How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "herbology pinyin latin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "herbology pinyin latin"

10 terms
Herbology II - Latin Names
Amalaki - Latin Name
Ashwagandha - Latin Name
Bhringaraja - Latin Name
Bhrami - Latin Name
Euphorbiaceae
Withania Somnifera
Eclipta Alba
Bacopa Monniera
Amalaki - Latin Name
Euphorbiaceae
Ashwagandha - Latin Name
Withania Somnifera
97 terms
Herbology 1 - Latin
Ma Huang
Gui Zhi
Zi Su Ye
Jing Jie
Ephedra Herba
Cinnamoni Ramulus
Perillae Folium
Schizonepetae Herba
Ma Huang
Ephedra Herba
Gui Zhi
Cinnamoni Ramulus
19 terms
Invigorate Blood - Latin/Pinyin
Chuan Xiong
Chi Shao
Dan Shen
Ji Xue Teng
Ligusitici chuanxiong... invigorate blood
Paeoniae radix rubra... invigorate blood
Salviae Miltiorrhizae radix... invigorate blood
Spatholobi Caulis... invigorate blood
Chuan Xiong
Ligusitici chuanxiong... invigorate blood
Chi Shao
Paeoniae radix rubra... invigorate blood
10 terms
Stop Bleeding - Pinyin/Latin
ai ye
bai mao gen
bai ji
san qi
artemesiae argyii folium... stop bleeding
imperatae rhizoma... stop bleeding
bletillae rhizoma... stop bleeding
notoginseng radix... stop bleeding
ai ye
artemesiae argyii folium... stop bleeding
bai mao gen
imperatae rhizoma... stop bleeding
11 terms
Warm the Interior Latin/Pinyin
zhi fu zi
xiao hui xiang
ding xiang
wu zhu yu
aconiti radix lateralis preparata... warm the interior
foeniculi fructus... warm the interior
caryophylli flos... warm the interior
evodiae fructus... warm the interior
zhi fu zi
aconiti radix lateralis preparata... warm the interior
xiao hui xiang
foeniculi fructus... warm the interior
47 terms
Latin & pinyin herb names
Ma huang
Gui zhi
Bo he
Chai hu
Ephedrae herba
Cinnamomi ramulus
Menthae haplocalycis herba
Bupleuri radix
Ma huang
Ephedrae herba
Gui zhi
Cinnamomi ramulus
8 terms
12: Tonify Blood pinyin/latin
Shu Di Huang
Zhi He Shou Wu
Dang Gui
Bai Shao
Rehmanniae radix
Polygoni radix
Angelicae radix
Paeoniae radix
Shu Di Huang
Rehmanniae radix
Zhi He Shou Wu
Polygoni radix
18 terms
12: Ton Yang pinyin/latin
Lu Rong
Ge Jie
Dong Chong Xia Cao
Rou Cong Rong
Cervi cornu
Gecko
Cordyceps
Cistanches herba
Lu Rong
Cervi cornu
Ge Jie
Gecko
14 terms
12: Ton Yin pinyin/latin
Bei Sha Shen
Nan Sha Shen
Xi Yang Shen
Mai Men Dong
Glehniae radix
Adnophorae radix
Panacis radix
Ophiopogonis radix
Bei Sha Shen
Glehniae radix
Nan Sha Shen
Adnophorae radix
13 terms
15: Calm Spirit pinyin/latin
Long Gu
Mu Li
Ci Shi
Zhen Zhu Mu
Fosilia ossis mastodi
Ostreae concha
Magnetitum
Margaritiferae concha
Long Gu
Fosilia ossis mastodi
Mu Li
Ostreae concha
10 terms
17: Exting Wind pinyin/latin
Ling Yang Jiao
Gou Teng
Tian Ma
Ci Ji Li
Saigae cornu
Uncariae ramulus uncis
Gastrodiae rhizoma
Tribuli fructus
Ling Yang Jiao
Saigae cornu
Gou Teng
Uncariae ramulus uncis
5 terms
18: Expel Para pinyin/latin
Shi Jun Zi
Ku Lian Pi
Bing Lang
Guan Zhong
Quisqualis fructus
Meliae cortex
Arecae semen
Cyrtomii rhizoma
Shi Jun Zi
Quisqualis fructus
Ku Lian Pi
Meliae cortex
17 terms
13: Stab & Bind pinyin/latin
Shan Zhu Yu
Wu Wei Zi
Wu Mei
He Zi
Corni fructus
Schisandrae fructus
Mume fructus
Chebulae fructus
Shan Zhu Yu
Corni fructus
Wu Wei Zi
Schisandrae fructus
10 terms
Transform Cold Phlegm Latin Pinyin
Ban Xia Zhi
Tian Nan Xing Zhi
Dan Nan Xing
Bai Fu Zi Zhi
Pinelliae Rhizoma Preparatum
Arisaematis Rhizoma Preparatum
Pulvis Arisaemae cum Felle Bovis
Typhonii Rhizoma Perparatum
Ban Xia Zhi
