Study sets matching "learning gaelic"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "learning gaelic"

10 terms
Learn Gaelic Lesson 26 Questions
An do
Nach do
An do dh'fhalbh e?
An tàinig e
Did
Didn't
Did he go?
Did he come?
An do
Did
Nach do
Didn't
20 terms
LearnGaelic Lesson 8 Transportaion
Sa/San
Sa bhus (sah vus)
Sa chàr (sah harr)
Sa bhàta (Sah vahtuh)
In the
In the bus
In the car
In the boat
Sa/San
In the
Sa bhus (sah vus)
In the bus
12 terms
Learn Gaelic Lesson 25 Continuing Time
Seachd uairean
Ochd uairean
Naoi uairean (naoohg uairean)
Deich uairean
Seven o' Clock
Eight o' Clock
Nine o' Clock
Ten o' Clock
Seachd uairean
Seven o' Clock
Ochd uairean
Eight o' Clock
14 terms
Learn Gaelic Lesson 23 Past Tense Verbs
dh'fhalbh e (gamalv eh)
Thàinig e (haneeg eh)
Ruith e
Choisich e (hosheeheh)
He went
He came
He ran
He walked
dh'fhalbh e (gamalv eh)
He went
Thàinig e (haneeg eh)
He came
40 terms
Gaelic Vocab: Lesson one
òg
beag
sgìth
toilitche
young
small
tired
happy
òg
young
beag
small
21 terms
Gaelic
Ireland
Demon
Energy
Use
Éirinn
Deamhan
cumhachd
úsáid
Ireland
Éirinn
Demon
Deamhan
54 terms
Scottish Gaelic Everyday Words A-Ca
airplane
alligator
alphabet
antelope
pleuna (playn-uh)
crogall (krock-ul)
aibidil (ap-itch-ill)
bocanach (bok-an-ahkch)
airplane
pleuna (playn-uh)
alligator
crogall (krock-ul)
77 terms
Gaelic
tiugainn!
tiugainn leam
tiugainn comhla rium
de tha Beurla air "làmh?"
come on!
come with me
come along with me
what is the English for "lamh"?
tiugainn!
come on!
tiugainn leam
come with me
86 terms
Scottish Gaelic Simplified Phonetic Pronunciation Guide
Stress
Pronunciation
a /a/
à /a:/
In most Gàidhlig words falls on the first syllable, e.g.: poL…
The letters and diphthongs of the Gàidhlig alphabet will be e…
as in 'hat'
as in 'halve'
Stress
In most Gàidhlig words falls on the first syllable, e.g.: poL…
Pronunciation
The letters and diphthongs of the Gàidhlig alphabet will be e…
100 terms
Gaelic 3
1 tinge, tint... 2 trace
smile on my face
I would be as happy as a shoe.
and when I returned, I'd say it was go…
fiamh (m)
fiamh a' ghàire air m' aodann
Bhithinn cho dòigheil ri bròig
nuair a bhithinn air... tilleadh, bhithinn ag ràdh gun robh e ma…
1 tinge, tint... 2 trace
fiamh (m)
smile on my face
fiamh a' ghàire air m' aodann
34 terms
Scots Gaelic Numbers
0
1
2
3
neoni
aon
dà/dhà
trì
0
neoni
1
aon
Scots Gaelic Days of the Week
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Didòmhnaich
Diluain
Dimàirt
Diciadain
Sunday
Didòmhnaich
Monday
Diluain
83 terms
Colloquial Scottish Gaelic - Unit 1
excuse me (formal)
excuse me (informal)
do you speak (have) Gaelic? (formal)
I speak (have) Gaelic and English.
gabhaibh mo leisgeul!
gabh mo leisgeul!
A bheil Gàidhlig agaibh?
Tha Gàidhlig agus Beurla agam.
excuse me (formal)
gabhaibh mo leisgeul!
excuse me (informal)
gabh mo leisgeul!
10 terms
Basic Gaelic
hello
thank you
you're welcome
please
dee uh gwet
grr ruv maha gut
tah fault a roat
mosh aye day hole aye
hello
dee uh gwet
thank you
grr ruv maha gut
60 terms
Irish Gaelic - Pronunciation - vowels and consonants
á
é
í
ú
Ah- Pa -- long vowel
Ey-Hey -- long vowel
Ee-knee -- long vowel
Oo-shoe -- long vowel
á
Ah- Pa -- long vowel
é
Ey-Hey -- long vowel
151 terms
Colloquial Scottish Gaelic - Unit 2
myself
yourself
himself
herself
mi fhèin
thu fhèin
e fhèin
i fhèin
myself
mi fhèin
yourself
thu fhèin
Scots Gaelic Clothing Set 2 - coats & Swimming stuff
overcoat
swimming cap
swimming shorts
swimming trunks/costume (suit)
còta-uachdair (m)
bonaid-shnàimh (f)
briogais-shnàimh (f)
deise-shnàimh (f)
overcoat
còta-uachdair (m)
swimming cap
bonaid-shnàimh (f)
12 terms
Gaelic Months of the year
January
February
March
April
Am Faoillleach
An Gearran
Am Màrt
An Giblean
January
Am Faoillleach
February
An Gearran
11 terms
Scots Gaelic Question Beginnings - TY Gaelic Conversation
When does...?
