How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "cymraeg"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg"

14 terms
Aelodau'r Teulu-Cymraeg a Ffrangeg
demi-frère
frère
grand-père
oncle
hanner brand
brawd
tadcu
ewythr
demi-frère
hanner brand
frère
brawd
12 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 29
to publish
to push
to race
to rain
cyhoeddi
gwthio
rasio
bwrw glaw
to publish
cyhoeddi
to push
gwthio
14 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 34
to show
to shower
to sing/ring
to sit
dangos
cawodi/cael cawod
canu
eistedd
to show
dangos
to shower
cawodi/cael cawod
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 6
to cause
to change
to charge
to check
achosi
newid
codi tâl
gwirio
to cause
achosi
to change
newid
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 2
to agree
to aim (for)
to allow
to answer
cytuno
anelu (at)
caniatáu
ateb
to agree
cytuno
to aim (for)
anelu (at)
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 30
to reduce
to refer to/point at
to reflect
to refuse
cwtogi ar
cyfeirio at
adlewyrchu
gwrthod
to reduce
cwtogi ar
to refer to/point at
cyfeirio at
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 14
to end/finish
to enjoy
to examine
to exist
gorffen
mwynhau
arholi
bodoli
to end/finish
gorffen
to enjoy
mwynhau
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 22
to knock
to know (a fact)
to last
to laugh
cnocio
gwybod
para
chwerthin
to knock
cnocio
to know (a fact)
gwybod
24 terms
PopethCymraeg 2.19 Salwch/Illness
Be' sy'n bod?
cur pen
gwres
poen
What's the matter?
headache
(high) temperature
pain
Be' sy'n bod?
What's the matter?
cur pen
headache
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 11
to deliver
to demand
to deny
to depend
dosbarthu
mynnu
gwadu
dibynnu
to deliver
dosbarthu
to demand
mynnu
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 12
datblygu
marw
diflannu
datgysylltu
to develop
to die
to disappear
to disconnect
datblygu
to develop
marw
to die
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 36
to stay/wait/remain
to stick/glue
to stop
to study
aros
gludo
stopio
astudio
to stay/wait/remain
aros
to stick/glue
gludo
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 15
ymestyn
wynebu
methu
cwympo
to extend
to face
to fail
to fall
ymestyn
to extend
wynebu
to face
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 3
to assign
to attack
to avoid
to bathe oneself
neilltuo
ymosod
osgoi
ymolchi
to assign
neilltuo
to attack
ymosod
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 18
to give/put
to go
to go in (enter)
to go out (leave)
rhoi
mynd
mynd i mewn
mynd allan
to give/put
rhoi
to go
mynd
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 35
to sound
to spell
to spend money
to spend time
swnio
sillafu
gwario
treulio
to sound
swnio
to spell
sillafu
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 25
to mention
to miss
to move
to must
sôn am
gweld eisiau
symud
rhaid/gorfod
to mention
sôn am
to miss
gweld eisiau
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 33
to send message
to separate
to serve
to shake
anfon neges
gwahanu
gweini
siglo
to send message
anfon neges
to separate
gwahanu
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 31
to reply/respond
to report
to represent
to rest
ymateb
adrodd
cynrychioli
gorffwys
to reply/respond
ymateb
to report
adrodd
20 terms
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Technoleg / Technology Adjectives
better
worse
useful
pointless
well
waeth
ddefnyddiol
ddibwynt
better
well
worse
waeth
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 17
maddau
ffurfio
ennill
garddio
to forgive
to form
to gain/win/earn
to garden
maddau
to forgive
ffurfio
to form
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 19
to hate
to hear
to help
to hit
casáu
clywed
helpu
taro
to hate
casáu
to hear
clywed
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 27
to phone
to photograph
to pick
to pick up
ffonio
ffotograffio
dewis
pigo i fyny
to phone
ffonio
to photograph
ffotograffio
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 16
llenwi
ffeindio
ffitio
hedfan
to fill
to find
to fit
to fly
llenwi
to fill
ffeindio
to find
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 23
to leave/let/release/lay
to lend/loan
to lie
to like (SW)
gadael
benthyg
gorwedd
hoffi
to leave/let/release/lay
gadael
to lend/loan
benthyg
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 38
to tell
to text
to thank
to think
dweud wrth
tecstio
rhoi diolch
meddwl
to tell
dweud wrth
to text
tecstio
23 terms
PopethCymraeg2.1 Adolygu / Revision
ofnus braidd
yr ail flwyddyn
yn ymyl yr ysgol
drws nesa'
rather nervous
the second year
near the school
next door
ofnus braidd
rather nervous
yr ail flwyddyn
the second year
15 terms
Cymraeg-borecoffi21
priodol
yn enwedig/ yn arbennig
gwleidyddiaeth
gwleidydd
suitable
especially
politics
politician
priodol
suitable
yn enwedig/ yn arbennig
especially
18 terms
SIWAN - SYMBOLIAETH - CYMRAEG (CY1)
'dyna'r wisg arian yn rhydd o'r diwedd'
'a'r goron drom ar fy mhen'
'fel bedwen arian ir'
'rhoddais fy nghroth i wleidyddiaeth f…
caethiwed, rhwystredigaeth
pwysau cyfrifoldeb - dyheu am ryddid
symbol o ieuenctid yn pasio - caru (ni chafodd Siwan mo'r fra…
aberth bod yn dywysoges - chwarae rôl benodol
'dyna'r wisg arian yn rhydd o'r diwedd'
caethiwed, rhwystredigaeth
'a'r goron drom ar fy mhen'
pwysau cyfrifoldeb - dyheu am ryddid
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 20
to improve
to increase
to indicate
to influence
gwella
cynyddu
dynodi
dylanwadu
to improve
gwella
to increase
cynyddu
22 terms
PopethCymraeg1.12 Amser/Time
codi
yn gynnar
yn hwyr
fel arfer
to get up
early
late
as usual/usually
codi
to get up
yn gynnar
early
14 terms
Yn y Dre-Cymraeg a Ffrangeg 1
banque
bilbliothèque
bowling
café
banc
llyfrgell
bowlio deg
caffi
banque
banc
bilbliothèque
llyfrgell
14 terms
Cymraeg o'r Crud - sesiwn 6
Deffro
Codi
'molchi
newid clwt
Deffro
Codi
14 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 26
to open
to order
to organise/sort
to own
agor
archebu
trefnu
perthyn ar
to open
agor
to order
archebu
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 32
to sail
to save (money)
to say
to search (for)
hwylio
cynilo
dweud
chwilio (am)
to sail
hwylio
to save (money)
cynilo
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 24
to lock
to look (at)
to lose
to love
cloi
edrych (ar)
colli
caru
to lock
cloi
to look (at)
edrych (ar)
22 terms
PopethCymraeg1.23 Dillad / Clothes
Mae hi'n gwisgo...