Pinelliae Rhizoma Preparatum
Tian Nan Xing Zhi
Arisaematis Rhizoma Preparatum
113 terms
Single Herb Category/Pinyin Latin
WARE (Warm Acrid Release Exterior- Por…
WARE (Warm Acrid Release Exterior- Por…
WARE (Warm Acrid Release Exterior- Por…
WARE (Warm Acrid Release Exterior- Por…
Ma Huang Ephedra Herba
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye/Geng Perillae Folium
Jing Jie Schizonepetae Herba
WARE (Warm Acrid Release Exterior- Por…
Ma Huang Ephedra Herba
WARE (Warm Acrid Release Exterior- Por…
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus
62 terms
HERB3: Midterm Pinyin + Latin
Chen Pi
Ju Hong
Qing Pi
Zhi Shi
Citri Reticulatae Pericarpium
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
Citri Reticulatae Viride Pericarpium
Aurantii Fructus Immaturus
Chen Pi
Citri Reticulatae Pericarpium
Ju Hong
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
61 terms
PCOM Herbs 3 - pinyin/latin
Chen Pi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Ju Hong ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Qing Pi... (Regulate Qi)... FX:... 1. Strong…
Zhi Shi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Moves…
Citri Reticulatae Pericarpium
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
Citri Reticulatae Viride Pericarpium
Aurantii Fructus Immaturus
Chen Pi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Citri Reticulatae Pericarpium
Ju Hong ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
140 terms
PCOM Herbs 2 - Pinyin/Latin
2-9g... Slightly bitter-acrid... LU-UB... (W…
FX... 1. Treats wind cold in summer... - *…
Acrid-Sweet... HT-LU-UB... (Warm Acrid Rel…
Aromatic-Acrid... LU-SP... (Warm Acrid Rel…
Ma Huang - Herba Ephedra
Xiang Ru - Moslae Herba (C)
Gui Zhi - Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye - Perillae Folium
2-9g... Slightly bitter-acrid... LU-UB... (W…
Ma Huang - Herba Ephedra
FX... 1. Treats wind cold in summer... - *…
Xiang Ru - Moslae Herba (C)
61 terms
PCOM Herbs 3 - pinyin/latin
Chen Pi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Ju Hong ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Qing Pi... (Regulate Qi)... FX:... 1. Strong…
Zhi Shi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Moves…
Citri Reticulatae Pericarpium
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
Citri Reticulatae Viride Pericarpium
Aurantii Fructus Immaturus
Chen Pi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Citri Reticulatae Pericarpium
Ju Hong ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
61 terms
PCOM Herbs 3 - pinyin/latin
Chen Pi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Ju Hong ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Qing Pi... (Regulate Qi)... FX:... 1. Strong…
Zhi Shi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Moves…
Citri Reticulatae Pericarpium
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
Citri Reticulatae Viride Pericarpium
Aurantii Fructus Immaturus
Chen Pi ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Citri Reticulatae Pericarpium
Ju Hong ... (Regulate Qi)... FX:... 1. Regul…
Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum
16 terms
Herbs- pinyin and latin name/category only
Ma Huang
Gui Zhi
Bo He
Shi Gao
Herba Ephedrae... Warm acrid exterior releasing
Ramulus Cinnamomi Cassiae... Warm acrid exterior releasing
Herba Menthae Hapocalycis... Cool acrid exterior releasing
Gypsum... Clear heat, drain fire
Ma Huang
