How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "pinyin chinese characters audio visual"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin chinese characters audio visual"

500 terms
Book: 500 Basic Chinese Characters: Chinese (no audio) - Pinyin (English)
yī (one)
èr (two)
sān (three)
sì (four)
yī (one)
èr (two)
10 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
打算(dǎsuàn)... 明年我打算去法國
鄉下(xiāngxià)... 我家不在鄉下
medicine
vacation, holiday
to plan
countryside
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
medicine
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
vacation, holiday
13 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
俄罗斯
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Russia... (Èluósī
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
15 terms
Vegetables (Chinese)(characters & Pinyin)
蔬菜 (shū cài)
生菜 (shēng cài)
菠菜 (bō cài)
芹菜 (qín cài)
Vegetables
Lettuce
Spinach
Celery
蔬菜 (shū cài)
Vegetables
生菜 (shēng cài)
Lettuce
387 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 2
生病
你生的是什麼病?
他病了所以沒有來
週末
shēngbìng ... to become ill, to be sick
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
Tā bìngle suǒyǐ méiyǒu lái... He is sick so he didn't come
zhōumò ... weekend
生病
shēngbìng ... to become ill, to be sick
你生的是什麼病?
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
19 terms
Numbers in both Chinese Pinyin and Characters
líng
èr
sān
líng
16 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1
有意思(Yǒuyìsi)
常常(Chángcháng)
因為(Yīnwèi)
所以(Suǒyǐ)
interesting
often, usually
because
therefore, so
有意思(Yǒuyìsi)
interesting
常常(Chángcháng)
often, usually
5 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3
室友
電梯
梯子
樓梯
...
...
...
...
室友
...
電梯
...
15 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
13 terms
Colors-Chinese pinyin&characters
bái sè
huī sè
hēi sè
lǜ sè
白色
灰色
黑色
绿色
bái sè
白色
huī sè
灰色
12 terms
Chinese Dates (pinyin & characters)
It is 23rd May today.
It was 10th Oct yesterday.
It will be 17th August tomorrow.
What is the date today?
jīntiān wǔyuè èrshísānhào.... 今天 五月二十三号。
zuótiān shíyuè shíhào.... 昨天 十月十号。
míngtiān bāyuè shíqīhào.... 明天 八月十七号。
jīntiān jǐyuèjǐhào?... 今天 几月几号?
It is 23rd May today.
jīntiān wǔyuè èrshísānhào.... 今天 五月二十三号。
It was 10th Oct yesterday.
zuótiān shíyuè shíhào.... 昨天 十月十号。
14 terms
Chinese quiz characters to pinyin
Hǎo
Qǐng
Wèn
Hǎo
200 terms
Chinese Characters to pinyin
jiě, jiè, xiè
shuǐ
míng
zhēn
jiě, jiè, xiè
shuǐ
40 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L9
園遊會
塞車
校園
N: an outdoor fair
VO: to be jammed with traffic
N: campus, school yard
M: used for buildings
園遊會
N: an outdoor fair
塞車
VO: to be jammed with traffic
48 terms
Basic Chinese Characters to Pinyin
hǎo
guì
xìng
hǎo
27 terms
Chapter 7 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
ㄒ一ㄢ4
ㄏㄨㄚ4
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
10 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
25 terms
Chapter 5 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
ㄇㄚ
.ㄉㄜ
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
a
ài
13 terms
subjects - Chinese characters and Pinyin
汉语课 hàn yǔ kè
英语课 yīng yǔ kè
数学课 shù xué kè
科学课 kē xué kè
Chinese lesson
English lesson
Math lesson
science lesson
汉语课 hàn yǔ kè
Chinese lesson
英语课 yīng yǔ kè
English lesson
150 terms
Chinese: pinyin to characters
hǎo
nín
líng
hǎo
449 terms
Chinese vocab-pinyin to characters
ǎi
ài
ān
愛 爱
ǎi
ài
愛 爱
119 terms
Chinese Pinyin/Characters
你女子
老师
Nǐ hǎo
shì
lǎoshī
你女子
Nǐ hǎo
87 terms
Chinese Characters and Pinyin
ji dian what time
diǎn o clock hour
kè quarter
bàn half
几点?
ji dian what time
几点?
