Only $2.99/month

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

Terms in this set (126)

Kalkınma planı yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ihdas edilen pozisyonlarda mali yılla sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevleridir
Ancak yabancı uyrukluların tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarına değerlendirenlerin mütercimlerin tercümanların milli eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılmaması hallerinde öğretmenlerin dava adedinin azlığı nedeniyle kadrolu avukat istihdamını gerekli olmadığı yerlerde avukatların kadrolulu istihdamının mümkün olmadığı hallerde tabipveya uzman tabiplerin adli tıp müessesesi uzmanlarının devlet konservatuarları sanatçı öğretim üyelerinin İstanbul belediyesi konservatuarı sanatçılarının bu kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelinde zorunlu hallerde sözleşmeyle istihtamları mümkündür
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde sözleşme ile çalıştırılanlar da sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince fes edilen ve 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları'na nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar bu statüde istihdam edilebilir bu kapsamda istihdam edileceklerini sayısı öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar cumhurbaşkanınca belirlenir
1)Devlet memurları görevlerini yerine getirirken anayasaya bağlı kalmak ve yasalara saygılı olmak zorundadır devlet memurları bu hususu devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili Amirlerinin huzurunda yapacaklarıYeminle belirtirler ve Özlük dosyalarına konulacak yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar
2)Memurlar görevlerini dil ırk cinsiyet Siyasal düşünce felsefi inanç din ve meshep ayrımı yapmadan yerine getirmekle yükümlülüdür herhangi bir Siyasal parti veya kişinin yararına veya zararını amaçlayan davranışlarda bulunamazlar bu gibi davranışların cezası kademe ilerlemesini durdurmasıdır devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak zorundadırlar
3) Devlet memurları resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar buna uymayan memurlara kınama (hizmet dışındaki davranışları için) ve aylıktan kesme (hizmet içindeki davranışları için) cezası verilir devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır işbirliği içinde çalışmamanın yaptırımı ise uyarma cezasıdır
4)Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunan devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar böyle davranışlarda bulunanlar devlet memurluğundan çıkarılır
5) Amir maiyetindeki memurlarına yetiştirmekten hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu dur
6)Amir maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır yetkisini kanun ve diğer mevzuat da belirtilen esaslar içinde kullanır
7)devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymaklanve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden Âmirlerine karşı sorumludurlar
8)Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa kanun cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir
9)Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz
10) Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve Her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar devlete ait resmi belge araç gerek ve benzeri eşyayı korumada kayıtsızlık göstermenin yaptırımı uyarma cezası bunları kaybetmenin yaptırımı kınama cezası bunları kasıtlı olarak korumamanın cezası ise aylıktan kesmetir ayrıca devlet memurunun kasıt kusur ihmal veya tebdirsizliği sonucu idare zarar uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır
11)Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil ilgili kurum aleyhine dava açarlar kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır işkence ya da zalimane gayri insani ve haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa insan hakları Mahkemesi ince verilen kararlar sonucunda devletçe ödenen tazminatlar için de sorumlu personele rücu edilir
12) Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri. altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçlar hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre devlet memurları arsa ve yapı Koparatif hisseleri de dahil olmak üzere taşınmaz mallar ile net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarda ki para ve para değerindeki kıymetli kağıtlar hisse senedi ve tahviller altı mücevherat her türlü taşıt ve zirai araçları iş makineleri hayvanlar koleksiyonlar ev eşyaları ve diğer taşınır mallar ile haklar alacaklar borçlar ve gelirler mal bildiriminin konusunu oluşturur mallar mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur mal bildiriminin göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte verilmesi gerekir. Devlet memurları eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerini şahsi mal varlıklarında net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarda bir değişiklik olduğunda değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal hak gelir alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek sonu sıfır ve beş ile biten yılların encek şubat ayı sonuna kadar da bildirimlerini yenilemek zorundadırlar mal bildiriminde bulunmayanlara kademe ilerlemesini durdurması cezası verilir
13)Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına haber ajansılarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez buna aykırı hareket etmenin yaptırımı kınama cezasıdır açıklanması yasaklanan bilgileri açıklanmazsına ise kademe ilerlemesini durdurma cezası verilir
14) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri yetki verilen mahalle dışına çıkaramazlar özel işlerinde kullanamazlar buna uymayanlara kınama cezası verilir devlete ait resmi belge araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullananlara verilecek ceza ise aylıktan kesme devlet memurları görevleri gereği kendilerine teslim edilen resmi belge araç ve gereçler görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar bu zorunluluk memurun mirasçılarını da kapsar
