Only $2.99/month

İşletme hizmetleri emniyet yönetimi

Terms in this set (89)

1) Birbirini izleyen iki ay içersinde dört seferden fazla planlanan uçuşlar düzenli sefer sayılır
2)Herhangi bir tarifeye bağlı olmaksızın münferiden gelen hava araçlarına verilecek yer hizmetleri için antlaşma yapılması şartı aranmaz
3)Antlaşmaların onayı için havalimanı işletmecisine gönderilmesi zorunludur ticari yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu kuruluşları için antlaşma yapılma şartı aranır genel havacılık hava taksi işletmeciliği ile helikopter uçuşları için antaşmaların onaylanmak üzere havalimanı işletmecisine göndermesi gerekmez
4)Yapılacak standart yer hizmetleri antlaşması IATA tarafından yayınlanan standart antlaşmaya uygun olarak düzenlenir
5)Uluslararası hava taşıyıcılar birliği (IATA) tarafından yayınlanan standart yer hizmetleri anlaşması ana anlaşma ek-a ek-b olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır
6)SHY-22 Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince onay için genel müdürlüğümüze gönderilen bölümü ek-b dir
7)Havalimanı işletmecisi hava araçları ve yolculara verilen hizmetlerin .aksamadan ve düzenli yürütülebilmesi için antlaşmalar da ilave hükümlerin yer alması ne isteyebilir
8)Hizmetler kuruluşun elinde olmayan ve havalimanı işletmecisi tarafından kabul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapama duruma düşmeleri halinde hava taşıyıcılarına olan yükümlülüklerini yerine getirememiş olan yer hizmet kuruluşları ile yapılan anlaşma fesih ihbarları havalimanı işletmecisi tarafından dikkate alınmaz bu Fesih ihbarna bağlı olarak başka bir yer hizmeti kuruluşu ile Akt edilen anlaşmalar da havalimanı işletmecisi tarafından onaylanmaz
9)İptal edilen anlaşmaların havalimanı işletmecisine bildirmesi zorunludur
10)Hava yolu kuruluşları ile yer hizmet şirketleri arasında yapılan anlaşmaların en güncel halini dhmi sitesinden takip edilebilir
1)Yer hizmetlerinin yapılması sırasında görülen kusur ve eksiklikler ve bu yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı durumlar havalimanı işletmecisi tarafından uçuş güvenliğini tehlikeye düşürücü olarak bulunur ise eksikliğin söz konusu olduğu faaliyet havalimanı işletmecisi tarafından derhal durdurularak bu eksiklerin giderilmesi için kuruluşa en fazla 30 gün olacak şekilde süre verirler ve durum genel müdürlüğe yazılı olarak bildirilir bu süre içinde gerekli tedbirleri almayan kuruluşun söz konusu hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatı Genel müdürlüğü tarafından askıya alınır kuruluşa eksikliklerini gidermesi için 30 gün ilave süre verilir bu süre sonunda eksiklikler yine giderilmezse genel müdürlük tarafından çalışma ruhsatı iptal edilir
2) hizmetlerinin yapılması sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan ancak hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler ve bu yönetmelikte yer alan hükümler aykırı durumlar hizmeti veren ilgili kuruluşa ve hava Hava taşıyıcılarına yazılı olarak bildirilir ve bu eksiklerin giderilmesi için otuz gün olacak şekilde süre verilerek bunların düzeltilmesi istenir bu süre içinde gerekli tepdirleri almayan kuruluşun Çalışma ruhsatları 30 gün süre için askıya alınır bu süre sonunda gerekli düzeltici tepdirleri alanlara çalışma ruhsatları geri verilir gerekli düzeltici tepdirleri almamış bulunanların bu hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatları iptal edilir çalışma ruhsatların askıya alınması veya iptal edilmesi ilgili havalimanı işletmecisinin teklifi üzerine genel müdürlük tarafından yapılır
