Study sets matching "vocabulary 1.1 text pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "vocabulary 1.1 text pinyin"

25 terms
Lesson 3: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
既然
稍等
since
order (food)
ice
Wait a minute; hang on, hold on
既然
since
order (food)
22 terms
Lesson 5: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
选择
哲学
专业
父母
choice; choose
philosophy
major; special field of study
parents
选择
choice; choose
哲学
philosophy
29 terms
Lesson 4: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
讨价还价
逛商场
bargin, bargin with sb. for a supply of sth.
price
go shopping
wander, walk leisurely, stroll
讨价还价
bargin, bargin with sb. for a supply of sth.
price
19 terms
Lesson 1: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
学期
年级
出生
new
semester
grade
to be born
new
学期
semester
28 terms
Lesson 6: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
气候
晴天
阴天
climate
sunny day; clear day
whole
cloudy day; overcast sky
气候
climate
晴天
sunny day; clear day
28 terms
Lesson 7: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
保护
环境
塑料
广告
protect
environment
plastic
advertisement
保护
protect
环境
environment
22 terms
Lesson 2: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
宿舍
双人间
同屋
房间
dorm
double room
roommate
room
宿舍
dorm
双人间
double room
25 terms
Lesson 8: Text 1 Vocabulary (No pinyin)
俗语
讲究
关系
炒鱿鱼
vernacular idiomatic phrase
be particular about; devote particular care to
relation; relationship
be fired
俗语
vernacular idiomatic phrase
讲究
be particular about; devote particular care to
20 terms
Lesson 1: Text 2 Vocabulary (No pinyin)
隔壁
刚才
新生
hey
next door
just now; a moment ago
new student
hey
隔壁
next door
43 terms
Text 1 - Pinyin
旅行
父母
跟着
京剧
lǚ xíng
fù mǔ
gēn zhe
jīng jù
旅行
lǚ xíng
父母
fù mǔ
23 terms
CME 1 Lesson 7 Text 1(pinyin)
wài
wài gōng
wài pó
yé ye
outside
mother's father
mother's mother
father's father
wài
outside
wài gōng
mother's father
20 terms
CME 1 Lesson 2 Text 1(pinyin)
shēng
shēng rì
nián
born, birth
day
birthday
year
shēng
born, birth
day
25 terms
CME 1 Lesson 5 Text 1(pinyin)
bà ba
mā ma
gē ge
jiě jie
dad, father
mum, mother
elder brother
elder sister
bà ba
dad, father
mā ma
mum, mother
20 terms
CME 1 Lesson 9 Text 1(Pinyin)
zuò
yī shēng
yī yuàn
shāng
do
doctor
hospital
business
zuò
do
yī shēng
doctor
18 terms
CME 1 Lesson 3 Text 2(pinyin)
men
wǒ men
nǐ men
tā men
plural for people
we, us
you
they, them
men
plural for people
wǒ men
we, us
Text 1 English-Pinyin
Hello
Am/is/are/to be
Call/To be called
Live
nǐ hǎo
shì
jiào
zhù
Hello
nǐ hǎo
Am/is/are/to be
shì
Text 1 Pinyin-Characters
nǐ hǎo
shì
jiào
zhù
你好
nǐ hǎo
你好
shì
18 terms
CME 1 Lesson 5 Text 2(pinyin)
zhè
xué
this
that
he/she
study, learn
zhè
this
that
11 terms
Lesson 10 Fresh market Text 1 Vocabulary (no pinyin)
菜市场
新鲜
猪肉
牛肉
fresh market
fresh
pork
beef
菜市场
fresh market
新鲜
fresh
14 terms
GWC 1.1.1 (Text with pinyin)
我... (Wǒ)
是... (shì )
我是刘少华。... (Wǒ shì Liú Shàohuá.)
我是赵玉兰。... (Wǒ shì Zhào Yùlán.)
I
am; is ; are
I'm Liu Shaohua.
I'm Zhao Yulan.