Herba Ephedrae... Warm acrid exterior releasing
Gui Zhi
Ramulus Cinnamomi Cassiae... Warm acrid exterior releasing
20 terms
Chinese (pinyin) & Latin numbers 1-20
yī (一)
èr (二)
sān (三)
sì (四)
ūnus ūna ūnum
duo duae
trēs tria
quattor
yī (一)
ūnus ūna ūnum
èr (二)
duo duae
98 terms
Common YE herb ID, pinyin+latin
cinnamomi ramulus
Schizonepetae Herba
Sapishnikovae radix
Notopterygii Rhizoma seu radix
warm acrid release exterior... gui zhi
Warm Acrid Release Exterior... Jing Jie
Warm Acrid Release Exterior fang fen
Warm Acrid Release Exterior... qiang huo
cinnamomi ramulus
warm acrid release exterior... gui zhi
Schizonepetae Herba
Warm Acrid Release Exterior... Jing Jie
10 terms
Herbs that Tonify Qi - Latin/Pinyin
huang qi
ren shen
shan yao
gan cao
astragali radix... tonify qi
ginseng radix... tonify qi
dioscoreae rhizoma... tonify qi
glycyrrhizae radix... tonify qi
huang qi
astragali radix... tonify qi
ren shen
ginseng radix... tonify qi
13 terms
Formulas - Clear Heat in the organs - pinyin/ latin
Ma Xing Shi Gan Tang
Xie Bai San
Qing Wei San (clear the stomach powder)
Xie Huang San (drain the yellow powder)
(ephedra, apricot kernel, gypsum & licorice decoction)
(drain the white powder)
stomach fire, cool blood, nourish yin
spleen damp heat, damp/heat type of stool, good for children…
Ma Xing Shi Gan Tang
(ephedra, apricot kernel, gypsum & licorice decoction)
Xie Bai San
(drain the white powder)
31 terms
Formulas 1 Pinyin:Latin/Formula Name
Cong Chi Tang
Ma Huang Tang
Ge Gen Tang
Gui Zhi Tang
Scallion & Prepared Soy Bean
Ephedra Decoction
Kudzu Decoction
Cinnamon Twig
Cong Chi Tang
Scallion & Prepared Soy Bean
Ma Huang Tang
Ephedra Decoction
8 terms
Herbs IV - Tonify Yang (Latin / Pinyin)
Lu Rong
Lu Jiao
Lu Jiao Shuang
Lu Jiao Jiao
Cervi Cornu Pantotrichum
Cornu Cervi
Cervi Cornu Degelatinum
Gelatinum Cornu Cervi
Lu Rong
Cervi Cornu Pantotrichum
Lu Jiao
Cornu Cervi
13 terms
Memory Aides for Latin/Pinyin Disperse wind-cold
Ma's Hungry Phed Up
Guiseppe Cinn's
Zibra's suck yelling Pee leaf
Jingle Jeans Schold is on a peta.
Ma Huang :Ephedra Herba
Gui Zhi: Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye: Perillae Leaf
Jing Jie: Schizonepetae
Ma's Hungry Phed Up
Ma Huang :Ephedra Herba
Guiseppe Cinn's
Gui Zhi: Cinnamomi Ramulus
41 terms
UTS CHM - NOMENCLATURE Test Latin/Pinyin
GUI ZHI... 桂枝
JING JIE... 荆芥
FANG FENG... 防风
XI XIN... 细辛
Ramulus Cinnamomi Cassiae
Herba seu Flos Schizonepetae
Radix Ledebouriellae
Herba Asari
GUI ZHI... 桂枝
Ramulus Cinnamomi Cassiae
JING JIE... 荆芥
Herba seu Flos Schizonepetae
UTS CHM - NOMENCLATURE Test Latin/Pinyin
GUI ZHI... 桂枝
JING JIE... 荆芥
FANG FENG... 防风
XI XIN... 细辛
Ramulus Cinnamomi Cassiae
Herba seu Flos Schizonepetae
Radix Ledebouriellae
Herba Asari
GUI ZHI... 桂枝
Ramulus Cinnamomi Cassiae
JING JIE... 荆芥
Herba seu Flos Schizonepetae
10 terms
Latin and Pinyin for Cool, Acrid Herbs that Release the Exterior
bo he
niu bang zi
chan tui
sang ye
Herba Menthae Haplocalycis
Fructus Arctii Lappae
Periosticum Cicadae
Folium Mori Albae
bo he
Herba Menthae Haplocalycis
niu bang zi
Fructus Arctii Lappae
9 terms
Herbs 2 - Clear Heat, Drain Fire pinyin/latin
Shi Gao
Zhi Mu
Zhi Zi
Dan Zhu Ye
Gypsum Fibrosum
Anemarrhenae Rhizoma
Gardeniae Fructus
Lophateri Herba
Shi Gao
Gypsum Fibrosum
Zhi Mu
Anemarrhenae Rhizoma
222 terms
PCOM Herb ID Comps F'15 pics, categ, pinyin, Latin, major functions
* ALL go to LU Chan... Pattern Txd: W/C a…
1. ACRID: A. Disp/Move Qi & Xue B. Ind…
