Study sets matching "pinyin chinese characters audio visual"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin chinese characters audio visual"

Book: 500 Basic Chinese Characters: Chinese (no audio) - Pinyin (English)
yī (one)
èr (two)
sān (three)
sì (four)
yī (one)
èr (two)
37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
打算(dǎsuàn)... 明年我打算去法國
鄉下(xiāngxià)... 我家不在鄉下
medicine
vacation, holiday
to plan
countryside
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
medicine
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
vacation, holiday
10 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
387 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 2
生病
你生的是什麼病?
他病了所以沒有來
週末
shēngbìng ... to become ill, to be sick
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
Tā bìngle suǒyǐ méiyǒu lái... He is sick so he didn't come
zhōumò ... weekend
生病
shēngbìng ... to become ill, to be sick
你生的是什麼病?
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
13 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
俄罗斯
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Russia... (Èluósī
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
15 terms
Vegetables (Chinese)(characters & Pinyin)
蔬菜 (shū cài)
生菜 (shēng cài)
菠菜 (bō cài)
芹菜 (qín cài)
Vegetables
Lettuce
Spinach
Celery
蔬菜 (shū cài)
Vegetables
生菜 (shēng cài)
Lettuce
16 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1
有意思(Yǒuyìsi)
常常(Chángcháng)
因為(Yīnwèi)
所以(Suǒyǐ)
interesting
often, usually
because
therefore, so
有意思(Yǒuyìsi)
interesting
常常(Chángcháng)
often, usually
Practical Audio-Visual Chinese 3
室友
電梯
梯子
樓梯
...
...
...
...
室友
...
電梯
...
15 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
18 terms
Chinese: Characters-Pinyin
父亲
母亲
孩子
儿子
fù qīn
mǔ qīn
hái zi
ér zi
父亲
fù qīn
母亲
mǔ qīn
14 terms
Chinese quiz characters to pinyin
Hǎo
Qǐng
Wèn
Hǎo
13 terms
Colors-Chinese pinyin&characters
bái sè
huī sè
hēi sè
lǜ sè
白色
灰色
黑色
绿色
bái sè
白色
huī sè
灰色
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 1
貴姓
先生
(nín) - you; (polite form)
(guìxìng) - may i know your last name?
(lǐ) - a family name, plum
(xiānshēng) - mister, Mr, gentleman, sir, husband (N)
(nín) - you; (polite form)
貴姓
(guìxìng) - may i know your last name?
Chinese (Characters-Pinyin)
hǎo
tóng
xúe
hǎo
20 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 3
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
yào: to want
mǎi: to buy
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 4
多少
Measure word for stick like things (zhī)
How much (duōshǎo)
Money (qián)
Kind (zhǒng)
Measure word for stick like things (zhī)
多少
How much (duōshǎo)
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
36 terms
Chinese Final Pinyin/Characters
商店
售货员
store; shop (shāngdiàn)
to buy (mǎi)
shop assistant; salesclerk (shòuhuòyuán)
(measure word for shirts, dresses, jackets, coats, etc.) (jiàn)
商店
store; shop (shāngdiàn)
to buy (mǎi)
619 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 3
室友
電梯
我跟小姐以前是室友,現在不住在一起了
梯子
shìyǒu... roommate
diàntī ... elevator / lift
Wǒ gēn xiǎojiě yǐqián shì shìyǒu, xiànzài bù zhù zài yīqǐle... I…
tīzi... ladder
室友
shìyǒu... roommate
電梯
diàntī ... elevator / lift
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 5
爸爸
媽媽
Home (jiā)
Father (bàba)
Mother (māma)
Possessive (de)
Home (jiā)
爸爸
Father (bàba)
27 terms
Chapter 7 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
ㄒ一ㄢ4
ㄏㄨㄚ4
ㄋㄢ2
ㄗㄞ4
12 terms
Chinese Date Characters to Pinyin
昨天
今天
明天
后天
Yesterday
Today
Tomorrow
Day After Tomorrow
昨天
Yesterday
今天
Today
