How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "thai consonants"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "thai consonants"

Thai Consonants
44 terms
Thai Consonants
middle class
High Class
High Class
Low Class
middle class
High Class
44 terms
Thai Consonants
middle class, co cài
High Class, khó khài
High Class, khó khuột
Low Class, kho khoai
middle class, co cài
High Class, khó khài
44 terms
Thai Consonants
middle class
High Class
High Class
Low Class
middle class
High Class
9 terms
Thai Alphabets (Mid Consonants)
ก - กอ
จ - จอ
ฎ - ดอ
ฏ - ตอ
ไก่
จาน
ชฎา
ปฏัก
ก - กอ
ไก่
จ - จอ
จาน
44 terms
Thai Consonants
Kaw Kai, Middle, Chicken, K/-
Khaw Khai, High, Egg, Kh/K
Khaw Khuat, High, Bottle, Kh/K
Khaw Khwaai, Low, Buffalo, Kh/K
Kaw Kai, Middle, Chicken, K/-
Khaw Khai, High, Egg, Kh/K
44 terms
Thai Consonants
middle class
High Class
High Class
Low Class
middle class
High Class
43 terms
Thai Consonants
k/g
kh
kh
kh
k/g
kh
44 terms
Thai Consonants
middle class
High Class
High Class
Low Class
middle class
High Class
44 terms
Thai Consonants
middle class
High Class
High Class
Low Class
middle class
High Class
42 terms
Thai Consonants
middle class
High Class
Low Class
Low Class
middle class
High Class
45 terms
Thai Consonants
ก. ไก่​ ˈgɔɔ ˈgày ... (a chicken)=G... MID
ข. ไข่​ ˈkhɔ̌ɔ ˈkhày... (an egg)=K... HIGH
ฃ. ขวด ˈkhɔ̌ɔ ˈkhùat... (a bottle)=K... HIGH
ค. ควาย​ ˈkhɔɔ ˈkhwaay... (a buffalo)=K... LOW
ก​
ก. ไก่​ ˈgɔɔ ˈgày ... (a chicken)=G... MID
ก​
ข. ไข่​ ˈkhɔ̌ɔ ˈkhày... (an egg)=K... HIGH
44 terms
Thai consonants
Gaw gai
Kaw Kai
Kaw Kuat
Kaw Kwai
Gaw gai
Kaw Kai
19 terms
Thai Consonants
Ko Khai (Gaw Gai)
Kho Khai (Kaw Khai)
Kho Khuat (Kaw Khwat)
Kho khwai (Kaw Kwai)
Ko Khai (Gaw Gai)
Kho Khai (Kaw Khai)
44 terms
Thai Consonants
ก (ก ไก่)
ข (ข ไข่)
ฃ (ฃ ขวด)
ค (ค ควาย)
ko kai - CHICKEN
kho khai - EGG
kho khuat - BOTTLE
kho khwai - BUFFALO
ก (ก ไก่)
ko kai - CHICKEN
ข (ข ไข่)
kho khai - EGG
44 terms
Thai Consonants
Gaw gai
Kaw kai
Kaw kuat
Kaw kwai
ก chicken
ข egg
Obsolete
ด buffalo
Gaw gai
ก chicken
Kaw kai
ข egg
54 terms
Thai Consonants
GK Mid
KK High
KK High
KK Low
GK Mid
KK High
15 terms
THAI CONSONANTS
Maaw Máa (m sound)
Naaw Nûu (n sound)
Ngaaw Nguu (ng sound)
Yaaw Yák (y sound)
Maaw Máa (m sound)
Naaw Nûu (n sound)
44 terms
Thai Consonants
chɔ̂ɔ chìŋ
chɔ̄ɔ cháaŋ
chɔ̄ɔ chə̅ə
bɔ̄ɔ bāy-máy
chɔ̂ɔ chìŋ
chɔ̄ɔ cháaŋ
44 terms
Thai Consonants (All)
ko kai... (a chicken)
kho khai... (an egg)
kho khuat... (a bottle)
kho khwai... (a buffalo)
ko kai... (a chicken)
kho khai... (an egg)
44 terms
Thai Consonants with Pictures
ko kai... (a chicken)
kho khai... (an egg)
kho khuat... (a bottle)
kho khwai... (a buffalo)
กอ ไก่
ขอ ไข่
ฃอ ขวด
คอ ควาย
ko kai... (a chicken)
กอ ไก่
kho khai... (an egg)
ขอ ไข่
44 terms
Thai Consonants (photos)
กอ ไก่... gɔɔ gài... (chicken)... M
ขอ ไข่... kɔ̌ɔ kài... (egg)... H
ฃอ ขวด... kɔ̌ɔ kùat... (bottle)... H
คอ ควาย... kɔɔ kwaai... (buffalo)... L
กอ ไก่... gɔɔ gài... (chicken)... M
