How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "mandarin colors"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "mandarin colors"

14 terms
Colors - Mandarin
红色 (hóng sè)
黄色 (huáng sè)
蓝色 (lán sè)
橙色/桔色 (chéng sè/jú sè)
red
yellow
blue
orange
红色 (hóng sè)
red
黄色 (huáng sè)
yellow
6 terms
Mandarin Colors
黑色
白色
黄色
蓝色
black
white
yellow
blue
黑色
black
白色
white
14 terms
Colors - Mandarin
红色 (hóng sè)
黄色 (huáng sè)
蓝色 (lán sè)
橙色/桔色 (chéng sè/jú sè)
red
yellow
blue
orange
红色 (hóng sè)
red
黄色 (huáng sè)
yellow
12 terms
Mandarin Colors
wǒ xǐhuān
hóng se
huáng sè
lán sè
我喜欢(I like)
红色 (red)
黄色 (yellow)
蓝色 (blue)
wǒ xǐhuān
我喜欢(I like)
hóng se
红色 (red)
13 terms
Colors (Mandarin)
红色 (Hóngsè)
绿色 (Lǜsè)
蓝色 (Lán sè)
黄色 (Huángsè)
Red
Green
Blue
Yellow
红色 (Hóngsè)
Red
绿色 (Lǜsè)
Green
11 terms
Mandarin Colors
Hóng Sè 红色
Fěn Hóng Sè 粉红色
Jú Sè 橘色
Huáng Sè 黄色
Red
Pink
Orange
Yellow
Hóng Sè 红色
Red
Fěn Hóng Sè 粉红色
Pink
10 terms
Mandarin Colors
wǒ xǐhuān
hóng se
huáng sè
lán sè
我喜欢
红色
黄色
蓝色
wǒ xǐhuān
我喜欢
hóng se
红色
11 terms
Mandarin Colors
红色... (hōng sè)
橙色... (chéng sè)
黄色... (huáng sè)
绿色... (lǜ sè)
红色... (hōng sè)
橙色... (chéng sè)
10 terms
Mandarin Colors
fěn hóng sè
hóng se
huáng sè
lán sè
粉紅色 (pink)
红色 (red)
黄色 (yellow)
蓝色 (blue)
fěn hóng sè
粉紅色 (pink)
hóng se
红色 (red)
14 terms
Mandarin Colors
white
black
pink
beige
bai sè
hēi sè
fěn sè
mǐ sè
white
bai sè
black
hēi sè
15 terms
Mandarin Colors
黑色 hēi sè
白色 bái sè
黄色 huáng sè
蓝色 lán sè
black
white
yellow
blue
黑色 hēi sè
black
白色 bái sè
white
14 terms
COLORS in Mandarin
红色
黄色
绿色
蓝色
red
yellow
green
blue
红色
red
黄色
yellow
13 terms
Mandarin Colors
绿
red
orange
yellow
green
red
orange
13 terms
VMS - Mandarin - Colors
红色 (hóngsè)
橘色 (júsè)... 橙色 (chéngsè)
绿色 (lǜsè)
紫色 (zǐsè)
red
orange... orange
green
purple
红色 (hóngsè)
red
橘色 (júsè)... 橙色 (chéngsè)
orange... orange
10 terms
Colors mandarin
red
orange
yellow
green
红色
橘红色
黄色
绿色
red
红色
orange
橘红色
11 terms
Mandarin Colors
color
red
green
blue
yán sè
hóng sè
lǜ sè
lán sè
color
yán sè
red
hóng sè
11 terms
Mandarin Colors
黑色
白色
黄色
蓝色
black, hēi sè
white, bái sè
yellow, huáng sè
blue, lán sè
黑色
black, hēi sè
白色
white, bái sè
10 terms
mandarin colors
bái sè
hēi sè
kā fēi sè
hóng sè
white
black
brown
red
bái sè
white
hēi sè
black
12 terms
Mandarin colors
yán sè
hóng
chéng
huáng
color
red
orange
yellow
yán sè
color
hóng
red
11 terms
Mandarin Colors
白色
黑色
咖啡色
红色
white
black
brown
red
白色
white
黑色
black
13 terms
Mandarin Colors
hóng sè... 红色
lán sè... 蓝色
hēi sè... 黑色
lǜ sè... 绿色
red
blue
black
green
hóng sè... 红色
red
lán sè... 蓝色
blue
13 terms
Mandarin- Colors
红色 hóngsè
绿色 lǜsè
黄色 huángsè
蓝色 lánsè
红色 hóngsè
绿色 lǜsè
14 terms
colors- mandarin
hongsè... 红色
chéngsè... 橙色
lánsè... 蓝色
lǜsè... 绿色
red
orange
blue
green
