Study sets matching "pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin"

7 terms
Pinyin Lesson 5
niao (winding), bird
kuai (falling), fast
hui (falling), ash/grey
niu (rising), bull/cow
niao (winding), bird
kuai (falling), fast
8 terms
Clothing (in Pinyin)
xiào fú
chèn shān
qún zi
kù zi
uniform
shirt
skirt
trousers
xiào fú
uniform
chèn shān
shirt
22 terms
clothing pinyin
shang yi
T xu
bei xin
chen shan
top (clothings)
tshirt
sleeveless shirt, vest
button-down shirt
shang yi
top (clothings)
T xu
tshirt
Vocabulary Pinyin
Xiànzài
Shi(r)
Jīntiān
Now
Quarter (of an hour)
Matter; Affair; Event
Today
Xiànzài
Now
Quarter (of an hour)
Greetings pinyin
ni hao
xie xie
bu ke qi
dui bu qi
hello
thanks
you are welcome
sorry
ni hao
hello
xie xie
thanks
25 terms
Pinyin Test 2 (Pinyin 4-Pinyin 5)
gē ge
kū le
hē shuǐ
gē zi
哥哥
哭了
喝水
鸽子
gē ge
哥哥
kū le
哭了
14 terms
Pinyin Lesson 7
shang (falling), above/up
chong (rising), insect, worm
jing (winding), well (water)
zhong (falling), crowd
shang (falling), above/up
chong (rising), insect, worm
24 terms
中国春节(一) pinyin
chuán tǒng
guò nián
dà sǎo chú
nián huò
traditional; tradition
to celebrate the New Year
big cleaning
New Year purchases
chuán tǒng
traditional; tradition
guò nián
to celebrate the New Year
22 terms
Pinyin Lesson 6 Words
泉水
白云
男人
女人
spring water
white clouds
man
woman
泉水
spring water
白云
white clouds
17 terms
Pinyin Lesson 3
zi (winding), baby/infant
zu (rising), foot
zhu (rising), bamboo
zi (falling), character
zi (winding), baby/infant
zu (rising), foot
20 terms
Pinyin Lesson 7 Words
大象
大风
虫子
风雨
elephant
big wind, heavy wind
insect
wind and rain
大象
elephant
大风
big wind, heavy wind
16 terms
Pinyin Lesson 1
ba (flat), eight
er (falling), two
er (winding), ear
pi (rising), skin
ba (flat), eight
er (falling), two
403 terms
Pinyin Essentials
eight
force
pack
cup of
bāo
bēi
eight
force
15 terms
Family pinyin
jīarén/ yī jiārén
bàba
yéye
naǐnai
family members/ one family
father
paternal grandfather
paternal grandmother
jīarén/ yī jiārén
family members/ one family
bàba
father
23 terms
Pinyin - Initials
b
p
m
f
sPit (unaspirated p, as in spit)
Pay (strongly aspirated p, as in pit)
May (as in English mummy)
Fair (as in English fun)
b
sPit (unaspirated p, as in spit)
p
Pay (strongly aspirated p, as in pit)
37 terms
Basics: Pinyin
b
p
m
f
similar to 'b' in the English 'boat' - softened to approach a…
similar to 'p' in the English 'top' - with more aspiration
same as 'm' in the English 'mat'
same as 'f' in the English 'fat'
b
similar to 'b' in the English 'boat' - softened to approach a…
p
similar to 'p' in the English 'top' - with more aspiration
23 terms
pinyin initials
b
p
m
f
...
...
...
...
b
...
p
...
9 terms
Colors - Pinyin
yánsè
lán
hóng
color
color
blue
red
yánsè
color
color
19 terms
Pinyin Lesson 6
lun (rising), wheel
tian (flat), heaven
an (flat), peace
yan (ian) (rising), words
lun (rising), wheel
tian (flat), heaven
53 terms
Vocabulary pinyin
Zhōngguó
Jiā
Liâng
China
You
Family;home
Two;a couple of
Zhōngguó
China
You
21 terms
Consonate for PINYIN
b
p
m
f
bà ba
pú táo
mā ma
fàn
b
bà ba
p
pú táo
17 terms
国家 pinyin
美国... měi gúo
中国... zhōng gúo
英国... yīng gúo
法国... fǎ gúo
美国... měi gúo
中国... zhōng gúo
70 terms
Mandarin Pinyin
Woman
Big
Sunset
Earth
Woman
Big
22 terms
Pinyin Lesson 2
da (falling), big
tu (winding), earth/soil
nu (winding), woman
hu (falling), door
da (falling), big
tu (winding), earth/soil
23 terms
Pinyin initials
bō(ō)
pō(ō)
mō(ō)
fō(ō)
b
p
m
f
bō(ō)
b
pō(ō)
p
25 terms
Pinyin 1
ā
yā zi
é
...
