Study sets matching "pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin"

108 terms
Pinyin
59 terms
Pinyin
dào
diào
dài
bāi
to arrive
to fish
to put on
...
dào
to arrive
diào
to fish
109 terms
pinyin
12 terms
Pinyin
爸爸
媽媽
鹿
(huā)
(bà ba)
(mā ma)
(lù)
(huā)
爸爸
(bà ba)
10 terms
pinyin
ní hǎo
xiè xie
bú kè qi
zài jiàn
hello
thanks
you are welcome
goodbye
ní hǎo
hello
xiè xie
thanks
26 terms
Pinyin
lao shi (老师)
nu er (女儿)
zhao pian (照片)
wan fan (晚饭)
Lǎo shī
Nǚ ér
Zhào piàn
Wǎn fàn
lao shi (老师)
Lǎo shī
nu er (女儿)
Nǚ ér
8 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
24 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
16 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
o
e
i
a
a
o
o
108 terms
Pinyin
109 terms
pinyin
36 terms
Pinyin
b
p
m
f
[b]
[p]
[m]
[f]
b
[b]
p
[p]
19 terms
pinyin
línɡ
èr
sān
zero
one
two
three
línɡ
zero
one
pinyin
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
Pinyin
你好
早上好
谢谢
不客气
Hello (nǐ hǎo)
Good morning!
Thank you! (xiexie)
you are welcome
你好
Hello (nǐ hǎo)
早上好
Good morning!
15 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
first tone
second tone
third tone
fourth tone
ā
first tone
á
second tone
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
16 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
o
e
i
a
a
o
o
152 terms
Pinyin
xiānsheng
hǎo
qǐng
mr./ Gentleman
you
good
to invite
xiānsheng
mr./ Gentleman
you
8 terms
pinyin
可乐 kě lè
咖啡 kā fēi
派pài
吉他 jítā
cola
coffee
pie
guitar
可乐 kě lè
cola
咖啡 kā fēi
coffee
88 terms
Pinyin
guàng jiē
tiē
héshì
Pàng
Window Shopping
Post, hang up
Appropriate
Fat
guàng jiē
Window Shopping
tiē
Post, hang up
pinyin
one
two
three
four
one
two
pinyin
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
108 terms
pinyin
36 terms
Pinyin
b
p
m
f
[b]
[p]
[m]
[f]
b
[b]
p
[p]
106 terms
pinyin
108 terms
pinyin
pencil
read
girl
spine
pencil
read
46 terms
Pinyin
a
o
e
i
as in ox, ba=eight
as in or , wǒ=I
as in fur , hē=drink
as in see , yī=one
a
as in ox, ba=eight
o
as in or , wǒ=I
13 terms
pinyin
花园
后面
四季
春天
garden
back
four seasons
spring
花园
garden
后面
back
56 terms
Pinyin
b
p
m
f
bo
po
mo
fo
b
bo
p
po
6 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
pinyin
你好
nihao
ta
wo
shi
你好
nihao
ta
63 terms
Pinyin
b
p
m
f
oo family
oo family
oo family
oo family
b
oo family
p
oo family
37 terms
Pinyin
b
p
m
f
similar to 'b' in the English 'boat' - softened to approach a…
similar to 'p' in the English 'top' - with more aspiration
same as 'm' in the English 'mat'
same as 'f' in the English 'fat'
b
similar to 'b' in the English 'boat' - softened to approach a…
p
similar to 'p' in the English 'top' - with more aspiration
Pinyin
b
p
m
f
similar to 'b' in the English 'boat' - softened to approach a…
similar to 'p' in the English 'top' - with more aspiration
same as 'm' in the English 'mat'
same as 'f' in the English 'fat'
b
similar to 'b' in the English 'boat' - softened to approach a…
p
similar to 'p' in the English 'top' - with more aspiration
16 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
o
e
i
a
a
o
o
Pinyin
hǎo
qǐng
wèn
hǎo
57 terms
Pinyin
bo
po
mo
fo
b
p
m
f
bo
b
po
p
Pinyin
people
to be
female
she
ren
shì
people
ren
to be
shì
12 terms
Pinyin
ā
ō
ē
ī
ā
ō
ē
ī
ā
ā
ō
ō
96 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
98 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
46 terms
Pinyin
a
o
e
i
as in ox, ba=eight
as in or , wǒ=I
as in fur , hē=drink
as in see , yī=one
a
as in ox, ba=eight
o
as in or , wǒ=I
9 terms
PINYIN
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
21 terms
pinyin
b
p
m
f
i
u
ü
ɑ
b
i
p
u
14 terms
Pinyin
xianzai
ke
shi
jintian
now
quarter
matter
today
xianzai
now
ke
quarter
Pinyin
Ling
Yi
Er
San
0
1
2
3
Ling
0
Yi
1
35 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
20 terms
pinyin
zhoumo
da qui
kan
dianshi
weekend
to play ball
to watch; to look; to read
television
zhoumo
weekend
da qui
to play ball
1 of 10