Study sets matching "polyatomic ions set"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "polyatomic ions set"

15 terms
Polyatomic Ions Set 2
Sulfate
Sulfite
Hydrogen Sulfate
Thiosulfate
Sulfate
Sulfite
Polyatomic Ions SET 4
Hypoiodite ion
Iodite
Iodate
Periodate Ion
...
Hypoiodite ion
Iodite
15 terms
1st set Polyatomic Ions
iodate
bromate
permanganate
thiocyanate
iodate
bromate
polyatomic ions set 1
ammonium ion
hydroxide ion
nitrate ion
nitrite ion
NH4+1
OH-1
NO3-1
NO2-1
ammonium ion
NH4+1
hydroxide ion
OH-1
18 terms
Polyatomic Ions, Polyatomic Ions Set Two, Polyatomic Ion Set 3
Ammonium
Arsenate
Phosphate
Carbonate
NH4-1
ASO4-3
PO4-3
CO3-2
Ammonium
NH4-1
Arsenate
ASO4-3
10 terms
Polyatomic Ions Set 2
Hydrogen phosphate
Oxalate
Sulfite
Sulfate
HPO4^2-
C2O4^2-
SO3^2-
SO4^2-
Hydrogen phosphate
HPO4^2-
Oxalate
C2O4^2-
6 terms
Polyatomic Ions Set Two
Dichromate
Chromate
Selenate
Oxalate
Cr2O7-2
CrO4-2
SeO4-2
C2O4-2
Dichromate
Cr2O7-2
Chromate
CrO4-2
8 terms
Polyatomic Ions Set 2
Nitrate
Nitrite
Cyanide
Permanganate
NO3-1
NO2-1
CN-1
MnO4-1
Nitrate
NO3-1
Nitrite
NO2-1
20 terms
Polyatomic ions, Polyatomic ions
acetate
hypochlorite
chlorite
chlorate
acetate
hypochlorite
10 terms
Polyatomic ions set 5
Dihydrogen phosphate ion
Hydrogen phosphate ion
Phosphate ion
Phosphite ion
H2PO4-
HPO4 2-
PO4 3-
PO3 3-
Dihydrogen phosphate ion
H2PO4-
Hydrogen phosphate ion
HPO4 2-
12 terms
polyatomic ions set 3
HSO₄⁻
NH₄⁺
CN⁻
HCO₃⁻
hydrogen sulfate
ammonium
cyanide
hydrogen carbonate
HSO₄⁻
hydrogen sulfate
NH₄⁺
ammonium
13 terms
Polyatomic Ions Set 1
Acetate
Hydrogen sulfite
Hydrogen sulfate
Hydrogen carbonate
C2H3O2^1-
HSO3^1-
HSO4^1-
HCO3^1-
Acetate
C2H3O2^1-
Hydrogen sulfite
HSO3^1-
5 terms
Polyatomic Ions Set 1
acetate
ammonium
chromate
cyanate
C2H3O2-
NH4+
CrO42-
OCN-
acetate
C2H3O2-
ammonium
NH4+
5 terms
Polyatomic Ions Set 2
dichromate
formate
hydroxide
manganate
Cr2O72-
HCO2-
OH-
MnO42-
dichromate
Cr2O72-
formate
HCO2-
7 terms
Polyatomic Ions Set 3
oxalate
permanganate
peroxide
superoxide
C2O42-
MnO4-
O22-
O2-
oxalate
C2O42-
permanganate
MnO4-
13 terms
Polyatomic Ions - Set 1
Carbonate
Nitrate
Phosphate
Arsenate
CO3-2
NO3-1
PO4-3
AsO4-3
Carbonate
CO3-2
Nitrate
NO3-1
36 terms
Polyatomic Ions Set! All of the ions!
OH⁻
NO₃⁻
NO₂⁻
ClO₃⁻
hydroxide
nitrate
nitrite
chlorate
OH⁻
hydroxide
NO₃⁻
nitrate
Polyatomic Ions Set 1
nitrate
nitrite
carbonate
Sulfate
NO3-
NO2-
CO2/3-
SO2/4-
nitrate
NO3-
nitrite
NO2-
11 terms
Polyatomic Ions (1st Set)
Ammonium
Hydronium
Acetate
Carbonate
NH₄⁺
H₃O⁺
CH₃COO⁻
CO₃²⁻
Ammonium
NH₄⁺
Hydronium
H₃O⁺
polyatomic ions set 1
ammonium
acetate
bromite
bromate
NH4+
C2H3O21-
BrO21-
BrO31-
ammonium
NH4+
acetate
C2H3O21-
Polyatomic Ions Set #4
Oxalate
Perbromate
Perchlorate
Perflourate
C2O4 -2
BrO4 -1
ClO4 -1
FO4 -1
Oxalate
C2O4 -2
Perbromate
BrO4 -1
Polyatomic Ions Set #5
Selenate
Sulfate
Sulfite
Tartrate
SeO4 -2
SO4 -2
SO3 -2
C4H4O6 -2
Selenate
SeO4 -2
Sulfate
SO4 -2
Polyatomic Ions (first set)
H3O+
NH4+
OH-
ClO3-
Hydronium
Ammonium
hydroxide
chlorate
H3O+
Hydronium
NH4+
Ammonium
Polyatomic Ions (second set)
Hg2+
C2H3O2-
ClO-
ClO2-
Dimercury
acetate (aka ethanoate)
hypochlorite
chlorite
Hg2+
Dimercury
C2H3O2-
acetate (aka ethanoate)