What are...?
What is...?
How are...?
Cuin a
Dè tha
Dè an
Ciamar a
When does...?
Cuin a
What are...?
Dè tha
156 terms
Gaelic Weather ALL
the weather
wet
dry
hot
an t-sìde, an aimsir
fliuch
tioram
teth
the weather
an t-sìde, an aimsir
wet
fliuch
160 terms
Colloquial Scottish Gaelic - Unit 3
where is it?
Mummy
Daddy
to me
càit a bheil e?
Mamaidh
Dadaidh
dhomh
where is it?
càit a bheil e?
Mummy
Mamaidh
282 terms
Gaelic Weather ALL + S.C. Gaelic Unit 7
wet
dry
hot
cold
fliuch
tioram
teth
fuar
wet
fliuch
dry
tioram
95 terms
GL - Gaelic Class 5/10
What kind of day is it (today)?
it is bright/clear
Greenock
welcome to Greenock
Dè seòrsa latha a th' ann an-diugh?
tha i soilleir
Grianaig
fàilte gu Grianaig
What kind of day is it (today)?
Dè seòrsa latha a th' ann an-diugh?
it is bright/clear
tha i soilleir
18 terms
Vocab for Conversation 5 - TY Gaelic Conversation Book
busy
with/to him/to it/to the
washing
ironing
trang
ris
nigheadaireachd
iarnaigeadh
busy
trang
with/to him/to it/to the
ris
17 terms
Vocab for Conversation 4 - TY Gaelic Conversation Book
travel
or
in the morning
place/location
siubhal
no
sa mhadainn
àite
travel
siubhal
or
no
35 terms
GL Gaelic Class - 1/10
idiot, fool
bend, spin, turn, twist, trick, fraud,…
car
festival
amadan (m)
car (m)
càr (m)
fèis (f)
idiot, fool
amadan (m)
bend, spin, turn, twist, trick, fraud,…
car (m)
17 terms
An Croitear - Scots Gaelic Book Translation Vocab - page 5
not being
at
getting up
action/motion
Leis nach robh
ag
ag èirigh
a' gluasad
not being
Leis nach robh
at
ag
39 terms
GL - Gaelic Class 4/10 - Additional Words
cloud
cloudy
cloudier
cloudier than
sgòth (f)
sgòthach
sgòthaiche
nas sgòthaiche na
cloud
sgòth (f)
cloudy
sgòthach
11 terms
Vocab 11 01 16 - Gaelic Conversation Conv. 3 Part 2
for
near/close
between
tomorrow
airson
faisg
eadar
a-màireach
for
airson
near/close
faisg
34 terms
SC - Gaelic Class - 1/4
Who are you? (formal)
Who are you? (informal)
I am ...
What is your name? (formal)
Cò sibh?
Cò thusa?
Is mise ...
Dè an t-ainm a th' oirbh?
Who are you? (formal)
Cò sibh?
Who are you? (informal)
Cò thusa?
41 terms
An Croitear - Scots Gaelic Book Translation Vocab page 1, 2, 3
in
live
doing
work
ann
a' fuireach
a' dèanamh
obair
in
ann
live
a' fuireach
414 terms
Gaelic Basics
I
you (s)
he
she
I
you (s)
63 terms
Vocab for Conversation 6 - TY Gaelic Conversation Book
afternoon
good
speak/got
do you?
feasgar
math
agaibh
a bheil?
