Study sets matching "term:police = jing cha"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "term:police = jing cha"

6 terms
Job
Gōng zuò
JǏng chá
Yī Shēng
Hù shi
Profession
Police
Doctor
Nurse
Gōng zuò
Profession
JǏng chá
Police
12 terms
Social workers
shāng rén
lǎo shī
xué shēng
gōng rén
businessman
teacher
student
workers
shāng rén
businessman
lǎo shī
teacher
景點詞彙 jǐng dǐan cí hùi
小籠包
烏龍茶
xǐao lóng bāu
wū lóng chá
xǐng
mǎi
小籠包
xǐao lóng bāu
烏龍茶
wū lóng chá
Y5/Y6-Occupations and working places
老师
学生
商人
护士
lǎo shī-teacher
xué sheng - student
shāng rén - businessman
hù shì - nurse
老师
lǎo shī-teacher
学生
xué sheng - student
12 terms
ESC _ 职业 2
工作
校长
老师
学生
(gōngzuò - job; to work)
(xiào zhǎng - Principal)
(lǎo shī - teacher)
(xuésheng - student)
工作
(gōngzuò - job; to work)
校长
(xiào zhǎng - Principal)
8 terms
Jobs for KG
校长
老师
护士
厨师
xiào zhǎng ... principal
lǎo shī ... teacher
hù shi ... nurse
chú shī ... chef
校长
xiào zhǎng ... principal
老师
lǎo shī ... teacher
12 terms
PYP_Jobs 工作
工作
校长
老师
学生
(gōngzuò - job; to work)
(xiào zhǎng - Principal)
(lǎo shī - teacher)
(xuésheng - student)
工作
(gōngzuò - job; to work)
校长
(xiào zhǎng - Principal)
12 terms
Subjects and Social workers
jǐng chá
老师
学生
yī shēng
Police
teacher
student
doctor
jǐng chá
Police
老师
teacher
6 terms
Speaking Class Lesson 2 Vocab (19-24)
查号台
消防车
警察
bù... department
chá hào tái ... directory inquiries
xiāo fáng chē... fire engine
jǐng chá... police
bù... department
查号台
chá hào tái ... directory inquiries
8 terms
Places 地方 2
图书馆
动物园
公园
饭店
tú shū guǎn - library
dòng wù yuán - zoo
gōng yuán - park
fàn diàn - restaurant
图书馆
tú shū guǎn - library
动物园
dòng wù yuán - zoo
17 terms
Unit 2 Lesson 6 在警察局
警察局
警察
钱包
police office, jǐng chá jú
police, jǐng chá
wallet, qián bāo
steal, tōu
警察局
police office, jǐng chá jú
警察
police, jǐng chá
10 terms
Chinese Vocabulary ~ Community 2
电影院
面包店
服装店
玩具店
diàn yǐng yuàn... cinema
miàn bāo diàn... bakery
fú zhuāng diàn... clothing store
wán jù diàn... toy store
电影院
diàn yǐng yuàn... cinema
面包店
miàn bāo diàn... bakery
【中文】九杯茶
红茶
绿茶
白茶
乌龙茶
hóng chá
lǜ chá
bái chá
wū lóng chá
红茶
hóng chá
绿茶
lǜ chá
12 terms
Y5/Y6-Occupations and working places
老师
学生
商人
护士
lǎo shī-teacher
xué sheng - student
shāng rén - businessman
hù shì - nurse
老师
lǎo shī-teacher
学生
xué sheng - student
Y5/Y6-Occupations and working places-1
老师
学生
商人
护士
lǎo shī-teacher
xué sheng - student
shāng rén - businessman
hù shì - nurse
老师
lǎo shī-teacher
学生
xué sheng - student
Occupations pinyin
工作
医生
学生
商人
gōngzuò - work; to work
doctor (yīshēng)
( xué sheng ) student
businessman (shāngrén)
工作
gōngzuò - work; to work
医生
doctor (yīshēng)
20 terms
IGCSE 0547 vocabs 541 to 560 (with PinYin)
进步 jìn bù
进口 jìn kǒu
进行 jìn xíng
禁止 jìn zhǐ
enhancement
to import
to carry out
forbidden
进步 jìn bù
enhancement
进口 jìn kǒu
to import
10 terms
occupation
teacher
lawyer
builder
driver
lǎo shī
lǜ shī
gōng rén
sī jī
teacher
lǎo shī
lawyer
lǜ shī
Chinese Vocabulary ~ Community 2
电影院
购物中心
火车站
邮局
diàn yǐng yuàn... cinema
gòu wù zhōng xīn... shopping mall
huǒ chē zhàn... train station
