Study sets matching "visual chinese book"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "visual chinese book"

387 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 2
生病
你生的是什麼病?
他病了所以沒有來
週末
shēngbìng ... to become ill, to be sick
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
Tā bìngle suǒyǐ méiyǒu lái... He is sick so he didn't come
zhōumò ... weekend
生病
shēngbìng ... to become ill, to be sick
你生的是什麼病?
Nǐ shēng de shì shénme bìng?... What sick did you catch?
619 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 3
室友
電梯
我跟小姐以前是室友,現在不住在一起了
梯子
shìyǒu... roommate
diàntī ... elevator / lift
Wǒ gēn xiǎojiě yǐqián shì shìyǒu, xiànzài bù zhù zài yīqǐle... I…
tīzi... ladder
室友
shìyǒu... roommate
電梯
diàntī ... elevator / lift
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
a
ài
446 terms
Practical Audio Visual Chinese Book 1 Vocabulary
a
ài
ba
bàba
爸爸
a
ài
67 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 3?
討論
考卷
翻譯
tăolùn - to discuss
kăojuàn - exam paper
fānyì - to translate
fān - to translate
討論
tăolùn - to discuss
考卷
kăojuàn - exam paper
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 2, Chapter 1
生病
週末
怎麼了
舒服
(Shēngbìng) - to become ill, to be sick N
zhōumò - weekend N
(zěnmele) - what's wrong? İE
(shūfu) - comfortable; feeling well SV
生病
(Shēngbìng) - to become ill, to be sick N
週末
zhōumò - weekend N
69 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 3 - lesson 6
考卷
翻譯
扣//分
sınav ,test kağıdı... N exam paper... kăojuàn
V/N tercüme etmek-tercüme(çeviri)... to translate... fānyì
V çevirmek,devirmek,ters dönmek,kat çıkmak... to translate, tur…
(VO=nesneyle bitişik fiil)puan düşürmek... to deduct points... kòu…
考卷
sınav ,test kağıdı... N exam paper... kăojuàn
翻譯
V/N tercüme etmek-tercüme(çeviri)... to translate... fānyì
86 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 3 - Chapter 7
活動中心
活動
中心
huódòngzhōngxīn (activity center)
huódòng (activity)
zhōngxīn (center)
iki elle tutmak... duān
活動中心
huódòngzhōngxīn (activity center)
活動
huódòng (activity)
12 terms
Chinese Visual Arts Intro
视觉艺术
表演艺术
国画
书法
shìjué yìshù
biǎoyǎn yìshù
guó huà
shūfǎ
视觉艺术
shìjué yìshù
表演艺术
biǎoyǎn yìshù
Practical Audio-Visual Chinese Book 3 - Chapter 7
活動中心
活動
中心
huódòngzhōngxīn (activity center)
huódòng (activity)
zhōngxīn (center)
duān
活動中心
huódòngzhōngxīn (activity center)
活動
huódòng (activity)
73 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 11
演講聽
演講/講演
講價
Yǎnjiǎngtīng
Yǎnjiǎng/jiǎngyǎn
Jiǎng
Jiǎngjià
演講聽
Yǎnjiǎngtīng
演講/講演
Yǎnjiǎng/jiǎngyǎn
420 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 3 - Chapter 1 to 6
interest (xìngqù)
interesting (yǒuqù)
to be interested in ... (duì ... yǒuxì…
accent (kǒuyīn)
興趣
有趣
對... 有興趣
口音
interest (xìngqù)
興趣
interesting (yǒuqù)
有趣
12 terms
Chinese Visual Arts Intro
视觉艺术
表演艺术
国画
书法
shìjué yìshù
biǎoyǎn yìshù
guó huà
shūfǎ
视觉艺术
shìjué yìshù
表演艺术
biǎoyǎn yìshù
84 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 12
球賽
比賽
決賽
體育館
Qiúsài
Bǐsài
Juésài
Tǐyùguǎn
球賽
Qiúsài
比賽
Bǐsài
37 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
打算(dǎsuàn)... 明年我打算去法國
鄉下(xiāngxià)... 我家不在鄉下
medicine
vacation, holiday
