Study sets matching "chinese vocabulary ni hao"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese vocabulary ni hao"

20 terms
Chinese ni hao
One
Two
Three
Four
One
Two
12 terms
Ni Hao Chinese Pets
老鼠
老虎
兔子
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
Lǎohǔ (tiger)
tùzi (rabbit)
老鼠
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
9 terms
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
pǔ tōng hùa
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the dominant tribe in…
pǔ tōng hùa
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
26 terms
Ni Hao 1 Lesson 8 I Can Speak Chinese - Vocabularies
汉语
中文
(huì, kuài)know how; be good at; be likely to; meeting; confe…
(shuō)speak; to say; to talk
Chinese (language speaking form)
(Zhōngwén) Chinese (language Written form)
(huì, kuài)know how; be good at; be likely to; meeting; confe…
(shuō)speak; to say; to talk
Ni Hao 1 Lesson 8 I Can Speak Chinese - Vocabularies
会 (huì, kuài)
说 (shuō)
中文 (Zhōngwén)
中国 (Zhōngguó)
know how; be good at; be likely to; meeting; conference, acco…
speak; to say; to talk
Chinese (language)
China
会 (huì, kuài)
know how; be good at; be likely to; meeting; conference, acco…
说 (shuō)
speak; to say; to talk
34 terms
Ni Hao 3 vocabulary
課/课
歷/历
order
lesson, subject
school
experience
order
課/课
lesson, subject
11 terms
Chinese Made Easy: Ni Hao
老师
experienced
teacher
teacher
early; morning
experienced
teacher
12 terms
07-3 Ni Hao 1 Lesson 7 Chinese Zodiac-simplified
老鼠
老虎
兔子
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
(lǎohǔ)... tiger
(tùzi)... rabbit, hare
老鼠
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3
犹豫
零花
随身听
yóu yù ... hesitate, be indecisive
líng huā ... spend pocket money
cún ... save, deposit
suí shēn tīng... portable listening device
犹豫
yóu yù ... hesitate, be indecisive
零花
líng huā ... spend pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2
一切
妻子
玉红
用心
yí qiè ... everything, all
qī zi... wife (formal)
yù hóng ... a woman's name
yòng xīn ... attentive, diligent
一切
yí qiè ... everything, all
妻子
qī zi... wife (formal)
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
yuǎn fāng... distant place
rù xiāng suí sú... when in Rome, do as the Romans do
xué qī... term, semester
有朋自远方来
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
远方
yuǎn fāng... distant place
17 terms
Ni Hao 1: Lesson 5 Vocabulary
橡皮
剪刀
毛笔
(xiàngpí)... eraser
(jiǎndāo)... scissors
(bǐ)... pen
(máobǐ)... calligraphy brush
橡皮
(xiàngpí)... eraser
剪刀
(jiǎndāo)... scissors
40 terms
NiHao II_lesson 2 Vocabulary
下棋
做功课
看书
听音乐
to play chess
to do homework
read the book
listen to the music
下棋
to play chess
做功课
to do homework
25 terms
Ni Hao Lesson 8 Vocabulary
不会
汉语
Can
Cannot
To Speak
Chinese Language
Can
不会
Cannot
24 terms
Happy Chinese Lesson 1- ni hao 你好
你 (ni)
好 (hao)
吗 (ma)
我 (wo)
you
good
a question word
my, me, self
你 (ni)
you
好 (hao)
good
29 terms
Ni Hao 1 Vocabulary: Lesson 03
yī - one
èr - two
sān - three
sì - four
yī - one
èr - two
88 terms
Ni Hao 2 Vocabulary: Lesson 05
多少
duōshǎo - how much, how many
duō - many, much, more
shǎo - few, little, less
qián - money
多少
duōshǎo - how much, how many
duō - many, much, more
7 terms
Ni Hao 1: Lesson 3 Vocabulary
(bǎi)... hundred
(líng)... zero
(jiā)... add
(jiǎn)... subtract
(bǎi)... hundred
(líng)... zero
28 terms
Ni Hao 3 Lesson 3 Vocabulary
走... zǒu
路... lù
骑... qí
自... zì
to walk, to go
road
to ride (bicycle or horse)
self
走... zǒu
to walk, to go
路... lù
road
8 terms
Ni Hao 2 Unit 3 Directions in Chinese
前面
后面
左边
右边
front
behind
left
right
前面
front
后面
behind
25 terms
Ni Hao Lesson 8 Vocabulary
汉语
中国
Can
To Speak
Chinese Language
China
Can
To Speak
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
áǐ
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the
áǐ
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
20 terms
NiHao I_lesson 2_classroom expressions_elsie chang_English + Chinese
请进
请坐
站起来
不要说话
come in please
sit down please
stand up
do not talk
请进
come in please
请坐
sit down please
20 terms
Ni Hao 1 Lesson 2 Vocabulary
你好
hello, how do you do
you (singular)
good, well
I, me
你好
hello, how do you do
you (singular)
39 terms
Ni Hao 1 Vocabulary: Lesson 04
他/她 是 谁
谁啊
是我
你几岁
Tā shì shéi? - Who is he/she?
Shéi a? - Who is it?
Shì wǒ. - It's me.
Nǐ jǐ suì? - How old are you (child)?
他/她 是 谁
Tā shì shéi? - Who is he/she?
谁啊
Shéi a? - Who is it?
20 terms
Ni Hao 1: Lesson 2 Vocabulary
第二课
你好
(Dì Èr Kè)... Lesson 2
(nǐ hǎo)... hello; how are you?
(nǐ)... you
(hǎo)... good; well
第二课
(Dì Èr Kè)... Lesson 2
你好
(nǐ hǎo)... hello; how are you?
