Study sets matching "gaelic litir do luchd ionnsachaidh"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaelic litir do luchd ionnsachaidh"

9 terms
Gaelic Reading 141
cliù
a' sùileachadh
na dheugaire
sgapte
fame, reputation
expected
teenagers
scattered
cliù
fame, reputation
a' sùileachadh
expected
13 terms
Gaelic Reading 143
bho thùs
sin nas fhasa
cròladh
air aire dhaoine
originally
that's easier
curling
in people's minds
bho thùs
originally
sin nas fhasa
that's easier
15 terms
Gaelic Reading 142
faireachdain
ag ionaltradh
Craobh-chaorainn
ann an glumag
feelings
grazing
Rowan tree
in a puddle
faireachdain
feelings
ag ionaltradh
grazing
18 terms
Gaelic Reading 902
làrach
torc-nimhe
dh'iomain
na daimh
site
wild boar
drove (animals)
oxen
làrach
site
torc-nimhe
wild boar
18 terms
Gaelic Reading 906
Blàr Chùil Lodair
seachd ceud deug, ceathrad's a sia
an latha a sheòl e
Bha ... a' dèanamh air
Battle of Culloden
1746
the day he sailed
.... was making for
Blàr Chùil Lodair
Battle of Culloden
seachd ceud deug, ceathrad's a sia
1746
37 terms
Gaelic Reading 905
ar-a-mach
tomhas
cunntas-beatha
fèin-eachdraidh
rebellion
some
biography
autobiography
ar-a-mach
rebellion
tomhas
some
30 terms
Gaelic Reading 901
Obar Dheathain
uidheam
Bhaltair
achdan na pàrlamaid
Aberdeen
equipment, machinery
Walter
acts of parliament
Obar Dheathain
Aberdeen
uidheam
equipment, machinery
23 terms
Gaelic Reading 140
arsa
uaireigin na bheatha
banarach aig athair
a' sealg lachan
said
sometime during his life
a milkmaid of his father's
hunting (wild) ducks
arsa
said
uaireigin na bheatha
sometime during his life
10 terms
Things to Do
aiste
ceòl
film
leabhar
essay
music
film
book
aiste
essay
ceòl
music
30 terms
GL - Gaelic Class 1, 2, 3/10 Additional Words
address
type
building/accomodation
letter
seòladh (m)
seòrsa (m)
togalaich/togalach (m)
litir (f)
address
seòladh (m)
type
seòrsa (m)
123 terms
Gaelic 8
I was swimming this week... I have been s…
He shook his head.
He was shaking his head.
I am going to shake my head.
Bha mi a snamh an t-seachdain seo.... Tha mi air a bhith snamh a…
Chrath e a cheann (cheann is the accusative object) and there…
Bha e a' crathadh a chinn. Verbal noun requires genetive. The…
Tha mi a' dol a chrathadh mo chinn. I am going to shaking of…
I was swimming this week... I have been s…
Bha mi a snamh an t-seachdain seo.... Tha mi air a bhith snamh a…
He shook his head.
Chrath e a cheann (cheann is the accusative object) and there…
48 terms
An Litir 'U'
I had a big breakfast today
Boiled egg, bread and cheese.
I am full
Good day to you all
Bha bracaist mhòr agam duigh!
Ugh bruich, aran agus caise
Tha mi lan
La math dhuibh-se uile.
I had a big breakfast today
Bha bracaist mhòr agam duigh!
Boiled egg, bread and cheese.
Ugh bruich, aran agus caise
Gaelic Phrases -Week 8
Dè tha thu ag iarraidh?
'S toil leam
Bu toil leam
Dè tha thu a' dèanamh?
What do you want?
I like
I would like
What are you doing?
Dè tha thu ag iarraidh?
What do you want?
'S toil leam
I like
108 terms
Gaelic 12
Have you seen James... Yes, yes, I have s…
Have you heard the bagpipes... No, no I h…
Have you seen the film Cold weather
Have you seen Mary's new car.... Yes. Yes…
A bheil thu air Seumas fhaicinn and-diugh... Tha. Tha mi air fha…
A bheil thu air pìob-chiùil a chluinntin... Chan eil, chan eil m…
A bheil thu air an film Cold Weather fhaicinn... Tha. Tha mi air…
A bheil thu air an càr ùr aig Màiri fhaicinn?... Tha. Tha mi air…
Have you seen James... Yes, yes, I have s…
A bheil thu air Seumas fhaicinn and-diugh... Tha. Tha mi air fha…
Have you heard the bagpipes... No, no I h…
A bheil thu air pìob-chiùil a chluinntin... Chan eil, chan eil m…
19 terms
Words beginning with 'n.'
At the end of the word
There's a nest in the tree in the garden
Where is the mouse?
Word mouse
Aig deireadh facail
Tha nead anns a chraoibh anns a garadh.
Caite a bheil an luchag?
Luchag na litir.
At the end of the word
Aig deireadh facail
There's a nest in the tree in the garden
Tha nead anns a chraoibh anns a garadh.
315 terms
Gaidhlig Vocab & Sentences
Tha caileag ann am bàta air an abhainn.
Tha an gille air an làr cuide ris a' c…
Bha iad bhon taigh tron oidhche.
Chan eil sinn glè fhuar faisg air an t…
There is a girl in a boat on the river.
The boy is on the floor together with the dog.
They were away from home through the night.
We are not very cold near the fire.
Tha caileag ann am bàta air an abhainn.
There is a girl in a boat on the river.
Tha an gille air an làr cuide ris a' c…
The boy is on the floor together with the dog.
Irish
Cén chaoi a bhfuil tu?
Conas atá tú?
Cad é mar atá tú?
Tá suil agam go bhfuil tú i mbarr na s…
How are you?
How are you?
How are you?
I hope that you are at the top of you health
Cén chaoi a bhfuil tu?
How are you?
Conas atá tú?
How are you?
19 terms
Caitheamh Aimsire agus Am Saor
Is breá liom mo scíth a ligean ar an t…
Féachaim ar an teilifís
Is aoibhinn liom bheith ag úsáid mo rí…
Is breá liom caint arlíne le mo chairde
I love to relax on the couch
I watch TV
I love using my laptop
I love chatting online with my friends
Is breá liom mo scíth a ligean ar an t…
I love to relax on the couch
Féachaim ar an teilifís
I watch TV
Verbal nouns (week 8)
What are you doing?
I am drinking
I am eating
Mary is reading
Dè tha thu a' dèanamh?
Tha mi ag òl
Tha mi ag ithe
Tha Màiri a' leughadh
What are you doing?
Dè tha thu a' dèanamh?
I am drinking
Tha mi ag òl
22 terms
Translation sentences -- Week 19
Dh' fhuirich iad anns an Òban airson d…
Bha sinn air falbh as t-Earrach agus a…
Chaidh sinn a Cheap Breatainn anns an…
Càit' an deach thu fhèin anns an t-Sam…
They stayed in Oban for two days.
We were away in the Spring and in the Autumn.
We went to Cape Breton in October.
Where did you yourself go in the Summer?
Dh' fhuirich iad anns an Òban airson d…
They stayed in Oban for two days.
Bha sinn air falbh as t-Earrach agus a…
We were away in the Spring and in the Autumn.
1 of 1