Study sets matching "thai"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "thai"

Thai
Ability
Above all else
According to God's will
Accuse
ความสามารถ
เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
ตามนำ้พระทัยของพระเจ้า
กล่าวโทษ
Ability
ความสามารถ
Above all else
เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
Thai
Ao mei ao
dai
mi
Lu
Mau ga mau
bisa
ada
Tau
Ao mei ao
Mau ga mau
dai
bisa
143 terms
Thai
I/Me
you
bai
ow
phom (Males)... chan (Females)
khun
to go
to take
I/Me
phom (Males)... chan (Females)
you
khun
21 terms
Thai
Commands คำสั่ง KAM-SÀNG
1. Sit down นั่งลง NÂNG-LONG
2. Stand up ยืนขึ้น YEUN-KÊUN
3. Come in เข้ามา KÂO-MAA
...
...
...
...
Commands คำสั่ง KAM-SÀNG
...
1. Sit down นั่งลง NÂNG-LONG
...
104 terms
Thai
ท่องเที่ยว
ท่อง
ทอง
ท้อง
Travelling
Recite
Gold
Pageant
ท่องเที่ยว
Travelling
ท่อง
Recite
16 terms
Thai
Hello
How are you?
Fine thankyou
I do not want it
Sa wad dee ka
Sa bai dee mai
Sa bai dee ka
Mai ow ka
Hello
Sa wad dee ka
How are you?
Sa bai dee mai
Thai
Kau kai
Khau khai
Khau khwai
Ngau ngu
Chicken
Egg
Water buffalo
Snake
Kau kai
Chicken
Khau khai
Egg
64 terms
Thai
Sa-wat-dii krap
Sa-baai-dii-mai
Geng mak!
yin dee tee dai roo juk khap
Hello
How are you?
Very smart
Nice to meet you
Sa-wat-dii krap
Hello
Sa-baai-dii-mai
How are you?
26 terms
Thai
Hello
good morning
good night
goodbye
sa-wa-dee-krup
a-loon-sa-wad
la-tri-sa-wad
la-gorn-krup
Hello
sa-wa-dee-krup
good morning
a-loon-sa-wad
59 terms
thai
กาคาบพริก
ก้างขวางคอ
ไก่รองบ่อน
เกลือจิ้มเกลือ
คนที่มีผิวดำแต่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด
ผู้ที่ขัดขวาง ไม่ให้ทำอะไรได้สะดวก
ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้
การใช้ความเค็มหรือความเหมือนเข้าสู้เพื่อลดกำลังหรือเอาชนะสิ่ง…
กาคาบพริก
คนที่มีผิวดำแต่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด
ก้างขวางคอ
ผู้ที่ขัดขวาง ไม่ให้ทำอะไรได้สะดวก
27 terms
thai
bank
post office
National museum
Hospital
tha-naa-khaan
pray-sa-nii
phi-phit-tha-pham
Roon-pha-ya-baan
bank
tha-naa-khaan
post office
pray-sa-nii
23 terms
Thai
Hello
Good night
How are you?
My name is...
Sa-wa-dee-ka
Fun-dee-na-ka
Khun-sa-baai-dee-mai-ka
Chan-chue Sarah
Hello
Sa-wa-dee-ka
Good night
Fun-dee-na-ka
15 terms
Thai
Hello.
Goodbye.
Yes.
No.
Sawatdi kha.
La kon kha.
Chai kha.
Mai kha.
Hello.
Sawatdi kha.
Goodbye.
La kon kha.
7 terms
Thai
Hello
Goodbye
Yes
No
สวัสดี
...
...
...
Hello
สวัสดี
Goodbye
...
7 terms
Thai
Hello/goodbye
My name is Alycia
How are you?
I'm fine
Sah-wat-dee-ka
Dee-chan-chu-Alycia-ka
Sah-bai-dee-mai
Sah-bai-dee
Hello/goodbye
Sah-wat-dee-ka
My name is Alycia
Dee-chan-chu-Alycia-ka
30 terms
Thai
Hello/Goodbye
How are you?
I am well
What is your name?
Sa wat di (krap)
Sa bai di mai?
Sa bai di.
Kun cheu a-rai?
Hello/Goodbye
Sa wat di (krap)
How are you?
Sa bai di mai?
26 terms
Sports in Thai
Gee laa
Waay nam
Foot born
Dtee Golf
Sports
Swimming
Football
Golf
Gee laa
Sports
Waay nam
Swimming
Thái
K
Kh
Kh
Kh
K
Kh
thai thai thai
gin kao
kao klang wan
naam
juud
having a meal (lit. to eat rice)
lunch
water
bland
gin kao
having a meal (lit. to eat rice)
kao klang wan
lunch
19 terms
Thầy
critical
organisation
implication
vast
adj. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính
(n) cơ quan, tổ chức
n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý... conseq…
adj. /vɑ:st/ rộng lớn, mênh mông
critical
adj. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính
organisation
(n) cơ quan, tổ chức
Thai Geography
ภูมิศาสตร์
ราชอาณาจักร
ที่ตั้ง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
geography
kingdom
location
southeast Asia
ภูมิศาสตร์
geography
ราชอาณาจักร
kingdom
22 terms
Classroom Thai
ทุกคนพูดตามนะครับ
นี่/นั่นเรียกวาอะไรครับ
แปลว่าอะไรครับ
ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
Everybody repeats after me.
What is this/that called?
What does it mean?
What do you call it in Thai?
ทุกคนพูดตามนะครับ
Everybody repeats after me.
นี่/นั่นเรียกวาอะไรครับ
What is this/that called?
