How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chinese practical audio traditional pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese practical audio traditional pinyin"

9 terms
Colors (Traditional Chinese & Pinyin)
紅色
橙色
黃色
綠色
Hóngsè
Chéngsè
Huángsè
Lǜsè
紅色
Hóngsè
橙色
Chéngsè
9 terms
Chinese Pronouns (Traditional & Pinyin)
你們
Nǐmen
199 terms
Traditional Chinese with Pinyin and Meanings
de... possessive suffix
shì... is, yes
bù... not
wǒ... I
de... possessive suffix
shì... is, yes
14 terms
Pinyin to Traditional Chinese
Nǐ hǎo.
Nǐ hǎo ma?
Hěn hǎo.
你 好.
你 好 嗎?
很 好.
Nǐ hǎo.
你 好.
1,362 terms
GCSE Chinese (Traditional) with Pinyin
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
to ask ... man6
to be ... si6
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
Chinese Traditional - Pinyin Set: Radicals
rén
dāo
yòu
rén
dāo
Chinese Traditional - Pinyin Set: Numbers
èr
sān
èr
1,362 terms
GCSE Chinese (Traditional) with Pinyin
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
to ask ... man6
to be ... si6
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
31 terms
Chinese Lesson One (Traditional and Pinyin)
不 ... (Bù)
中 ... (Zhōng)
人 ... (Rén)
他 ... (Tā)
Do not
In
People
He
不 ... (Bù)
Do not
中 ... (Zhōng)
In
50 terms
traditional chinese to pinyin 1-50
de dī dí dì
shì
de dī dí dì
shì
40 terms
Chinese Traditional - Pinyin Set: Radicals
rén
dāo
yòu
rén
dāo
133 terms
Chinese Conjunctions [Traditional | Pinyin - Definition]
本著
並且
不但
(běnzhe)... based on
(bìng) ... and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also;…
(bìngqiě)... and; besides; moreover; furthermore; in addition
(búdàn)... not only
本著
(běnzhe)... based on
(bìng) ... and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also;…
100 terms
Top 100 Chinese Words (Traditional Chinese - Pinyin)
zài
yǒu
ge
zài
134 terms
Chinese Conjunctions [Traditional | Pinyin - Definition]
本著(本着)
并(並)
並且(并且)
不但
běnzhe - based on
bìng - and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also;…
bìngqiě - and; besides; moreover; furthermore; in addition
búdàn - not only
本著(本着)
běnzhe - based on
并(並)
bìng - and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also;…
1,362 terms
GCSE Chinese (Traditional) with Pinyin
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
to ask ... man6
to be ... si6
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
1,362 terms
GCSE Chinese (Traditional) with Pinyin
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
to ask ... man6
to be ... si6
應該
Should ... ying1 goi1
to arrive,to get to ... dou3
37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
打算(dǎsuàn)... 明年我打算去法國
鄉下(xiāngxià)... 我家不在鄉下
medicine
vacation, holiday
to plan
countryside
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
medicine
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
vacation, holiday
12 terms
Conversational Chinese_2-1_Traditional/Pinyin
他們
爸爸
tā men
shì
de
bà ba
他們
tā men
shì
15 terms
Chinese Traditional to Chinese Pinyin Time and Weather
我的
你的
my
yours
month
date
我的
my
你的
yours
15 terms
Chinese Pinyin Practice
jiǔyuè
yuè
shi'er
Hāo
September
Month
Twelve
(Measure word for number in a series; day of the month)
jiǔyuè
September
yuè
Month
387 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 2
生病
你生的是什麼病?
他病了所以沒有來
週末
shēngbìng ... to become ill, to be sick
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
Tā bìngle suǒyǐ méiyǒu lái... He is sick so he didn't come
zhōumò ... weekend
生病
shēngbìng ... to become ill, to be sick
你生的是什麼病?
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
16 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1
有意思(Yǒuyìsi)
常常(Chángcháng)
因為(Yīnwèi)
所以(Suǒyǐ)
interesting
often, usually
because
therefore, so
有意思(Yǒuyìsi)
interesting
常常(Chángcháng)
often, usually
20 terms
5. Conversation practice 'Before leaving the department store' (Traditional Chinese complete with pinyin)
等等
麻煩你等等。
厕所
我想去廁所。
děng děng (wait a minute)
má fan nǐ děng děng (Sorry to trouble you, wait a minute.)
cè suǒ (toilet, lavatory)
wǒ xiǎng qù cè suǒ (I want to go to the toilet.)
等等
děng děng (wait a minute)
麻煩你等等。
má fan nǐ děng děng (Sorry to trouble you, wait a minute.)
