Study sets matching "thai pronunciation english"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "thai pronunciation english"

20 terms
Thai: Animals (Thai pronunciation)
maa
maew
gai
muu
Dog
Cat
Chicken
Pig
maa
Dog
maew
Cat
30 terms
Thai Pronunciation
i
ii
ʉ
ʉʉ
vowel, e like in 'eat'
vowel, long...
vowel, uhh like a punch in the stomach) (no english equivalent)
vowel, long...
i
vowel, e like in 'eat'
ii
vowel, long...
ULS 1.6 (Thai Pronunciation to English)
nᵾ̀ŋ
sᴐ̌ᴐŋ
sǎam
sìi
one
two
three
four
nᵾ̀ŋ
one
sᴐ̌ᴐŋ
two
21 terms
Places (audio & Thai pronunciation)
raan aa haan
raan ya
rong pa ya baan
rong rian
Restuarant
Pharmacy
Hospital
School
raan aa haan
Restuarant
raan ya
Pharmacy
15 terms
Thai: Animal body parts (Thai pronunciation)
bpiig
khaa
huu
fun
wing
leg
ear
tooth
bpiig
wing
khaa
leg
Thai alphabet pronunciation
ko khai (chicken)
kho khai (egg)
kho khuat (bottle)
kho khwai (buffalo)
ko khai (chicken)
kho khai (egg)
10 terms
Animals (sentences with Thai pronunciation )
Chaang mii huu yai
sing dto mii khon yao
dtao mii haang sun
maa mii sii kha
An elephant has big ears.
A lion has long hair.
A turtle has short tail.
A dog has 4 legs.
Chaang mii huu yai
An elephant has big ears.
sing dto mii khon yao
A lion has long hair.
37 terms
English Pronunciation
short a
long a
b
v
apple
angry
balloon
cat
short a
apple
long a
angry
Thai vowel pronunciation
-ะ
-า
ah!
ah
ih!
ih/ee
-ะ
ah!
-า
ah
72 terms
English Pronunciation
you're
we're
Isn't it?
might
-ióri
-uewer
-isenIRI
-maiti
you're
-ióri
we're
-uewer
44 terms
English Pronunciation
about
age
*b*abba*b*y
bad
about
age
English - Thai
I
you
name
good day
ผม / ฉัน
คุณ
ชื่อ
สวัสดี
I
ผม / ฉัน
you
คุณ
15 terms
English pronunciation
bilabial
uvula
alveolar
paltal
a consonant that is articulated using both lips
a small pendant fleshy lobe at the back of the soft palate
a consonant articulated with the tip of the tongue near the g…
the upper surface of the mouth that separates the oral and na…
bilabial
a consonant that is articulated using both lips
uvula
a small pendant fleshy lobe at the back of the soft palate
32 terms
English-Thai
sà wàt dee
lah gòrn
kor
kòrp kun
hello
goodbye
please
thank you
sà wàt dee
hello
lah gòrn
goodbye
School Words - Thai and English
high school
locker
desk
chair
มัธยม
ตู้
เคาน์เตอร์
เก้าอี้
high school
มัธยม
locker
ตู้
7 terms
Thai to English
gluay
lookgade
mamuang
lamyai
banana
raisen
mango
longan
gluay
banana
lookgade
raisen
26 terms
English pronunciation
The fat cat sat on Dad's hat.
A big bug is on Ben's bed.
The cat cannot cut the cup.
Dan's dog dug a den.
The fat cat sat on Dad's hat.
A big bug is on Ben's bed.
The cat cannot cut the cup.
Dan's dog dug a den.
The fat cat sat on Dad's hat.
The fat cat sat on Dad's hat.
A big bug is on Ben's bed.
A big bug is on Ben's bed.