BITTER: A. Drains Fire Down. B.Dries/E…
ACRID: A. Disp/Move Qi & Xue B. Induce…
WARE... Pattern Txd:... S&S:... T & P:... Temp:... Flavor:... Key Actions/Indic…
5 (7) Tastes of Herbs
Characteristics of Bitter
Characteristics of Acrid
* ALL go to LU Chan... Pattern Txd: W/C a…
WARE... Pattern Txd:... S&S:... T & P:... Temp:... Flavor:... Key Actions/Indic…
1. ACRID: A. Disp/Move Qi & Xue B. Ind…
5 (7) Tastes of Herbs
13 terms
Latin and Pinyin Names for Warm-Acrid Herbs that Release the Exterior (Disperse Wind Cold)
ma huang
gui zhi
zi su ye
jing jie
Herba Ephedra
Ramulus Cinnamonmi Cassiae
Folium Perillae Frutescentis
Herba seu Flos Schizonepeta Tenuifoliae
ma huang
Herba Ephedra
gui zhi
Ramulus Cinnamonmi Cassiae
7 terms
Pinyin (Flavors)
Fragrant
Spicy
Bitter
Sour
Xiāng
Xīn
Ku
Suān
Fragrant
Xiāng
Spicy
Xīn
9 terms
Pinyin (Colors)
White
Black
Yellow
Red
Bái
Hēi
Huáng
Hóng
White
Bái
Black
Hēi
13 terms
Pinyin Numbers
Èr
Sān
1
2
3
4
1
Èr
2
6 terms
Pinyin Greetings
Nǐ Hǎo
Xiè Xie
Zài Jiàn
Duì Bù Qǐ
Hello / Hi
Thank you
Good bye
I'm sorry
Nǐ Hǎo
Hello / Hi
Xiè Xie
Thank you
18 terms
Herbs: Pinyin & Botanical Name
Guì Zhī
Shēng Jiāng
Cōng Bái
Bó Hè
Cinnamomum cassia
Zingiber officinale
Allium fistulosum
Mentha haplocalyx
Guì Zhī
Cinnamomum cassia
Shēng Jiāng
Zingiber officinale
12 terms
Counting 1-10 in Chinese
1
2
3
4
Yi
Er
San
Si
1
Yi
2
Er
23 terms
6.2 English to Pinyin
next one
below
Chinese Language
language
xià ge
xià
Zhōngwén
wén
next one
xià ge
below
xià
12 terms
Intro to herbs Latin badami
Radix (rx)
Caulis
Herba (hb)
Flos
Root
Stem
Entire plant of stem and leaves
Flower
Radix (rx)
Root
Caulis
Stem
Drain Dampness Part 2
Mu Tong
Shi Wei
Dong Kui Zi
Deng Xin Cao
Akebiae Caulis
Pyrrosiae Folium
Malvae Fructus
Junci Medulla
Mu Tong
Akebiae Caulis
Shi Wei
Pyrrosiae Folium
Clear Heat Relieve Toxicity Part 2
Pu Gong Ying
Zi Hua Di Ding
Bai Jiang Cao
Chuan Xi Lian
Taraxaci
Violae Herba
Patriniae Herba
Andrographitis Herba
Pu Gong Ying
Taraxaci
Zi Hua Di Ding
Violae Herba
15 terms
Pinyin Sounds
q
x
z
c
ch eese
she
su ds
ca ts
q
ch eese
x
she
27 terms
TCM Pinyin Terms
Xiè... Xiè fǎ
Bǔ... Bǔ fǎ
Xiè Xiè
Yào
To disperse / To reduce / To drain... One of TCM treating methods
To repair / To supplement / To tonify... One of TCM treating met…
Loose bowels / Diarrhea
Medicine
Xiè... Xiè fǎ
To disperse / To reduce / To drain... One of TCM treating methods
Bǔ... Bǔ fǎ
To repair / To supplement / To tonify... One of TCM treating met…
20 terms
Hogwarts Professors
Professor of Potions (first through fi…
Professor of Transfiguration
Headmaster (first through beginning of…
Professor of Care of Magical Creatures
Severus Snape
Minerva McGonigall
Albus Dumbledore
Rubeus Hagrid
Professor of Potions (first through fi…
Severus Snape
Professor of Transfiguration
Minerva McGonigall
MJ CHS Lesson 6 D2 with pinyin LIVE
上午
十一年级
九年级
(shàngwǔ)morning
(shí yī nián jí) ī1th grade
(jiǔ nián jí) 9th grade
(xià) below; next
上午
(shàngwǔ)morning
十一年级
(shí yī nián jí) ī1th grade
20 terms
Latin Names
Chuan Xiong
Hou Po
Du Huo
Xing Ren
Radix Ligustici Chuanxiong
Cortex Magnoliae Officinalis
Radix Angelicae Pubescentis
Semen Pruni Armenicae
Chuan Xiong
Radix Ligustici Chuanxiong
Hou Po
Cortex Magnoliae Officinalis
218 terms
Herbs and Latin Names
Achillea millefolium
Acorus calamus
Actaea racemosa (Cimicifuga)
Aesculus hippocastanum
Yarrow
Sweet flag
Black cohosh
Horse chestnut
Achillea millefolium
Yarrow
Acorus calamus
Sweet flag
1 of 3