ขอ ไข่... kɔ̌ɔ kài... (egg)... H
15 terms
Thai Consonants
Gaw-gai
Khăaw-kai
Khaaw-kwai
Gaw-gai
Khăaw-kai
16 terms
Thai consonants
Mah-myee
Nah-nuu
Ngu-ngu
Yah-yak
Mah-myee
Nah-nuu
44 terms
Thai consonants
ก ไก... Chicken
ข ไข่... Egg
ฃ ฃวด... kø kùat... Bottle
ค ควาย... kø kwaai... Buffalo
ก ไก... Chicken
ข ไข่... Egg
37 terms
Thai Consonants
shau shing, high
sau su-ah, high
sau saa-laa, high
hau heeb, high
shau shing, high
sau su-ah, high
8 terms
Thai consonants
m-ko kày
h-khó khày
l-kho khôn
l-kho rắc khăng
m-ko kày
h-khó khày
11 terms
Thai Alphabets (High Class Consonants)
ข - ขอ
ฃ - ขอ
ฉ - ฉอ
ฐ - ถอ
ไข่
ขวด
ฉิ่ง
ฐาน
ข - ขอ
ไข่
ฃ - ขอ
ขวด
27 terms
Thai consonants
ด, ฎ
ต , ฏ
Guh [mid]
Juh [mid]
Duh [mid]
Th [mid]
Guh [mid]
Juh [mid]
44 terms
Thai consonants
ko kai (chicken)
kho khai (egg)
kho khuat (bottle, obsolete)
kho khwai (buffalo)
ก ไก่
ข ไข่
ฃ ขวด
ค ควาย
ko kai (chicken)
ก ไก่
kho khai (egg)
ข ไข่
20 terms
Thai Consonants
m
n
ng
w
m
n
43 terms
Thai Consonants
ko kai
kho khai
kho khuat
kho khwai
ko kai
kho khai
29 terms
Thai Consonants
gaw gai
kaw khai
khaw khwaai
ngaw nguu
gaw gai
kaw khai
Thai consonants
Gaw-gai (Chicken)
Kaw-kai (Egg)
Kaw-kuat (Bottle)
Kaw-kwai (Buffalo)
Gaw-gai (Chicken)
Kaw-kai (Egg)
Thai Consonants
Mid
Mid
Mid
Mid
Mid
Mid
44 terms
Thai consonants
ko kai (chicken)
kho khai (egg)
kho khuat (bottle)
kho khwai (water buffalo)
ko kai (chicken)
kho khai (egg)
42 terms
Thai Consonants
Gaw→ Gai↓
Kaw⤴︎ Kai↓
Kaw→ Khwaai→
Kaw→ ra↗︎ Kang→
Gaw→ Gai↓
Kaw⤴︎ Kai↓
44 terms
Thai consonant
Gaw gai
Kaw kai
Kaw kuat
Kaw kwai
Gaw gai
Kaw kai
44 terms
Thai Consonant
kɔɔ kày... k-/ -k
khɔɔ̌ khày... kh-/ -k
khɔɔ̌ khùat... kh-
khɔɔ khwaay... kh-/ -k
kɔɔ kày... k-/ -k
khɔɔ̌ khày... kh-/ -k
42 terms
Thai Consonants (Mid)
middle class
Low Class
Low Class
Low Class
middle class
Low Class
11 terms
Thai high consonants
ขอ
ฃอ
ฉอ
ฐอ
ไข่
ขวด
ฉิ่ง
ฐาน
ขอ
ไข่
ฃอ
ขวด
9 terms
Thai Middle Consonants
gaw gai (/g/)
jaw jaan (/j/)
daw cha-daa (/d/)
daw bpa-dtak (/dt/)
gaw gai (/g/)
jaw jaan (/j/)
24 terms
Thai low consonants
คอ
ฅอ
ฆอ
งอ
ควาย
คน (person)
ระฆัง
งู
คอ
ควาย
ฅอ
คน (person)
44 terms
Thai Consonants (All)
ko kai... (a chicken)
kho khai... (an egg)
kho khuat... (a bottle)
kho khwai... (a buffalo)
ko kai... (a chicken)
kho khai... (an egg)
44 terms
Thai Consonant
ko kai (MC)
kho khai (HC)
kho khuat (HC)
kho khwai (LC)
ko kai (MC)
kho khai (HC)
44 terms
Thai Consonants - Pictures
44 terms
Thai Consonants - Text & Pictures
Mid
High
High... [obsolete]
Low
Mid
High
44 terms
Thai Consonants (letters)
กอ ไก่... gɔɔ gài... (chicken)... M
ขอ ไข่... kɔ̌ɔ kài... (egg)... H
ฃอ ขวด... kɔ̌ɔ kùat... (bottle)... H
คอ ควาย... kɔɔ kwaai... (buffalo)... L
กอ ไก่... gɔɔ gài... (chicken)... M
ขอ ไข่... kɔ̌ɔ kài... (egg)... H
80 terms
Thai Consonants & Vowels
ก ... g- -k
ข ... kh- -k
ฃ... kh- -k
ค... kh- -k
gaaw gai ... (M)
khaaw khai ... (H)
khaaw khuuat - no longer in use ... (H)
khaaw khwaai... (L)
ก ... g- -k
gaaw gai ... (M)
ข ... kh- -k
khaaw khai ... (H)
1 of 7