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 6
照相機
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
Camera (zhàoxiàngjī)
To photograph (zhào)
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
subjects - Chinese characters and Pinyin
汉语课 hàn yǔ kè
英语课 yīng yǔ kè
数学课 shù xué kè
科学课 kē xué kè
Chinese lesson
English lesson
Math lesson
science lesson
汉语课 hàn yǔ kè
Chinese lesson
英语课 yīng yǔ kè
English lesson
13 terms
Animals - Chinese Characters/Pinyin
Dog (Gǒu)
Cat (Māo)
Horse (Mǎ)
Bird (Niǎo)
Dog (Gǒu)
Cat (Māo)
71 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3 - lesson 5
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
3-) 再......也......... 1ör 再難我也要學(再SV也。。)…
一般來說... 一般說來... 一般而論
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
Açıklama=yapmak ya da yapmamak istediğimiz birşeyin tersiyle…
açıklama = genel manada , genel olarak manası katar.... tek başı…
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
10 terms
Feelings - Chinese Characters/Pinyin
高兴
生气
兴奋
难过
Happy (Gāoxìng)
Angry (Shēngqi)
Excited (Xìngfèn)
Sad (Nànguò)
高兴
Happy (Gāoxìng)
生气
Angry (Shēngqi)
10 terms
Greetings - Chinese Characters/Pinyin
你好
你好吗
很好
Hello (Nǐhǎo)
How are you (Nǐhǎoma)
Very good (Hěnhǎo)
Good (Hǎo)
你好
Hello (Nǐhǎo)
你好吗
How are you (Nǐhǎoma)
Chinese Zodiac (characters/pinyin/English)
( shǔ)mouse
(niú)ox; cow; bull
( hǔ) tiger
(tù ) rabbit
( shǔ)mouse
(niú)ox; cow; bull
15 terms
Chinese Calligraphy (Character to Pinyin)
书法
写字
漂亮
shu fa
zi
xie zi
piao liang
书法
shu fa
zi
40 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L9
園遊會
塞車
校園
N: an outdoor fair
VO: to be jammed with traffic
N: campus, school yard
M: used for buildings
園遊會
N: an outdoor fair
塞車
VO: to be jammed with traffic
Chinese Characters to pinyin
jiě, jiè, xiè
shuǐ
míng
zhēn
jiě, jiè, xiè
shuǐ
10 terms
Chinese Clothing (Character to Pinyin)
衣服
礼服
丝绸
重量
yi fu
li fu
si chou
zhong liang
衣服
yi fu
礼服
li fu
Chinese- characters + pinyin
国家
能源
危机
guo jia
nao
neng yuan
wei ji
国家
guo jia
nao
21 terms
Chinese Objects Pinyin-Character
桌子
椅子
铅笔
白板
zhuōzi
yǐzi
qiānbǐ
báibǎn
桌子
zhuōzi
椅子
yǐzi
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1-2
小姐
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
( xiǎojiě ) Miss
(Fāng) a common Chinese surename
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
150 terms
Chinese: pinyin to characters
hǎo
nín
líng
hǎo
Chinese Characters to pinyin
jiě, jiè, xiè
shuǐ
míng
zhēn
jiě, jiè, xiè
shuǐ
449 terms
Chinese vocab-pinyin to characters
ǎi
ài
ān
愛 爱
ǎi
ài
愛 爱
Chinese Characters and Pinyin
ji dian what time
diǎn o clock hour
kè quarter
bàn half
几点?
ji dian what time
几点?
diǎn o clock hour
24 terms
Chinese Vocab: Pinyin-Character
hǎo
ma
qǐng
hǎo
ma
Chinese Colors characters-pinyin
颜色
蓝色
红色
紫色
yán sè
lán sè
hóng sè
zǐ sè
颜色
yán sè
蓝色
lán sè
中秋节- Chinese characters and Pinyin
中秋节
农历
月亮
zhōngqiūjié
nónglì
yuěliàng
liàng
中秋节
zhōngqiūjié
农历
nónglì
29 terms
characters (pinyin-chinese character-english)
rén
shān
kǒu
人 (person)
山 (mountain)
口 (mouth)
你 (you)
rén
人 (person)
shān
山 (mountain)
36 terms
Chinese Characters Pinyin
sheep
bird
to eat
horse
yang
niao
chi
ma
sheep
yang
bird
niao
15 terms
Chinese pinyin + characters
起 床
早 饭
午 饭
chī
qǐ chuáng
zǎo fàn
wǔ fàn
chī
起 床
qǐ chuáng
25 terms
Chapter 5 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
ㄇㄚ
.ㄉㄜ
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
19 terms
Numbers in both Chinese Pinyin and Characters
líng
èr
sān
líng
13 terms
Chinese nature characters and pinyin
yuè
tiān
shí
yuè
40 terms
Chinese Radicals: Characters and Pinyin
rén
dāo
yòu
rén
dāo
1 of 10