hongsè... 红色
red
chéngsè... 橙色
orange
11 terms
COLORS (mandarin)
lan se
hei se
bai se
fen hong se
blue
black
white
pink
lan se
blue
hei se
black
11 terms
Mandarin Colors
颜色
蓝色
黑色
或者
color (Yánsè)
blue (Lán sè)
black (Hēisè)
or (huòzhě)
颜色
color (Yánsè)
蓝色
blue (Lán sè)
15 terms
mandarin colors
tiáo
cǎi sè
hong
stripes
plaid
multicolored
red
tiáo
stripes
plaid
10 terms
mandarin colors
bái sè
hēi sè
kā fēi sè
hóng sè
white
black
brown
red
bái sè
white
hēi sè
black
9 terms
Mandarin: colors
黑色
蓝色
绿色
灰色
hēisè black
lánsè blue
lǔsè green
huīsè gray
黑色
hēisè black
蓝色
lánsè blue
13 terms
mandarin colors
白色
黑色
灰色
红色
white
black
grey
red
白色
white
黑色
black
11 terms
Mandarin Colors
yellow
red
blue
green
黄色(huáng sè)
红 (hóng)
蓝色(lán sè)
绿色(lǜ sè)
yellow
黄色(huáng sè)
red
红 (hóng)
12 terms
Colors Mandarin
红色
黄色
录色
紫色
red
yellow
green
purple
红色
red
黄色
yellow
15 terms
Mandarin Colors
黑色 hēi sè
白色 bái sè
黄色 huáng sè
蓝色 lán sè
black
white
yellow
blue
黑色 hēi sè
black
白色 bái sè
white
14 terms
Mandarin Colors
red
orange
yellow
green
hóng sè
chéng sè
huáng sè
lǜ sè
red
hóng sè
orange
chéng sè
6 terms
Mandarin Colors
红... Hóng
黄... Huáng
蓝... Lán
白... Bái
Red
Yellow
Blue
White
红... Hóng
Red
黄... Huáng
Yellow
15 terms
Mandarin Colors
hei se
bai se
huang se
Lan se
black
white
yellow
blue
hei se
black
bai se
white
13 terms
Colors in Mandarin
红色
橙色
黄色
绿 色
Red
Orange
Yellow
Green
红色
Red
橙色
Orange
18 terms
Mandarin Colors
颜色 (yan2 se4)
黄色 (Huang2 se4)
白色 (bai2 se4)
黑色 (hei1 se4)
Color
Yellow
White
Black
颜色 (yan2 se4)
Color
黄色 (Huang2 se4)
Yellow
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
10 terms
Colors in Mandarin Chinese
red (hóng sè)
yellow (huáng sè)
green (lǜ sè)
blue (lán sè)
红色
黄色
绿色
蓝色
red (hóng sè)
红色
yellow (huáng sè)
黄色
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
16 terms
Mandarin colors
颜色
白色
黑色
红色
color
white
black
red
颜色
color
白色
white
9 terms
Mandarin colors
Black
White
Red
Green
Hēi Sè
Bái Sè
Hóng Sè
Lǜ Sè
Black
Hēi Sè
White
Bái Sè
Mandarin colors
Orange
Green
Blue
Purple
Cheng se
Lu se
Lan se
Zi se
Orange
Cheng se
Green
Lu se
8 terms
Mandarin colors
蓝色
黑色
黄色
白色
Blue
Black
yellow
white
蓝色
Blue
黑色
Black
11 terms
Mandarin Colors
红色
黄色
绿色
橙色
Red
Yellow
Green
Orange
红色
Red
黄色
Yellow
8 terms
Mandarin Colors
red
yellow
blue
green
hóngsè
huángsè
lánsè
lǜsè
red
hóngsè
yellow
huángsè
mandarin colors
color
yellow
red
blue
se
huang
hong
lan
color
se
yellow
huang
11 terms
Colors Mandarin
红色 (hong se)
蓝色 (lan se)
黑色 (hei se)
百色 (bai se)
red
blue
Black
white
红色 (hong se)
red
蓝色 (lan se)
blue
8 terms
Mandarin- colors
Lahn Se
Hong Se
Hei se
Bai se
Blue
Red
Black
White
Lahn Se
Blue
Hong Se
Red
19 terms
Colors mandarin
Red
Orange
Yellow
Green
Hong se
Chang se
Huang se
Lu se
Red
Hong se
Orange
Chang se
1 of 10