How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "tagalog lesson 13"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "tagalog lesson 13"

18 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 13
hole
restaurant
also, too, again
self
butas
restawran, karihan
din
sarili
hole
butas
restaurant
restawran, karihan
106 terms
Basic Tagalog-Aspillera-Lesson 13
1
2
3
4
isá... uno
dalawá... dos
tatló... tres
ápat... kuwatro
1
isá... uno
2
dalawá... dos
Tagalog lesson 13
Nosebleed
Chicken pox
Orange, citrus
Medication, medicine
Balinguyngoy
Bulutong-tubig
Dalandan
Gamot
Nosebleed
Balinguyngoy
Chicken pox
Bulutong-tubig
14 terms
Ministerial Lesson 13C - 1st Year (Tagalog)
Ezra 7:10,6
Ezra 9:1-2
Ezra 10:2-4
Jeremias 3:15
• Itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang pag-aralan, is…
• Pagkalipas ng mga araw, lumapit sa akin ang ilang pinuno at…
• Sinabi sa kanya ni Secanias na anak ni Jehiel ng angkan ni…
Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamah…
Ezra 7:10,6
• Itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang pag-aralan, is…
Ezra 9:1-2
• Pagkalipas ng mga araw, lumapit sa akin ang ilang pinuno at…
11 terms
Ministerial 1-A Lesson 13 Tagalog
Philp. 2:5-8
1 Cron. 29:10-11
Mat. 6:13
1 Cron. 29:12-14
5Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Crist…
Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisa…
At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa…
Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula…
Philp. 2:5-8
5Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Crist…
1 Cron. 29:10-11
Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisa…
14 terms
Ministerial Lesson 13A - 1st Year (Tagalog)
Filipos 2:5
Filipos 2:6-7
Filipos 2:8
I Cronico 29:10-11
Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo…
• Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring i…
At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa…
• Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapi…
Filipos 2:5
Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo…
Filipos 2:6-7
• Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring i…
12 terms
Doktrina Lesson 13C - 1st Year (Tagalog)
Mateo 5:14
Mateo 5:15-16
Efeso 6:12
Filipos 2:15
Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa…
• Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalaga…
Sapagkat ang kalaban nati'y hindi mga tao, kundi mga pinuno,…
Upang kayo'y, maging walang sala at walang malay, mga anak ng…
Mateo 5:14
Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa…
Mateo 5:15-16
• Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalaga…
16 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 16
hut, shanty
to win
office
to go away, depart
kubo
manalo, magwagi, magtagumpay
opisina, tanggapan
umalis, lumisan
hut, shanty
kubo
to win
manalo, magwagi, magtagumpay
12 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 7
chicken
for, in behalf of
flower
family
manok
para sa
bulaklak
pamilya
chicken
manok
for, in behalf of
para sa
27 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 36
knife
before
hope
verb root - when...
kutsilyo
dati, bago
pag-asa
kapag
knife
kutsilyo
before
dati, bago
12 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 9
to trust
to write
brother, sister
to go with, accompany
magtiwala
sumulat, lumiham
kapatid na lalaki, kapatid na babae
saliwan, samahan
to trust
magtiwala
to write
sumulat, lumiham
25 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 6
borrow
servant
old person
ladder
hiram
alila
matanda
hagdan
borrow
hiram
servant
alila
25 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 8
farm
visitor
city
country, nation
bukid
bisita
siyudad, lungsod
bansa, bayan
farm
bukid
visitor
bisita
19 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 11
spirit
Jesus Christ
to pass by
to return, go home
espiritu, kaluluwa
Kristo
daan
bumalik, umuwi
spirit
espiritu, kaluluwa
Jesus Christ
Kristo
9 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 24
younger brother/sister
brother/sister-in-law
oldest child
uncle/aunt
nakababatang kapatid
bayaw na lalaki/babae
panganay
amain, tiyo/tiya
younger brother/sister
nakababatang kapatid
brother/sister-in-law
bayaw na lalaki/babae
26 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 19
to command
market
to wait
to marry
mag-utos
pamilihan, palengke, tiyangge
maghintay
mag-asawa, magpakasal
to command
mag-utos
market
pamilihan, palengke, tiyangge
17 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 14
unripe, raw
living
weak
important
hilaw
buhay
mahina, marupok
mahalaga, makabuluhan
unripe, raw
hilaw
living
buhay
12 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 51
rebel
to raise, climb up
to hear
to rain
maghimagsik
umakyat, tumaas
marinig
ulan
rebel
maghimagsik
to raise, climb up
umakyat, tumaas
8 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 47
prince
result
to plan
to marry
prinsipe
resulta, bunga
balak
mag asawa, magpakasal
prince
prinsipe
result
resulta, bunga
8 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 37
trash
to drop by
right, exact
Romans
basura
dumalaw
tiyak, walang kulang, tama, wasto, tumpak
Roma
trash
basura
to drop by
dumalaw
10 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 55
All Soul's Day
to sew
to nail / crucify
bone
Araw ng mga patay
manahi
ipako sa krus
buto
All Soul's Day
Araw ng mga patay
to sew
manahi
12 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 12
to wear
hell
wedding
chapel
magsuot
imperno, impiyerno
kasal
kapilya, simbahang maliit
to wear
magsuot
hell
imperno, impiyerno
17 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 15
corn
to pay
to kneel, sponsor
heaven
mais
magbayad
lumuhod, padrino
langit, kalangitan
corn
mais
to pay
magbayad
17 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 25
past, last
next
municipal
is there (far)
lipas, nakaraan
kasunod
pambayan
doon
past, last
lipas, nakaraan
next
kasunod
19 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 18
to dress, put on
don't
mountain
outside
magsuot ng damit
huwag
bundok
labas
to dress, put on
magsuot ng damit
don't
huwag
24 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 29
refrigerator
purse
"to be" verb
sickness / pain
repridyeretor
pitaka
maging
sakit / karamdaman
refrigerator
repridyeretor
purse
pitaka
29 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 27
only
meter
April
goat
tangi, lamang
metro, panukat
Abril
kambing
only
tangi, lamang
meter
metro, panukat
15 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 30
story
dad
cold season
stamp / seal
kuwento
tatay
tag-lamig
timbre / tatak
story
kuwento
dad
tatay
28 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 10
young
answer
other, different
righteous
bata
sagot, tugon
iba
tapat, makatarungan
young
bata
answer
sagot, tugon
17 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 41
Redeemer
price / value
to remember
camera
Tagapagligtas
halaga
alalahanin, tandaan
kamera
Redeemer
Tagapagligtas
price / value
halaga
23 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 42
himself / herself
snake
skirt
earring
sarili
ahas
palda
hikaw
himself / herself
sarili
snake
ahas
11 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 40
wheel / tire
left-over / scrap
excess
garden
gulong
tira
labis, higit, sobra
halamanan, hardin
wheel / tire
gulong
left-over / scrap
tira
18 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 4
house
dog
husband
director
bahay
aso
asawa
patnugot
house
bahay
dog
aso
75 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 48
brethren
to desire / covet
to become lost
justice / reason
mga kapatid, mga kapanalig
pagnanais
nawala
katarungan
brethren
mga kapatid, mga kapanalig
to desire / covet
pagnanais
17 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 53
to sleep
to be irritated / grouchy
to be angry
to have stomach ache
matulog
inis / matampuhin
galit
sakit ng tiyan
to sleep
matulog
to be irritated / grouchy
inis / matampuhin
8 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 17
to sing
dried fish
group
to play
umawit, kumanta
tuyo
grupo, lupon, pulutong
maglaro
to sing
umawit, kumanta
dried fish
tuyo
21 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 20
to serve
thing
cross
help
magsilbi, maglingkod
bagay
krus
tulong
to serve
magsilbi, maglingkod
thing
bagay
31 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 39
how?
with
point
to put, place
paano?
kasama ng
punto
ilagay
how?
paano?
with
kasama ng
23 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 50
bed
to urinate
stove
dining room, table, restaurant
kama
umihi
kalan
kainan
bed
kama
to urinate
umihi
23 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 23
week
month, moon
rice
to repair, fix
linggo
buwan
bigas, kanin, palay
ayusin, kumpunihin, patibayin
week
linggo
month, moon
buwan
80 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 49
faithfulness
fruit
encouragement
drunk
katapatan, pagkamatapat
bunga, prutas
palakasloob, pagpapasigla
lasing, lango
faithfulness
katapatan, pagkamatapat
fruit
bunga, prutas
29 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 52
since / from
to ask question
to rinse
to gather / cut firewood
mula sa
magtanong
magbanlaw
kahoy na panggatong
since / from
mula sa
to ask question
magtanong
42 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 46
stream
to unite
to be born
robber
daloy
magkaisa
ipinanganak
magnanakaw
stream
daloy
to unite
magkaisa
31 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 43
situation / condition
to confess
cupboard
fresh
sitwasyon / kondisyon
mangumpisal, ipagtapat
paminggalan, aparador
sariwa
situation / condition
sitwasyon / kondisyon
to confess
mangumpisal, ipagtapat
33 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 34
to be hungry
about
tool
nor, or
magutom
tungkol sa
kasangkapan
ni, hindi
to be hungry
magutom
about
tungkol sa
30 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 28
December
before / long time ago
February
marriage
Disyembre
dati / noon
Pebrero
kasal, pag-aasawa
December
Disyembre
before / long time ago
dati / noon
27 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 21
to announce
everyone, all
sugar
want to, wish to
ihayag, sabihin, ipatalastas
bawa't isa, lahat
asukal, matamis
gusto, hilingin
to announce
ihayag, sabihin, ipatalastas
everyone, all
bawa't isa, lahat
39 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 38
to offer, present
to feel bored
to hope
to discipline
mag-alok
nababato
umasa
disiplina
to offer, present
mag-alok
to feel bored
nababato
20 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 1
Kind
handsome
father
Filipino
mabait
magandang lalaki
ama
Pilipino
Kind
mabait
handsome
magandang lalaki
20 terms
Tagalog Vocabulary Lesson 33
show / performance
disco
front yard
spoon
palabas
disko
harapan, bakuran sa harapan
kutsara
show / performance
palabas
disco
disko
1 of 10