How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "pinyin chinese 2"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin chinese 2"

11 terms
Chinese nature 2 pinyin
Spring
Autumn/fall
Summer
Winter
Chūn tiān
Qiū tiān
Xìa tiān
Dõng tiān
Spring
Chūn tiān
Autumn/fall
Qiū tiān
8 terms
Chinese food 2 Pinyin
Meal/rice
Vegetable/dish
Meat
Egg
Fàn
Cài
Ròu
Dàn
Meal/rice
Fàn
Vegetable/dish
Cài
28 terms
Chinese Family 2 (Pinyin)
stepfather
stepmother
pet
where (southern pronunciation)
hòufù (后父)
hòumā (后妈)
chóngwù (宠物)
nǎlǐ (哪里)
stepfather
hòufù (后父)
stepmother
hòumā (后妈)
10 terms
Chinese family 2 pinyin
Children/kids
Son
Daughter
Grandfather
Hái zi
Ér zi
Nü ér
Yé ye
Children/kids
Hái zi
Son
Ér zi
8 terms
Chinese tense 2 pinyin
Breakfast
Lunch
Dinner
Vehicle/car
Zâo fàn
Wû fàn
Wân fàn
Chē
Breakfast
Zâo fàn
Lunch
Wû fàn
10 terms
Chinese pinyin basics 2
I
We
Eat/have
Pear
Wô men
Chī
I
We
Wô men
20 terms
Medical chinese 2 (pinyin)
肝 (liver)
神 (spirit)
精 (essence)
胆 (膽) (gall bladder)
gān
shén
jīng
dǎn
肝 (liver)
gān
神 (spirit)
shén
60 terms
Chinese 2 pinyin to English
Shénme shíhòu
yǒu shíhòu
xiǎoshíhòu
chángcháng
When
sometimes
In Childhood
often
Shénme shíhòu
When
yǒu shíhòu
sometimes
11 terms
Chinese Vocabulary 2 Pinyin
Shì
Lăoshī
Ma
老师
Shì
Lăoshī
老师
19 terms
2.2 Chinese (Pinyin)
zhè
nán
this
that
male
female
zhè
this
that
Chinese Vocab 2 Pinyin
nǐ cóng nǎr lái
wǒ cóng...lái
huānyíng lái...
duìbuqǐ
Where do you come from
I am from...
Welcome to...
sorry
nǐ cóng nǎr lái
Where do you come from
wǒ cóng...lái
I am from...
35 terms
Chinese Pinyin 2
我的
De
Wǒ de
Xǐao
De
我的
Wǒ de
15 terms
Chinese L2 Pinyin
qǐng
wèn
jiào
shén
to ask/please
to ask
to be called/to call
what
qǐng
to ask/please
wèn
to ask
34 terms
Chinese/Pinyin List 2
名字
jiào- To be called
míngzì- Name
wǒ- I
nǐ- You
jiào- To be called
名字
míngzì- Name
23 terms
chinese pinyin part 2
friend
girl friend
daughter
son
péngyou
nǚpéngyou
nǚer
érzi
friend
péngyou
girl friend
nǚpéngyou
21 terms
Chinese Pinyin 2
Kuài lè
Jià shī jié
Jié
Jiào shī jié kuài lè
Happy
Teacher's day
Festival/Holiday/Day
Happy Teacher's Day
Kuài lè
Happy
Jià shī jié
Teacher's day
28 terms
Chinese Familly Pinyin 2
ye ye
nai nai
zu fu
bo bo
Grandfather (Father's side)
Grandma (Father's side)
Grandfather (mother's side)
Father's older Brother (uncle)
ye ye
Grandfather (Father's side)
nai nai
Grandma (Father's side)
155 terms
Chinese Pinyin HSK 2
lǚyóu
juéde
zuì
wèi shénme
v. to travel, to take a trip
v. to think, to feel
adv. most
why
lǚyóu
v. to travel, to take a trip
juéde
v. to think, to feel
21 terms
2.1 Chinese (Pinyin)
hěn
gāoxìng
rènshi
xièxie
very
glad
know
thank
hěn
very
gāoxìng
glad
15 terms
Chinese 2.1 Pinyin
爸爸
yǒu
rén - Person
bàba - Dad/Father
yǒu
31 terms
Better Chinese Lesson 45 photo/Pinyin2
爱好ài hào
参加cān jiā
合唱团hé chàng tuán
弹钢琴tán gāngqín
爱好ài hào
参加cān jiā
16 terms
Chinese 2 U6LA pinyin
旧金山
洛杉矶
纽约
华盛顿特区
...
...
...
...
旧金山
...
洛杉矶
...
