Study sets matching "pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin"

201 terms
Pinyin
ni3
wo3
shuí
You
I, me
He, him/she, her
Who
ni3
You
wo3
I, me
17 terms
pinyin
ZhongGuo
MeiGuo
YingGuo
Jianada
12
32
12
124
ZhongGuo
12
MeiGuo
32
191 terms
Pinyin
b
bao
p
piao
ㄅ(聲母)
ㄆ(聲母)
b
ㄅ(聲母)
bao
Pinyin
Intro: Simple Finals
Intro: Compound finals "ia"
Intro: Compound Finals "ua"
Intro: Tones
ā, ō,ē,ī,ū,ǖ
*iu-you
ui-> wei
Put the tones on vowels in the correct order (a, o, e, i , u,…
Intro: Simple Finals
ā, ō,ē,ī,ū,ǖ
Intro: Compound finals "ia"
*iu-you
pinyin
house
study room
layer
floor
fangzi
shufang
ceng
lou
house
fangzi
study room
shufang
Pinyin
Mǎi
Jiàn
Chèn shān
Huò zhě
To buy
Mw tops
Shirt
Or
Mǎi
To buy
Jiàn
Mw tops
36 terms
Pinyin
b
p
m
f
[b]
[p]
[m]
[f]
b
[b]
p
[p]
Pinyin
jiu yue
yue
shi er
hao
September
month
twelve
(measure word for number in a series)
jiu yue
September
yue
month
40 terms
Pinyin
rén (person)
dao (knife)
lì (power)
yòu (right hand; again)
rén (person)
dao (knife)
31 terms
Pinyin
hái (fù cí )
hái shì
hái zǐ
hài pà
ook
of
kind
bang
hái (fù cí )
ook
hái shì
of
10 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
Ooo
e
i
a
a
o
Ooo
42 terms
Pinyin
ā
ē
ō
ī
like the a in father (爸爸)
like the uh in duh
like the long "o" sound with an h on the end
like the i in sit or zit
ā
like the a in father (爸爸)
ē
like the uh in duh
23 terms
Pinyin
zheng qi
xie qi
da qi
shui gu zhi qi
right qi
evil qi
great qi
qi of grain and water
zheng qi
right qi
xie qi
evil qi
pinyin
开学
新生
研究生
出生
kāi xué
xīnshēng
yánjiūshēng
chūshēng
开学
kāi xué
新生
xīnshēng
79 terms
Pinyin
LU 1
LU 7
LU 9
LI 4
Zhong Fu (middle palace)
Lie Que (broken sequence)
Tai Yuan (supreme abyss)
He Gu (joining valley)
LU 1
Zhong Fu (middle palace)
LU 7
Lie Que (broken sequence)
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ai
ải
ā
á
ǎ
à
6 terms
Pinyin
a
o
e
i
aa
oh
uh
ii
a
aa
o
oh
15 terms
Pinyin
Kou
Shou
Xiao
Shi
Mouth
Hand
Small
Is
Kou
Mouth
Shou
Hand
412 terms
Pinyin
ā
...
...
...
...
ā
...
...
59 terms
Pinyin
a
o
e
er
ah
o
uh
ur
a
ah
o
o
16 terms
Pinyin
Nî hâo
Qîng
Wèn
Guì
Hello
Inivte(somebody) or please
To ask
Honorable, expensive
Nî hâo
Hello
Qîng
Inivte(somebody) or please
55 terms
Pinyin
b
p
m
f
...
...
...
...
b
...
p
...
272 terms
pinyin
Gāng
zhí fēi
dōngjīng
just
fly directly
according to; on the grounds of
Tokyo, Japan
Gāng
just
zhí fēi
fly directly
12 terms
Pinyin
Zhōngguó
Bāxī
Rén
Píng guǒ
Chinese
Brazil
People
Apple
Zhōngguó
Chinese
Bāxī
Brazil
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
32 terms
Pinyin
妹妹
弟弟
mèimei
zhè
dìdi
妹妹
mèimei
13 terms
Pinyin
Nín
Guì
Xìng
Qǐng wèn
You (formal)
Noble, honored, expensive
Surname
May I ask
Nín
You (formal)
Guì
Noble, honored, expensive
pinyin
哥哥
family; home
how many; some a few
measure word for number of family memebers
oldest brother
family; home
how many; some a few
76 terms
Pinyin
Biǎo妹
Bìng且
长chéng
Hù照
Younger female cousin
Moreover
Great Wall
Passport
Biǎo妹
Younger female cousin
Bìng且
Moreover
60 terms
Pinyin
a
o
e
i
[ah]
[ohh]
[err]
[yi]
a
[ah]
o
[ohh]
142 terms
Pinyin
I
to be called
to be
person
jiào
shì
rén
I
to be called
jiào
pinyin
Beginning
One-way trip
round trip
aviation
chu
dancheng
wangfan
hangkong
Beginning
chu
One-way trip
dancheng
68 terms
pinyin
mu... wood
li... plum
qi... peace... refuge
ren... person... man... human
mu... wood
li... plum
Pinyin
a
ai
an
ang
a
ai
63 terms
Pinyin
B
P
M
F
B
P
M
F
B
B
P
P
Pinyin
b
p
m
f
bō làng... 波浪... wave
pó po... 婆婆... grandma
méi gùi... 玫瑰... rose
fù qīn... 父亲... father
b
bō làng... 波浪... wave
p
pó po... 婆婆... grandma
46 terms
Pinyin
a
o
e
i
as in ox, ba=eight
as in or , wǒ=I
as in fur , hē=drink
as in see , yī=one
a
as in ox, ba=eight
o
as in or , wǒ=I
pinyin
letter
letter
letter
letter
a
o
e
i
letter
a
letter
o
18 terms
Pinyin
年轻
聪明
old-lǎo
young-niān qīng
smart-cōng míng
stupid-bèn
old-lǎo
年轻
young-niān qīng
25 terms
Pinyin
方向
1, 4
2
4
3
方向
1, 4
2
186 terms
PINYIN
Tommorow
Saturday
week
plan
Míngtiān
Xīngqīliù
Xīngqī
dǎsuàn
Tommorow
Míngtiān
Saturday
Xīngqīliù
27 terms
Pinyin
a
o
e
i
Final
Final
Final
Final
a
Final
o
Final
Pinyin
to quarrel; noisy
even
to cook; to prepare a meal
newspaper
chǎo
lián
zuò fàn
bàozhǐ
to quarrel; noisy
chǎo
even
lián
27 terms
Pinyin
P
M
F
D
P
F
...
...
P
P
M
F
21 terms
pinyin
b
p
m
f
ball
...
...
...
b
ball
p
...
Pinyin
What is Pinyin?
When was it adopted and why? Pinyin
Why did Mandarin present a problem? 2
Who introduced Pinyin?
Modernised form of Mandarin
Adopted in 1956 to help the illiterate meant that everyone co…
• pronounced differently depending on what region you are fro…
Zhou Yougang
What is Pinyin?
Modernised form of Mandarin
When was it adopted and why? Pinyin
Adopted in 1956 to help the illiterate meant that everyone co…
8 terms
pinyin(tone)
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
21 terms
pinyin
b
p
m
f
burp
pug
mug
fog
b
burp
p
pug
81 terms
Pinyin
ā
ō
ē
ī
ā
ō
ē
ī
ā
ā
ō
ō
26 terms
pinyin
xūnǐ
bànyǎn
jiǎxiǎng
juésè
...
...
...
...
xūnǐ
...
bànyǎn
...
4 of 10