Only $2.99/month

657 sayılı devlet memurları kanunu ve ilgili mevzuat

Terms in this set (145)

1)Devlet memurları görevlerini yerine getirirken anayasaya bağlı kalmak ve yasalara saygılı olmak zorundadır devlet memurları Bu husus asli devlet memuruna atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve Özlük dosyalarına konulacak yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar
2)Memurlar görevlerini dil ırk cinsiyet siyasi düşünce felsefi inanç din ve meshep ayrımı yapmadan yerine getirmek yükümlüdür herhangi bir Siyasal parti veya kişinin yararına veya zararını amaçlayan davranışlarda bulunamazlar bu gibi davranışların cezası kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır devlet memurları her durumda devletin menfaatini korumak zorundadırlar
3)Devlet memurları resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadırlar buna uymayan memurlara kınama (hizmet dışındaki davranışları için) ve aylıktan kesme (hizmet içindeki davranışları için) cezası verilir devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır işbirliği içinde çalışmamanın yaptırımı ise uyarma cezasıdır
4)Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar devlet itibarînı veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar böyle davranışlarda bulunanlar devlet memurluğundan çıkarılır
5)Amir maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur
6)Amir maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır
7)Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uyumakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerini iyi ve doğru yürütülmesinden Âmirlerine karşı sorumludur
8)Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa kanun cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazıyla yenilerse memur bu emri yapmağa mecburdur ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir
9)Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz
10)Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar devlete ait resmi belge araç gereç ve benzeri eşyayı korumada kayıtsızlık göstermenin yaptırımı uyarma cezası bunları kaybetmenin yaptırımı kınama cezası bunları kasıtlı olarak korumamanın cezası ise aylıktan kesmedir ayrıca devlet memurunun kasıt kusuru ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır
11)Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil ilgili kurum aleyhine dava açarlar kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır işkence ya da zalimane gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa insan hakları Mahkemesi ince verilen kararlar sonucunda devletletçe ödenen tazminatlar için de sorumlu personele rücu edilir
12)Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır taşınmaz malları alacaklar ve borçlar hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar
13)Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler buna aykırı hareket etmenin yaptırımı kınama cezasıdır açıklanması yasaklanan bilgilerin açıklanmasına ise kademe ilerlemesini durdurması cezası verilir
14)Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri yetki verilen mahalle dışına çıkaramazlar özel işlerinde kullanamazlar buna uymayanlara kınama cezası verilir devlete ait resmi belge araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullananlara verilecek ceza ise aylıktan kesmedir devlet memurları görevleri gereği kendilerine teslim edilen resmi belge araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar bu zorunluluk memurun mirasçılarını da kapsar
15)Devlet memurları mevzuatında belirtildiği şekilde kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte yer verilen hükümlerine göre bayan memurlar kolsuz ve çok açık yakalı gömlek bluz ve elbise dar Pantol dizüstü ve yırtmaçlı etek terlik tipi ayakkabı giyemezler
Erkek memurların elbiseleri temiz düzgün ütülü ve sade olmalı ayakkabıları ise kapalı temiz ve boyalı tutulmalıdır erkek memurlar için başlar daima açık bulundurulmalı ve kulak ortasından aşağı faul bırakılmamalıdır erkek memur kravat takmak zorundadır kravatını örtecek şekilde balıkçı yaka veya süveter giyemez
Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerin de belirtilen usul ve esaslara tabi diller yaz döneminde personelin kılık kıyafeti 15 Mayıs 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranış davrananlara uyarma cezası verilir
1)Devlet memurları bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptir ler
2)Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilmez aylık ve başka hakları elinden alınamaz
3)Devlet memurlarının özel kanunda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları bu kanunda belirtilen esaslara göre de memurluktan çekilme hakları vardır
4)Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat amirleri ve kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemleriden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler
5) Devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler 4688 sayılı kamu görevleri Sendikaları kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde kamu görevleri çalıştıkları iş yerinin girdiği hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabilirler kurum ve kuruluşların müsteşarları başkanları genel müdürleri daire başkanları ve bunların yönetim kurulu üyeleri merkez teşkilatının denetim birimleri yöneticileri ve kurul Başkanları hukuk müşavirleri bölge il ve ilçe teşkilatının en üst amirleri ile bunlara eş veya daha üst düzeyde olan kamu görevleri merkezi denetim elemanları emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel MİT ve ceza infaz kurumunda görev yapan personel ile Diğer bazı kamu görevlerinin sendika kurması ya da üye olması yasaktır kamu görevleri iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulanmaz ve görevlerine son verilemez kamu işvereni iş yeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini haklı bir sebep olmadıkça veya sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez kamu işvereni kamu görevleri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz
6)Devlet memurları bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir ler
7)Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir
8)3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa göre bu kanunda ve 4389 sayılı Bankalar kanunda yazılı suçlarla irtikap rüşvet basit nitelikli zimmet görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanmazSöz konusu suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılır ihbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir muhbirlerin kimlikleri rızaları olmadıkça açıklanmaz ihbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları bu kanuna göre takip soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi maliye bakanlığı baş hukuk müşavirliği ve Muhâkemat Genel müdürlüğü veya temsilcisi ve bu kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır
1)Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerini gelipte devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması ve aksatılmalı sonucunu Doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır böyle eylem ve davranışlarda bulunanlar devlet memurluğundan çıkarılır
2)Devlet memurlarının belirli sınırlılıklar içerisinde sendika kurma ve sendikalara üye olma hakları bulunmakla birlikte greve karar vermeleri grev tertiplemeleri ilan etmeleri bu yolda programda yapmaları yasaktır devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz grevi destekleyemez veya teşvik edemezler buna aykırı davranışların cezası da devlet memurluğundan çıkarmadır
3)Memurlar 6762 sayılı Türk ticaret kanuna göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz ticaret ve Sanayi müesseselerinde görev alamaz ticari mümessil ticari vekil kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak [üçüncü kişilere karşı şirketin tüm borçlarından müteselsilen (zincirleme olarak) ve sınırsız olarak sorumlu olan ve şirketi temsil ve yönetim yetkisi bulunan ortak olamazlar] memurlar mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis büro muayenehane ve benzeri yerler açamaz gerçek kişilere özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları'na ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar buna aykırı hareket edenlere kademe ilerlemesini durdurması cezası verilir memurların üyesi oldukları yapı kalkınma ve tüketim Koparatifleri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler ve bu. yasaklamanın dışındadır söz konusu özel kanunlara 5580 Özel eğitim kurumları kanunu ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu örnek verilebilir devlet memurlarının yönetim ve denetimi nde görev almaları şartıyla anonim veya limited şirketlere ortak olmaları ile komandit şirkette komanditer ortak (komandit şirkette sorumlulukları sınırlı olan ve şirketi temsil ve yönetim yetkisi bulunmayan ortak ) olmalarına ise engel bulunmamaktadır.
4)Devlet memurlarının hediye istemeleri menfaat sağlamama smacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç istemeleri ve almaları yasaktır devlet memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması da yasaktır görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamanın cezası kademe ilerlemesini durdurmasıdır
5)Memurlar görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça açıklayamaz bu fiili işleyen memurlar devlet memurluğundan çıkarılır
1)Memur olmak için Türk Vatandaşı olmak gerekir
2)Genel olarak 18 yaşını bitirmiş olanların memur olabilmesine karşılık bir meslek veya sanat okulu bitiren 15 yaşını dolduran ve yargı yoluyla kaza-i rüşt kararı aldıranlar da memur olabilir
3)Genel olarak orta okulu bitirenler memur olabilirler ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı taktirde ilkokulu bitirenlerden memuriyete alınabilir bir sınıfta belli görevlere atanabilmek için kuruluş yasalarına ya da görev ve çalışma yönetmeliklerine daha yüksek öğrenim dereceleri veya belli fakülte okul veya öğrenim dallarını bitirmiş olma meslek içi veya mesleki eğitim programını bitirmiş olmak ya da yabancı dil bilme gibi şartlar konabilir kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan diğer şartları da taşımak gerekir
4)Devlet memur olabilmek için kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekir ayrıca TCKnun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçdan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı sıçlar zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık Sahtecilik güveni kötüye kullanma Hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak da gerekir
5)Bir kimsenin memur olabilmesi için askerlikle ilgisinin bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmişse eylemli askerlik hizmetini yapmış olması yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olması gerekir
6)Bir kimsenin memur olabilmesi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekir sakatların devlet memuruna alınma koşulları ile hangi işlerde çalıştırılacakları yönetmelikle saptanmıştır devlet memuru olabilmek için güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak da gerekir
7)Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru olarak atanacaklar için açılacak devlet memurluğu sınavına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır
Engelliler için sınavlar ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zaman olarak özürlü kontenjan açığı bulunduğunu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlamak ve ulaşılabilir sağlamak suretiyle merkez olarak yapılır veya yaptırılır
Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesini takipi denetimi ile engellerin devlet memuruna yerleştirmesinden devlet personel Başkanlığı sorumludur engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim Ayı'nın sonuna kadar devlet personel başkanına bildirmek zorundadır devlet personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir
Engellerin memurluğa alınma şartlarından merkezi sınav ve yerleştirmen yapılmasına eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler engellerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereken kurumlarınca temini ile yeni kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdam ile ilgili istatistikler veriler bildirmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler idaresi Başkanlığının görüşü alınarak devlet personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir bu çerçevede engellilerin devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak merkezi sınav ve kura usulü hakkında yönetmelik yürürlüğe konmuştur
1) Devlet memurları bağlı oldukları kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler
2)Mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeretleri bulunmaksızın görevini terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır
3)Çekilmek isteyen memurlar yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulü ne kadar görevlerine devam ederler bu durumdaki memurlar yerlerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı taktirde üstüne haber vererek görevlerini bırakabilirler
4) Devlet memurlarının çekilmelerin de devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelikle belirlenmiş bulunan usul ve esaslar çerçevesinde yükümlü oldukları devir ve teslim işlemlerinin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar
5) yönetmelik kapsamındaki memurlar yerlerine asaleten veya vekaleten atananlara atama yapılacak memur bulunmadığı yerlerine atanacak kimse biraya kadar gelmediği veya yerlerine bir vekil atamadığı takdirde de yetkili amirce görevlendirilecek bir memura para veya diğer kıymetli evrak makbuzlar ayniyat demirbaş taşımayan mallar ve bunlara ait belgeler ile belgeler ile görevleri ile ilgili her türlü hesaplar defterler ve evrakı yine yetkili amirce belirlenecek ve 30 günü aşmayacak bir süre içersinde devir ve teslim etmek zorundadır
6)Öngörülen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayan memurlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilirler hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların devir ve teslim süresi 30 gün sayman mutemetlerin ise 15 gündür olağan üstü durumlarda bu süreler bir ayı aşmamak şartıyla yetkili amirce uzatılabilir
7)Olağanüstü hal sıkıyönetim seferberlik ve savaş halinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atananlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar
1)Memura aylık ve Özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser verem ve akıl sağlığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir
2) memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır
3)Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun bu sürenin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu (yurtdışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur izin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır
4) bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurulularınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar
5)Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır
6) hastalık raporlarının hangi hallerde hangi hakimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar sağlık maliye ve dışişleri bakanlıkları ile sosyal güvenlik kurumu'nun görüşleri alınarak devlet personel Başkanlığınınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir
7) ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana baba eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunması hallerinde bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve Özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilir gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır
8)Hastalık izni süresince söz konusu memurum aylık ve Özlük hakları dokunulmaz ancak sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı haftalık izinleri ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının yedi günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar . %25 eksik ödenir
9) Bir memurun yıllık izin kullanırken hastalanması ve bu hastalığını sağkık raporu ile belgelemesi halinde hastalık izni verildiği tarih itibari ile yıllık izin süresi durur ancak hastalık izninin yıllık iznin bitiminden önce Sonermesi halinde memur yıllık iznin bitiminde hastalık iznin yıllık izin süresini aşması halinde ise hastalık iznin bitiminde göreve başlar
1)Memur refakat izninin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir
2)Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibari ile 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defa da kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilirim ancak sıkıyönetim olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelerde 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz
3)Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir
4)Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinme halinde memur olan eşlerine sekiz haftalık izni veya yarım zamanlı çalışma süresinin bitiminden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir
5) yabancı memleketlerin resmi kurumları ve uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muha fakati ile görev alacak memurlara ilgili bakanın onayı ile her üç yılda bir bakan onayı yenilenme kaydıyla memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında on yıla uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir
6) Özel Bur sağlayan ve bursdan istifade etmesi için kendilerine aylık izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanununa tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca göndermiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 657 sayılı devlet memurları kanunu 72. maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir
7)Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar bunlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlara da başvurma tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri mavazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir
1) Bu fiil ve hallerin işlendiğini öğrenildiği tarihten itibaren uyarma kınama aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı taktirde ve ayrıca disiplin cezasını gerektiren durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar
2) disiplin amirleri uyarma kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır kademe ilerlemesini durdurması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını görüşüne bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde gönderirler disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirlerince yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın yüksek disiplin kurulunca kendisine verildiği tarihten itibaren en çok altı ay içinde karara bağlanması gerekir
3) aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza Mahkemesi'nde kovuşturmaya başlamış olması disiplin kovuşturması geciktirmez memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır ancak aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca devlet personel Başkanlığı bildirilir aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl kademe ilerlemesini durdurma Cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca daire başkanı kadrolarına daire başkanı kadrosu dengi ve daha üstü kadrolara bölge ve il teşkilatlarının en üstü yönetici kadrolarına düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar