How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "term:italy = yì dà lì"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "term:italy = yì dà lì"

25 terms
di di chuan da yi lianxi
大腿
它们
米饭
鸡蛋
dà tuǐ
tā men
mǐ fàn
jī dàn
大腿
dà tuǐ
它们
tā men
15 terms
Nationality
guo
ren
zhong guo
mei guo
country
person
China
America
guo
country
ren
person
208 terms
987 Chinese Beginner Conversational Chinese
yuè
yī yuè
èr yuè
sān yuè
month
January
February
March
yuè
month
yī yuè
January
11 terms
Chinese national flags
China
the USA
Mexico
Italy
中国... zhōng guó
美国... měi guó
墨西哥... mò xī gē
意大利... yì dà lì
China
中国... zhōng guó
the USA
美国... měi guó
8 terms
Country Name
China
America
Canada
France
Zhōnguó
Měiguó
jiā ná dà
Fǎguó
China
Zhōnguó
America
Měiguó
16 terms
国家 guójiā
country
China
New Zealand
Australia
guó jiā
zhōng guó
xīn xī lán
ào dà lì yà
country
guó jiā
China
zhōng guó
26 terms
kàn yī shēng
看病/看医生... seeing a doctor
疼/痛... pain/ache
舒服... comfortable
你哪里不舒服?... Where are you not feeling comf…
kàn bìng/kàn yī shēng
téng/tòng
shū fū
nǐ nǎ lǐ bù shū fū?
看病/看医生... seeing a doctor
kàn bìng/kàn yī shēng
疼/痛... pain/ache
téng/tòng
15 terms
Chinese 1 - Countries & Places
美国
中国
台湾
加拿大
měi guó = USA
zhōng guó = China
tái wān = Taiwan
jiā ná dà = Canada
美国
měi guó = USA
中国
zhōng guó = China
13 terms
国家 Countries
国家
美国
英国
中国
(guó jiā )- country
(měi guó )- America
yīng guó- England
zhōng guó- China
国家
(guó jiā )- country
美国
(měi guó )- America
11 terms
Places
中国
美国
北京
纽约
zhōng guó - China
Měiguó - America
Běijīng - Beijing
niǔyuē - New York
中国
zhōng guó - China
美国
Měiguó - America
14 terms
MSL 2 Unit 1.1 国家 Country
澳大利亚
美国
中国
英国
ào dà lì yà... Australia
měi guó... USA
zhōng guó... China
yīng guó... U.K.
澳大利亚
ào dà lì yà... Australia
美国
měi guó... USA
7 terms
Countries and cities
Country
City
Park
France
Guo jia
Cheng shi
Gong yuan
Fa guo
Country
Guo jia
City
Cheng shi
16 terms
Country 国家
国家
澳大利亚
中国
美国
Country- guó jiā
Australia- ào dà lì yà
China- zhōng guó
America- měi guó
国家
Country- guó jiā
澳大利亚
Australia- ào dà lì yà
17 terms
国家- Countries
中国
澳大利亚
加拿大
德国
zhōng guó - China
ào dà lì yà... Australia
jiā ná dà... Canada
dé guó ... Germany
中国
zhōng guó - China
澳大利亚
ào dà lì yà... Australia
15 terms
XL Chinese Day 5 Quizlet Countries and Nationalities
What is your nationality? Where are yo…
I am American.
CHINA
Chinese
Nǐ shì nǎ guó rén ?
Wǒ shì měi guó rén.
zhōng guó
zhōng guórén
What is your nationality? Where are yo…
Nǐ shì nǎ guó rén ?
I am American.
Wǒ shì měi guó rén.