yóu jú... post office
电影院
diàn yǐng yuàn... cinema
购物中心
gòu wù zhōng xīn... shopping mall
36 terms
IGCSE vocabulary p16
解决
姐姐
姐妹
介绍
jiě jué/ Solve
jiě jie/ Elder sister
jiě mèi/ Sisters
jiè shào/ Introduce
解决
jiě jué/ Solve
姐姐
jiě jie/ Elder sister
awesome words 3
gong ren
shao fang ren
jing cha
lao shi
construction worker
fire fighter
police
teacher
gong ren
construction worker
shao fang ren
fire fighter
awesome words 2
song li wu
mei gui hua
lao shi
gong ren
get a gift ...
rose
teacher
fire fighter
song li wu
get a gift ...
mei gui hua
rose
Chinese summer camp 6 - Police/Emergency call
警察
宾馆
我迷路了
你可以送我去宾馆吗?
jǐng chá police / policeman / policewoman
bin guan - hotel
wǒ mí lù le-I'm lost.
Ni ke yi song wo qu fan dian ma -Can you please take me to th…
警察
jǐng chá police / policeman / policewoman
宾馆
bin guan - hotel
awesome words 4
gong ren
shao fang yuan
jing cha
lao shi
construction worker
fire fighter
police
teacher
gong ren
construction worker
shao fang yuan
fire fighter
awesome words 5
ju fu
yi sheng
jing cha
gong ren
maid
doctor
police
construction worker
ju fu
maid
yi sheng
doctor
awesome words 7
zai jian
ni hao
xia xue
gong ren
goodbye
hello
snow
construction worker
zai jian
goodbye
ni hao
hello
Year3Occupations
doctor
farmer
police
driver
yī shēng
nóng mín
jǐng chá
sī jī
doctor
yī shēng
farmer
nóng mín
7 terms
Chinese jobs
hu shi
Yi sheng
nong min
yan yuan
Nurse
Doctor
Farmer
Actor
hu shi
Nurse
Yi sheng
Doctor
8 terms
V1U2 occupation
job
student
teacher
doctor
工作 gōng zuò
学生 xué sheng
老师 lǎo shī
医生 yī shēng
job
工作 gōng zuò
student
学生 xué sheng
12 terms
Location
shāng chǎng
chāo shì
bó wù guǎn
gōng yuán
shopping mall
supermarket
museum
park
shāng chǎng
shopping mall
chāo shì
supermarket
10 terms
HPS Occupations
lǎo shī
xiào zhǎng
lǜ shī
yī shēng
teacher
principal
lawyer
doctor
lǎo shī
teacher
xiào zhǎng
principal
12 terms
十二月二日
工人
作品
玩乐高
考试
gōng rén - worker
zuòpǐn - works
wán lè gāo - play legos
kǎoshì- to take exams
工人
gōng rén - worker
作品
zuòpǐn - works
10 terms
Initial "j" Examples
警察
干净
眼睛
酱油
police... (jǐng chá )
clean... (gān jìng )
eyes... (yǎn jing )
soy sauce... (jiàng yóu)
警察
police... (jǐng chá )
干净
clean... (gān jìng )
7 terms
chinese vocap
police
teacher
doctor
engineer
jǐng chá
lǎo shī
yī shēng
gōng chéng
police
jǐng chá
teacher
lǎo shī
Occupation
Sī Jī
Hù Shi
Jǐng Chá
Chú Shī
Driver
Nurse
Police officer
Chef
Sī Jī
Driver
Hù Shi
Nurse
16 terms
Grade 6 Places 地方
公共汽车站
火车站
地铁站
飞机场
gōng gòng chì chē zhàn - bus stop
huǒ chē zhàn - train station
dì tiě zhàn - subway station
fēi jī chǎng - airport
公共汽车站
gōng gòng chì chē zhàn - bus stop
火车站
huǒ chē zhàn - train station
10 terms
Y9 FND U1 L2 Working Places
学校
大学
饭店
酒店
xué xiào - school
dà xué - university
fàn diàn - restaurant / hotel
jiŭ diàn - hotel
学校
xué xiào - school
大学
dà xué - university
13 terms
Building
超市
商店
图书馆
邮局
( chāo shì ) supermarket
( shāng diàn ) store
( tú shū guǎn ) library
( yóu jú ) post office
超市
( chāo shì ) supermarket
商店
( shāng diàn ) store
11 terms
February 14th (Valentine's day!!!)
Chú shī
Kē xué
Kē xué jiā
Yīn yuè jiā
Chef
Science
Scientist
Musician
Chú shī
Chef
Kē xué
Science
43 terms
CME1 Lesson9拼音图画版
zuìhǎo
zuò
gōng jiāo chē
xià chē
had better
to travel by
bus
to get off
zuìhǎo
had better
zuò
to travel by
8 terms
Occupations - Part 1 (8 words)
xué shēng... 学 生
lǎo shī / jiào shī... 老 师 / 教 师
jiào shòu... 教 授
lǜ shī... 律 师
student
teacher
professor
lawyer; attorney
xué shēng... 学 生
student
lǎo shī / jiào shī... 老 师 / 教 师
teacher
19 terms
jobs
医生
护士
校长
老师
yīshēng (doctor)
hù shì (nurse)
xiào zhǎng (Principal)
lǎoshī (teacher)
医生
yīshēng (doctor)
护士
hù shì (nurse)
25 terms
社区
社区 shè qū
超市 chāo shì
邮局 yóu jú
警察局 jǐng chá jú
community
supermarket
post office
police station
社区 shè qū
community
超市 chāo shì
supermarket
12 terms
CME1 Lesson16
服务员
喜欢
秘书
zuò - to do, to make
fú wù yuán waiter / waitress / server
xǐ huān - like
mì shū - secretary
zuò - to do, to make
服务员
fú wù yuán waiter / waitress / server
18 terms
Jobs
职业
校长
老师
学生
( zhí yè ) job
( xiào zhǎng ) principal
( lǎo shī ) teacher
( xué shēng ) student
职业
( zhí yè ) job
校长
( xiào zhǎng ) principal
7 terms
professions 职业
教师
医生
歌手
工程师
teacher (occupation)
yī shēng - doctor
gē shǒu - singer
gōng chéng shī - Engineer
教师
teacher (occupation)
医生
yī shēng - doctor
18 terms
27. Emergency
tū fā shì jiàn
jiù mìng
Jiù mìng (a)! Jiù mìng(a)!
fā shēng
emergency
help
Help!Help!
happen
tū fā shì jiàn
emergency
jiù mìng
help
7 terms
JOBS IN MANDARIN
医生
护士
律师
工程师
DOCTOR。yisheng
NURSE。hushi
LAWYER。lu shi
ENGINEER。gong cheng shi
医生
DOCTOR。yisheng
护士
NURSE。hushi
19 terms
Chinese places
livingroom
bedroom
bathroom
restroom
kètīng
wò shì
yùshì
xǐ shǒu jiān
livingroom
kètīng
bedroom
wò shì
10 terms
Jobs
老师 lao shi
警察 jing cha
医生 yi sheng
律师 lu shi
Teacher
Police man
Doctor
Lawyer
老师 lao shi
Teacher
警察 jing cha
Police man
1 of 10