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 4
zhōumò - weekend
dǎqiú - to play ball
kàn - to watch; read
diànshì - TV
週末
打球
電視
zhōumò - weekend
週末
dǎqiú - to play ball
打球
25 terms
Chinese 1012 - L17D2 - Traditional/Pinyin
一房一廳
乾淨
沙發
飯桌
yì fáng yì tīng
gānjìng
shāfā
fànzhuō
一房一廳
yì fáng yì tīng
乾淨
gānjìng
14 terms
Chinese 1012 - L18D1 - Traditional/Pinyin
當然
簡單
dānrán
pàng
jiândān
當然
dānrán
pàng
5 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3
室友
電梯
梯子
樓梯
...
...
...
...
室友
...
電梯
...
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 3
hào
xīngqī
xīngqīyī
tiān
星期
星期一
hào
xīngqī
星期
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 5
ya - (question softener)
jìn - to enter
kuài - fast
jìn lai - to come in
進來
ya - (question softener)
jìn - to enter
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 1
nǐn
hǎo
qǐng
nǐn
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 2
de
zhàopiàn
zhè
照片
de
264 terms
Business Chinese (Traditional+Pinyin+English definition)
面試
履歷表
貴公司
試用期
to interview... (miàn shì)
resume... (lǚ lì biǎo)
your company... (guì gōng sī)
probation period... (shì yòng qī)
面試
to interview... (miàn shì)
履歷表
resume... (lǚ lì biǎo)
12 terms
Chinese 100D pinyin practice
děi vs de
xìng vs xīng
chóng, zhòng
chāi, chā, chà
děi vs de
xìng vs xīng
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 7
piān
rìjì
lèi
qǐ chuáng
日記
起床
piān
rìjì
日記
34 terms
Chinese Pinyin Sound Practice
a
o
e
er
ah
oh
uh
r
a
ah
o
oh
40 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L9
園遊會
塞車
校園
N: an outdoor fair
VO: to be jammed with traffic
N: campus, school yard
M: used for buildings
園遊會
N: an outdoor fair
塞車
VO: to be jammed with traffic
108 terms
Chinese Practice(pinyin)
Movie/Photograph
Romantic Movie
Sci-Fi Movie
Action Movie
piàn
àiqíng piàn
kē huàn piàn
dòng zuò piàn
Movie/Photograph
piàn
Romantic Movie
àiqíng piàn
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 6
gěi
dǎ diànhuà
wéi
zài
打電話
gěi
dǎ diànhuà
打電話
25 terms
Chapter 5 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
ㄇㄚ
.ㄉㄜ
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
13 terms
Unit 1 Vocab (pinyin- Chinese traditional)
女子
學生
hâo
shì
xuésheng
女子
hâo
Chinese Traditional - Pinyin Set: Lesson 7
shuō huà
shàng ge
de
fùxí
說話
上個
複習
shuō huà
說話
shàng ge
上個
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
a
ài
25 terms
Chapter 6 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
ㄉㄚ4
ㄅㄞ3
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
18 terms
Lesson 20 Traditional Chinese with Pinyin
把 (Bǎ )
帶來 (dài lái )
啊 (a )
搬 (bān)
(introduces the object of a verb)
to bring over
(used as an interjection at the end of a sentence to indicate…
to move
把 (Bǎ )
(introduces the object of a verb)
帶來 (dài lái )
to bring over
71 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3 - lesson 5
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
3-) 再......也......... 1ör 再難我也要學(再SV也。。)…
一般來說... 一般說來... 一般而論
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
Açıklama=yapmak ya da yapmamak istediğimiz birşeyin tersiyle…
açıklama = genel manada , genel olarak manası katar.... tek başı…
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
76 terms
traditional chinese to pinyin and english 1-50
de 的
dī 的
dí 的
dì 的
of
aim, clear
taxi
really, trully
de 的
of
dī 的
aim, clear
500 terms
Book: 500 Basic Chinese Characters: Chinese (no audio) - Pinyin (English)
yī (one)
èr (two)
sān (three)
sì (four)
yī (one)
èr (two)
34 terms
New Practical Chinese Reader_Lesson 5 (traditional characters)
cāntīng (restaurant; dinning room)
zài (to be (here, there); to be (in, o…
nǎr (where)
qǐngwèn (May I ask...?)
餐廳
哪兒
請問
cāntīng (restaurant; dinning room)
餐廳
zài (to be (here, there); to be (in, o…
27 terms
Chapter 7 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
ㄒ一ㄢ4
ㄏㄨㄚ4
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
50 terms
traditional chinese to pinyin and english 51-100
...
...
...
...
...
...
1 of 10