How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin"

108 terms
Pinyin
8 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
16 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
o
e
i
a
a
o
o
109 terms
pinyin
59 terms
Pinyin
dào
diào
dài
bāi
to arrive
to fish
to put on
...
dào
to arrive
diào
to fish
12 terms
Pinyin
爸爸
媽媽
鹿
(huā)
(bà ba)
(mā ma)
(lù)
(huā)
爸爸
(bà ba)
10 terms
pinyin
ní hǎo
xiè xie
bú kè qi
zài jiàn
hello
thanks
you are welcome
goodbye
ní hǎo
hello
xiè xie
thanks
26 terms
Pinyin
lao shi (老师)
nu er (女儿)
zhao pian (照片)
wan fan (晚饭)
Lǎo shī
Nǚ ér
Zhào piàn
Wǎn fàn
lao shi (老师)
Lǎo shī
nu er (女儿)
Nǚ ér
8 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
8 terms
Pinyin
你好
早上好
谢谢
不客气
Hello (nǐ hǎo)
Good morning!
Thank you! (xiexie)
you are welcome
你好
Hello (nǐ hǎo)
早上好
Good morning!
16 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
o
e
i
a
a
o
o
8 terms
pinyin
可乐 kě lè
咖啡 kā fēi
派pài
吉他 jítā
cola
coffee
pie
guitar
可乐 kě lè
cola
咖啡 kā fēi
coffee
10 terms
pinyin
one
two
three
four
one
two
24 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
8 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
16 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
o
e
i
a
a
o
o
96 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
109 terms
pinyin
106 terms
pinyin
108 terms
pinyin
108 terms
pinyin
pencil
read
girl
spine
pencil
read
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
96 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
19 terms
pinyin
línɡ
èr
sān
zero
one
two
three
línɡ
zero
one
46 terms
Pinyin
a
o
e
i
as in ox, ba=eight
as in or , wǒ=I
as in fur , hē=drink
as in see , yī=one
a
as in ox, ba=eight
o
as in or , wǒ=I
36 terms
Pinyin
b
p
m
f
[b]
[p]
[m]
[f]
b
[b]
p
[p]
57 terms
Pinyin
bo
po
mo
fo
b
p
m
f
bo
b
po
p
48 terms
Pinyin
people
to be
female
she
ren
shì
people
ren
to be
shì
4 terms
Pinyin1
ā
á
ǎ
à
dì yī shēng
dì èr shēng
dì sān shēng
dì sì shēng
ā
dì yī shēng
á
dì èr shēng
61 terms
Pinyin
bo
po
mo
fo
...
...
...
...
bo
...
po
...
12 terms
Pinyin
ā
ō
ē
ī
ā
ō
ē
ī
ā
ā
ō
ō
93 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
98 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
46 terms
Pinyin
a
o
e
i
as in ox, ba=eight
as in or , wǒ=I
as in fur , hē=drink
as in see , yī=one
a
as in ox, ba=eight
o
as in or , wǒ=I
36 terms
Pinyin
b
p
m
f
[b]
[p]
[m]
[f]
b
[b]
p
[p]
35 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
24 terms
pinyin
ā
á
ǎ
à
...
...
...
...
ā
...
á
...
7 terms
Pinyin
chi
shu
shu'bao
bi
书包
chi
shu
96 terms
Pinyin
ā
á
ǎ
à
ā
á
ǎ
à
ā
ā
á
á
13 terms
pinyin
花园
后面
四季
春天
garden
back
four seasons
spring
花园
garden
后面
back
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
56 terms
Pinyin
b
p
m
f
bo
po
mo
fo
b
bo
p
po
97 terms
pinyin
shou3 ji1
mei2 you3
fei1 ji1
shou3
Handy
nicht haben
Flugzeug
Hand
shou3 ji1
Handy
mei2 you3
nicht haben
12 terms
Pinyin
你好
你们好
老师
校长
nǐ hǎo
nǐmen hǎo
lǎo shī
xiào zhǎng
你好
nǐ hǎo
你们好
nǐmen hǎo
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
26 terms
pinyin
b
p
m
f
ba bi bu bai bang ben bing
pa po pao pang
ma mo mai mei men
fei
b
ba bi bu bai bang ben bing
p
pa po pao pang
35 terms
pinyin
ràng
yǒu
huà
yào
...
...
...
...
ràng
...
yǒu
...
46 terms
Pinyin
as in car, bàba 爸爸 father
as in or , wǒ 我 I
as in fur , hē 喝 drink
as in see , yī 一 one
a
o
e
i
as in car, bàba 爸爸 father
a
as in or , wǒ 我 I
o
1 of 10