3)Yer hizmetlerinin yapılması sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan ancak havalimanı işletme düzenini bozan hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler ile havalimanı işletmecisi tarafından yayınlanan işletme talimatlarına aykırı davranışlar için havalimanında hizmet veren kuruluşlar ile havalimanı işletmecisi arasında yapılan hizmet sözleşmelerinde yer alan parasal yaptırımlar uygulanır
4)Bu yönetmelikte yer alan kurallara aykırı kişisel davranışta bulunan veya hizmet aksamalarına neden olan personelin Tanıtma kartı havalimanı işletmecisi veya genel müdürlük tarafından asgari üç gün için geri istenir geri istenen Tanıtma kartlarının ilgili kuruluşca en geç 24 saat içersinde havalimanı işletmecisine belge karşılığı teslimi zorunludur Tanıtma kartları geri alınan personele Tanıtma kartları çalıştıkları kuruluş veya hava taşıyıcılarının başvuruları üzerine havalimanı işletmecisi tarafından yürürlüğe konulan Tanıtma kartı ücret tarifesi nde belirtilen ücret yeniden alınarak geri verilir bir takvim yılı içinde toplam olarak üç defa veya yıl limiti olmaksızın toplam beş defa Tanıtma kartı geri alınan personele bir daha Tanıtma kartı verilmez
5)Teknik ve trafik muayeneleri zamanda yapılmamış veya eksiklikleri bulunan araç ve gereçlerin tespit edilmesi halinde kuruluşa yazılı bildirimde bulunarak pat sahalarında hizmet yapmalarına izin verilmez tespit edilmiş eksiklikler giderilmeyemiş olarak söz konusu araç ve araçların part alanlarındaki hizmet yaptıklarının belirlenmesi halinde bu araçların Özel apron plakaları eksiklikleri giderilinceye kadar geri alınır ve pat sahalarında hizmet yapmalarına izin verilmez ilgili kuruluş ve hava taşıyıcısının kusurunun giderildiğine dair başvurusu üzerine gerekli kontroller yapıldıktan sonra havalimanı işletmecisi tarafından yürürlüğe konulan tarifelere göre ilk veriliş ücreti yeniden alınarak özel apron plakası geri verilir
6)Trafik ehliyeti ve apronda araç kullanma belgesi bulunmayan hiç kimse pat sahalarında araç kullanamaz aksine davranış tespit edildiğinde hiçbir yazılı veya sözlü ikaza lüzum kalmaksızın yetkisiz araç kullanan personelin Tanıtma kartı havalimanı işletmecisi tarafından geri alınır Tanıtma kartı ilgili şirketin müracaatı üzerine ilk veriliş ücreti tahsil edilerek geri verirler ancak söz konusu personelin en az bir ay süreyle apronda göre yapmasına izin verilmez
7)Uçuş ve can emniyeti ile ilgili konularda tespit edilecek eksiklik ve kusur halinde havalimanı işletmecisi tarafından derhal genel müdürlüğe bildirilir ve havalimanı işletmecisinin teklifiyle Genel müdürlük tarafından hizmeti veren kuruluş veya hava taşıyıcısının bu hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatı askıya alınır yapılacak inceleme sonucunda eksiklik ve kusurun devam etmesi halinde çalışma ruhsatı iptal edilir
8(Bu Yönetmelik kapsamında çalışma ruhsatı alan kuruluşların milli güvenlik ve kamu düzeni zedeliyici davranış ve uygulamaları tespit edilmesi halinde çalışma ruhsatı iptal edilir milli güvenlik ve kamu düzeni aykırı davranışın kuruluşun çalışanlarından kaynaklandığının belirlenmesi halinde kuruluşa gecikmeksizin yazılı uyarıda bulunulur uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürülmesi halinde kuruluşun faaliyet 15 gün durdurulur durma işleminden sonra aykırılığın devam ettirilmesi veya daha sonra tekrar edilmesi halinde çalışma ruhsatı iptal edilir