15)Devlet memurları mevzuatında belirtildiği şekilde kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmelikte yer verilen hükümlere göre bayan memurlar kolsuz çok açık yakalı gömlek bluz veya elbise dar Pantol diz üstü ve yırtmaçlı etek terlik tipi ayakkabı giyemezler erkek memurların elbiseleri temiz düzgün ütülü ve sade olmalı ayakkabıları ise kapalı temiz ve boyalı tutulmalıdır memurlar için başlar daima açık bulundurulmalı ve kulak ortasından aşağı favori bırakılmamalıdır erkek memur kravat takmak zorundadır kravatını örtecek şekilde balık yaka ve süvetet giyemez Resmi elbise üniforma giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler yaz döneminde personelin kılık kıyafeti 15 Mayıs 15 Eylül tarihi arasında uygulanır belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davrananlara uyarma cezası verilir
1)Devlet memurları bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasına istemek hakkına sahiptir ler
2)Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilemez aylık ve başka hakları elinden alınamaz
3)Devlet memurlarından özel kanunda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları bu kanunda belirtilen esaslara göre de memurluktan çekilme hakları vardır
4)Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemleriden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler Müracaat ve şikayetler söz ve yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen Âmiller atlanarak yapılır devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat kümlerini uygun olarak yazılan bir dilekçeyle yapılacaktır dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden Âmiller tarafından sağlanır şikayeti kabul eden ancak karar verme / yetkisi bulunmayan Âmiller bunları silsile yoluyla ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle işikayet olunan ilk disiplin amirine üç gün içinde intikal ettirirler şikayetlerin incelenmesinve bir karara bağlaMaral şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur Şikayet haklarını kullanan devlet memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez ancak şikayet haklarını mevzuata aykırı surrtte kullananların ve bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır müracaatlarda söz konusu müracatı kabul eden ancak sorun çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ilgili mercie 3 gün içinde intikal ettirmekle yükümlüdürler
5) Devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler 4688 sayılı kamu görevlileri Sendikaları kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabilirler kurum ve kuruluşların müsteşarları Başkanları genel müdürleri daire Başkanları ve bunların yardımcıları yönetim kurulu üyeleri merkez tekiların denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları hukuk müşavirleri bölge il ve ilçe teşkilatların En üst amirleriyle bunlara eşit veya daha üstünde olan kamu görevlileri merkezi denetim elemanları emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel mit ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personel ile diğer bazı kamu Görevlerinin sendika kurması ve üye olması yasaktır kamu görevlileri iş saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilmez kamu işvereni işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez kamu işvereni kamu görevleri arasında sendikalı üyesi olmaları ve olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz
6) Devlet memurları bu kanunda gösterilen süre ve şartlarda izin hakkına sahiptir ler
7)Devlet memurlarının görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler garaz veya mücerret hakaret için Uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat Sabitleme olmadığı taktirde merkezde bu memurun en büyük amiri illerde valilerce. İsnatta Bulunanlar hakkında kamu davası açılmasına Cumhuriyet Savcılığından isterler
Bu bağlamda 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu Görevlerine yargılanması hakkında kanunun ilgili maddelerine göre ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam ilde ve merkez ilçe de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali bölge düzeyinde teşkilanan kurum ve kuruşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi cumhurbaşkanına veya cumhurbaşkanına bağla ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkeze bağlı veya ilgili kuruluşlarda görev yapan diğer memur ve kamu görevler hakkında o kuruluşun en üst idari amiri cumurbaşkanı kararı ile atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında cumhurbaşkanı veya ilgili bakan yokluklarında ise bunların vekilleri tarafından soruşturma izni yetkisi kullanılır
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması ihbar veya şikayetlerdeki kişi ve olay belirtilmemesi iddaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmaması ihbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad soyad ve imzasıyla iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur iddiaların gerçekliği kuşkuya yer vermeyecek belgelerle ortaya konur olması halinde at soyad ve imza ile iş veya ikametgah adresinin doğrulul şartı aranmaz başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı ve şikayetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil 30 gün içinde verir bu süre zorunlu hallerde 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir
8) 3628 sayılı mal birimlerinde bulunulması rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa göre bu kanunda ve 4389 sayılı Bankalar kanununda yazılı suçlarla irtikap rüşvet basit ve nitelikli zimmet görevi sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanmaz söz konu suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Baykalcıların da yapılır ihbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir acele ve gecikmesinde sakınca olan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir muhbirlerin kimlikleri rızaları olmadıkça açıklanmaz ihbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılananın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır özel kanunların da aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları bu kanuna göre takip soruşturma kovuşturmaya yetkili kişi maliye bakanlığı hukuk baş Müşavirliği ve Muhâkemat Genel müdürlüğü ve temsilcis ve bu konudaki diğer mercilerce istenen dönen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır
1)Devlet memurlarının kamu hizmetleri .aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri ve görevlerine gelipte devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya ak satılması sonucunu doğacak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır böyle eylem ve davranışlarda bulunanlar devlet memurluğundan çıkarılır
2) Devlet memurlarından belirli sınırlar içerisinde de olsa sendika kurma ve sendikalara üye olma hakları bulunmakla birlikte greve karar vermeleri Grev tertiplemeleri ilan etmeleri bu yolda propaganda yapmaları yasaktır devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz grevi destekleyemez veya teşvik edemezler buna aykırı davranışların cezası devlet memurundan çıkarmadır
3) memurlar 6762 sayılı Türk ticaret kanuna göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazz ticaret veya Sanayi müesseselerinde görev alamaz ticari mümessil ticari vekil kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak (üçüncü kişilere karşı şirketteki borçlarından müteselsilen (zincirleme olarak ) veya sınırsız olarak zorunlu olan ve şirketi temsil ve yönetim yetkisi bulunan ortak) olamazlar memurlar mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis büro muayenehane ve benzeri yerler açamaz gerçek kişilere özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları'na ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar buna aykırı hareket edenlere kademe ilerlemesini durdurması cezası verilir memurların üyesi oldukları yapı kalkınma ve tüketim koparatifleri kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim denetim ve disiplin kurulları üyelikleriyle özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır söz konusuözel kanunlara 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanunu ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu örnek verilebilir devlet memurlarından yönetim ve denetiminde görev almamaları şartıyla anonim veya ltd şirketler ortak olmalarıyla komandit şirket de komanditer ortak (Komantid şirketde sorumlulukları sınırlı olan ve şirketi kendi temsil ve yönetim yetkisi bulunmayan ortak )olmalarına ise engel bulunmamaktadır
4)Devlet memurlarının hediye istemeleri menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır devlet memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması da yasaktır göreviyle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun cıkar sağlamanın cezası kademe ilerlemesini durdurmasıdır
5)Memurlar görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanının izni olmadıkça açıklayamaz bu fiili işleyen memurlar devlet memurundan çıkarılır
1)Ortaokul ve dengi lise ve dengi okulların normal ögretim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır bunlardan teknik Öğretim okullari mezunlarına meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verirlir
2)Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 inçi maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler aynı üst öğrenimi tahsili ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl 1 derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler
3)Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurtdışında mesleklerine serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerden memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin meslekleri ile ilgili hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanun'un 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda Gecen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin dörtte üçü Toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yıla bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için 1 derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir
4)Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurtdışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel meselelerde ifade edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda gecen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin dörtte üçü Toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılda bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı için 1 derece yükselmesi verilmek suretiyle üdeğerlendirilir
5)Yüksek mühendis mühendis mimar gibi ünvanları kazanmış olanların çalıştırıldıkları hizmet sınıflarına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenir örneğin mühendis ünvanını kazanmış birisi genel idari hizmetler sınıfında memuriyete başlarsa veya bu hizmet sınıfında iken mühendis ünvanınız kazanırsa bulunduğu derece ve kademeye bir derece eklenir
6)Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin dörtte üçü memuriyete geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı 1 derece yüklenmesini esas olacak şekilde değerlendirilir
Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki memuriyetteki yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır
7) basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin meslekleri ile ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyete geçmiş sayılarak bu sürenin her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı şerefine derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir
8)Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra milli eğitim bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yıl bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı 1 derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir
Ancak yukarıda yer verilen intibak Hükümleri için özel sektörde geçen hizmet süresinin belirtilen oranlarından 12 yılı geçen kısmı kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyecektir
9)Memurluğa girmeden önce veya memuriyetten sırasında yüksek öğrenim üstü mastır derecesi almış olanlardan yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave ögrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası akanlara bir kademe ilerleme hakkı verilir mastır derecesine alıp bir kademe ilerlemesinden yaralanan memura mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı taktirde iki kademe ilerlemesi uygulanır memuriyetleri sırasında mülga Türkiye ve Orta Doğu amme idaresi statüsünü bitirmiş olanlar her başarılı öğrenim yılı içi öğrenim süreleri kadar (iki yılı geçmemek şartıyla) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır
10)657 sayılı kanun hükümlerine göre Ögrenim durumları hizmet sınıfları ve görevim ünvanları itibari ile Azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir
11)Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri mümkündür
1)Memur olmak için Türk Vatandaşı olmak gerekir
2)Genel olarak 18 yaşını bitirmiş olanların memur olabilmelerine karşılık bir meslek veya sanat okulu bitiren 15 yaşını dolduran ve yargı yoluyla kazayı rüşt kararı aldıranlar da memur olabilir
3)Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler ortaokul mezunu arasından istekli bulunmadı takdirde ilkokulu bitirenlerde memuriyete alınabilir bir sınıfta belli görevleri atanabilmek için kuruluş yasalarına ya da görev ve çalışma yönetmeliklerine daha yüksek öğrenim dereceleri veya belli fakülte okul veya öğrenim dallarını bitirmiş olma meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programında bitirmiş olmak ya da yabancı dil bilme gibi şartlar konabilir kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan diğer şartlarda taşımak gerekir
4) Devlet memuru olabilmek için kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekir ayrıca TCKnun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçdan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma Hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak da gerekiyor
5)Bir kimsenin memur olabilmesi için askerlikle ilgisinin bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise eylemli askerlik hizmetini yapmış olması Yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekir
6)Bir kimsenin memur olabilmesi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerekir sakatların devlet memurluğuna alınma koşulları ile hangi işlerde çalıştıracakları yönetmelikle saptanmıştır
7)Devlet memur olabilmek için güvenlikte oluşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmakta gerekir
8) Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru olarak atanacaklar açılacak devlet memuru sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler bunların tabi olacağı esasları düzenleyen kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak Sınavlar hakkında Genel Yönetmelikle düzenlenir
Kurum ve kuruluşu bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır %3 hesaplamasında ilgili kurum ve kuruluşun (yurt dışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır
Engelliler için sınavlarda ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özgür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlamak ve ulaşılabilirliklerin sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır
Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin devlet memuruna yerleştirilmesinden devlet personel Başkanlığı sorumludur engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayinin sonuna kadar devlet personel başkanına bildirmek zorundadır devlet personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir ve yaptırabilir
Engellilerin memurluğa alınma şartlarından merkezi sınav ve yerleştirmen yapılmasına eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak Kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere engellerin görevlendirip nerede hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistikler veriler bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler idaresi Başkanlığının görüşü alınarak devlet personel Başkanlığı nca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir bu çerçevede engellilerin devlet memuruna alınma şartları ile yapılacak merkezi sınav ve kura usulü hakkında Yönetmelik yürürlüğe konmuştur
1) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan yararlanması için kendilerine aylıksız izin verilenler dışında her yıl yurtdışına gönderilebilecek devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir
2) bütçe olanaklarıyla yetiştirmek eğitilmek bilgileri arttırmak staj öğlenin veya ihtisas yaptırmak üzere yurtdışına veya dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluş ara gönderilenler kadrolarında bırakılır kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade
etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinde sonra net tutarının %60 ını kurumlarından alırlar bunların kademe ilerlemesi emeklilik ve diğer tüm bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde Görevlerine dönerler bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay TC emekli sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir
3) kurumlarınca gönderilenlere gittiklerini ülkelerden sürekli görevde bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının2/3 ödenir burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir şahsen özel burslar sağlayan ve burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile kurumlar itibariyle belirtilen kontenjan dışında gönderilenler hariç Olmak üzere burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir bu suretle yapılacak fark ödeme her türlü vergiden müstesnadır
4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarına mecbur hizmet görmekte yükümlüdürler askerlikte geçen süreler mecbur hizmetten sayılmaz yurtdışına gönderilen personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması müstafi sayması yada bir ceza ile görevine son verilmesi halinde kendileri için kurumlarınca döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktar üzerinden borçlandırır ilgilenin eğitimdeki başarısızlığa veya kendi kusuru nedeniyle yurtdışından geri çağrılması yada veriken süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da ilgili için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı hesaplara göre ödettirilir