我... (Wǒ)
I
是... (shì )
am; is ; are
14 terms
CME1 Lesson 4 Text 2(pinyin)
ā yí
tián ā yí
xiǎo
xiǎo míng
aunt; a form of address for any woman of mother's generation
Auntie Tian
small, little
nickname
ā yí
aunt; a form of address for any woman of mother's generation
tián ā yí
Auntie Tian
27 terms
Kapitel 6 Text 1 (Pinyin)
xiànzài
jǐ diǎn zhōng
diǎn
yǒu shìr
nu
hur mycket är klockan, hur dags
prick, punkt
är upptagen
xiànzài
nu
jǐ diǎn zhōng
hur mycket är klockan, hur dags
15 terms
CME 1 Lesson 8 Text 2(pinyin)
gōng zuò
máng
shàng bān
xià bān
work
busy
go to work
get off work
gōng zuò
work
máng
busy
25 terms
Kapitel 7 Text 1 (pinyin)
wéi
qǐng
lái
jiā
hallå (i telefon)
bjuder (här i kapitel 7)
kommer till, beger sig till
hem (här i kapitel 7)
wéi
hallå (i telefon)
qǐng
bjuder (här i kapitel 7)
25 terms
Kapitel 5 Text 1 (pinyin)
lǎo
xǐhuān
tī zúqiú
méi yìsi
gamle (vänskapligt tilltal)
tycker om
spelar fotboll
tråkig, ointressant
lǎo
gamle (vänskapligt tilltal)
xǐhuān
tycker om
15 terms
CME 1 Lesson 6 Text 1(pinyin)
yǎn jing
bí zi
zuǐ ba
ěr duo
eye
nose
mouth
ear
yǎn jing
eye
bí zi
nose
18 terms
Kapitel 4 Text 1 (pinyin)
lǎo
diànhuà
hàomǎ
diànhuà hàomǎ
gammal (här: 'gamle' vänskapligt tilltal)
telefon
nummer
telefonnummer
lǎo
gammal (här: 'gamle' vänskapligt tilltal)
diànhuà
telefon
25 terms
Kapitel 3 Text 1 (Pinyin)
qǐng wèn
wèn
zhè
nǐ de
ursäkta, får jag fråga
frågar
den/det här
din
qǐng wèn
ursäkta, får jag fråga
wèn
frågar
20 terms
CME 1 L2 Text 1(pinyin)
shēng
shēng rì
nián
born, birth
day
birthday
year
shēng
born, birth
day
18 terms
Kapitel 1 Text 1 (pinyin)
Ānnà
nǐ hǎo!
hǎo
Anna (namn)
goddag!, hej!
du
bra
Ānnà
Anna (namn)
nǐ hǎo!
goddag!, hej!
16 terms
CME 1 Lesson 8 Text 1(pinyin)
lǎo shī
huì
shuō
yǔ yán
teacher
can, be able to
speak
language
lǎo shī
teacher
huì
can, be able to
9 terms
L12 Eating Out Text 1 Vocabulary (pinyin, character & meaning)
自助餐
龙虾
三文鱼
寿司
zìzhùcān - buffet
lóng xiā - lobster
sān wén yú - salmon
shòu sī - sushi
自助餐
zìzhùcān - buffet
龙虾
lóng xiā - lobster
9 terms
GWC 1.4.1 (Text with pinyin)
大家好!我是教练。我叫麦克,是美国人。... (Dàjiā hǎo! Wǒ shì…
我叫珍妮,澳大利亚人。我是护士。... (Wǒ jiào Zhēnnī, Àodà…
我姓李,我是一名大学生。... (Wǒ xìng Lǐ, wǒ shì yì mí…
我是中国东北人。... (Wǒ shì Zhōngguó Dōngběi rén. )
Hi, everybody! I'm the coach. My name is Mike, and I'm from t…
I'm Jane from Australia. I'm a nurse.
My surname is Li, and I'm a university student.
I'm from north-east China.
大家好!我是教练。我叫麦克,是美国人。... (Dàjiā hǎo! Wǒ shì…
Hi, everybody! I'm the coach. My name is Mike, and I'm from t…
我叫珍妮,澳大利亚人。我是护士。... (Wǒ jiào Zhēnnī, Àodà…
I'm Jane from Australia. I'm a nurse.
11 terms
GWC 1.3.1 (Text with pinyin)
您好!姓名?... (Nín hǎo! Xìngmíng? )
对不起,什么?... (Duìbuqǐ, shénme? )
您叫什么名字?... (Nín jiào shénme míngzi? )
罗森。... (Luósēn. )
Hello, your name please?