9)Yer hizmetleri kuruluşlarının maliyetin altında ücret uyguladıkları yönünde somut ve belgeye dayalı şikayet alınması veya havalimanı işletmecisi tarafından şüphe duyması halinde ücreti denetlenen kuruluş tarafından ödenmek üzere havalimanı işletmecisi tarafından bağımsız mali denetleme kuruluşları'na denetleme yaptılar ve sonucu genel müdürlüğe bildirilir
10)Yer hizmetleri kuruluşunun Genel müdürlüğü yapılacak başvuru ve işlemleri doğru olmayan bilgi veya belge vermesi bu Yönetmelik hükümleri nde veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ne yönelik genel müdürün talimatlarına aykırı davranması halinde genel müdürlüğü tarafından ilgili hizmeti kuruluşu yazılı olarak uyarılır ve ilgili mevzuatta düzenlenen idari para cezası uygulanır söz konusu aykırılığın tekrari halinde genel müdürlük onayı ile çalışma ruhsatı 90 gün askıya alınır söz konusu durumun devam etmesi halinde çalışma ruhsatı iptal edilir
11)Hizmeti veren kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde 2920 sayılı kanunun 143. maddesi kapsamında idari yaptırımlar uygulanır ve ruhsat iptal edilir
1)Yer hizmetleri kuruluşları ile bu yönetmelikte belirtilen özel durumlarda diğer hava taşıyıcılarının beşinci maddede belirtilen hizmet türleri karşılığı alacaklar ücretler hizmeti veren kuruluş ile hizmet alan kuruluş arasındaki antlaşma ile belirlenir
2)Yer hizmet kuruluşları shy-22 beşinci maddede belirtilen hizmet türleri için yapacakları anlaşmalarda maliyetin altında ücret tespit edemezler
3)yer hizmetleri kuruluşlarının iç ve dış hat seferleri için hava taşıyıçılarına verecekler hizmetleri karşılığı alacaklari ücretler yolcu uçaklar için koltuk sayısına göre kargo uçaklar için azami kalkış ağırlığına göre alınır
4)Ücretler ABD Doları veya Convertible para olarak veya ödemenin yapıldığı günkü Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankası ABD Doları satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenir
5)Yapılması ve yaptırılması zorunlu olan yeri hizmet grupları içerisinde yer alan hizmet türlerinden sadece bir kısmı talep edilse bile hizmetin tamam mı verilmiş sayılır ve o hizmet grubu için belirtilen ücret alınır
6)Havalimanlarında hizmet veren kuruluşlar da çalışan personele verilecek Tanıtma kartlarından alınacak ücretler havalimanı işletmecisi tarafından belirlenir
7)Havalimanları pat alanlarında hizmet yapacak araçlara hizmet yapabilmeleri için verilen özel araç apron plakalarından alınacak ücretler havalimanı işletmecisi tarafından belirlenir
8)Havayolu taşıyıcılarının temsil gözetim ve yönetim uçak özel güvenlik hizmet denetimi uçuş operasyon uçak hat bakım ve yük kontrolü ve haberleşme hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını çalışma ruhsatı alarak kendi uçaklarına yapmaları halinde bu hizmetler için havalimanı işletmecisi tarafından hizmet yapabilme hakkı karşılığı ücret alınmaz
9)İç hat seferleri için yapılacak yer hizmetleri karşılığında havalimanı işletmecisine bu ücret ödenmez
10)Türk tescilli hava araçlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferlerde Türkiye'de ücrete tabi olmayan bir hizmet türü için ücret alınması halinde bu ülkelerin hava taşıyıcılarına ülkemiz havalimanında benzer uygulama DHMİ tarafından yapılabilir aynı şekilde Türkiye'de yabancı hava taşıyıcılarınla tanınan yer hizmetleri yapma yetkilerinden yabancı ülkelerde yerli hava taşıyıcılarımıza benzer yetkiler tanımayan ülkelerin hava taşıyıcılarına benzer uygulama yapılabilir
11)Uçaklara verilen ikramlarda verilecek yemek meşrubat ve benzeri için alınacak ücret ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki antlaşmaya tabiidir
