ4
ㄅㄞ3
71 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3 - lesson 5
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這麼久。
3-) 再......也......... 1ör 再難我也要學(再SV也。。)... 2ör
一般來說... 一般說來... 一般而論
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkisi…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
Açıklama=yapmak ya da yapmamak istediğimiz birşeyin tersiyle a…
açıklama = genel manada , genel olarak manası katar.... tek başın…
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 5
爸爸
媽媽
Home (jiā)
Father (bàba)
Mother (māma)
Possessive (de)
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 6
照相機
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
Camera (zhàoxiàngjī)
To photograph (zhào)
39 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 7
念書
好聽
niàn - to read aloud / to study
niànshū - Read / study book
de - a sentence particle used after a verb to show effect / de…
Hǎotīng - To be melodious
10 terms
Please practice the following pronunciation by Chinese Pinyin.
妈妈
爸爸
哥哥
弟弟
mā ma
bà ba
gē ge
dì di
27 terms
Chapter 7 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
ㄒ一ㄢ4
ㄏㄨㄚ4
22 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1.1
妳 / 你
她 / 他
(wǒ) I
( nǐ ) you
( tā ) he/she
( hǎo ) good ,fine
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 9
盒子
準備
hézi
zhuāng
zhǔnbèi
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 6
歡迎
搬家
出去
huānyíng
bān
bānjiā
chūqù
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 1
生病
週末
怎麼了
shēngbìng
bìng
zhōumò
zěnmele
50 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L11
演講廳(yǎnjiǎng tīng)
同意(tóngyì)
民主運動(Mínzhǔ yùndòng)
實行(shíxíng)
auditorium
to agree,agreement
democratic movement
to carry out
619 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 3
室友
電梯
我跟小姐以前是室友,現在不住在一起了
梯子
shìyǒu... roommate
diàntī ... elevator / lift
Wǒ gēn xiǎojiě yǐqián shì shìyǒu, xiànzài bù zhù zài yīqǐle... I…
tīzi... ladder
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 7
當中
最好
guà
dāngzhōng
zuìhǎo
52 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1 Lesson 12
歐洲
國家
明年
yuè - month
oūzhoū - Europe
guójiā - nation, country
míngnián - next year
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 3
介紹
gěi
jièshào
xiè
qián
Practical Audio-visual Chinese 2 Lesson 2
郵局
一直
yóujú
wǎng
yìzhí
Chapter 1.4 - Practical Audio-Visual Chinese
duo1
shao3
qian2
mao2
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 3
以後
打電話
電話
yǐhòu
dǎ diànhuà
diànhuà
wéi
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 5
華語
法語
一樣
huáyǔ
fǎyǔ
yíyàng
yàng
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 8
好了
化妝
zhe
hǎole
huàzhuāng
huàn
37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1.11
下課
diǎn - m - o'clock
xià kè - vo - get out of class
xià - v - disembark, get off
kè - n/m - class, measure word for lesson
Practical Audio-Visual Chinese 1 Lesson 1
貴姓
nín
guìxìng
xìng
32 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1.8
跳舞
often (Cháng)
Zuì (most, -est)
Ài (love)
Tiàowǔ (to dance)
67 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 3?
討論
考卷
翻譯
tăolùn - to discuss
kăojuàn - exam paper
fānyì - to translate
fān - to translate
38 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 5
華語
法語
一樣
huáyǔ (Chinese language)
fǎyǔ (French)
yíyàng (to be the same, identical)
yàng (appearance, shape; kind of, type of)
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
39 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 3
介紹
gěi (For, to)
jièshào (to introduce, to suggest)
xiè (surname)
qián (surname)
Practical Audio-Visual Chinese 3 Ch.7
活動中心
活動
中心
ㄏㄨㄛˊㄉㄨㄥˋㄓㄨㄥˉㄒㄧㄣˉ... (N.) Activity center
ㄏㄨㄛˊㄉㄨㄥˋ... (V/N) to exercise / activty
ㄓㄨㄥˉㄒㄧㄣˉ... (N.) Center, heart of, central point
ㄉㄨㄢˉ... (V.) To hold something level with both hands; to carry
Practical Audio-Visual Chinese - Chapter 8 English and Chinese
跳舞
often, usually
the most, -est
to love
to dance
39 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 7
當中
最好
bǎ (grammar)
guà (to hang)
dāngzhōng (middle, in the center)
zuìhǎo (best, better to)
31 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 6
歡迎
搬家
出去
huānyíng (Welcome)
bān (to move)
bānjiā (to move houses)
chūqù (to go out, to leave)
35 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 4
以後
打電話
電話
yǐhòu (afterwards, after)
dǎ diànhuà (to make a phone call)
diànhuà (phone)
wéi (Hello?)
Practical Audio-visual Chinese 2 Lesson 2
郵局
一直
yóujú ... Post office
wǎng... to go toward
yìzhí... straight, constantly, continuously
dì... prefix
Practical Audio-Visual Chinese 1 Lesson 1
貴姓
nín
guìxìng
xìng
Practical Audio-Visual Chinese 2 Lesson 4
以後
打電話
電話
yǐhòu
dǎ diànhuà
diànhuà
wéi
1 of 10