How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "persian 5 stone farsi tricky"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "persian 5 stone farsi tricky"

Persian Farsi Unit 2 Ch. 5
لازم داشتن
(میزان) تحصیلات
اول راهنمایی
ترک تحصیل کردن
To need
(Level of) education
First year of middle school
To quit school
20 terms
Persian Farsi S&S Day 5 Vocab
ice cream
twenty
boy / son
summer
بَستَنی
بیست
پِسَر
تابِستان
17 terms
Persian Farsi Sound & Script (Day 5)
ice cream
son
summer
sun
بستنی
پسر
تابستان
خورشید
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1
آلودگى
كاهش
نهاد
باد
Pollution
Decrease
Organization
Wind
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.5
نظارت
توجيه
اختصاص يافتن
مصارف
Supervision
Explanation, Justification
Allocated
Expenses
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.10
فرمانده كل
حسن
منصوب كردن
به كار گيرى
Commander-in-Chief
Virtuous
To Appoint
Utilizing
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.4
شعبه
حاشيه
تحول
طرح
Branch
Around, Merge, Boundary
Evolve, Change
Plan
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.8
بركنارى
اعتماد
سابق
بيمارى
Dismissal
Trust
Former
Illness
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.3
نسبى
گرد و غبار
نوار
رگبار
Proportional
Dust
Trip
Shower
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.9
سمت
انتظار
اقدامات
مسؤليت
Position, Side
Expectation, Wait
Actions
Responsibility
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.7
فرمانده
ارتش
مسئوليت
رياست
Commander
Military, Army
Responsibility
Leadership
Persian Farsi DLPT 5 Prep Week 1.2
مديريت
خود پالائى
كمينه
ابر
Management
Self-Purification
Minimum
Cloud
Persian Farsi Frequency Dictionary 01
expansion, enlargement, development (13…
benefit, interest, profit (10843)
contest, match, tournament (10697)
presidency, chairmanship, directorship…
تسعه (tose'e)
بهره
مسابقه
ریاست
9 terms
Stone Fox vocabulary Chapters 5 and 6
"met the situation head on"
"Where there's a will, there's a way."
recommended
varied
determined to solve the problem
if you have the want you can do it
suggested as being good
changed
24 terms
504 Words Lesson 5 & 6 (English - Farsi)
tradition
rural
Burden
Campus (n)
سنت ، رسم
روستایی
بار سنگین ، بار مسئولیت
محوطه دانشگاه
farsi sound and script 1
female name
flour
freedom
song
اذر
آرد
آزادی
آواز
119 terms
Persian in Use: Lesson 5
ابریشم
آخرش چند؟
ارزان
ارزان بدهید مشتری بشویم
Silk
What is the final price?
Cheap
Sell it for less so that we become customers
Rosetta Stone Farsi v.3 -- Level 1: Complete (corrected)
مقداری
مقدار کمتری
کمترين مقدار
چند
some
less
the least
several
40 terms
Persian numbers
...
1
2
3
1
Yek
Do
Se
20 terms
Persian Farsi S&S Day 2 Vocab
female name
flour
freedom
song
آذَر
آرد
آزادی
آواز
16 terms
Persian Farsi S&S Animals
chicken
lion
cat
dog
مُرغ
شیر
گُربِه
سَگ
farsi sound and script 3
rice
five
bed
broom
بِرِنج
پَنج
تَخت
جارو
30 terms
TOEFL Words Lesson 5 & 6 (English - Farsi)
amaze
baffle (v)
Bear (v)
Block
شگفت زده شدن ، متعجب کردن
گیج کردن ، مبهوت کردن
میوه دادن ، تحمل کردن ، دربرداشتن
محدود کردن ، بستن
20 terms
Persian Farsi S&S Day 6 Vocab
iron (n., appliance)
battery
garden
bottle
اُطو
باطری
باغ
بُطری
12 terms
Persian Farsi S&S Clothing words
shoes
coat
jacket
hat
کفش
کت
ژاکت
کلاه
9 terms
Stone Fox vocabulary Chapters 5 and 6
"met the situation head on"
"Where there's a will, there's a way."
recommended
varied
determined to solve the problem
if you have the want you can do it
suggested as being good
changed
24 terms
504 Words Lesson 29 & 30 (English - Farsi)
Toil
Blunder
Daze
mourn
زحمت کشیدن ، جان کندن
اشتباه ، خطا کردن
گیج کردن ، مبهوت کردن
عزاداری کردن
Farsi Sound and Script Vocab (Day 5)
ice cream
twenty
boy/son
summer
دستنی
بنست
پسر
تابستان
9 terms
Stone Fox vocabulary Chapters 5 and 6
"met the situation head on"
"Where there's a will, there's a way."