to plan
countryside
藥(yào)... 我不喜歡吃藥
medicine
假 (jià), 放假(fàngjià)... 我一年有二十天的假
vacation, holiday
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese Book 2, Chapter 1
生病
周末
怎么了
舒服
(Shēngbìng) - to become ill, to be sick N
zhōumò - weekend N
(zěnmele) - what's wrong? İE
(shūfu) - comfortable; feeling well SV
生病
(Shēngbìng) - to become ill, to be sick N
周末
zhōumò - weekend N
Practical Audio Visual Chinese Book 2 Lesson 1
生病
病了
週末
To become ill
illness
to become ill
weekend
生病
To become ill
illness
81 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 3
辦公室
教授
Qiāo
Bàngōngshì
Jiàoshòu
Yuē
Qiāo
辦公室
Bàngōngshì
80 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 7
活動中心
活動
中心
Huódòng zhōngxīn
Huódòng
Zhōngxīn
Duān
活動中心
Huódòng zhōngxīn
活動
Huódòng
345 terms
Practical Audio Visual Chinese 2nd Edition Book 2
生病
週末
怎麼了
舒服
Shēngbìng
Zhōumò
Zěnmele
Shūfú
生病
Shēngbìng
週末
Zhōumò
345 terms
Practical Audio Visual Chinese 2nd Edition Book 2
生病
週末
怎麼了
舒服
Shēngbìng
Zhōumò
Zěnmele
Shūfú
生病
Shēngbìng
週末
Zhōumò
63 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 4
包裹
收到
簡訊
掛號
Bāoguǒ
Shōudào
Jiǎnxùn
Guàhào
包裹
Bāoguǒ
收到
Shōudào
80 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 10
抱歉
道歉
選舉
Bàoqiàn
Bào
Dàoqiàn
Xuǎnjǔ
抱歉
Bàoqiàn
Bào
67 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 5
氣候
出產
準時
咳嗽
Qìhòu
Chūchǎn
Zhǔnshí
Késòu
氣候
Qìhòu
出產
Chūchǎn
51 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 9
園遊會
塞車
校園
Yuányóuhuì
Sāichē
Xiàoyuán
Dòng
園遊會
Yuányóuhuì
塞車
Sāichē
68 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 6
考卷
翻譯
扣分
Kǎojuàn
Fānyì
Fān
Kòufēn
考卷
Kǎojuàn
翻譯
Fānyì
48 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 1
室友
電梯
行李
Shìyǒu
Diàntī
Xínglǐ
室友
Shìyǒu
電梯
Diàntī
12 terms
Chinese Visual Arts Intro
视觉艺术
表演艺术
国画
书法
shìjué yìshù
biǎoyǎn yìshù
guó huà
shūfǎ
视觉艺术
shìjué yìshù
表演艺术
biǎoyǎn yìshù
12 terms
Chinese Visual Arts Intro
视觉艺术
表演艺术
国画
书法
shìjué yìshù
biǎoyǎn yìshù
guó huà
shūfǎ
视觉艺术
shìjué yìshù
表演艺术
biǎoyǎn yìshù
68 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 8
口香糖
一直
可樂
Kǒuxiāngtáng
Yìzhí
Kělè
口香糖
Kǒuxiāngtáng
55 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 2
服務生/服務員
客滿
菜單
特餐
Fúwùshēng/Fúwùyuán
Kèmǎn
Càidān
Tècān
服務生/服務員
Fúwùshēng/Fúwùyuán
客滿
Kèmǎn
Visual Arts Vocabulary - English/Chinese
Principles of Design... 设计原理
Symmetry... 对称
Line... 线
Organic... 器质性
A design concept describing the ways in which the elements of…
A balance of parts on opposite sides of a perceived midline,…
In visual art, a delineation or fracturing of space in color…
Refers to shapes or forms not of geometric shape, having irre…
Principles of Design... 设计原理
A design concept describing the ways in which the elements of…
Symmetry... 对称
A balance of parts on opposite sides of a perceived midline,…
Visual Arts Vocabulary - English/Chinese
Elements of Art... 艺术元素
Principles of Art... 艺术原理
Abstract... 抽象的
Acrylics
Sensory components used to create and talk about works of art…
A design concept describing the ways in which the elements of…
Artwork in which the subject matter is stated in a brief, sim…
Quick drying, plastic polymer pigment used with water.
