How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin"

313 terms
Pinyin
nǐ zǎo
zǎo
ne
yě
Good morning
Early
What about
Also
nǐ zǎo
Good morning
zǎo
Early
38 terms
Pinyin
Mǎi
Jiàn
Chèn shān
Huò zhě
To buy
Mw tops
Shirt
Or
Mǎi
To buy
Jiàn
Mw tops
57 terms
Pinyin
PaPa
fAIt
pOrte
fAIM
a
ai
ao
an
PaPa
a
fAIt
ai
410 terms
Pinyin
a
ai
an
ang
a
ai
26 terms
Pinyin
bieren
jiaodu
pinshi
dishang
other people
angle
ordinary
on the floor/ground
bieren
other people
jiaodu
angle
23 terms
Pinyin
z + i
c + i
s + i
zh + i
"ih"
"ih"
"ih"
"ir"
z + i
"ih"
c + i
"ih"
80 terms
pinyin
hǎo
gōng
hǎo
10 terms
Pinyin
a
o
e
i
a
Ooo
e
i
a
a
o
Ooo
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ai
ải
ā
á
ǎ
à
30 terms
pinyin
letter
letter
letter
letter
a
o
e
i
letter
a
letter
o
18 terms
Pinyin
年轻
聪明
old-lǎo
young-niān qīng
smart-cōng míng
stupid-bèn
old-lǎo
年轻
young-niān qīng
25 terms
Pinyin
方向
1, 4
2
4
3
方向
1, 4
2
15 terms
Pinyin
Kou
Shou
Xiao
Shi
Mouth
Hand
Small
Is
Kou
Mouth
Shou
Hand
412 terms
Pinyin
ā
...
...
...
...
ā
...
...
16 terms
Pinyin
Nî hâo
Qîng
Wèn
Guì
Hello
Inivte(somebody) or please
To ask
Honorable, expensive
Nî hâo
Hello
Qîng
Inivte(somebody) or please
186 terms
PINYIN
Tommorow
Saturday
week
plan
Míngtiān
Xīngqīliù
Xīngqī
dǎsuàn
Tommorow
Míngtiān
Saturday
Xīngqīliù
40 terms
Pinyin
to quarrel; noisy
even
to cook; to prepare a meal
newspaper
chǎo
lián
zuò fàn
bàozhǐ
to quarrel; noisy
chǎo
even
lián
36 terms
Pinyin
b
p
m
f
[b]
[p]
[m]
[f]
b
[b]
p
[p]
96 terms
Pinyin
ā
ǎ
āi
ǎi
á
à
ái
ài
ā
á
ǎ
à
32 terms
Pinyin
妹妹
弟弟
mèimei
zhè
dìdi
妹妹
mèimei
76 terms
Pinyin
Biǎo妹
Bìng且
长chéng
Hù照
Younger female cousin
Moreover
Great Wall
Passport
Biǎo妹
Younger female cousin
Bìng且
Moreover
60 terms
Pinyin
a
o
e
i
[ah]
[ohh]
[err]
[yi]
a
[ah]
o
[ohh]
142 terms
Pinyin
I
to be called
to be
person
jiào
shì
rén
I
to be called
jiào
61 terms
pinyin
Beginning
One-way trip
round trip
aviation
chu
dancheng
wangfan
hangkong
Beginning
chu
One-way trip
dancheng
68 terms
pinyin
mu... wood
li... plum
qi... peace... refuge
ren... person... man... human
mu... wood
li... plum
13 terms
Pinyin
Nín
Guì
Xìng
Qǐng wèn
You (formal)
Noble, honored, expensive
Surname
May I ask
Nín
You (formal)
Guì
Noble, honored, expensive
54 terms
Pinyin
b
p
m
f
bō làng... 波浪... wave
pó po... 婆婆... grandma
méi gùi... 玫瑰... rose
fù qīn... 父亲... father
b
bō làng... 波浪... wave
p
pó po... 婆婆... grandma
63 terms
Pinyin
B
P
M
F
B
P
M
F
B
B
P
P
59 terms
Pinyin
师母
维生素
永远
(shīmǔ ) a way of addressing a teacher's wife
(xiē ) some
(wéishēngsù) vitamin
(yǒngyuǎn ) forever
师母
(shīmǔ ) a way of addressing a teacher's wife
(xiē ) some
8 terms
pinyin(tone)
ā
á
ǎ
à
一声
二声
三声
四声
ā
一声
á
二声
46 terms
Pinyin
a
o
e
i
as in ox, ba=eight
as in or , wǒ=I
as in fur , hē=drink
as in see , yī=one
a
as in ox, ba=eight
o
as in or , wǒ=I
21 terms
pinyin
b
p
m
f
burp
pug
mug
fog
b
burp
p
pug
27 terms
Pinyin
a
o
e
i
Final
Final
Final
Final
a
Final
o
Final
26 terms
pinyin
xūnǐ
bànyǎn
jiǎxiǎng
juésè
...
...
...
...
xūnǐ
...
bànyǎn
...
26 terms
Pinyin
Yué
Nü (1)
Yáng
Ma (1)
Moon
Woman
Lamb
Horse
Yué
Moon
Nü (1)
Woman
23 terms
Pinyin
d
h
q
m
de
he
qi... (chee)
mo
d
de
h
he
27 terms
Pinyin
P
M
F
D
P
F
...
...
P
P
M
F
21 terms
pinyin
b
p
m
f
ball
...
...
...
b
ball
p
...
26 terms
pinyin
ruxiangsuisu
liqing qingyi zhong
wenfangsibao
xiaoyisi
4122
31244
2234
34
ruxiangsuisu
4122
liqing qingyi zhong
31244
69 terms
Pinyin
ai
an
ang
ao
y
on
ong
ow
ai
y
an
on
11 terms
Pinyin
shuō
Hànyǔ
àudàlìyà
yīngguó
to speak, say
Chinese Language
Australia
England
shuō
to speak, say
Hànyǔ
Chinese Language
21 terms
pinyin
b
p
m
f
b
p
m
f
b
b
p
p
32 terms
Pinyin
nǐ hǎo
hǎo
lǎoshī
hello, hi
you
good; fine; well
teacher
nǐ hǎo
hello, hi
you
26 terms
pinyin
a
b
c
d
ah
bo
ci (boots)
de
a
ah
b
bo
18 terms
Pinyin
b
p
m
f
b
p
39 terms
Pinyin
Hâo
Qîng
Wèn
Hâo
34 terms
Pinyin
Nǐ hǎo
Lǎo shī hǎo
Dà jiā hǎo
Tóng xú men hǎo
Hello
Hello teacher
Hello everyone
Hello classmates
Nǐ hǎo
Hello
Lǎo shī hǎo
Hello teacher
19 terms
Pinyin
Nǐ hǎo
lǎo shī hǎo
dà jiā hǎo
tóng xué menhǎo
Hello
Hello teacher
Hello everyone
Hello classmates
Nǐ hǎo
Hello
lǎo shī hǎo
Hello teacher
36 terms
Pinyin
Nǐ hǎo!
Lǎoshī hǎo!
Shàng kè.
Xià kè.
How are you? How do you do?
How are you, teacher?
Let's begin the class.
The class is over.
Nǐ hǎo!
How are you? How do you do?
Lǎoshī hǎo!
How are you, teacher?
17 terms
Pinyin
tóng xué
men
lǎoshī
zài jiàn
classmate
suffix(s)
teacher
bye
tóng xué
classmate
men
suffix(s)
4 of 10