How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pinyin"

16 terms
Pinyin - 1
a
o
e
i
ā
ē
a
ā
o
25 terms
pinyin test 5
hú dié
xiě zì
bái xuě
má què
蝴蝶
写字
白雪
麻雀
hú dié
蝴蝶
xiě zì
写字
9 terms
language pinyin
zhongwen
yingwen
dewen
riwen
Chinese language 1
English language 1
German language 1
Japanese language 1
zhongwen
Chinese language 1
yingwen
English language 1
41 terms
Lesson 10-pinyin
hanjia
feiji
piao
feijichang
winter vacation
airplane
ticket
airport
hanjia
winter vacation
feiji
airplane
美国-without pinyin
合众国
划分
大陆
United states
divide
Mainland China; mainland, continent
state
合众国
United states
划分
divide
196 terms
Pinyin Table
zhī
zhí
zhǐ
zhì
指;纸
zhī
zhí
17 terms
vacation pinyin
summer vacation
eat
make snow man
ski
shujia
chi
duixueren
huaxue
summer vacation
shujia
eat
chi
665 terms
All Pinyin
You
Good
I
To be called
Hǎo
Jiào
You
Good
Hǎo
12 terms
Lesson 18 pinyin
校车
上学
zuò
xiào chē
shàng xué
zuò
校车
xiào chē
8 terms
Pinyin (section 4)
牛奶
shū - book
zhǐ - paper
shuǐ - water
niú nǎi - milk
shū - book
zhǐ - paper
40 terms
加油第六课quiz-write pinyin
文学家
文学馆
馆长
主持人
great writer
haIl of writers
curator
presenter
文学家
great writer
文学馆
haIl of writers
12 terms
Lesson2: pinyin
ma
hěn
hěn hǎo
xiè xie
(ending word of a question)
very
very good
ma
(ending word of a question)
hěn
very
21 terms
Lesson 1 Pinyin
nǐ hǎo
qiáng
ā
ō
hello
Jon
...
...
nǐ hǎo
hello
qiáng
Jon
8 terms
Pinyin (section 2)
他们
她们
课本
咖啡
tāmen - (they ,them)
tāmen - (they ,them)
kèběn - textbook
kāfēi - coffee
他们
tāmen - (they ,them)
她们
tāmen - (they ,them)
7 terms
天气——without pinyin
天气
晴天
多云
阴天
天气
晴天
16 terms
我想要吃中国菜with pinyin
想要xiǎngyào
认识rènshi
告诉gàosù
请qǐng
want
be acquainted with (a person) / to know / to be familiar with…
To tell
Please
想要xiǎngyào
want
认识rènshi
be acquainted with (a person) / to know / to be familiar with…
192 terms
Pinyin Table1
zhī
zhí
zhǐ
zhì
...
...
...
...
zhī
...
zhí
...
57 terms
Mat(pinyin)
shuǐ
niúròu
miàntiáo
miànbāo
vatten
oxkött
nudlar
bröd
shuǐ
vatten
niúròu
oxkött
11 terms
萝卜保卫战——without pinyin
第一个
第二个
第三个
蔬菜
第一个
第二个
21 terms
pinyin 3
意思
翻譯
牙齒
血壓
meaning
Translation
Teeth
Blood pressure
意思
meaning
翻譯
Translation
20 terms
Colors (pinyin)
yán sè
hóng sè
chéng sè
huáng sè
color
red
orange
yellow
yán sè
color
hóng sè
red
16 terms
Months pinyin
January
February
March
April
yī yuè
èr yuè
sān yuè
sì yuè
January
yī yuè
February
èr yuè
10 terms
pinyin (2)
饿
tīng
xiǎng
è
tīng
xiǎng
15 terms
Keagan pinyin
Chaofan
Mutou
Guozhi
Feixing
炒饭
木头
果汁
飞行
Chaofan
炒饭
Mutou
木头
18 terms
8th_occupation_vocab. pinyin
工作
家庭妇女
高中生
小学生
gōng zuò
jiā tíng fù nǚ
gāo zhōng
xiǎo xué shēng
工作
gōng zuò
家庭妇女
jiā tíng fù nǚ
20 terms
Mandarin pinyin
Qing
Qîng
San
Sân
Light
Please
Three
Umbrella
Qing
Light
Qîng