12)A,B veya C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının havalimanı işletmecisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları havalimanı işletmecisi tarafından denetlenir
13)Havalimanı işletmecisinin gerekli görmesi halinde ücreti denetlenen kuruluş tarafından ödenmek üzere denetleme özel mali denetleme kuruluşuna yaptırılır
1) yer hizmetleri ile ilgili olarak genel müdürlük ve havalimanı işletmecisi tarafından yapılacak uyarıların uygun şekilde gereği yapmak
2) Uçağın aşırı yüklenmemesi için her uçuşa ait bir ağırlık ve denge hesabı yapılarak Belgeler düzenlemek ve gerekli eğitimi almış personel tarafından imzalandıktan sonra en az üç ay süreyle uçuş dosyasında muhafaza etmek
3)Havalimanlarında görevli personeline hizmet özelliğine uygun temiz ve bir örnek giyim kuşam sağlamak ve bu giyimin hizmette zorunlu olarak kullanılmasını temin etmek
4)Pat alanlarında görev alacak araç ve gereçler için havalimanı işletmecisinden özel apron plakası almak ve bu plakaları belirtilen yerlere taktırmak
5)Pat alanlarında görev yapacak araçlardan özellik arz eden de havalimanı işletmecisi tarafından belirtilenlere her yönden görülebilen sarı flaşör taktırmak
6)Yer hizmetleri için kullanılacak her türlü araç ve gerek üzerine kuruluş adını yazdırmak
7) araç gerek ve donatımı tam faal temiz bakımlı da boyalı olarak belirtilen yerlerde düzenli tertipli bulundurmak ve bunların teknik muayenelerini yılda en az bir defa yapmak veya yaptırmak
8)Görevli personelin her birine havalimanı işletmecisinden Tanıtma kartı almak ve tattırmak
9)Pat alanlarında görev yapan araçlara ehliyetsiz özel sertifikasız personele kullandırmamak
10) pat alanlarında araç kullanacak tüm personelin havalimanı işletmecisi tarafından havalimanı trafik kuralları konusunda açılacak eğitimden geçirilmesi ve eğitimden geçen personele part alanlarında araç kullanma belgesinin verilmesini sağlamak
11) Havalimanı işletmecisi tarafından pat alanlarında daimi ve geçici park sahaları uygulamaları konusunda çıkarılacak kurallara uymak
12)İlgili mevzuat çerçevesinde karşılanması ve uğurlanması gereken kişilerle bu kişilere ait bagajların terminal binası ile uçak arasındaki ulaşımı ve diğer işlemleri uçuşu gerçekleştiren hava taşıyıcısı tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın yapılır veya anlaşmalı yeri hizmetleri kuruluşuna hizmet satın alma yoluyla yaptırırlar hizmet satın alma yoluyla yapılan işlemlerde de karşılanması ve uğurlanması gereken kişilerden herhangi bir bedel alınmaz
13) yapacakları hizmetler nedeniyle havalimanı tesislerine hava araçlarına hizmet araç gerek ve teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı verecekleri zararı karşılamak için netice zararları mali mesuliyet sigortası yaptırmak
1)Pat sahalarında da araç kullanma belgesi bulunmayan personel havalimanı hava tarafında araç kullanamaz
Ancak ambulans cenaze banka yapım bakım onarım araçları kullanacakları için ise havalimanı baş müdürlüğü iznine istinaden apron memurlarının yetkilendirilmiş personel refakatinde pat sahalarında araç kullanmasına müsaade edilir
2) pat sahalarında araç kullanma belgesi alan personel sadece bu bölgede yetkilendirilir aracı kullanabiliriz ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşlar yer hizmetlerini yaptığı diğer kuruşların araç gereç ve teçhizatını aralarında yapacakları ve içeriğini araç gereç teçhizatını listesi ile üçüncü şahıslara ilişkin mesuliyet ve tazminatlar gibi konularda dahil olmak üzere bunların mali sorumluluğunun kime ait olacağını da belirtildiği bir anlaşmanın havalimanı baş müdürlüğüne verilmesi halinde kullanabilirler