420 terms
Thai Vocabulary
Chaa
Gaa fee
Kóok
Soo daa
Tea
Coffee
Coke
Soda
Chaa
Tea
Gaa fee
Coffee
23 terms
Thai Fruits
ผลไม้
กล้วย
ขนุน
เงาะ
fruit
banana
jackfruit
rambutan
ผลไม้
fruit
กล้วย
banana
22 terms
thais
สีรขาว
สีดํา
สีแดง
สีเขียว
wit
zwart
rood
groen
สีรขาว
wit
สีดํา
zwart
52 terms
Thai Words
SAWK
KWAA
DTAE
SAAI
Elbow
To The Right
To Kick
To The Left
SAWK
Elbow
KWAA
To The Right
38 terms
Thai Occupations
อาชีพ
ครู
นักเรียน
นักธุรกิจ
Occupations
school teacher
student
businessman
อาชีพ
Occupations
ครู
school teacher
Thai Vowels
aa
ɛɛ
ee
iia
เีย
aa
ɛɛ
17 terms
Thay thế
Very (adv)
Little (adj)
Sometime (adv)
Usually (adv)
Really, pretty, absolutely, totally, quite: rất
Ít ỏi, chút ít
Once in a while thỉnh thoảng, đôi khi
Thông thường
Very (adv)
Really, pretty, absolutely, totally, quite: rất
Little (adj)
Ít ỏi, chút ít
28 terms
Thai fruit
phon-la-mai
dtaeng-moo
tu-rian
som-oo
fruit
water melon
durian
pomelo
phon-la-mai
fruit
dtaeng-moo
water melon
16 terms
Thai months
January
February
March
April
Ma ga raa kom
Gum paa pan
Mi naa kom
Mee saa yon
January
Ma ga raa kom
February
Gum paa pan
38 terms
Animals in Thai
สัตว์
สัตว์เลี้ยง
ตัวผู้
ตัวเมีย
animals
pet
male (animal)
female (animal)
สัตว์
animals
สัตว์เลี้ยง
pet
21 terms
Thai directions
Go
Where
Where do you want to go
Which way
pai
thii nai
pai nai
thaang nai
Go
pai
Where
thii nai
12 terms
Animals in Thai
Mhoo
Mhaa
Maaew
Bplaa
Mhoo
Mhaa
12 terms
animals (Thai)
หมา
ม้า
นก
อีกา
dog
horse
bird
crow
หมา
dog
ม้า
horse
9 terms
Family (Thai)
พ่อ
แม่
ยาย / ย่า
ปู่ /ตา
father
mother
grandmother
grandfather
พ่อ
father
แม่
mother
Thai Alphabet
ก ก ไก่... gaw gai (chicken)
ข ข ไข่... khaw khai (egg)
ฃ ฃ ขวด... khaw khuat (bottle) [obsolete]
ค ควาย... khaw khwai (water buffalo)
ก ก ไก่... gaw gai (chicken)
ข ข ไข่... khaw khai (egg)
40 terms
Animals in Thai / Sat - Thai Class with SVi
Sat... สัตว์
Sat liang... สัตว์เลี้ยง
Dtua phoo... ตัวผู้
Dtua mia... ตัวเมีย
male (animal)
female (animal)
Sat... สัตว์
Sat liang... สัตว์เลี้ยง
Thai vowels
-อ
-ะ
ัว
-or
-a
-u-
-oo-a
-อ
-or
-ะ
-a
14 terms
Places in Thai
Rong rian
Rong pa ya baan
Raan ar haan
Raan kha nom
School
Hospital
Restaurant
Bakery
Rong rian
School
Rong pa ya baan
Hospital
Clothes in Thai
kaang-keng khaaˇ- yaaw
kaang-keng khaaˇ- sa:nˆ
suea^
suea^ khaenˇ yaaw
long pants
Short
shirt (upper)
Long sleeves
kaang-keng khaaˇ- yaaw
long pants
kaang-keng khaaˇ- sa:nˆ
Short
30 terms
Thai phrases
Sa wat dee (ka, girl) (kop, boy)
Sa bai dee mai
Sa bai dee
Khun chu arai
Hello, good bye, good morning, good afternoon, good evening,…
How are you?
I'm good
What is your name?
Sa wat dee (ka, girl) (kop, boy)
Hello, good bye, good morning, good afternoon, good evening,…
Sa bai dee mai
How are you?
26 terms
Thai Numbers
Soon
Neung
Song
Sam
0
1
2
3
Soon
0
Neung
1
10 terms
In the classroom (Thai)
เก้าอี้
โต๊ะ
ปากกา
ดินสอ
chair
table
pen
pencil
เก้าอี้
chair
โต๊ะ
table
32 terms
Thai Food
ต้มข่าไก่
แกงมัสมั่น
แกงเขียวหวาน
หมูกระเทียม
dtom kaa gai
gaeng mas-sa-man
gaeng kiew waan
muu kra tiam
ต้มข่าไก่
dtom kaa gai
แกงมัสมั่น
gaeng mas-sa-man
18 terms
Thai Places
Tanakan
Praysani
Rong-paya-ban
Satay-knee-tamruat
Bank
Post Office
Hospital
Police Station
Tanakan
Bank
Praysani
Post Office
86 terms
Thai Verbs
pay
maa
klàp bâan
sòŋ
go
come
go/return home
send
pay
go
maa
come
Thai Alphabet
gaw gai (chicken)
khaw khai (egg)
khaw khuat (bottle) [obsolete]
khaw khwai (water buffalo)
gaw gai (chicken)
khaw khai (egg)
Vocabulary (Thai)
sleepy
broken
mother
father
nguang non
sia
meh
paw
sleepy
nguang non
broken
sia
Thai vocab
ห้องเรียน
ของ
ครู
อาจารย์
classroom
of
teacher
professor
ห้องเรียน
classroom
ของ
of
4 of 10