Pardon?
What's your name?
Rawson.
您好!姓名?... (Nín hǎo! Xìngmíng? )
Hello, your name please?
对不起,什么?... (Duìbuqǐ, shénme? )
Pardon?
10 terms
GWC 1.5.1 (Text with pinyin)
你好,小朋友!你叫什么名字?... (Nǐ hǎo, xiǎo péngyou!…
我叫赵汉。... (Wǒ jiào Zhào Hàn. )
你今年几岁?... (Nǐ jīnnián jǐ suì?)
你猜我几岁?... (Nǐ cāi wǒ jǐ suì? )
Hi, little friends! What's your name?
My name is Zhao Han.
How old are you?
What do you think?
你好,小朋友!你叫什么名字?... (Nǐ hǎo, xiǎo péngyou!…
Hi, little friends! What's your name?
我叫赵汉。... (Wǒ jiào Zhào Hàn. )
My name is Zhao Han.
14 terms
GWC 1.1.3 (Text with pinyin)
(Nǐ hǎo! Wǒ shì Màikè.)... 你好!我是麦克。
(Nǐ hǎo! Wǒ shì Mǎlì. )... 你好!我是玛丽。
她... (Tā)
谁... (shuí?)
Hi! I'm Mike.
Hi! I'm Mary.
she
who
(Nǐ hǎo! Wǒ shì Màikè.)... 你好!我是麦克。
Hi! I'm Mike.
(Nǐ hǎo! Wǒ shì Mǎlì. )... 你好!我是玛丽。
Hi! I'm Mary.
9 terms
GWC 1.7.1 (Text with pinyin)
教练,我们学校有个健美操比赛。... (Jiàoliàn, wǒmen xuéxi…
是吗?你参加吗?... (Shì ma? Nǐ cānjiā ma? )
我参加。你当我们的教练,好吗?... (Wǒ cānjiā. Nǐ dāng wǒ…
好啊!我也想去你们学校看看。... (Hǎo a! Wǒ yě xiǎng qù…
Coach, there's an aerobics competition in my school
Really? Will you join in?
Yes, I will. Can you be our coach?
Ok! I was thinking of visiting your school.
教练,我们学校有个健美操比赛。... (Jiàoliàn, wǒmen xuéxi…
Coach, there's an aerobics competition in my school
是吗?你参加吗?... (Shì ma? Nǐ cānjiā ma? )
Really? Will you join in?
21 terms
CME 1 Lesson 7 Text 2(pinyin)
xī bān yá
xī bān yá rén
é luó sī
é luó sī rén
Spain
Spanish(people)
Russia
Russian(people)
xī bān yá
Spain
xī bān yá rén
Spanish(people)
19 terms
CME 1 Lesson 6 Text 2(pinyin)
liǎn
yuán
gāo
ǎi
face
round
tall, high
short(of stature)
liǎn
face
yuán
round
10 terms
GWC 1.8.1 (Text with pinyin)
想外婆了?... (Xiǎng wàipó le? )
对,我妈妈说外婆在北京。... (Duì, wǒ māma shuō wàipó…
你家有几口人?... (Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? )
我家有四口人,爸爸、妈妈、妹妹和我。... (Wǒ jiā yǒu sì kǒu…
Thinking of your grandma?
Yes. My mom said my grandma is in Beijing.
How many people are there in your family?
Four, my dad, mom, younger sister and I.
想外婆了?... (Xiǎng wàipó le? )
Thinking of your grandma?
对,我妈妈说外婆在北京。... (Duì, wǒ māma shuō wàipó…
Yes. My mom said my grandma is in Beijing.
10 terms
GWC 1.6.1 (Text with pinyin)
你的健身教练怎么样?... (Nǐ de jiànshēn jiàoliàn z…
不错。他是一个外国人,在一个大学学习汉语。... (Búcuò. Tā shì…
外国人?男的还是女的?... (Wàiguó rén? Nán de háish…
男的,个子很高。... (Nán de, gèzi hěn gāo. )
What's your coach like?
Good. A nice guy. A foreigner. Learning Chinese at a universi…
Foreigner? A man or a woman?
A man. He's very tall.
你的健身教练怎么样?... (Nǐ de jiànshēn jiàoliàn z…
What's your coach like?