English Pronunciation
about
age
*b*abba*b*y
bad
about
age
44 terms
English Pronunciation
about
age
*b*abba*b*y
bad
about
age
33 terms
English pronunciation
PLACE OF ARTICULATION (9)
MANNER OF ARTICULATION (5)
STRONG & VOICELESS vs. WEAK & VOICED/D…
DISTINCTIVE WORD ACCENTUATION
1. BILABIAL /b m w/... 2. LABIO-DENTAL /f v/... 3. DENTAL /θ ð/... 4.…
1. PLOSIVES /p b t d k g/... 2. AFFRICATES /tʃ dʒ/... 3. FRICATIVES…
PLOSIVES:... /p - b/... /t - d/... /k - g/... AFFRICATES:... /tʃ - dʒ/... FRI…
a phenomenon that occurs when accentuation of one word can ch…
PLACE OF ARTICULATION (9)
1. BILABIAL /b m w/... 2. LABIO-DENTAL /f v/... 3. DENTAL /θ ð/... 4.…
MANNER OF ARTICULATION (5)
1. PLOSIVES /p b t d k g/... 2. AFFRICATES /tʃ dʒ/... 3. FRICATIVES…
29 terms
Thai English
หล่อมาก
กรกฎาคม
ตลาด
ผม
Very handsome
July
market
I
หล่อมาก
Very handsome
กรกฎาคม
July
english-thai
I
You
He, she
They
Phom
Khun
Khao
Pauk khao
I
Phom
You
Khun
Thai and English
The T-bone original
A language of gold and royalty
Australian for hello
Sawadee ka/kup
Traditional food to Aussies.
Thai
G'day mate!
Thai for hello
The T-bone original
Traditional food to Aussies.
A language of gold and royalty
Thai
Continents - Thai and English
Continents
Africa
Asia
North America
ทวีป
แอฟริกา
เอเชีย
อเมริกาเหนือ
Continents
ทวีป
Africa
แอฟริกา
26 terms
ESL Alphabet and English Pronunciation
A
B
C
D
'a' like in apple
'b' like in "baby"
'c' like in "cat"
'd' like in "dog"
A
'a' like in apple
B
'b' like in "baby"
English and Thai
Daydream
Again
Care
No entry
ฝันหวาน
อีกครั้ง
ใส่ใจ
ห้ามเข้า
Daydream
ฝันหวาน
Again
อีกครั้ง
English Pronunciation
hare
thyme
homophones
minimal pair
rabbit
kakkukfű
they sound the same but has diff. meanings (time-thyme)
words have the same number of sounds and in one place have a…
hare
rabbit
thyme
kakkukfű
English pronunciation
P
B
T
D
Pill
Bill
Till
Dill
P
Pill
B
Bill
English to thai
Confession
Ignor
Dedicate
Misty
การสารภาพผิด
เพิกเฉย
อุทิศ
เต็มไปด้วยหมอก , ไม่ชัดเจน
Confession
การสารภาพผิด
Ignor
เพิกเฉย
10 terms
English Pronunciation: "-ed" sound
Used
Learned
Watched
Observed
Usado
Aprendido
Assisti
Observado
Used
Usado
Learned
Aprendido
61 terms
English pronunciation
Environment
customer
confidence
reputation
/ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/: môi trường, hoàn cảnh xung quanh
khách hàng... n. /ˈkʌstəmə/
/ˈkɒnfɪd(ə)ns/ : Lòng tin
/rɛpjʊˈteɪʃ(ə)n/: uy tín
Environment
/ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/: môi trường, hoàn cảnh xung quanh
customer
khách hàng... n. /ˈkʌstəmə/
Places in the World - Thai and English
China
Ethiopia
Colombia
Guatemala
ประเทศจีน
สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
โคลอมเบีย
กัวเตมาลา
China
ประเทศจีน
Ethiopia
สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
Demo Thai English words
Cat
Dog
Horse
Pig
แมว
สุนัข
ม้า
หมู
Cat
แมว
Dog
สุนัข
11 terms
English Pronunciation
though... She's annoying, I still like h…
although... Although, -th sound is hard,…
thorough
enough... That's enough.
