Study sets matching "gaelic"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaelic"

15 terms
Gaelic Words
Cars
Happy New Year
Burger
Chocolate
gluaisteáin
bhliain nua sásta
borgaire
seacláid
Cars
gluaisteáin
Happy New Year
bhliain nua sásta
Gaelic language
Sassenach
Haud yer wheesht
Sgian dubh
Sassenach
English
Be quiet, hold your tongue
A Dirk or knife
English
Sassenach
English
Haud yer wheesht
Be quiet, hold your tongue
Gaelic Other
a' ghraidh
Aird nam Murchan, ann an Aird nam Murc…
an e... a th'annad?
an e... a th'annaibh?
dear
Ardnamurchan, in Ardnamurchan
are you a... ? (informal)
are you a... ? (formal)
a' ghraidh
dear
Aird nam Murchan, ann an Aird nam Murc…
Ardnamurchan, in Ardnamurchan
Gaelic Vocab
fuar
te
fliuch
tirim
cold
hot
wet
dry
fuar
cold
te
hot
11 terms
Gaelic Colors
Ban
Dubh
Glas
Dearg
White
Black
Green
Red
Ban
White
Dubh
Black
Gaelic Vocabulary
Hello
Goodbye
Hello to you too
Water
Dia duit
Slán
Dia duit! dia is muire duit
uisce
Hello
Dia duit
Goodbye
Slán
32 terms
Gaelic 1
An
Daoine
De
Sra'idbhaile
The
People
Of
Village
An
The
Daoine
People
34 terms
Gaelic 2
cà bhfuil mé?
cá?
an fear
an bhean
where am I?
where?
man
woman
cà bhfuil mé?
where am I?
cá?
where?
30 terms
Gaelic 4
go raibh maith agat
an leoraí
an eitleán
ag teacht
thank you
the lorry
airplane
coming
go raibh maith agat
thank you
an leoraí
the lorry
414 terms
Gaelic Basics
I
you (s)
he
she
I
you (s)
Scottish Gaelic
sibh
ciamar a tha sibh
tha gu math
tapadh leibh
you
how are you
I'm well
thank you
sibh
you
ciamar a tha sibh
how are you
8 terms
Introductory Gaelic
Dia duit
Dia duit ar maidin
Oíche mhaith
Dia is Muire duit
Hello
Good morning
Good night
Reply to good morning
Dia duit
Hello
Dia duit ar maidin
Good morning
Gaelic Oral
small
farmer
mom
dad
beag
feirmeoir
mathair w a fada
athair
small
beag
farmer
feirmeoir
6 terms
Gaelic Phrases
Dia duit
Beannacht
Gabh mo leithscéal
Le do thoil
Hello
Goodbye
Pardon me
Please
Dia duit
Hello
Beannacht
Goodbye
Gaelic Phrases
Where is the bathroom
I'm fine
What is it? ... It's a ______
I'm not good
Cá bhfuil an seomra folctha?
Ta mé go breá
Cad é seo? Seo _______
Níl mé go maith
Where is the bathroom
Cá bhfuil an seomra folctha?
I'm fine
Ta mé go breá
28 terms
Gaelic 3
béile
bricfeasta
lón
dinnéar
meal
breakfast
lunch
dinner
béile
meal
bricfeasta
breakfast
Gaelic pronouns
I
you
he/it
she/it
I
you
17 terms
Gaelic Phrases
slán
le do thoil (le doe hall)
dia duit (deea guwit)
dia is Muire duit (deea iss muere guwit)
goodbye
please
hello to you (singular)
hello to you too (singular)
slán
goodbye
le do thoil (le doe hall)
please
24 terms
Gaelic 6
cén t-am é?
ar
nár
ar imigh sé?
what time is it?
asks a simple question
asks a negative question
did he go?
cén t-am é?
what time is it?
ar
asks a simple question
31 terms
Gaelic 5
ní raibh
ní raibh sé
na
na buachaillí
was not, were not
he wasn't
the (plural)
the boys
ní raibh
was not, were not
ní raibh sé
he wasn't
39 terms
The Gaelic revival
When did the great famine occurr?
Approximately, what was the population…
How many people died as a result of hu…
How many people were estimated to emig…
Between 1845 and 1850
Eight million
At least one million
Two million
When did the great famine occurr?