不错。他是一个外国人,在一个大学学习汉语。... (Búcuò. Tā shì…
Good. A nice guy. A foreigner. Learning Chinese at a universi…
22 terms
Kapitel 2 Text 1 (pinyin)
Zhōngguó
Wáng
Zhōngguórén
Kina
stor
Wang familjenamn
kines
Zhōngguó
Kina
stor
15 terms
Kapitel 1 Text 2 (pinyin)
tāmen
Rìběnrén
Rìběn
de, dem
han, honom
japan
Japan
tāmen
de, dem
han, honom
18 terms
CME 1 L3 Text 2(pinyin)
men
wǒ men
nǐ men
tā men
plural for people
we, us
you
they, them
men
plural for people
wǒ men
we, us
9 terms
GWC 1.2.2 (Text with pinyin)
对不起!... (Duìbùqǐ! )
没关系。嗯... ... 你是学生吗?... (Méiguānxì. Ńg...…
我是学生。... (Wǒ shì xuésheng. )
您贵姓?... (Nín guìxìng? )
Sorry!
Never mind! Well, are you a student?
Yes, I am.
May I know your surname?
对不起!... (Duìbùqǐ! )
Sorry!
没关系。嗯... ... 你是学生吗?... (Méiguānxì. Ńg...…
Never mind! Well, are you a student?
11 terms
GWC 1.4.2 (Text with pinyin)
每天下午... (měitiān xiàwǔ)
金太成,你每天来图书馆吗?... (Jīn Tàichéng, nǐ měitiā…
不,我每天下午工作。... (Bù, wǒ měitiān xiàwǔ gōngz…
哪儿... (nǎr)
every afternoon
Kim Teisung, do you come to the library everyday?
No, I don't. I go to work on every afternoon.
Where
每天下午... (měitiān xiàwǔ)
every afternoon
金太成,你每天来图书馆吗?... (Jīn Tàichéng, nǐ měitiā…
Kim Teisung, do you come to the library everyday?
10 terms
GWC 1.4.3 (Text with pinyin)
菲雅,你做什么工作?... (Fēiyǎ, nǐ zuò shénme gōngz…
我是一名记者。... (Wǒ shì yì míng jìzhě. )
喜欢... (xǐhuan)
你喜欢这个工作吗?... (Nǐ xǐhuan zhè ge gōngzuò ma…
Faye, what's your job?
I'm a reporter.
like
Do you like the job?
菲雅,你做什么工作?... (Fēiyǎ, nǐ zuò shénme gōngz…
Faye, what's your job?
我是一名记者。... (Wǒ shì yì míng jìzhě. )
I'm a reporter.
9 terms
GWC 1.6.2 (Text with pinyin)
张小姐,累不累?... (Zhāng xiǎojiě, lèi bu lèi? )
不累。... (Bú lèi. )
明天你休息一下儿吧。... (Míngtiān nǐ xiūxí yī xiàr…
不,我要来,我太胖了。... (Bù, wǒ yào lái, wǒ tài pa…
Miss Zhang, are your tired?
No.
Why don't you take a rest tomorrow?
No. I'll come. I'm too fat.
张小姐,累不累?... (Zhāng xiǎojiě, lèi bu lèi? )
Miss Zhang, are your tired?
不累。... (Bú lèi. )
No.
14 terms
ESC1 Lesson 15 Parts of body (Text 1) -Pinyin
漂亮... (piào liang)
帅... (shuài)
丑... (chǒu)
耳朵... (ěr duo)
pretty
handsome
ugly
ear
漂亮... (piào liang)
pretty
帅... (shuài)
handsome
12 terms
GWC 1.3.2 (Text with pinyin)
你好, 我是山口和子。... (Nǐ hǎo, wǒ shì Shānkǒu Hé…
叫... ( jiào)
你好,我叫玛丽。... (Nǐ hǎo, wǒ jiào Mǎlì. )
你是美国人吗?... (Nǐ shì Měiguó rén ma? )
Hello. I'm Yamaguchi Kazuko.
call as
Hello. I call as Mary.
Are you American?
你好, 我是山口和子。... (Nǐ hǎo, wǒ shì Shānkǒu Hé…
Hello. I'm Yamaguchi Kazuko.
叫... ( jiào)
call as
1 of 10