Polyatomic Ions Set #1
Ammonium
Acetate
Arsenate
Arsenite
NH4 +1
C2H3O2 -1
AsO4 -3
AsO3 -3
Ammonium
NH4 +1
Acetate
C2H3O2 -1
Polyatomic Ions Set #2
Chlorite
Chromate
Citrate
Cyanide
ClO2 -1
CrO4 -2
C6H5O7 -3
CN -1
Chlorite
ClO2 -1
Chromate
CrO4 -2
Polyatomic Ions Set #3
Hypomanganite
Hyposulfite
Hypophosphite
Iodate
MnO -1
SO2 -2
H2PO2 -3
IO3 -1
Hypomanganite
MnO -1
Hyposulfite
SO2 -2
32 terms
Polyatomic Ions (Complete Set)
Hydrogen Carbonate (Bicarbonate)
Hydrogen Phosphate
Hydrogen Phosphite
Hydrogen Sulfate
HCO₃⁻
HPO₄²⁻
HPO₃²⁻
HSO₄⁻
Hydrogen Carbonate (Bicarbonate)
HCO₃⁻
Hydrogen Phosphate
HPO₄²⁻
Polyatomic Ions Set 1
Acetate
Hydrogen Sulfite
Hydrogen Sulfate
Hydrogen Carbonate
C₂H₃O₂
HSO₃
HSO₄
HCO₃
Acetate
C₂H₃O₂
Hydrogen Sulfite
HSO₃
Polyatomic Ions Set 2
Hydrogen Phosphate
Oxalate
Sulfite
Sulfate
HPO₄²⁻
C₂O₄²⁻
SO₃²⁻
SO₄²⁻
Hydrogen Phosphate
HPO₄²⁻
Oxalate
C₂O₄²⁻
16 terms
Polyatomic Ions Set 2
Cyanide
Carbonate
Dichromate
Chromate
Cyanide
Carbonate
10 terms
Polyatomic Ions set 1
Perchlorate
nitrate
sulfate
phosphate
Perchlorate
nitrate
29 terms
Polyatomic Ions
CH3COO^-1
NH4^+1
AsO4^-3
C6H6COO^-1
Acetate Ion
Ammonium Ion
Arsenate Ion
Benzoate Ion
CH3COO^-1
Acetate Ion
NH4^+1
Ammonium Ion
15 terms
Polyatomic Ions set 2
CO₃²⁻
C₂H₃O₂⁻
ClO⁻
ClO₂⁻
carbonate
acetate
hypochlorite
chlorite
CO₃²⁻
carbonate
C₂H₃O₂⁻
acetate
14 terms
Polyatomic Ions Set 2
amide
arsenate
selenate
silicate
amide
arsenate
Polyatomic Ions Set 2
Cyanide
Carbonate
Chromate
Dichromate
CN -
CO3 2-
CrO4 2-
Cr2O7 2-
Cyanide
CN -
Carbonate
CO3 2-
14 terms
Polyatomic Ions small set
Ammonium
Acetate
Carbonate
Hydrogen carbonate (Bicarbonate)
Ammonium
Acetate
30 terms
Polyatomic ions, Polyatomic ions
acetate
hypochlorite
chlorite
chlorate
acetate
hypochlorite
Polyatomic Ions Set 1
Ammonium
Sulfite
Sulfate
Amide
NH4 +
SO3 2-
SO4 2-
NH2 -
Ammonium
NH4 +
Sulfite
SO3 2-
11 terms
Polyatomic Ions (Set #1)
NH4 +1
NO2 -1
NO3 -1
SO3 -2
ammonium
nitrite
nitrate
sulfite
NH4 +1
ammonium
NO2 -1
nitrite
Polyatomic Ions
nitrate ion
nitrite ion
sulfate ion
sulfite ion
NO₃⁻
NO₂⁻
SO₄²⁻
SO₃²⁻
nitrate ion
NO₃⁻
nitrite ion
NO₂⁻
polyatomic ions set 3
ClO⁻
ClO₂⁻
ClO₃⁻
ClO₄⁻
hypochlorite
chlorite
chlorate
perchlorate
ClO⁻
hypochlorite
ClO₂⁻
chlorite
27 terms
Polyatomic ions (bigger set)
hydroxide
ammonium
nitrate
nitrite
OH⁻
NH₄⁺
NO₃⁻
NO₂⁻
hydroxide
OH⁻
ammonium
NH₄⁺
12 terms
Polyatomic Ions 2nd Set
acetate
hypochlorite
chlorite
perchlorate
acetate
hypochlorite
19 terms
Polyatomic Ions Study Set
Ammonium
Chloride
Fluoride
Hydride
NH4 1+
Cl 1-
F 1-
H 1-
Ammonium
NH4 1+
Chloride
Cl 1-
26 terms
Polyatomic Ions ALL SETS
H2PO4-
C2H3O2-
HSO3-
HSO4-
dihydrogen phosphate
acetate
hydrogen sulfite
hydrogen sulfate
H2PO4-
dihydrogen phosphate
C2H3O2-
acetate
14 terms
2nd set of polyatomic ions
Acetate
Aluminate
Ammonium
Arsenate
C2H3O2-1
AlO3-3
NH4+1
AsO4-3
Acetate
C2H3O2-1
Aluminate
AlO3-3
22 terms
Polyatomic Ions Set B
hydrogen sulfite
phosphite
hydronium
hydroxide
OH-
hydrogen sulfite
phosphite
20 terms
Polyatomic ions, Polyatomic ions
acetate
hypochlorite
chlorite
chlorate
acetate
hypochlorite
Polyatomic Ions Set 3
Oxalate
Oxide
Perbromate
Perchlorate
C₂O₄²⁻
O²⁻
BrO₄⁻
ClO₄⁻
Oxalate
C₂O₄²⁻
Oxide
O²⁻
1 of 10