Elements of Art... 艺术元素
Sensory components used to create and talk about works of art…
Principles of Art... 艺术原理
A design concept describing the ways in which the elements of…
55 terms
Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3 Lesson 2
服務生/服務員
客滿
菜單
特餐
Fúwùshēng/Fúwùyuán
Kèmǎn
Càidān
Tècān
服務生/服務員
Fúwùshēng/Fúwùyuán
客滿
Kèmǎn
36 terms
Lesson 5 Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3
氣候
出產
準時
咳嗽
Qìhòu (Climate)
Chuchan (Produce)
Zhunshí (On time)
Késou (Cough)
氣候
Qìhòu (Climate)
出產
Chuchan (Produce)
13 terms
Visual Conventions Chinese Phase 4
颜色
lines
special sound effects
types of music
灰色, 黑, 蓝, 白, 橙, 棕, 红,黄, 绿, 紫, 粉红
straight, horizontal, vertical, diagonal, parallel and perpen…
explosions, sounds of vehicles, animals, laughs, applause, lo…
repetitive, rythmic, slow, calm, rock, classic, pop, folk, tr…
颜色
灰色, 黑, 蓝, 白, 橙, 棕, 红,黄, 绿, 紫, 粉红
lines
straight, horizontal, vertical, diagonal, parallel and perpen…
61 terms
(2014-2015 Chinese II) Unit 5 Visual Arts
作品
画家
作者
Noun. Painting/drawing; Verb. to draw/paint (huà)
Works (zuò pǐn)
Painter/drawer (huà jiā)
Author (zuò zhě)
Noun. Painting/drawing; Verb. to draw/paint (huà)
作品
Works (zuò pǐn)
16 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1
有意思(Yǒuyìsi)
常常(Chángcháng)
因為(Yīnwèi)
所以(Suǒyǐ)
interesting
often, usually
because
therefore, so
有意思(Yǒuyìsi)
interesting
常常(Chángcháng)
often, usually
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 1
貴姓
先生
(nín) - you; (polite form)
(guìxìng) - may i know your last name?
(lǐ) - a family name, plum
(xiānshēng) - mister, Mr, gentleman, sir, husband (N)
(nín) - you; (polite form)
貴姓
(guìxìng) - may i know your last name?
20 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 3
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
yào: to want
mǎi: to buy
喜歡
xǐhuān: to like
kàn: to watch, to read, to look at
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 4
多少
Measure word for stick like things (zhī)
How much (duōshǎo)
Money (qián)
Kind (zhǒng)
Measure word for stick like things (zhī)
多少
How much (duōshǎo)
27 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 6
照相機
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
Camera (zhàoxiàngjī)
To photograph (zhào)
To want to, to think, to miss (xiǎng)
New (xīn)
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1: Chapter 5
爸爸
媽媽
Home (jiā)
Father (bàba)
Mother (māma)
Possessive (de)
Home (jiā)
爸爸
Father (bàba)
Practical Audio-Visual Chinese 3
室友
電梯
梯子
樓梯
...
...
...
...
室友
...
電梯
...
71 terms
Practical Audio-Visual Chinese 3 - lesson 5
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
3-) 再......也......... 1ör 再難我也要學(再SV也。。)…
一般來說... 一般說來... 一般而論
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
Açıklama=yapmak ya da yapmamak istediğimiz birşeyin tersiyle…
açıklama = genel manada , genel olarak manası katar.... tek başı…
1-)怎麼回事?... ör 怎麼回事?別人都到哪裏去了?
Açıklama=normalin dışında bir durum olduğunda (ne oldu)tepkis…
2-)以為.....沒想到........ ör 我以為只是小感冒,沒想到咳了這…
Açıklama = düşünülen şeyin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde…
40 terms
PRACTICAL AUDIO-VISUAL CHINESE III L9
園遊會
塞車
校園
N: an outdoor fair
VO: to be jammed with traffic
N: campus, school yard
M: used for buildings
園遊會
N: an outdoor fair
塞車
VO: to be jammed with traffic
Practical Audio-Visual Chinese - Chapter 8 English and Chinese
跳舞
often, usually
the most, -est
to love
to dance
often, usually
the most, -est
61 terms
(2015-2016 Chinese II) Unit 5 Visual Arts
作品
画家
作者
Noun. Painting/drawing; Verb. to draw/paint (huà)
Works (zuò pǐn)
Painter/drawer (huà jiā)
Author (zuò zhě)
Noun. Painting/drawing; Verb. to draw/paint (huà)
作品
Works (zuò pǐn)
26 terms
Practical Audio-Visual Chinese 1-2
小姐
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
( xiǎojiě ) Miss
(Fāng) a common Chinese surename
( zǎo ) good morning
( Zhào) a common Chinese surename
25 terms
Chapter 5 - Practical Audio-Visual Chinese
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
ㄇㄚ
.ㄉㄜ
ㄐ一ㄚ
ㄅㄚ4
1 of 10