Between 1845 and 1850
Approximately, what was the population…
Eight million
10 terms
Irish Gaelic
is ea
ní hea
más é do thoil é
fáilte
yes
no
please
welcome
is ea
yes
ní hea
no
Gaelic Football
How long does a gaelic football match…
How long does a gaelic football match…
How long does a gaelic football match…
How much players are on a team?
60 minutes (30 minutes each half)
70 minutes
half of 20 minutes, sometimes 25 minutes
15 players
How long does a gaelic football match…
60 minutes (30 minutes each half)
How long does a gaelic football match…
70 minutes
GAELIC FINAL
Greetings (3)
What is your name?
Who are you?
Nice to meet you.
dia duit... dia is muire duit... dia is muire duit is padraig
My name is...
I am....
Goodbye
Greetings (3)
dia duit... dia is muire duit... dia is muire duit is padraig
What is your name?
My name is...
Gaelic Games
What sport layout are the Gaelic Games…
What is the level of professionalism o…
How far does Hurling date back?
What historical event did Gaelic Games…
Soccer
All players are amateur.
Dates back to when St. Patrick brought Christianity .
Irish Independence
What sport layout are the Gaelic Games…
Soccer
What is the level of professionalism o…
All players are amateur.
10 terms
hear (gaelic)
Chuala tu
Cha chuala tu
An cuala tu?
Nach cuala tu?
You heard
You didn't hear
Did you hear?
Did you not hear?
Chuala tu
You heard
Cha chuala tu
You didn't hear
49 terms
Scottish Gaelic
Balach
Doras
Each
Làr
Boy
Door
Horse
Floor
Balach
Boy
Doras
Door
20 terms
Gaelic numbers
Aon
Dha
Tri
Ceithir
One
Two
Three
Four
Aon
One
Dha
Two
Scottish Gaelic - Lesson 1
latha math
latha
math
halò
good day
day
good
hello
latha math
good day
latha
day
33 terms
Gaelic Adjectives
short
old
young
tired
goirid
sean
òg
sgith
short
goirid
old
sean
Gaelic (gu)
to
to me
to you
to him
gu
thugam
thugad
thuige
to
gu
to me
thugam
8 terms
Scottish gaelic
Geladh
Es
Thà
Scol
Dzisiaj
Być
W
Szkoła
Geladh
Dzisiaj
Es
Być
33 terms
Gaelic Names
Alexander
Andrew
Angus
Colin
Alasdair
Anndra
Aonghas
Cailean
Alexander
Alasdair
Andrew
Anndra
Gaelic spelling
Mh----
--mh--
Bh
á
W (broad)
V (slender)
V
Ah (elongated)
Mh----
W (broad)
--mh--
V (slender)
Gaelic (Air)
on
on me
on you
on him
air
orm
ort
air
on
air
on me
orm
Gaelic Final - Vocab
yellow
green
black
brown
buidhe
uaine
dubh
donn
yellow
buidhe
green
uaine
Gaelic Numbers
aon
trì
ceithir
1
2
three
4
aon
1
2
11 terms
Gaelic colors
Red
Green
Black
Blue
Dearg
Glas
Dubh
Gorm
Red
Dearg
Green
Glas
106 terms
Gaelic 14
He asked me if I would be going to the…
Where would the men be just now?
He asked us where was the post office.
At about the time you started your fir…
Dh'fheòraich e dhìom am bithinn a' dol don chuirm-chnuic
Càit am biodh na fir an-dràsta?
Dh'fhaighnich e dhinn càit an robh oifis a' phuist.
Mun àm a thöisich thu air a chiad chùrsa- fon ann an SMO, an…
He asked me if I would be going to the…
Dh'fheòraich e dhìom am bithinn a' dol don chuirm-chnuic
Where would the men be just now?
Càit am biodh na fir an-dràsta?
118 terms
Gaelic 16
I'm sure
Stingy old man
I bet
without any idea
lan cinnteach
mastaige spìocach
Cuiridh mi geall.
gun guth air sgath
I'm sure
lan cinnteach
Stingy old man
mastaige spìocach
131 terms
Gaelic 17
She is going over to the island on the…
Janet would be going swimming on Tuesd…
Will Ruraidh be going to Lismore?