diǎn o clock hour
18 terms
Chinese: Characters-Pinyin
父亲
母亲
孩子
儿子
fù qīn
mǔ qīn
hái zi
ér zi
父亲
fù qīn
母亲
mǔ qīn
14 terms
Chinese Colors characters-pinyin
颜色
蓝色
红色
紫色
yán sè
lán sè
hóng sè
zǐ sè
颜色
yán sè
蓝色
lán sè
100 terms
Chinese Characters to pinyin
jiě, jiè, xiè
shuǐ
míng
zhēn
jiě, jiè, xiè
shuǐ
24 terms
Chinese Vocab: Pinyin-Character
hǎo
ma
qǐng
hǎo
ma
25 terms
Chapter 6 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
ㄉㄚ4
ㄅㄞ3
ㄒ一ㄤ3
ㄒ一ㄣ
71 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3 - lesson 5
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
3-) 再......也......... 1ör 再難我也要學(再SV也。。)…
一般來說... 一般說來... 一般而論
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
Açıklama=yapmak ya da yapmamak istediğimiz birşeyin tersiyle…
açıklama = genel manada , genel olarak manası katar.... tek başı…
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
24 terms
Chinese (17): Characters/Pinyin
食堂
dǐan
shítáng
chà
fēn
dǐan
食堂
shítáng
13 terms
Chinese nature characters and pinyin
yuè
tiān
shí
yuè
40 terms
Chinese Radicals: Characters and Pinyin
rén
dāo
yòu
rén
dāo
15 terms
Weather Chinese characters Vs Pinyin
昨天
下雪
下雨
下毛毛雨
zuó tiān
xià xuě
xià yǔ
xià máo mao yǔ
昨天
zuó tiān
下雪
xià xuě
97 terms
Chinese (Characters-Pinyin)
hǎo
tóng
xúe
hǎo
Chinese Characters - Pinyin
80 terms
CHINESE - Basic Characters Pinyin
爱人
安全
酒吧
àirén - partner
ānquán - safety
bǎ - make
jiǔba - pub
爱人
àirén - partner
安全
ānquán - safety
36 terms
Chinese Final Pinyin/Characters
商店
售货员
store; shop (shāngdiàn)
to buy (mǎi)
shop assistant; salesclerk (shòuhuòyuán)
(measure word for shirts, dresses, jackets, coats, etc.) (jiàn)
商店
store; shop (shāngdiàn)
to buy (mǎi)
16 terms
Chinese Food - characters / pinyin / English
猪肉zhū ròu
牛肉niú ròu
鸡肉jī ròu
鸭肉yā ròu
pork
beef
chicken
duck
猪肉zhū ròu
pork
牛肉niú ròu
beef
11 terms
Chinese Characteristics Characters-Pinyin
Gāo
Ǎi
Pàng
Shòu
Gāo
Ǎi
27 terms
Chinese Animals characters-pinyin
zhū
yáng
gǒu
zhū
yáng
30 terms
Chinese Provinces (Characters/Pinyin)
HeiLongJiang
NeiMengGu
ShangHaiShi
BeiJingShi
黑龙江
内蒙古
上海市
北京市
HeiLongJiang
黑龙江
NeiMengGu
内蒙古
中秋节- Chinese characters and Pinyin
中秋节
农历
月亮
zhōngqiūjié
nónglì
yuěliàng
liàng
中秋节
zhōngqiūjié
农历
nónglì
253 terms
Chinese tutor pinyin-characters
nǐ hǎo
hǎo
shì
你好
nǐ hǎo
你好
hǎo
13 terms
Chinese (18): Characters/Pinyin
起床
上午
tīan
měi
qǐ chúang
shàngwǔ
tīan
měi
28 terms
Chinese (21): Characters/Pinyin
花兒
好看
shù
hūa(r)
zhēn
hǎokàn
shù
花兒
hūa(r)
28 terms
Chinese (20): Characters/Pinyin
生日
今天
yùe
shēngrì
jīntīan
yùe
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 1
貴姓
先生
(nín) - you; (polite form)
(guìxìng) - may i know your last name?
(lǐ) - a family name, plum
(xiānshēng) - mister, Mr, gentleman, sir, husband (N)
(nín) - you; (polite form)
貴姓
(guìxìng) - may i know your last name?
95 terms
Practical Audio Visual Chinese 4 Chapter 1
晚會
禮堂
海報
A party of performance held in the evening
auditorium, assembly hall
poster
to paste, stick, glue
晚會
A party of performance held in the evening
禮堂
auditorium, assembly hall
1 of 10