afternoon
feasgar
good
math
65 terms
Vocab for Conversation 7 - TY Gaelic Conversation Book
to be/there is
Band
other/another
in
tha
còmhlan
eile
ann
to be/there is
tha
Band
còmhlan
Scots Gaelic Clothing Set 1 - Trousers, Jumper, T-Shirt, Jeans
cardigan
jumper
drawers, pants
trousers
càrdagan (m)
geansaidh (m)
drathais (f)
briogais
cardigan
càrdagan (m)
jumper
geansaidh (m)
14 terms
Gaelic Rules - Basic Lenition (to, to the and my)
Lention - What letters never get lenit…
Lention - after the Gaelic for 'to the…
my
the (usual form)
l, n, r, sg, sm, sp or st
b, c, f, g, m or p
mo
an
Lention - What letters never get lenit…
l, n, r, sg, sm, sp or st
Lention - after the Gaelic for 'to the…
b, c, f, g, m or p
245 terms
Colloquial Scottish Gaelic - Unit 1 & 2
myself
yourself
himself
herself
mi fhèin
thu fhèin
e fhèin
i fhèin
myself
mi fhèin
yourself
thu fhèin
254 terms
GL - Gaelic Class 1, 2, 3/10
I am
you are
he is
she is
tha mi
tha thu
tha e
tha i
I am
tha mi
you are
tha thu
6 terms
Les sports
gaelic football
swimming
soccer
gymnastics
le foot gaélique
la natation
le foot
la gym
gaelic football
le foot gaélique
swimming
la natation
12 terms
Scots Gaelic Clothing Set 3 - men's suits and shirts
shirt
shirts
trousers
trousers (alt. - single)
lèine (f)
lèintean (f)
briogais (f)
trùsair (m)
shirt
lèine (f)
shirts
lèintean (f)
17 terms
An Croitear - Scots Gaelic Book Translation Vocab - page 9
hen
cluck
moo
cow (a female cow)
cearcan
gog-gàg
hen
cearcan
cluck
gog-gàg
10 terms
Gaelic - Verb List 2
fág, fágann, fágaim, fágaimid, fágáil,…
tóg, tógann, tógaim, tógaimid, tógáil,…
siúil, siúlann, siúlaim, siúlaimid, si…
iarr, iarrann, iarraim, iarraimid, iar…
to leave
to lift/build/take up
to walk
to ask for/request
fág, fágann, fágaim, fágaimid, fágáil,…
to leave
tóg, tógann, tógaim, tógaimid, tógáil,…
to lift/build/take up
52 terms
Scots Gaelic Clothing Set 1 - 5
cardigan
jumper
drawers, pants
trousers (pair of)
càrdagan (m)
geansaidh (m)
drathais (f)
briogaisean (f)
cardigan
càrdagan (m)
jumper
geansaidh (m)
24 terms
SC - Gaelic Class 4/4
Maryhill (alt.)
(I live) in Maryhill
(I live) in Maryhill (alt.)
Partick
Cnoc Moire
ann am Maryhill
ann an Cnoc Moire
Partaig
Maryhill (alt.)
Cnoc Moire
(I live) in Maryhill
ann am Maryhill
171 terms
SC - Gaelic Class 1 - 4 (ALL)
Maryhill (alt.)
(I live) in Maryhill
(I live) in Maryhill (alt.)
Partick
Cnoc Moire
ann am Maryhill
ann an Cnoc Moire
Partaig
Maryhill (alt.)
Cnoc Moire
(I live) in Maryhill
ann am Maryhill
100 terms
GL Gaelic Class - 2/10
What is your name? (formal)
What is your name? (informal)
My name is ...
Where are you from? (formal - from ori…
Dè an t-ainm a th' oirbh?
Dè an t-ainm a th' ort?
'S mise ...
Cò às a tha sibh?
What is your name? (formal)
Dè an t-ainm a th' oirbh?
What is your name? (informal)
Dè an t-ainm a th' ort?
106 terms
Gaelic 14
He asked me if I would be going to the…
Where would the men be just now?
He asked us where was the post office.
At about the time you started your fir…
Dh'fheòraich e dhìom am bithinn a' dol don chuirm-chnuic
Càit am biodh na fir an-dràsta?
Dh'fhaighnich e dhinn càit an robh oifis a' phuist.
Mun àm a thöisich thu air a chiad chùrsa- fon ann an SMO, an…
He asked me if I would be going to the…
Dh'fheòraich e dhìom am bithinn a' dol don chuirm-chnuic
Where would the men be just now?
Càit am biodh na fir an-dràsta?
12 terms
Gaelic Lesson 14
a'tighinn (ah cheeyin)
a'bruidhinn (ah breeyinn)
a'dannsa (ah daonsa)
ag èisteachd (ag aystachh)
coming
talking
dancing
listening
a'tighinn (ah cheeyin)
coming
a'bruidhinn (ah breeyinn)
talking
90 terms
Gaelic Numbers - New & Old Styles
0
1
2
3
neoni
aon
dà/dhà
trì
0
neoni
1
aon
Gaelic Vocab 3
scian
forc
spúnóg
pláta
knife
fork
spoon
plate
scian
knife
forc
fork
1 of 6