3)Pas sahalarında araç kullanma belgesi verildiği havalimanı için geçerlidir
4) pat sahalarında araç kullanma belgesi bulunan personelin işten çıkması veya başka bir havalimanına tayin olması durumunda anılan belge üç iş günü içerisinde havalimanı baş müdürlüğüne iade edilecektir tayin olan personele tayin oldu havalimanı baş müdürlüğünce madde dokuz çerçevesinde eğitim verilmesine müteakip yeni belge düzenlenerek araç kullanmasına izin verilecektir
5) pat sahalarında araç kullanma belgesi bulunan personelin başka bir havalimanına geçici görevle gitmesi durumunda geçici görevli olduğu havalimanı baş müdürlüğü madde dokuz çerçevesinde eğitim verilmesi ve bu hususun kayıt altına alınarak tutanak edilmesi düzenlenmesi halinde ilgili personelin araç kullanmasına izin verilecektir aynı takvim yılı içinde olmak kaydıyla aynı personelin aynı havalimanına mütakip birden fazla geçici görevlendirmelerinde bu madde kapsamındaki işlemlerin tekrarlanmasına gerek olmaksızın söz konusu personelin araç kullanmasına izin verilir
6)Pat sahalarında araç kullanma belgesini kaybedilmesi durumunda belgeye ait kayıp ilanı ile birlikte bu hususun havalimanı baş müdürlüğü ne resmi yazı ile bildirilmesi zorunludur söz konusu belgenin yeniden talep edilmesi halinde dhmi havalimanı ücret tarifesine ilk veriliş ücreti alınarak yeniden düzenlenir
7) pat sahalarında araç kullanma belgesinin ücretlerine ilişkin hususlarda ilgili dhmi havalimanı ücret tarifesi gereğince uygulama yapılacaktır
8)Pat sahalarında araç kullanma belgesi olan personelin trafik sürücü belgesinin herhangi bir nedenle geçerliğini kaybetmesi veya geçimi süreyle el konulması durumunda bu konuya ilişkin olarak ilgili kurum tarafından havalimanı baş Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi ve üç iş günü içerisinde pat sahalarında araç kullanma belgesini iade edilmesi zorunludur
1)Pat alanda görev yapacak tüm araç ve gerekler için havalimanı baş müdürlüğü apron araç özel plakası alınması zorunludur bu plakalar aracın belirtilen yerine takılacaktır
2)Pat alanda kullanılan daimi apron araç özel plakalı her araç gerek ve techizat için araç tanıtım kartı düzenlenecektir söz konusu tanıtım kartı FOD sebep olunmaması bakımından yalnızca araçların görünür bir yerinde bulundurulacaktır(ek-14)
3)Pastalarına geçici giriş yapacak tüm araçlar için ek-8 formu düzenlenecektir
4) pat alanda görev yapacak araçlardan havalimanı baş müdürlüğü tarafından gerekli görülen özellik arz eden ek-13 listede yer alan araçlara ilgili kurum her yönden görülebilen sarı flaşör araç üzerine takılacaktır
5)Pat sahalarında kullanılacak her türlü araç ve gereç üzerinde belirgin şekilde kurum adı bulunacaktır
6)Havalimanları yer hizmetleri Yönetmeliğinin shy-22 14. maddesi nde bahşi geçen özelliği olan teçhizatlar
a)İlk çalışma ruhsatı alınışında çalışma ruhsatını esas denetimin yapıldığı gün itibari ile azami beş yaşında (beş yaş dahil) olması zorunludur
b)Ruhsat alındıktan sonra temin edilecek techizat ise havalimanına ilk giriş yaptığı gün itibari ile azami 5 yaşında (beş yaş dahil) olması zorunludur
c)Yer hizmet kuruluşlarının ruhsatları bulunan havalimanları arasında idarenin uygun görüşünü mütakip yapılacak techizat transferinde azami beş yaş (beş yaş dahil) zorunluluğu aranmaz
d) yıllık yolcu trafiği 300.000 kadar olan havalimanlarında özelliği olan teçhizatta çalışma ruhsatını esas denetim de yaş sınırı aranmaz söz konusu teçhizatın bakımlı ve kullanılabilir olmasının tespiti yeterlidir