7 terms
Ni Hao 1: Lessons 4-6 Vocabulary
(shéi)... who, whom [a question word]
(tā)... she, her
(lǎo)... old
(shī)... teacher
(shéi)... who, whom [a question word]
(tā)... she, her
53 terms
Ni Hao 1 Vocabulary: Lesson 06
一个人
你家有几个人
他是
你叫什么名字
yí gè rén - one person
Nǐ jiā yǒu jǐ gè rén? - How many people are there in your fam…
Tā shì... - He is a...
Nǐ jiào shénme míngzi? - What is your name?
一个人
yí gè rén - one person
你家有几个人
Nǐ jiā yǒu jǐ gè rén? - How many people are there in your fam…
52 terms
Ni Hao 1 Vocabulary: Lesson 02
你好
ní hǎo - hello, how do you do
nǐ - you (singular)
hǎo - good, well
wǒ - I, me
你好
ní hǎo - hello, how do you do
nǐ - you (singular)
69 terms
Ni Hao 1 Vocabulary: Lesson 08
汉语
huì - can, to be able to
shuō - to speak, to say
Hànyǔ - Chinese language
Hán - a Chinese dynasty
huì - can, to be able to
shuō - to speak, to say
80 terms
Ni Hao 1 written vocabulary
人(rén)
山(shān)
口 (kǒu)
你 (nǐ)
people;person
mountain; hill
mouth; classifier for things with mouths (people, domestic an…
you
人(rén)
people;person
山(shān)
mountain; hill
90 terms
Ni Hao 1 Vocabulary: Lesson 11
你想吃什么?
你想喝什么?
hěn - very
zhēn - really
Nǐ xiǎng chī shénme? - What would you like to eat?
Nǐ xiǎng hē shénme? - What would you like to drink?
hěn - very
zhēn - really
21 terms
Ni Hao 1 Lesson 7 Vocabulary
宠物
pet
(a measure word used for some animals, i.e. dogs, cats, birds)
dog
(a measure word used for horses)
宠物
pet
(a measure word used for some animals, i.e. dogs, cats, birds)
14 terms
Ni Hao 1 Lesson 4 vocabulary
马克(mǎkè)
啊(a)
who, whom (a question word)
Chinese for Mark
she, her
(an exclamation)
who, whom (a question word)
马克(mǎkè)
Chinese for Mark
20 terms
Chinese Y8 SL Ni Hao 1 Lesson 2
第二课
你好
lesson 2
hello!; how do you do?... (nǐ hǎo)
you... (nǐ)
good; well... (hǎo)
第二课
lesson 2
你好
hello!; how do you do?... (nǐ hǎo)
17 terms
Ni Hao 1 Lesson 3 Vocabulary
one
two
three
four
one
two
14 terms
NiHao 2 Lesson 8 : Famous Chinese Dishes
蛋炒饭
酸辣汤
蛋花汤
云吞汤
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
suān là tāng ;hot & sour soup
dàn huā tāng ; egg drop soup
yún tūn tāng ; Wenton soup
蛋炒饭
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
酸辣汤
suān là tāng ;hot & sour soup
22 terms
Lesson 6 Vocabulary (Ni Hao Book 1)
爸爸
妈妈
哥哥
(jiā)... family, home
(bàba)... dad, father
(māma)... mum, mother
(gēge)... elder brother
(jiā)... family, home
爸爸
(bàba)... dad, father
23 terms
Ni Hao 1: Lesson 5 Vocabulary
剪刀
this
possesive word
ruler
scissors
this
possesive word
87 terms
Chinese Ni Hao 3: Lessons 6-9 Vocab
喉咙
发烧
bìng - illness/ to get sick
téng - ache;pain
hóulóng - throat
fāshāo - to have a fever
bìng - illness/ to get sick
téng - ache;pain
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1 (No Pinyin)
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
A friend from afar
distant place
when in Rome, do as the Romans do
term, semester
有朋自远方来
A friend from afar
远方
distant place
Chinese Ni Hao 2 lesson one
生日
今天
Shēngrì, birthday
Jīntiān, today
Yuè, month; moon
Hào, date
生日
Shēngrì, birthday
今天
Jīntiān, today
22 terms
Ni Hao 1 Lesson 9 Vocabulary
喜欢
游泳
骑车
跑步
to like
swimming, to swim
cycling, to ride a bicycle
running, to jog
喜欢
to like
游泳
swimming, to swim
41 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.1-3.2
零花钱
流行
打工
zhèng... earn
líng huā qián... pocket money
liú xíng... popular
dǎ gōng... have a part time job
zhèng... earn
零花钱
líng huā qián... pocket money
13 terms
CHINESE NI HAO 3 UNIT 6 part 3
个子
个性
随和
body build
curly hair
personality
amiable
个子
body build
curly hair
14 terms
Chinese Ni Hao 1 Lesson 4
马克
who, whom
Chinese for Mark
she, her
(exclamation)
who, whom
马克
Chinese for Mark
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3 (No Pinyin)
犹豫
零花
随身听
hesitate, be indecisive
spend pocket money
save, deposit
portable listening device
犹豫
hesitate, be indecisive
零花
spend pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2 (No Pinyin)
一切
妻子
玉红
用心
everything, all
wife (formal)
a woman's name
attentive, diligent
一切
everything, all
妻子
wife (formal)
22 terms
Ni Hao 1 Lesson 6 Vocabulary
爸爸
妈妈
哥哥
family, home
dad, father
mom, mother
elder brother
family, home
爸爸
dad, father
14 terms
Ni Hao 1 Lesson 4 Vocabulary
马克
who, whom (a question word)
Chinese for Mark
she, her
(an exclamation)
who, whom (a question word)
马克
Chinese for Mark
1 of 10