Please
10 terms
Sports Pinyin
乒乓球
网球
足球
qiú
pīngpāngqiú
wǎngqiú
zúqiú
qiú
乒乓球
pīngpāngqiú
15 terms
Weather pinyin
weather
clear day
cloudy
windy
tiān qì
qíng tiān
duōyún
guā fēng
weather
tiān qì
clear day
qíng tiān
11 terms
Numbers-pinyin
sān
liù
sān
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
10 terms
Lesson9: pinyin
yán sè
hóng sè
fěn hóng sè
lán sè
color
red
pink
blue
yán sè
color
hóng sè
red
36 terms
chinese pinyin
暑假
夏令营
转眼间
假期
shujia
xialingying
zhuanyanjian
jiaqi
暑假
shujia
夏令营
xialingying
50 terms
Lesson 3-pinyin
jiuyue
yue
shi'er
hao
September
month
twelve
(measure word for a number in a series; day of the month)
jiuyue
September
yue
month
40 terms
Lesson 17-pinyin
chao
lian
zuo fan
bao zhi
noisy; to quarrel
even
to cook; to prepare a meal
newspaper
chao
noisy; to quarrel
lian
even
27 terms
Chinese pinyin
浪漫
个性
外表
勇敢
lang man
gexing
waibiao
yonggan
浪漫
lang man
个性
gexing
10 terms
expresiones pinyin
我来介绍一下儿
就是。。。
有空儿的时候
欢迎你去玩儿
wo3 lai2 jie4shao4 yi2xiar4
jiu4shi4
you3 kongr4 de shi2hou
huan1ying2 ni3 qu4 wanr2
我来介绍一下儿
wo3 lai2 jie4shao4 yi2xiar4
就是。。。
jiu4shi4
35 terms
Pinyin - Finals
a
ao
ai
an
ah
h(ow)
eye
t(an)
a
ah
ao
h(ow)
13 terms
农场动物——without pinyin
农场
动物
声音
农场
动物
10 terms
numbers pinyin
yi1
Er2
San1
Si4
One
Two
Three
Four
yi1
One
Er2
Two
64 terms
Roots 1-105 _pinyin
gǔn
jué
gǔn
38 terms
第18课--保护环境,人人有责-no pinyin
一系列
增强
传单
海报
a series of
to strengthen / enhance
Leaflet
poster
一系列
a series of
增强
to strengthen / enhance
25 terms
Pinyin Assessment 3
dà yú
yǔ yī
yā zi
大鱼
雨衣
鸭子
dà yú
大鱼
yǔ yī
雨衣
69 terms
Pinyin 05
jiā
biànlìdiàn
wùjià
〜家
便利店
物价
jiā
〜家
biànlìdiàn
便利店
6 terms
狐假虎威 pinyin
有一天,老虎要找食物吃,捉到了一隻狐狸。
狐狸對老虎說﹕「我是森林之王,你不能吃我!」
如果你不相信,我在前面走,你跟在我後面,看看動物們是不是都害怕我。
於是,老虎跟著狐狸在森林裏走,看見小動物們全都逃跑了。
yǒu yītiān, lǎohǔ yào zhǎo shíwù chī, zhuō dàole yī zhī húli.
húli duì lǎohǔ shuō﹕ `wǒ shì sēnlín zhī wáng, nǐ bùnéng chī wǒ!
rúguǒ nǐ bù xiāngxìn, wǒ zài qiánmiàn zǒu, nǐ gēn zài wǒ hòum…
yúshì, lǎohǔ gēnzhe húli zài sēnlín lǐ zǒu, kànjiàn xiǎodòngw…
有一天,老虎要找食物吃,捉到了一隻狐狸。
yǒu yītiān, lǎohǔ yào zhǎo shíwù chī, zhuō dàole yī zhī húli.
狐狸對老虎說﹕「我是森林之王,你不能吃我!」
húli duì lǎohǔ shuō﹕ `wǒ shì sēnlín zhī wáng, nǐ bùnéng chī wǒ!
10 terms
Lesson6: pinyin
shàng
nǎ gè
xué xiào
to go
(measure word)
which one
school
shàng
to go
(measure word)
403 terms
Pinyin Essentials
eight
force
pack
cup of
bāo
bēi
eight
force
49 terms
Chinese pinyin
bō (b)
pō (p)
mō (m)
fō (f)
b
p
m
f
bō (b)
b
pō (p)
p
13 terms
Pinyin Practice
jīn tiān
zúo tiān
míng tiān
xīng qī yī
今天
昨天
明天
星期一
jīn tiān
今天
zúo tiān
昨天
35 terms
Pinyin - Finals
a
ao
ai
an
ah
h(ow)
eye
t(an)
a
ah
ao
h(ow)
32 terms
Lesson 18-pinyin
dangran
pang
pa
jiandan
of course
fat
to fear; to be afraid of
simple
dangran
of course
pang
fat
8 of 10