10 terms
我小时候的愿望
愿望
试着
慢慢
上楼梯
yuàn wàn
shì zhe
màn màn
shàng lóu tī
愿望
yuàn wàn
试着
shì zhe
30 terms
Discovering Chinese Lesson 4 Vocabulary
shì... to be
nǎ... which
guó... country
rén... person
shì... to be
nǎ... which
14 terms
国家 Countries
国家
美国
英国
中国
guó jiā - country
měi guó - America
yīng guó- England
zhōng guó- China
国家
guó jiā - country
美国
měi guó - America
18 terms
Countries
中国 zhong guo
美国 mei guo
韩国 han guo
日本 ri ben
China
USA
South Korea
Japan
中国 zhong guo
China
美国 mei guo
USA
58 terms
sentences for travelling--Ms.LI
我喜欢旅行.
我想去北京。
我怎么去上海?
我的家人旅行很多。
I like to travel--wǒ xǐ huān lǚ xíng
I want to go to Beijing.--wǒ xiǎng qù běijīng.
How can I go to Shanghai?--wǒ zěnme qù shànghǎi?
My family travels a lot。--wǒ de jiā rén lǚ xíng hěn duō.
我喜欢旅行.
I like to travel--wǒ xǐ huān lǚ xíng
我想去北京。
I want to go to Beijing.--wǒ xiǎng qù běijīng.
36 terms
第十课:教室里有什么?jiào shì lǐ yǒu shén me?
书包
白板
黑板
shū bāo (backpack)
bái (white)
báibǎn
hēibǎn
书包
shū bāo (backpack)
bái (white)
27 terms
MSL 2 Unit 1.1 country and language 国家和语言
澳大利亚
美国
中国
英国
ào dà lì yà... Australia
měi guó... USA
zhōng guó... China
yīng guó... U.K.
澳大利亚
ào dà lì yà... Australia
美国
měi guó... USA
7 terms
unit 3 去餐廳點菜
義大利麵
甜點
qǐng
wèn
yì dà lì miàn
tián diǎn
qǐng
wèn
18 terms
countries
中国
泰国
美国
德国
Zhōng guó - China
Tài guó - Thailand
Měi guó - America
Dé guó - Germany
中国
Zhōng guó - China
泰国
Tài guó - Thailand
20 terms
Chinese Vocabulary ~ Country
中国
加拿大
美国
英国
zhōng guó... China
jiā ná dà... Canada
měi guó... America
yīng guó... Britian
中国
zhōng guó... China
加拿大
jiā ná dà... Canada
22 terms
Lesson 11 - 动物
动物
很喜欢
很好
dòng wù
hěn
hěn xǐ huān
hěn hǎo
动物
dòng wù
hěn
19 terms
国家- Countries
国家
中国
澳大利亚
加拿大
guó jiā - country
zhōng guó - China
ào dà lì yà - Australia
(jiā ná dà) Canada
国家
guó jiā - country
中国
zhōng guó - China
12 terms
Countries
中国
澳大利亚
美国
rì běn
China
australia
America
Japan
中国
China
澳大利亚
australia
20 terms
CME 3 L8 自助餐的菜式很多
自助餐
羊肉
变化
饮食业
zì zhù cān... buffet
yáng ròu... lamb
biàn huà... change
yǐn shí yè... catering trade
自助餐
zì zhù cān... buffet
羊肉
yáng ròu... lamb
16 terms
Food 食物
猪肉
鸡肉
烤牛肉
牛排
zhū ròu
jī ròu
kăo niú ròu
niú pái
猪肉
zhū ròu
鸡肉
jī ròu
27 terms
Lesson 1 Countries 国家
中国
美国
英国
法国
zhōng guó - China
měi guó - America
yīng guó - England, Britain
fǎ guó - France
中国
zhōng guó - China
美国