鸭子
ā
...
yā zi
鸭子
25 terms
Pinyin practice
nǐ hǎo
lǎo shī hǎo
xiè xie
zài jiàn
hello
hello, teacher
Thank you
Goodbye
nǐ hǎo
hello
lǎo shī hǎo
hello, teacher
88 terms
Pinyin Lesson 5 Words
小鸟
小花
小鸡
小牛
small bird/baby bird
small flower
small chicken/chick
small bull/small cow/calf
小鸟
small bird/baby bird
小花
small flower
23 terms
Pinyin Lesson 4
xia (falling), below/down
hao (winding), good
rou (falling), meat
mao (rising), hair/fur
xia (falling), below/down
hao (winding), good
21 terms
pinyin initials in pinyin syllables
měi
fēi
měi
fēi
23 terms
Pinyin 2A
māma
bàba
yéye
nǎinai
mother
father
paternal grandfather
paternal grandmother
māma
mother
bàba
father
32 terms
Pinyin practice
hěn hǎo
I/me
you
she/her, he/him
very well
I/me
you
Pinyin 1
j
q
x
zh
i
in
ing
u
j
i
q
in
Pinyin Cards
Zhōumò
Dǎ Qiú
Qiú
Kàn
Weekend
To Play Ball
Ball
To watch;to look; to read
Zhōumò
Weekend
Dǎ Qiú
To Play Ball
Pinyin Definitions
zhè
Shì
Zhōng
This
That
To be
Chinese
zhè
This
That
30 terms
family pinyin
jiā
nǐ jiā
wǒ jiā
home/house
your home /house
my home/house
big
jiā
home/house
nǐ jiā
your home /house
19 terms
Pinyin - Descriptions
ǎi
gāo
pàng
shòu
short
tall
fat
skinny
ǎi
short
gāo
tall
12 terms
SPORTS PINYIN
Xǐhuān
gǎnlǎnqiú
pīngpāng qiú
qí chē
to like
football
ping pong
ride a bicycle
Xǐhuān
to like
gǎnlǎnqiú
football
20 terms
Pinyin (an) & (en)
sān
sǎn
lán
nán
sān
sǎn
20 terms
Nationality - pinyin
měi guó
yīng guó
fǎ guó
zhōng guò
U. S. A
U. K.
France
China
měi guó
U. S. A
yīng guó
U. K.
12 terms
Greeting - pinyin
nǐhǎo
wǒ shì (Kent)
nǐhǎoma
wǒhěnhǎo
Hello (你好 )
I am (Kent) (我是 Kent)
How are you? (你好吗?)
I am fine. (我很好)
nǐhǎo
Hello (你好 )
wǒ shì (Kent)
I am (Kent) (我是 Kent)
13 terms
Hobbies pinyin
àihào
wán huá bǎn
yóuyǒng
kàn diànyǐng
Hobby
To skateboard
To swim
To watch a film
àihào
Hobby
wán huá bǎn
To skateboard
26 terms
Pinyin 3
bàba
māma
bèn
bàng
dad
mom
stupid
awesome
bàba
dad
māma
mom
12 terms
chapter7《我跟她都认识五年了》no pinyin
同 事
以 前
银 行
同 事
以 前
69 terms
Pinyin 05
jiā
biànlìdiàn
wùjià
〜家
便利店
物价
jiā
〜家
biànlìdiàn
便利店
28 terms
Pinyin Vocab
rén
dāo
yòu
person
knife
power
Right hand; again
rén
person
dāo
knife
10 terms
lesson 10(Pinyin)
毕业
老师
同学
回答
bìyè
lǎoshī
tóngxué
huídá
毕业
bìyè
老师
lǎoshī
16 terms
Pinyin Practice 1: Sh
lǎo shī jiào lǎo shǐ
lǎo shǐ shì lǎo shī
wèi shénme
lǎo shǐ
Teacher is called Laoshi.
Laoshi is a teacher.
why
Old (Mr.) Shi
lǎo shī jiào lǎo shǐ
Teacher is called Laoshi.
lǎo shǐ shì lǎo shī
Laoshi is a teacher.
7 terms
pinyin 12: z c s
ér zi
son
(how many) times
four
purple
ér zi
son
(how many) times
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
8 of 10