Spanish estar

29 terms By Hannahviolet22

Spanish Estar and Voab

24 terms By clarksnack

Spanish ESTAR Vocabulary

30 terms By mackennazelenka

Spanish estar adjectives

20 terms By Kate508

SPANISH ESTAR/SER

80 terms By california1253

Spanish Estar (CjC)

65 terms By maddcarr

Spanish Estar

14 terms By kkoridek

Spanish Estar

21 terms By fanchild

Spanish Estar/tener

30 terms By AlexArth

Spanish (estar, tener, hospital)

84 terms By nlomnitz

Spanish Estar

11 terms By adam_kulick

Spanish-Estar and Ser

43 terms By amgreco

Spanish Estar quiz

16 terms By melinahstudy

Q3 Spanish Estar Words an Locations

67 terms By cbrickh17

Spanish Estar and Ser

38 terms By josh2flycooper

Spanish estar adj

27 terms By James_Rogers2

Spanish Estar Vocab

25 terms By mperlma2

Spanish estar adjectives

22 terms By Jinny44

spanish- estar

22 terms By nikkiclay

Spanish: Estar and Tener

66 terms By oliviaow

Spanish estar preps

16 terms By dvalelly

spanish estár , tener, and ser

18 terms By softballgirl5831

Spanish Estar Prepositions

16 terms By Soccerboy014

Spanish Estar Terms

25 terms By mhn24

Spanish Estar Adjectives

33 terms By jmd29971

Spanish - Estar: past, present, future

29 terms By preston333

Spanish Estar

5 terms By bluejay2824

Spanish Estar Conjugation

6 terms By vrinda_suresh

Spanish ESTAR

8 terms By ojrms_20

Spanish Estar.

15 terms By Collin4048

Spanish estar vocab

39 terms By joe_carna

Spanish estar vocab (feelings)

15 terms By haileyma99

Spanish Estar

19 terms By Joseph_Stanley16

Spanish estar feelings and location

21 terms By emilypersaud7

Spanish estar

15 terms By regan_marie3

FIS 5th Grade Spanish Estar

9 terms By srodom

Spanish ESTAR SER VOCAB

51 terms By realsoccer9

Spanish: estar infinitives

15 terms By BiebersBaeXo

Spanish -estar

9 terms By lingcoreymitchell

Spanish- estar vs ser

8 terms By emilylally

Spanish estar+emotion

29 terms By Kiley_Panasuk2

Spanish Estar/Ser Adjectives

46 terms By floresm15

Spanish Estar

24 terms By Annabannanamyung

spanish estar

12 terms By pandrijeski24

Spanish Estar

19 terms By epfriol

Brandy's 2B Spanish ESTAR (to be)

10 terms By albrandy

Spanish: Estar

45 terms By KYLIE_SCHMIDT1

Spanish Estar emotions

23 terms By studman1997

Spanish Estar

10 terms By snowclub13

Spanish estar

5 terms By NiraEllen