7)Techşzatın kullanıma elverişli ve TSE ISO CEN veya uluslararası standartlardan herhangi birine uygun orijinal imalat olması ve imalatçısından veya yetkili satıcısından alınmış olması zorunludur
8)Verilmekte olan yer hizmetlerinin aksatılmaması veya geçici olmak kaydıyla
a)DHMİ Genel müdürlüğü tarafından belirlenen en az personel ve techizat listesine ilave olarak hizmette kullanılacak araç ve personel havalimanı baş müdürlüğü veya çalışma ruhsatına sahip diğer bir yer hizmet kuruluşundan kiralama şekli ile temin edilebilir
b) yeri hizmet kuruluşları yetkili oldukları hizmetlerde kullanacakları araç gerek ve techizatları kendi mülkiyetinde veya finansal kiralama yöntemiyle ya da bunun dışında kiralama yöntemiyle temin edilebilirler ancak finansal kiralama dışında bir yöntemle kiralama yapılması durumunda sözleşme süresi en az iki yıl olması gerekmektedir
c) kiralamalara ilişkin sözleşme içeriğinde araç gerek ve teçhizatın bilgisi ile bunların mali sorumluluğun kime ait olacağı hususu yer alacaktır söz konusu sözleşmenin bir suretinin havalimanı baş müdürlüğüne verilmesi zorunludur
9)Havalimanı baş müdürlüğü onayı olmak şartıyla trafik tescil plakalı hizmet araçları hariç yer hizmetlerin de kullanılan araçlar havalimanında hava tarafı dışında kullanılmaz bu Bu araçlar bakım onarım yakıt ikmale ve benzer zorunlu nedenlerden dolayı havalimanı baş müdürlüğü izniyle hava tarafı dışına çıkar
10)Apron özel araç plakası almış araçlardan ekonomik ömürlerini doldurmuş ve hizmet yapamaz hale gelmiş olanların apron dışına çıkarılmaları zorunludur
11)Pat alanda araç kullananlar bu aracı kullanmaya yetkili olduklarını belirleyen sürücü belgesi ve araç kullanma belgesini bulundurmak havalimanı giriş kartını görünür şekilde takmak ve havalimanı baş müdürlüğü yetkilendirdiği görevlilerin her sorusunda göstermek zorundadır
12)LPG ve LNG gibi yakıtla çalışan araçlar hiçbir şekilde pat sahalarına giremez ve görev yapamaz
13)Havalimanında faaliyet gösterenler faaliyetleri ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği için de gerekli her türlü araç ve gerek ekipman temin etmek ve kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorundadır
14)Havalimanında faaliyet gösterenler hizmet yaptıkları alanları temiz tutmak temizlemek zorundadır
15)Pat sahalarında hizmet veren trafik tescil plakalı araçların egzoz gazı emisyon ölçümü ve periyodik araç muayenesinin yapıldığını gösterir belgelerinin bir suretinin havalimanı baş müdürlüğüne verilmesi zorunludur
1) Birbirini izleyen iki ay içersinde dört seferden fazla planlanan uçuşlar düzenli sefer sayılır
2)Herhangi bir tarifeye bağlı olmaksızın münferiden gelen hava araçlarına verilecek yer hizmetleri için antlaşma yapılması şartı aranmaz
3)Antlaşmaların onayı için havalimanı işletmecisine gönderilmesi zorunludur ticari yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu kuruluşları için antlaşma yapılma şartı aranır genel havacılık hava taksi işletmeciliği ile helikopter uçuşları için antaşmaların onaylanmak üzere havalimanı işletmecisine göndermesi gerekmez
4)Yapılacak standart yer hizmetleri antlaşması IATA tarafından yayınlanan standart antlaşmaya uygun olarak düzenlenir
5)Uluslararası hava taşıyıcılar birliği (IATA) tarafından yayınlanan standart yer hizmetleri anlaşması ana anlaşma ek-a ek-b olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır
6)SHY-22 Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince onay için genel müdürlüğümüze gönderilen bölümü ek-b dir