Memurlar Geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir
1)Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevleri hariç olmak üzere memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4üncü ve daha yukarı bir derecede boş bir kadronun bulunması şarttır
2)Geçici süreli görevlendirilen memurlar geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uyumakla yükümlüdür
3)Geçici süreyle görevlendirilen memurlar yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere aylıklar ile diğer mali ve sosyal haklarına kurumlarından alır bu memurların kadrolarıyla ilişkileri kendi derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder
4)Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ay geçemez yurt dışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir
5)Geçici süreli görevlendirmenin memurların görevi ile ilgili olması şarttır
6) geçici süreli görevlendirme de memurum muvafakati aranır
Yukarda belirtilen haller dışında memurlar kamu yarari ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca devlet Personel Başkanlığı uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçiçi süreli olarak görevlendirilebilir
1) Devlet memurları bağlı oldukları kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeretleri bulunmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır çekilmek isteyen memurlar yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekime isteğinin kabulüne kadar görevlerine devam ederler bu durumdaki memurlar yerlerine atanan kimse bir ayan kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadı taktirde üstüne haber vererek görevlerini bırakabilirler bununla birlikte çekilmek isteyen devlet memurları devlet memurlarını çekilmelerin de devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelikle belirlenmiş bulunan usul ve esaslar çerçevesinde yükümlü oldukları devir ve teslim işlemlerinin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar buna göre söz konusu yönetmelik kapsamındaki memurlar yerlerine asaleten veya vekaleten atananları atama yapmayacak memur bulunmadı yerlerine atanacak kimse bir ay kadar gelmediği veya yerlerine bir vekil atanmadığı taktirde de yetkili amirce görevlendirilecek bir memura para ve diğer kıymetli evrak makbuzlar ayniyat demirbaş taşımayan mallar ve bunlara ait belgeler ile göreviyle ilgili her türlü hesaplar defterler ve evrakı yine ilgili amirce belirlenecek ve 30 gün aşmayacak bir süre içerisinde devir ve teslim etmek zorundadırlar öngörülen devir ve teslim Sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayan memurlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilirler hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların devir ve teslim süresi 30 gün sayman mutemetlerinin ise 15 gündür olaganüstü durumlarda bir ayı aşmamak şartıyla yetkili amirce uzatılabilir
2)Olağanüstü hal sıkıyönetim seferberlik ve savaş halinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atananlar gelip işe başlamadık ça görevlerini bırakamazlar
3)İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya usulüne göre diğer diğer bir sınıfta . Eşit derecedeki kadroları atanabilirler bu personel için yasama görevi nde veya bakan olarak geciriken her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece ilerlemesine esas olacak şekilde değerlendirilir
4)657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olmayan personelden kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olanlar boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetleri atanabilirler ancak 28.07.2009 tarihli ve 27.302 sayılı resmi gazetede yayınlanan bir seri numaralı kamu personeli genel Tebliği'ne göre diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışanların bu halktan yararlanmaları için görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş olmaları veya görev sürelerinin sona ermiş bulunması gerekmektedir
5) bununla birlikte mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri Seçimi hakkında kanuna göre kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştan memur olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak belediye başkanı secilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyekenler hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliye hak kazanamamış olmaları kaydıyla seçimlerin kesin sonuçlarının ysk kurulunca ilanını takip eden 2 ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir görev atanabilirler ancak yargı kararı ile belediye başkanı görebi sona Erenler' ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz
6)T.C emekli sandığı kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı kanunun 104. maddesine göre emeklilikle ilgili görevleri yeniden atamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri Taşımakta bulunanlar yukardaki hükümlere göre kurumlarda boş kadro olmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilir ancak 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler TBMM TARAFINDAN. yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeliğine yapılacak atamalar hariç olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlar genel bütçeye dahil dairelerin katma bütçeli idarelerin döner sermayelerini kefalet sandıklarında sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarla açıktan atanamazlar bazı istisnaları bulunmakla birlikte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve aylıkları kesilmek sizin herhangi bir kadro pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar
Doğum sonrası analık izni ve sonunda kadın memur isteği halinde çocuğu hayat olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay içindi Doğumda dört ay sonraki Doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir çocuğun engelli olması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğunun engellilik durumunu tespit hallerinde bu süreler 12 ay olarak uygulanır üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte beya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur el için münferit olarak evlat edilmesi halinde memur olan eşlere de istekler üzerine sekiz haftalık iznim bitiminden itibaren bu haktan aynı hesaplar çerçevesinde yararlanır bu kapsamda yarım zamanlı çalışmayı başlayan memur aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanda çalışmaya dönebilir bu fıkra hükmünden yararlanan memura yarım zamanlı çalışmaya başladı tarihi zleyen aybaşından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeler hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur derecem yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir
1)Memura aylık ve Özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık halinde 18 aya kadar diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir
2) memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır
3) Bu maddede yazılı azami süreler kadan izin memurun bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu (yurtdışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur iznin sonunda hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni birinci fıkrada belirtilen süre kadar uzatıldı bu sürenin sonunda da iyileşemeyen Memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır
4)Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurulularınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar
5)Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya sakdırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır
6)Hastalık raporlarının hangi hallerde hangi hekimler veya Sağlık kurulu tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar sağlık maliye ve dışişleri bakanlıkları ile sosyal güvenlik kurumunun görüşleri alınarak devlet personel Başkanlığı nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir
7) ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana baba eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunması hallerinde bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve Özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilir gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır
8) hastalık izni süresince söz konusu memurun aylıkve özlük haklarına dokunulmaz ancak sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri kanser verem ve akıl hastalıkları gibi tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumları da yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının yedi günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden Zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir
9)Bir memurun yıllık izin kullanırken hastalanması ve bu hastalığını sağlık raporu ile belgelemesi halinde hastalık izni verildiği tarih itibarıyla Yıllık izin süresi durur ancak hastalık iznini yıllık iznin bitiminden önce sona ermesi halinde memur yıllık iznin bitiminde hastalık izninin yıllık izin süresini aşması halinde ise hastalık izninin bitiminde göreve başlar
1)Memura refakat izni bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir
2)Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş yılını tamamlanmış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defa kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir ancak sıkıyönetim olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli göreve atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz
3)Doğum yapan memura doğum sonrası analık izin süresinin bitiminden eşi doğum yapan memura ise Doğum yapılan tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir
4)Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan elin münFerit olarak evlar edinmesi halinde memur olan Eşlerin sekiz haftalık iznin veya yarım zamanlı çalışma süresinin bitiminden itibaren istekler üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir
5) yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlar da kurumlarının muafakatı ile görev alacak memurlara ilgili bakanın onayı İle (her üç yılda bir bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarındak 10 yıla kadar uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir
6) Özel burs sağlayan ve burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarında göndermiş olan öğrencilerin memur olaneşleri ile 657 sayılı devlet memurları kanunun 77. maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir
7) Muazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar bunlardan askerliklerini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlardan başvurma tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir
1) görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara merkezde bağlı veya ilgili bakan ilerde valiler ilçelerde Kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir Silahlı kuvvetleri nde görevli devlet memurları için, Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir
2)Üstün başarı belgesi verilenlere merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil )%200 üne kadar ödül verilebilir
3) Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısınkurumun yıl başındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan gümrük Müsteşarlığı milli eğitim bakanlığı ve emniyet Genel müdürlüğü ile jandarma genel genel Komutanlığı ve sahil güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmi sinden fazla olamaz yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet personel Başkanlığı na bildirilir
4) kamu kurum ve kuruluşa yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini Göz önünde bulundurarak memurların başarı verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere devlet personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirleyebilir
1) Bu fiil ve hallerin işlendiğinın öğrenildiği tarihten itibaren uyarma kınama aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurma cezalarında bir ay içinde de disiplin soruşturmasına memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlamadığı taktirde ayrıca disiplin cezasını gerektiren durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar
2) disiplin amirleri uyarmak kınama da aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığu günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır kademe ilerlemesini durdurma cezası gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararına (görüşünü) bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde gönderilir disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir memurluktan çıkarma cezası için Disiplin amirlerince yaptırılan soruşturmaya ait dosya kendisine verildiği tarihten itibaren en çok altı ay içinde karara bağlamak gerekir
3) aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması Disiplin kovuşturmasının geciktirenez memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri ayrıca disiplin cezalarının uygulanmasına engel olamaz disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır ancak aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca devlet personel Başkanlığı na bildirilir aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl kademe ilerlemesini durdurmasa cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca daire başkanı kadrolarına daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar
1)Kadroların teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelden görevleriyle ilgili bir Üst öğrenimi bitirenlerden diploma ve çıkış belgelerini kurumlarla ibraz edenlere intibak İşlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ita amirlerinden alınacak ödeme onayını takip eden ay başından itibaren aynı sınıfla ilgili Üst Öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminat ödenmesi gerekmektedir
2)Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait gösterge te kabul eden aylığı alır
3)Bulunduğu dereceden yukarı 1°'ye atanan bir memur yeni girdigi derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine karşılık olan aylığı alır alt derecede eşit göstergeli kademede geciriken süre dikkate alınır
4) kazanılmış hak aylık derecesinden daha aşağı 1°'ye atanan memur kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla atandığı derecede eski göstergesinde almakta olduğu kademe göstergesine atandığı derecede eşit gösterge yoksa eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine karşılık olan aylığı alır
5) bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen veya devlet memurları kanunda belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurların aylıkları işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerlerinde ödenir bunların atama emirlerinin kendilerini Tebliği tarihi ile yeni görevlerinde aylığa hak kazandıkları tarih Arasında geçen süreye ait aylıkları yeni görev yerlerinde kadro tasarrufundan karşılanır
6)Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları nakil emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yeni kurumlarınca ödenir ve evvelce aldıkları aylıklar için kurumlararası herhangi bir hesaplama yapılmaz
7) Kanuni izinlerini kullandıkları sırada veya geçici görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları izin veya gecici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadroda tasarrufundan ödenir
8)Hesaplarını yerlerinde gelenlere devretmeleri zorunlu olan saymanlarun aylıklar bir ayı aşmamak üzere demiş donuna kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir devir süresi Saymanlar için 7 sayman Muhtemetleri için iki gündür
9)Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesnin birinci kademesi üçte biri açıktan vekaleten atananlara 3 de 2 si verilir vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır ancak kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet ayla ödenebilmesi için Vekilin asilde aranan şartları zorunludur bulundukları yerden başka bir yerde ki bir göreve vekalet suretiyle atananlara harcırah kanununun gecici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır
10) İkinci görev verilen memurlara bu görevleri karşılığı olarak ödenecek aylık veya ücret İkinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığını2 ÷ 3'ü tutarındadır ikinci görev verilen memurların bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir ancak baş tabip ve yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde Kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylık 2/3 ödenir
11) kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 140 yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde cumartesi ve pazar günleri ile saat 18:00'den sonra başlayan ögretim faaliyetleri 150 gösterge rakamının kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir bu ücretler özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen yöneticiker ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve ceza evlerindengörevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir
1)Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve İkiden fazla bile olsa aile yardımı ödeneğini alma hakkına sahip çocuklarının tedavi masrafları devlet tarafından karşılanır gerektiğinde bunlar tedavi için yurtdışına da gönderirler bunları yol ve tedavi giderleri memurun kurumunca ödenir ancak tedavi ve yol masraflarını ödenebilmesi için tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır bu yardıma ilişkin Hususlar devlet memurlarına tedavi yardımı ve Cenaze giderleri yönetmeliği kamu personeli ve bunların emeklilerinin yurtdışında tedavilerine ilişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir bununla birlikte 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası kanununun yürürlüğe girmesinden sonra tedavi yardımında bu konunun ilgili hükümler uygulanacaktır
2)Ölen memurun cenaze giderleri memurun kurumu tarafından ödenir yurtdışında sürekli veya gecicimgörevle bulunan ya da yetiştirmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurun sürekli görevle yurtdışında bulunan memurunun eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunu ya da ana babasını yurtdışında ölümü halinde cenazenin yurda getirilmesi ne ilişkin giderler yine memurun kurumu tarafından ödenir
3)Devlet memurlarına giyecek ve yiyecek yardımı da yapılmaktadır giyecek yardımı kurum tarafından temin edilip aynı olarak verilir giyecek ve yiyecek yardımı yapılmasına ilişkin Usul ve esaslar yönetmeliklerle belirlenmiştir