recommended
varied
determined to solve the problem
if you have the want you can do it
suggested as being good
changed
24 terms
504 Words Lesson 39 & 40 (English - Farsi)
Unearth
depart
Coincide
Cancel
از زیر خاک بیرون کشیدن ، برملا کردن
ترک کردن جایی ، تغییر کردن ، حرکت کردن
برهم منطبق شدن ، مقارن شدن
لغو کردن ، باطل کردن
24 terms
504 Words Lesson 37 & 38 (English - Farsi)
Heir
majestic
dwindle
Surplus
وارث
با شکوه ، با عظمت
کاهش یافتن ، تحلیل رفتن
مازاد ، اضافی
24 terms
504 Words Lesson 31 & 32 (English - Farsi)
Commuter
Confine
idle
idol
کسی که مرتبا مسافرت میکند بین خانه و محل کار
محبوس کردن ، منحصر کردن
بی کار ، بی اساس
بت ، صنم
24 terms
504 Words Lesson 33 & 34 (English - Farsi)
Volunteer
Prejudice
Shrill
Jolly
داوطلب ، داوطلبانه
تبعیض ، تعصب ، پیش داوری ، نظر منفی
صدای گوش خراش ، درجه بالای صدا
سرخوش ، بانشاط ، شنگول
20 terms
Persian Farsi S&S Day 8 Vocab
mother
man
moon
teacher
مادَر
مَرد
ماه
مُعَلّم
24 terms
504 Words Lesson 35 & 36 (English - Farsi)
Vague
elevate
lottery
finance
مبهم ، گنگ ، نامشخص
ارتقا دادن ، تعالی بخشیدن ، بالا بردن ، ترفیع دادن
قرعه کشی
سرمایه گذاری ، امور مالی ، هزینه چیزی را تامین کردن
20 terms
1100 Words (English - Farsi) - Part 5
Rampant
Clandestine
Ethics
inane
فراگیر ، شایع ، بی امان ، انبوه
مخفی ، سری ، مخفیانه
اخلاق ، اصول اخلاقی ، جنبه اخلاقی
بی معنی ، احمقانه ، مزخرف ، واهی
17 terms
Persian Farsi S&S Day 10 Vocab
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
شَنبه
یِکشَنبه
دوشَنبه
سِه شَنبه
Farsi sound and script 5
اطو
باطرى
باغ
بطرى
Iron
Battery
Garden
Bottle
67 terms
Persian Numbers
1
2
3
4
yek
do
se
chahar
66 terms
Essential Farsi Vocab
ظهر
طلوع آفتاب
صبح
بعد از ظهر
noon
sunrise
morning
afternoon
Farsi Words That I Should Definitely Study for the OPI
تصاحب کردن
مماشات با
خودمختار
جاذبه، پرجاذبه
to acquire
appeasement
autonomous
charisma, charismatic
DLI Farsi Unit 5 Chapter 14 Day 4
تسویه حساب کردن
ماجرا
کل
هزینه کردن
to pay a bill or debt
incident
whole, totality
to spend
20 terms
Persian Farsi S&S Day 7 Vocab
room
officer
gentleman, sir, Mr.
snow
اُتاق
اَفسَر
آقا
بَرف
20 terms
Persian Farsi S&S Day 3 Vocab
water
blue
rain
open
آب
آبی
باران
باز
20 terms
Persian Farsi S&S Day 4 Vocab
rice
five
bed
broom
بِرِنج
پَنج
تَختِخواب / تَخت
جارو
20 terms
1100 Words (English - Farsi) - Part 46
Burgeon
Ascertain
Disseminate
Dormant
شکفتن ، شکوفا شدن ، رونق گرفتن ، جوانه زدن
پی بردن به ، دریافتن ، فهمیدن ، معلوم کردن ، تحقیق کردن
منتشر کردن ، پراکندن ، گسترش دادن ، پاشیدن
خاموش ، غیرفعال ، نهفته ، خواب ، معلق
20 terms
Persian Farsi S&S Day 9 Vocab
window
binder
wall
board
پَنجرِه
کِلاسور
دیوار
تَختِه
farsi sound and script 2
water
blue
rain
open
آب
آبی
باران
باز
Farsi DLPT: Conflict and Security
انتقام
تحریک کردن
تخریب کردن
توطئه
revenge
provoke
destroy
conspiracy
239 terms
DLI Farsi Unit 5 Chapter 13
تربيت بدنى
سلامتى
قدرتمند
مورخ
physical training
health
powerful
historian
1 of 10