If Donald will be tired, Christina won…
Tha i a' dol a-null chun an eilein air an aiseag. (genetive a…
Bhiodh Seònaid a' snàmh oidhche Mhàirt. (bhiodh aspirates bec…
Am biodh Ruairidh a' dol a Lios Mòr?
Nam biodh Dòmhnall sgìth, cha bhiodh Caristìona!
She is going over to the island on the…
Tha i a' dol a-null chun an eilein air an aiseag. (genetive a…
Janet would be going swimming on Tuesd…
Bhiodh Seònaid a' snàmh oidhche Mhàirt. (bhiodh aspirates bec…
18 terms
Gaelic Places
Leòdhas
an t-Eilean Sgitheanach
Ìle
Èirinn
Lewis
Isle of Skye
Islay
Ireland
Leòdhas
Lewis
an t-Eilean Sgitheanach
Isle of Skye
107 terms
Gaelic 19
you would be proud with just one of th…
if it doesn't help them, it won't hurt…
3 people have been phoning him.
Longing
bhiodh pròis air neach le aonan dhiubh gun luaidh air na dhà
mura dèan e math dhiubh, cha dèan e dolaidh dhiubh
Tha triùir air a bhith a' fònadh thuige.
Fadachd (orm ort, air oirre, oirnn, oirbh, orra)
you would be proud with just one of th…
bhiodh pròis air neach le aonan dhiubh gun luaidh air na dhà
if it doesn't help them, it won't hurt…
mura dèan e math dhiubh, cha dèan e dolaidh dhiubh
106 terms
Gaelic 11
'This film was made in Ireland.'
'This light cake is made with eggs, su…
'I was stressed out by the noise.'
You were stressed out with your work
Bha am film seo (e) air a dhèanamh ann an Èirinn.
Tha a' chèic aotrom seo (i) air a dèanamh le uighean, siùcar,…
Bha mi air mo shàrachadh leis an fhuaim.
Bha thusa air do shàrachadh leis an obair
'This film was made in Ireland.'
Bha am film seo (e) air a dhèanamh ann an Èirinn.
'This light cake is made with eggs, su…
Tha a' chèic aotrom seo (i) air a dèanamh le uighean, siùcar,…
7 terms
Gaelic Aig "at"
agam
agad
aige
aice
me
you
him
her
agam
me
agad
you
128 terms
Gaelic 22
Lambing snow
- This is all the money that I have
- It's I who will be there tonight
- It's she who will sing at the ceilidh
sneachd beag breith nan uan
Seo na tha agam de dh'airgead *
'S mise a bhitheas an sin a-nochd *
'S ise a sheinneas aig a' chèilidh
Lambing snow
sneachd beag breith nan uan
- This is all the money that I have
Seo na tha agam de dh'airgead *
Gaelic vowels
a
á
i
í
ah
aw
ih
ee
a
ah
á
aw
Gaelic plurals
Cat
Taigh
Leabhar
Cait
Coin
Taighean
Leabharaichean
Cat
Cait
Coin
128 terms
Gaelic 24
I like the market in which I don't buy…
I heard the music band that we didn't…
I found the house in which you didn't…
We don't want the car, on which the ga…
a. 'S toil leam a' mhargaid anns nach robh mi a' ceannach bia…
b. Chuala mi an còmhlan-ciùil ris nach robh sinn ag èisteachd…
c. Lorg mi an taigh anns nach robh sibhse a' fuireach.
d. Chan eil sinne ag iarraidh a' chàir air nach do rinn a' gh…
I like the market in which I don't buy…
a. 'S toil leam a' mhargaid anns nach robh mi a' ceannach bia…
I heard the music band that we didn't…
b. Chuala mi an còmhlan-ciùil ris nach robh sinn ag èisteachd…
108 terms
Gaelic 23
"It's (a) long (time) since I... had a bi…
I wonder if wee John would come.
He would come, if he would get an invi…
Kate would come wouldn't she.
Och, 's fhada o nach robh oidhche mhòr agam
Saoil an tigeadh Iain Beag?
Thigeadh, tha mi a' creidsinn, nam faigheadh e cuireadh. Ach…
Thigeadh Ceit, nach tigeadh?
"It's (a) long (time) since I... had a bi…
Och, 's fhada o nach robh oidhche mhòr agam
I wonder if wee John would come.
Saoil an tigeadh Iain Beag?
4 of 10