21 terms
Chinese 1/2 pinyin
zǎo
xiǎojiě
hǎojiǔbújiàn
jiǔ
good morning, to be early
Miss
Long time no see.
to be long time
zǎo
good morning, to be early
xiǎojiě
Miss
23 terms
chinese pinyin part 2
friend
girl friend
daughter
son
péngyou
nǚpéngyou
nǚer
érzi
friend
péngyou
girl friend
nǚpéngyou
38 terms
Chinese Pinyin Lesson 2
de
zhàopiàn
zhè
that
(possessive or descriptive particle)
picture; photo
this
that
de
(possessive or descriptive particle)
17 terms
Chinese Pinyin Chapter 2
busy
(a particle used for questions expecti…
dad
mom
màng
ma
bàba
māma
busy
màng
(a particle used for questions expecti…
ma
27 terms
Chinese Pinyin Lesson 2
tóngwū
bǎi
bèizi
tǎnzi
roommate
to put; to place
comforter; quilt
blanket
tóngwū
roommate
bǎi
to put; to place
17 terms
Chinese pinyin 2
ni
hao
qing
wen
ni
hao
Chinese To Pinyin 2
老师
shì
shéi
lǎoshī
shì
36 terms
chinese 2 pinyin
bi sai
ying
shu
dui
match
win
lose
team
bi sai
match
ying
win
18 terms
Chinese Pinyin 2
Hui jia 回家
Sheng ri 生日
Pai dui 派对
Ke yi 可以
Go Home
Birthday
Party
Can, be able to
Hui jia 回家
Go Home
Sheng ri 生日
Birthday
121 terms
Chinese U2 | Pinyin
Herz
Tugend, Moral
König
Jade
xīn
wáng
Herz
xīn
Tugend, Moral
19 terms
6.2 Chinese (Pinyin)
xiànzài
shíhou
diǎn
fēn
now
time
o'clock
minute
xiànzài
now
shíhou
time
28 terms
Chinese Pinyin 2
All
ongoing action
sport
to run
dōu
zhèng zài
yùn dòng
pǎo bù
All
dōu
ongoing action
zhèng zài
17 terms
8.2 Chinese (Pinyin)
gōnggòng qìchē
dìtiě
zhàn
zuò
bus
subway, metro, underground, tube
station, stop
take (vehicle, subway, train, plane, etc.)
gōnggòng qìchē
bus
dìtiě
subway, metro, underground, tube
15 terms
10.2 Chinese (Pinyin)
bàn
dǎ diànhuà
diànhuà
ràng
to do
to make a phone call
telephone, phone call
to let, to allow, to make
bàn
to do
dǎ diànhuà
to make a phone call
23 terms
Huanying 2.1 Chinese-Pinyin
爸爸
yǒu
ge
rén
bàba
yǒu
ge
35 terms
Chinese Pinyin Lesson 2
nà, nèi
zhāng
zhàopiàn
de
that
a measure word for flat objects
picture, photo
possessive, modifying, or descriptive particle
nà, nèi
that
zhāng
a measure word for flat objects
8 terms
Chinese words in Pinyin 2
Yuè
Shān
Sun, Day
Moon, Month
Mountain
Tree
Sun, Day
Yuè
Moon, Month
15 terms
12.2 Chinese (Pinyin)
zāogāo
yòu
gāngcái
chūqù
in a terrible mess, too bad, bad luck
again
just now
to go out
zāogāo
in a terrible mess, too bad, bad luck
yòu
again
23 terms
chinese pinyin part 2
péngyou
nǚpéngyou
nǚer
érzi
friend
girl friend
daughter
son
péngyou
friend
nǚpéngyou
girl friend
21 terms
chinese 6.2 pinyin
下个
中文
xià ge
xià
zhōng wén
wén
下个
xià ge
xià
22 terms
Chinese Phase 2 (Pinyin)
Abortion (We oppose abortion)
Abraham (Abraham was an ancient prophet)
Absolutely (We absolutely support you…
Absorb (There's no way I can absorb so…
Duòtāi (wǒmen fǎnduì duòtāi)
yǎ bó lā hàn (Yǎbólāhǎn shì gǔdài de xiānzhī)
juéduì (Wǒmen júeduì zhīchí nǐ qù chuánjiào)
xīshōu (Wǒ wúfǎ xīshōu zhème duō shēngzì)
Abortion (We oppose abortion)
Duòtāi (wǒmen fǎnduì duòtāi)
Abraham (Abraham was an ancient prophet)
yǎ bó lā hàn (Yǎbólāhǎn shì gǔdài de xiānzhī)
24 terms
Chinese / Pinyin 2
西
dōng
běi
nán
dōng
西
15 terms
Chinese 2.1 Pinyin
You
Ge
Ren
Baba
Have
Measure word
People
Dad
You
Have
Ge
Measure word
21 terms
Chinese Pinyin 2
Yil
Er
San
Si
One
Two
Three
Four
Yil
One
Er
Two
294 terms
Chinese pinyin semester 2
tóngxúe
yíkuàir
shēngcài
fānqié
schoolmate
together
lettuce salad
tomato
tóngxúe
schoolmate
yíkuàir
together
18 terms
Chinese Pinyin List 2
名字
Jiào; To be called
Míng zi; Name
Wǒ; I
Nǐ; You
Jiào; To be called
名字
Míng zi; Name
27 terms
Chinese pinyin vocab 2
照片
de
zhàopiàn
zhè
de
54 terms
Chinese 2 Pinyin
Xià ge
Xià
Zhōngwén
Wén
下个
中文
Xià ge
下个
Xià
1 of 10