7)Havalimanı işletmecisi hava araçları ve yolculara verilen hizmetlerin .aksamadan ve düzenli yürütülebilmesi için antlaşmalar da ilave hükümlerin yer alması ne isteyebilir
8)Hizmetler kuruluşun elinde olmayan ve havalimanı işletmecisi tarafından kabul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapama duruma düşmeleri halinde hava taşıyıcılarına olan yükümlülüklerini yerine getirememiş olan yer hizmet kuruluşları ile yapılan anlaşma fesih ihbarları havalimanı işletmecisi tarafından dikkate alınmaz bu Fesih ihbarna bağlı olarak başka bir yer hizmeti kuruluşu ile Akt edilen anlaşmalar da havalimanı işletmecisi tarafından onaylanmaz
9)İptal edilen anlaşmaların havalimanı işletmecisine bildirmesi zorunludur
10)Hava yolu kuruluşları ile yer hizmet şirketleri arasında yapılan anlaşmaların en güncel halini dhmi sitesinden takip edilebilir
1) apron dahilinde azami hız 25 kilometredir apron dışında çevre yolları bağlantı servis yollarında hızlı limiti 40 kilometredir acil durum alanında kullanılan araçları arff güvenlik sağlık follew-me havacılık elektronik elektrik sistemleri ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarım işlerinde kullanılacak araçlar ve sınırlarının dışındadır
2)Havalimanı baş müdürleri hız sınırlarının uygulanacağı alanlarda trafik işaret levhalaru ile kullanıcılara bilgilendirme yapılacaktır
3)Pat sahalarında hiç bir personel görev sahası dışında bir yaya olarak dolaşmayacak
4)Pat sahalarında hizmet veren araçlar hiçbir şekilde uçakların hareketlerine engel olmayacak
5)Pat sahalarında araç servis yolları dahil motosiklet bisiklet araçlar kullanılmayacaktır
6)Pat sahalarında uçak yolcu ve yakıt ikmal operasyonları yapılan mahallerde araçların geri manevra yapmasının gerekli olduğu hallerde geri manevra mutlaka yardımcı personel eşliğinden yapılacaktır
7)Devlet büyüklerini karşılama ve uğurlamalarında aprona çıkması gereken araçlar Havalimanın özellikleri dikkate alınarak havalimanı baş müdürlüğünün eşgüdümünde yetkililerce önceden tespit edilecektir
8)Apronda hizmet veren tüm araçlar hizmet vereceği alana gidiş ve gelişlerinde çizgilerle bellemiş araç servis yollarını kullanacaklardır
9)Çakar ışıkları yanan uçakların önünden ve arkasından yeterli emniyet mesafesi bırakılmadan kesinlikle geçilmeyecek hareket halindeki uçakların geçiş önceliğine riayet edilecektir
10)Uçan park yerine yanaştıılması esnasında bu işlem yapan personel ile uçak arasında hiçbir araç veya geçişi yapılmayacaktır
11)Bagaj çeker traktörlere en fazla dört adet yüklü veya altı adet boş bagaj arabası veya dolly takılabilir çekilen bagaj araçlarından ve dolulerden yüklü olan var ise çekilen bagaj arabası ve dolu sayısı boşlar dahil dördü geçmeyecektir
12)Dolu ve bagaj arabası dışında kalan çekerli Konveyör çekerli yolcu merdiveni tekerli araçlar tek olarak cekileçektir
13)Bagaj arabası dolly ve diğer teçhizatın apronda çekilmesi çekim işlemi için imal edilmiş özel araçlarda yapılacaktır
14)Cenazeler cenaze arabası ve ambulans veya ambulift ile taşınacaktır bu araçlar temin edilmediği takdirde cenaze taşınması havalimanı baş müdürlüğü nca koordine edilerek örf adetlerimize uygun bir şekilde belirlenecek bir araç ile yapılacaktır
15)Cenazeler kesinlikle forklift ile veya diğer bagajların altında taşınmayacak yanına veya üstüne herhangi bir bagaj koli bavul şeyler konmadan ve tek olarak taşınacaktır
16)Otomatik parklama sistemi olan park sahalarında sistemi bozacak şekilde hareket edilmeyecektir
