How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "gaelic"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaelic"

19 terms
Gaelic Castles
Anglo Normans
crannogs
fieldwork, excavations, praise poetry
Brehon Law Gavelkind (partible inherit…
Were mottes built more by the Anglo Normans or by the Gaelic…
ancient fortified dwellings constructed in a lake or marsh
methods used to identify Gaelic residences
a species of tribal succession, by which the land was divided…
Anglo Normans
Were mottes built more by the Anglo Normans or by the Gaelic…
crannogs
ancient fortified dwellings constructed in a lake or marsh
98 terms
Gaelic Final - Vocab
yellow
green
black
brown
buidhe
uaine
dubh
donn
yellow
buidhe
green
uaine
14 terms
Gaelic Colors
glas
dubh
buí
dearg
green
black
yellow
red
glas
green
dubh
black
267 terms
Gaelic Final Exam Words
a' Ghàidhealtachd (f)
a' Ghalldachd (f)
a' Chuimrigh (f)
abhainn (f)
the Highlands
the Lowlands
Wales
river
a' Ghàidhealtachd (f)
the Highlands
a' Ghalldachd (f)
the Lowlands
8 terms
Gaelic (gu)
to
to me
to you
to him
gu
thugam
thugad
thuige
to
gu
to me
thugam
22 terms
Gaelic Pronouns
abhainn
buntàta
càl
an abhainn
a' bhò
am buntàta
an càl
abhainn
an abhainn
a' bhò
28 terms
Gaelic Places
Alba
Dùn Èideann
Glaschu
a' Ghàidhealtachd
Scotland
Edinburgh
Glasgow
the Highlands
Alba
Scotland
Dùn Èideann
Edinburgh
11 terms
Gaelic Numbers
Uimhir
Amháin
Dha
Trí
Numbers
One
Two
Three
Uimhir
Numbers
Amháin
One
Gaelic Rules
letters omitted from Gaelic alphabet
broad vowels
slender vowels
preaspiration
j, k, q, v, w, x, y, z
a, o, u
e, i
placing h-like sound before consonants t,c,p following a stre…
letters omitted from Gaelic alphabet
j, k, q, v, w, x, y, z
broad vowels
a, o, u
8 terms
Scottish gaelic
Geladh
Es
Thà
Scol
Dzisiaj
Być
W
Szkoła
Geladh
Dzisiaj
Es
Być
18 terms
Gaelic Places
Leòdhas
an t-Eilean Sgitheanach
Ìle
Èirinn
Lewis
Isle of Skye
Islay
Ireland
Leòdhas
Lewis
an t-Eilean Sgitheanach
Isle of Skye
27 terms
Gaelic Numbers
aon
trì
ceithir
1
2
three
4
aon
1
2
71 terms
Gaelic Alphabet
ailm
beith
coll
dair
A (elm)
B (birch)
C (hazel)
D (oak)
ailm
A (elm)
beith
B (birch)
148 terms
Gaelic 27
'He could recognise / would recognise…
'You couldn't identify what was under…
'The children would eat anything.'
'Is there any meat you wouldn't eat?'
Dh'aithnicheadh esan a h-uile duine a bha ann.
Chan aithnicheadh tu dè bha fon phlaide.
Dh'itheadh a' chlann rud sam bith.
A bheil feòil sam bith ann nach itheadh sibh?
'He could recognise / would recognise…
Dh'aithnicheadh esan a h-uile duine a bha ann.
'You couldn't identify what was under…
Chan aithnicheadh tu dè bha fon phlaide.
79 terms
Gaelic #1
man
boy
girl
woman
fear
buachaill
cailín
bean
man
fear
boy
buachaill
20 terms
Gaelic Weather
Fuar
bláth
fliuch
tioram
Cold
warm
wet
dry
Fuar
Cold
bláth
warm
104 terms
Gaelic 26
Should I bring a good rain jacket with…
Should I take out a lot of money from…
Should I leave the water board and fli…
I was in the new pub last night, who h…
Am bù choir dhomh seacaid mhath uisge a thoirt leam?
Am bu chòir dhomh tòrr airgid a thoirt a-mach às a bhanca an…
Am bu chòir dhomh an bòrd-uisge agam agus na flippers fhàgail…
Bha mi ann an taigh-seinnse ùr a-raoir aig an robh Guinness m…
Should I bring a good rain jacket with…
Am bù choir dhomh seacaid mhath uisge a thoirt leam?
Should I take out a lot of money from…
Am bu chòir dhomh tòrr airgid a thoirt a-mach às a bhanca an…
13 terms
Gaelic vowels
a
á
i
í
ah
aw
ih
ee
a
ah
á
aw
Irish Gaelic
Cairde
Buachaill
Cailin
Bean
Friends
Boy
Girl
woman
Cairde
Friends
Buachaill
Boy
60 terms
Gaelic Nouns
pathadh (m)
airgead (m)
ad (f)
aireamh (f)
thirst
money
hat
number
pathadh (m)
thirst
airgead (m)
money
108 terms
Gaelic 23
"It's (a) long (time) since I... had a bi…
I wonder if wee John would come.
He would come, if he would get an invi…
Kate would come wouldn't she.
Och, 's fhada o nach robh oidhche mhòr agam
Saoil an tigeadh Iain Beag?
Thigeadh, tha mi a' creidsinn, nam faigheadh e cuireadh. Ach…
Thigeadh Ceit, nach tigeadh?
"It's (a) long (time) since I... had a bi…
Och, 's fhada o nach robh oidhche mhòr agam
I wonder if wee John would come.
Saoil an tigeadh Iain Beag?
33 terms
Gaelic Names
Alexander
Andrew
Angus
Colin
Alasdair
Anndra
Aonghas
Cailean
Alexander
Alasdair
Andrew
Anndra
32 terms
Gaelic 1
An
Daoine
De
Sra'idbhaile
The
People
Of
Village
An
The
Daoine
People
11 terms
Gaelic colors
Red
Green
Black
Blue
Dearg
Glas
Dubh
Gorm
Red
Dearg
Green
Glas
8 terms
Gaelic (Aig)
aig
agam
agad
aige
at
at me
at you
at him
aig
at
agam
at me
8 terms
Gaelic (Air)
on
on me
on you
on him
air
orm
ort
air
on
air
on me
orm
194 terms
INTRO TO GAELIC
A hàon
go raibh mile maith agat
Tàim Breoite
Tàim an fliu orm
one
thanks a thousand
I'm sick/not good
the flu is on me
A hàon
one
go raibh mile maith agat
thanks a thousand
96 terms
Gaelic Language
Which letters are not in the gaelic al…
The accent falls...
The lenitable consonants are:
To lenite a word, we must add...
JKQVWXYZ
on the first syllable of a word
BCDFGMPST
an 'h' to the first consonant
Which letters are not in the gaelic al…
JKQVWXYZ
The accent falls...
on the first syllable of a word
39 terms
Gaelic 27
new, newer
young, younger
white, whiter.
ùr, nas uire
og, nas òige
geal, nas gile
new, newer
ùr, nas uire
young, younger
og, nas òige
9 terms
Gaelic 3
San
San trèana
Sa
Sa chidsin
In the...
In the train
The the(b m p c g)
In the kitchen
San
In the...
San trèana
In the train
12 terms
Gaelic Months
Lúnasa
Feabhra
Márta
Luí
August
February
March
July
Lúnasa
August
Feabhra
February
11 terms
Gaelic Colors
Ban
Dubh
Glas
Dearg
White
Black
Green
Red
Ban
White
Dubh
Black
128 terms
Gaelic 24
I like the market in which I don't buy…
I heard the music band that we didn't…
I found the house in which you didn't…
We don't want the car, on which the ga…
a. 'S toil leam a' mhargaid anns nach robh mi a' ceannach bia…
b. Chuala mi an còmhlan-ciùil ris nach robh sinn ag èisteachd…
c. Lorg mi an taigh anns nach robh sibhse a' fuireach.
d. Chan eil sinne ag iarraidh a' chàir air nach do rinn a' gh…
I like the market in which I don't buy…
a. 'S toil leam a' mhargaid anns nach robh mi a' ceannach bia…
I heard the music band that we didn't…
b. Chuala mi an còmhlan-ciùil ris nach robh sinn ag èisteachd…
64 terms
Gaelic verbs
leugh
sgrìobh
pòs
faic
read
write
marry
see
leugh
read
sgrìobh
write
9 terms
Gaelic language
Sassenach
Haud yer wheesht
Sgian dubh
Sassenach
English
Be quiet, hold your tongue
A Dirk or knife
English
Sassenach
English
Haud yer wheesht
Be quiet, hold your tongue
Gaelic Adjectives
blàth
brèagha
dona
fliuch
warm
lovely
bad
wet
blàth
warm
brèagha
lovely
58 terms
Gaelic 1
tá sé
fuar
te
tirim
it is
cold
hot, warm
dry
tá sé
it is
fuar
cold
17 terms
Gaelic games
Corn
Peileadóir
Geansaí peile
Réiteoir
Cup/trophy
Footballer
Football jersey
Referee
Corn
Cup/trophy
Peileadóir
Footballer
36 terms
Gaelic Other
a' ghraidh
Aird nam Murchan, ann an Aird nam Murc…
an e... a th'annad?
an e... a th'annaibh?
dear
Ardnamurchan, in Ardnamurchan
are you a... ? (informal)
are you a... ? (formal)
a' ghraidh
dear
Aird nam Murchan, ann an Aird nam Murc…
Ardnamurchan, in Ardnamurchan
414 terms
Gaelic Basics
I
you (s)
he
she
I
you (s)
67 terms
Gaelic Verbs
abair, ag ràdh
aithris, ag aithris
aontaich ri, ag aontachadh ri
atharraich, ag atharrachadh
say (NOT can)
repeat, recite
agree to
change
abair, ag ràdh
say (NOT can)
aithris, ag aithris
repeat, recite
521 terms
Irish Gaelic
an chopail
an fhaisnéis
an t-ainmní
an t-alt
the copula
the predicate
the subject
the article
an chopail
the copula
an fhaisnéis
the predicate
10 terms
hear (gaelic)
Chuala tu
Cha chuala tu
An cuala tu?
Nach cuala tu?
You heard
You didn't hear
Did you hear?
Did you not hear?
Chuala tu
You heard
Cha chuala tu
You didn't hear
32 terms
Gaelic Oral
small
farmer
mom
dad
beag
feirmeoir
mathair w a fada
athair
small
beag
farmer
feirmeoir
10 terms
Basic Gaelic Structures
Cathedral
Welcome
Hello
Goodbye
ardeaglais
fáilte
Dia dhuit
Slán
Cathedral
ardeaglais
Welcome
fáilte
8 terms
Scottish Gaelic
sibh
ciamar a tha sibh
tha gu math
tapadh leibh
you
how are you
I'm well
thank you
sibh
you
ciamar a tha sibh
how are you
131 terms
Gaelic Bible 2
1 moral, virtue... 2 conduct, demeanour
1 bad breeding... 2 bad manners... 3 immodes…
1 virtuous morals... 2 good behaviour/man…
1 dispute, squabble... 2 clash... 3 (act of)…
beus fem
mì-bheus masc
deagh-bheus fem
connsachadh masc
1 moral, virtue... 2 conduct, demeanour
beus fem
1 bad breeding... 2 bad manners... 3 immodes…
mì-bheus masc
16 terms
Gaelic 2
An seo
An sin
A-staigh
A-muigh
Here
There
Inside
Outside
An seo
Here
An sin
There
52 terms
SOL - Gaelic
I like ...
I like ... (alt.)
I don't like ...
i don't like ... (alt.)
is toigh leam ...
is caomh leam ...
cha toigh leam ...
cha chaomh leam ...
I like ...
is toigh leam ...
I like ... (alt.)
is caomh leam ...
34 terms
Gaelic 2
cà bhfuil mé?
cá?
an fear
an bhean
where am I?
where?
man
woman
cà bhfuil mé?
where am I?
cá?
where?
4 of 10