โตว (ต-เสียงสั่น) แม้ว่า,อย่างไรก็ตาม เช่น... เธอน่ารำคาญ แต่ฉัน…
ออลโตว (ต เสียงสั่น) ถึงแม้ว่า... ... ใช้เชื่อมประโยคหรือต้นประโ…
ทั่วถึง
อินัฟ พอ
though... She's annoying, I still like h…
โตว (ต-เสียงสั่น) แม้ว่า,อย่างไรก็ตาม เช่น... เธอน่ารำคาญ แต่ฉัน…
although... Although, -th sound is hard,…
ออลโตว (ต เสียงสั่น) ถึงแม้ว่า... ... ใช้เชื่อมประโยคหรือต้นประโ…
Pronunciation of English
ɪ
ɛ
æ
Upside down a
Kit
Dress
Trap
Lot OR Palm
ɪ
Kit
ɛ
Dress
English words pronunciation.
puritan
theologian
this
these
puritan (type again)
theologian (type again)
this (type again)
these (type again)
puritan
puritan (type again)
theologian
theologian (type again)
37 terms
Thai English Classroom Language
อะไรนะครับ
ขอโทษนะครับ
ตัวหนา
คำว่า_______สะกดอย่างไร
Pardon?
Excuse me... I'm sorry.
bold (or bold-faced)
How do you spell _______?
อะไรนะครับ
Pardon?
ขอโทษนะครับ
Excuse me... I'm sorry.
38 terms
Thai English Classroom Language
อะไรนะครับ
ขอโทษนะครับ
ตัวหนา
คำว่า_______สะกดอย่างไร
Excuse me? / I'm sorry? / Pardon?
Excuse me. / I'm sorry. / Pardon.
bold (or bold-faced)
How do you spell _______?
อะไรนะครับ
Excuse me? / I'm sorry? / Pardon?
ขอโทษนะครับ
Excuse me. / I'm sorry. / Pardon.
26 terms
ALPHABET & ENGLISH PRONUNCIATION
A
B
C
D
'a' like in apple
'b' like in "baby"
'c' like in "cat"
'd' like in "dog"
A
'a' like in apple
B
'b' like in "baby"
37 terms
Alphabet and English Pronunciation (Complex)
short a
long a
b
v
apple
angry
balloon
cat
short a
apple
long a
angry
40 terms
English Pronunciation
paling
stowed
stout
gunwale
staket
förvara
kraftig
reling
paling
staket
stowed
förvara
Drama Terms English-Thai
ละคร
มีทิฐิ
จุดสำคัญของเรื่อง
จุดเริ่มต้นของเรื่อง
Drama
Pride
Climax (of a story)
Exposition (beginning of a story
ละคร
Drama
มีทิฐิ
Pride
26 terms
ESL Alphabet and English Pronunciation
A
B
C
D
'a' like in apple
'b' like in "baby"
'c' like in "cat"
'd' like in "dog"
A
'a' like in apple
B
'b' like in "baby"
26 terms
English pronunciation
The fat cat sat on Dad's hat.
A big bug is on Ben's bed.
The cat cannot cut the cup.
Dan's dog dug a den.
The fat cat sat on Dad's hat.
A big bug is on Ben's bed.
The cat cannot cut the cup.
Dan's dog dug a den.
The fat cat sat on Dad's hat.
The fat cat sat on Dad's hat.
A big bug is on Ben's bed.
A big bug is on Ben's bed.
26 terms
ESL Alphabet and English Pronunciation
A
B
C
D
apple
'b' like in "baby"
'c' like in "cat"
'd' like in "dog"
A
apple
B
'b' like in "baby"
English Past "-ED" Pronunciation
achieve
appear
apply
alter
achieved
appeared
applied
altered
achieve
achieved
appear
appeared
5 terms
weather terms in Thai and English
rain
snow
sunny
cloudy
ฝน
หิมะ
แสงแดด
เมฆมาก
rain
ฝน
snow
หิมะ
13 terms
Pronunciation of English -s
races
boxes
kisses
dishes
buses
prizes
watches
changes
races
buses
boxes
prizes
37 terms
Thai English Classroom Language
อะไรนะครับ
ขอโทษนะครับ
ตัวหนา
คำว่า_______สะกดอย่างไร
Pardon?
Excuse me... I'm sorry.
bold (or bold-faced)
How do you spell _______?
อะไรนะครับ
Pardon?
ขอโทษนะครับ
Excuse me... I'm sorry.
School Commands - Thai and English
help
put away
take out
sit down
ช่วย
เก็บไว้
นำออกไป
นั่งลง
help
ช่วย
put away
เก็บไว้
1 of 10