crys
trowsus
tei
She's wearing...
shirt
trousers
tie
Mae hi'n gwisgo...
She's wearing...
crys
shirt
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 13
to dream
to dress/wear
to drink
to drive
breuddwydio
gwisgo
yfed
gyrru
to dream
breuddwydio
to dress/wear
gwisgo
17 terms
cymraeg - iaith ac arddull cwestiwn 3
ffurfiau ffeithiol e.e erthygl, pamffl…
defnydd o brint e.e wedi chwyddo, uwch…
pennawd ac is-benawdau - gwahanol fain…
pwyntiau bwled
cyflwyno gwybodaeth, perswadio, mynegi barn, cyfleu gwybodaet…
pwysleisio, denu sylw, apelio at gynulleidfa arbennig
tynnu sylw at y cynnwys neu beidio
darllenadwy, cyflwyno ffeithiau syml
ffurfiau ffeithiol e.e erthygl, pamffl…
cyflwyno gwybodaeth, perswadio, mynegi barn, cyfleu gwybodaet…
defnydd o brint e.e wedi chwyddo, uwch…
pwysleisio, denu sylw, apelio at gynulleidfa arbennig
18 terms
PopethCymraeg 2.17 mixing tenses
bywiog
cropian
direidus
caredig
lively
to crawl
mischievous
kind
bywiog
lively
cropian
to crawl
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
15 terms
Cymraeg- useful words for coursework
Shwmae
Diolch yn fawr
Diolch am y croeso
Hoffwn i
Hello/How are you?
Thank you very much
Thank you for the welcome
I would like
Shwmae
Hello/How are you?
Diolch yn fawr
Thank you very much
10 terms
TGAU Cymraeg Llen (sylf. ac uwch): Glas
Y bardd yw
Y thema yw
Mesur y gerdd yw
Cynnwys
Bryan Martin Davies
Ieuenctid
Penrhydd
atgofion am sawl dydd Sadwrn yn ystod ei blentyndod.... cymysege…
Y bardd yw
Bryan Martin Davies
Y thema yw
Ieuenctid
18 terms
PopethCymraeg: Ymarfer TM/Practise Soft Mutation
Caerdydd
Porthmadog
Tal-y-bont
Llandudno
o Gaerdydd
o Borthmadog
o Dal-y-Bont
o Landudno
Caerdydd
o Gaerdydd
Porthmadog
o Borthmadog
30 terms
PopethCymraeg1.18 Y tywydd/Weather
Tywydd garw
...tydi?
Iesgob
difrifol
bad, rough weather
...isn't it?
Gracious, Gosh
grim (literally serious)
Tywydd garw
bad, rough weather
...tydi?
...isn't it?
32 terms
PopethCymraeg1.3 Gwaith / Work
Be'di'ch gwaith chi?
Dw i'n gweithio efo
Ariannwr dw i
ym Mae Colwyn
What is your work/job?
I work with
I'm a teller
in Colwyn Bay
Be'di'ch gwaith chi?
What is your work/job?
Dw i'n gweithio efo
I work with
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 9
to contribute (to)
to control/manage
to cook
to copy
cyfrannu (at)
rheoli
coginio
copïo
to contribute (to)
cyfrannu (at)
to control/manage
rheoli
36 terms
Welsh/Cymraeg - exam practise
awyr agored
gweithgareddau
helpi plant ar wyliau
canwio
open air
activities
helping children on holiday
canoeing
awyr agored
open air
gweithgareddau
activities
10 terms
Cymraeg: Gramadeg: enwau geiriau
Enw (C)
Enw (P)
Ansoddair
Rhagenw dibynnol blaen
Yr hyn a gewch wrth ofyn beth yw hyn?
Y term sy'n cael ei ddefnyddio i enwi person, lle, misoedd ayyb
Gair sy'n disgrifio enw
Gair sy'n cael ei ddefnyddio yn lle enw
Enw (C)
Yr hyn a gewch wrth ofyn beth yw hyn?
Enw (P)
Y term sy'n cael ei ddefnyddio i enwi person, lle, misoedd ayyb
5 of 10