měi guó - America
18 terms
6 國家名/国家名/Names of Countries
美國/美国
阿根廷
澳大利亞/澳大利亚
巴西
měi guó -- America
ā gēn tíng -- Argentina
ào dà lì yǎ -- Australia
bā xī -- Brazil
美國/美国
měi guó -- America
阿根廷
ā gēn tíng -- Argentina
208 terms
Yoyo Chinese Beginner Conversational Chinese
month
January
February
March
yuè
yī yuè
èr yuè
sān yuè
month
yuè
January
yī yuè
51 terms
Unit 10-1 在城市里玩 zài chéng shì lǐ wán
城市
市中心
教堂
公园
chéng shì- city
shì zhōng xīn, downtown
jiào táng--church
gōng yuán -park
城市
chéng shì- city
市中心
shì zhōng xīn, downtown
15 terms
3.1 我小时候的愿望
愿望
小时候
爷爷
记得
yuàn wàn
xiǎoshíhòu
yéyé
jìdé
愿望
yuàn wàn
小时候
xiǎoshíhòu
20 terms
Classroom Phrases
请安静 qǐng ān jìng
请举手 qǐng jǔ shǒu
看这里 kàn zhè lǐ
注意听 zhù yì tīng
请安静 qǐng ān jìng
请举手 qǐng jǔ shǒu
15 terms
国家 Countries
中国
美国
澳大利亚
日本
zhōng guó
ào dà lì yà
rì běn
中国
zhōng guó
美国
20 terms
meizhou Chinese-review-other
一共
一起
一把
好吃
yí gòng
yì qǐ
yì bǎ
hǎo chī
一共
yí gòng
一起
yì qǐ
15 terms
Nationality
guo
ren
zhong guo
mei guo
country
person
China
America
guo
country
ren
person
15 terms
Countries-Pinyin-without tones
ri ben
han guo
jia na da
xin xi lan
Japan
Korea
Canada
New Zealand
ri ben
Japan
han guo
Korea
15 terms
全新版華語第八冊第六課生詞
夏威夷
小島
鳳梨
曾經
xià wēi yí
xiǎo dǎo
fèng lí
céng jīng
夏威夷
xià wēi yí
小島
xiǎo dǎo
8 terms
Food
pizza
noodle
rice
fried rice
bi sa
mian tiao
mi fan
chao fan
pizza
bi sa
noodle
mian tiao
17 terms
国家1(Country 1)
美国
中国
英国
法国
měi gúo
zhōng gúo
yīng gúo
fǎ gúo
美国
měi gúo
中国
zhōng gúo
12 terms
国家 countries
美国
中国
日本
英国
měi guó
zhōng guó
rì běn
yīng guó
美国
měi guó
中国
zhōng guó
10 terms
Food
饺子
春卷
炒饭
面条
jiǎo zi
chūn juǎn
chǎo fàn
miàn tiáo
饺子
jiǎo zi
春卷
chūn juǎn
17 terms
Cole - Food & Drink 1【食物 & 饮料 一】
猪肉
鸡肉
烤牛肉
牛排
zhū ròu
jī ròu
kăo niú ròu
niú pái
猪肉
zhū ròu
鸡肉
jī ròu
23 terms
Unit 3 一次成功的实验
偏远
偏远的乡村
piān yuǎn... =remote 远离城市
piān yuǎn de xiāng cūn
kū... =withered
zhǎi... =narrow
偏远
piān yuǎn... =remote 远离城市
偏远的乡村
piān yuǎn de xiāng cūn
21 terms
Unit 6 语言的力量
衣服破旧
双目失明
尽管
大街
yī fú pò jiù
shuāng mù shī míng
jǐn guǎn... =虽然 although / in spite of
dà jiē... =street
衣服破旧
yī fú pò jiù
双目失明
shuāng mù shī míng
10 terms
nations
中国
美国
德国
英国
zhōng guó
měi guó
dé guó
yīng guó
中国
zhōng guó
美国
měi guó
17 terms
春夏秋冬(with pinyin)
树叶绿了
花开了
蝴蝶飞
小鸟唱
shù yè lǜ le
huā kāi le
hú dié fēi
xiǎo niǎo chàng
树叶绿了
shù yè lǜ le
花开了
huā kāi le
1 of 10