17)Koltuğu olmayan araçlar üzerinde veya kasalarında personel taşınması yapılmayacaktır
18)Araçların ruhsatında belirlenmiş yolcu kapasitesi üzerinde yolcu veya yük taşımayacaktır bagaj arabası ve dolly ile yapılan taşımalar da yükün dökülmemesi ve yağışlı havalarda ıslanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır
19)Tüm araçların kullanım sırasında ve park halinde kapıları kapalı olacaktır
20)Yer hizmetleri ile kuruluşu araç servis yolundan yolcu geçiş esnasında öncelik yolcuda olmak üzere gerekli tedbirleri almak zorundadır
21) uçağa hizmet veren araçlar manevraların uçağı görecek şekilde yapacaktır
22)Uçak parklanması ile araç ve techizat kullanımı ve parklanması işleminde aşırı rüzgâr yağmur ve karlı hava koşulları dikkate alınarak ilave emniyet tebdirleri alınacaktır
23)Uçak bekleme alanında uçağın motorlarını çalıştığını belirten Çakar ışıkları sönmeden uçağın yanına hareket edilmeyecektir sistemleri kontrol edilmelidir
24)Uçağı hizmet veren araçların uçağı doğru manevraları yavaş ve kontrollü olmalıdır
25)Araçların arkasında techizat takılı iken uçağın yanında keskin dönüş yapılmayacaktır
26)Herhangi bir tehlike anında uçaktan seri bir şekilde uzaklaştırılması gereki jenaretör havalandırma vb. araçlar geçici bir süreliğine için dahi olsa kullanıcı olmadan uçağın yanında bekleyecekse gerekli emniyet tedbirleri alınarak araçlar uçağa paralel olacak şekilde bırakılacaktır
27)Uçağı hizmet veren araç personeli uçağın yükleme boşaltma ve yakıt ikmal işlemleri sırasında uçağın aşağı yukarı hareket edebileceğini gözönünde bulundurmalıdır
28)Uçağı yakıt ikmal esnasında yakıt taşması meydana gelmişse bu bölgeye yakın durumlardaki araçların motorlarını kapatacaktır
29)pat sahalarında görevli tüm personel kurum kuruluş ismi ya da logosu bulunan Fosforlu iş yeleği giymek zorundadır
30) Hava aracına yakıt ikmal yapan araçlar dışındaki bütün araçlar kanat altından geçmeyecek ve kanat altına park etmeyecektir
31)Uçuş can ve mal emniyetini sağlanması açısından uçağa verilen yakıt ikmali esnasında uçağa hizmet veren diğer araç sürücüleri araçların hiçbir şekilde terk etmeyecektir
1)Bu talimatın uygulanmasında havalimanları yer hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hizmet sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir
2)Yer hizmet kuruluşu bu talimat ve eklerini hizmet sunumunda personel ve techizat yetersizliğinden kaynaklı olacak eksiklik veya aksaklığa neden olarak gösteremez
3)A,B,C Kategori havalimanları(ek-1) de bu havalimanlarında her bir hizmet türü için istenen en az personel ve techizat miktarı (ek-2,ek-3) belirlenmiştir
4)Hizmet kuruluşu hizmetlerin uluslararası standartlarda yapılması ve mevcut personel teçhizatın verilecek olan hizmetlerde yetersiz kalmaması için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur
5)Hizmetlerde bir aksama olmaması için gerektiğinde dhmi ce mevcut personel Ve teçhizatın arttırılması veya bu talimatta yer almayan personel ve techizatın bulundurması istenir ruhsatlı kuruluşlar bu talebi yerine getirmekten sorumludur
6)Havalimanı baş müdürlüğü onay almak şartıyla trafik tescil plakalı hizmet araçları hariç yer hizmetlerinde kullanılan araçlar havalimanı hava tarafı dışında kullanılamaz bu araçlar bakım onarım yakıt ikmal ve benzeri zorunlu nedenlerden dolayı havalimanı baş müdürlüğü izniyle hava taraf dışına çıkar
7)Pat sahalarında hizmet veren trafik tescil plakalı araçların egzoz gazi emisyon ölçümü ve periyodik araç muayenesinin yapıldığını gösterir belgelerinin bir suretinin havalimanı baş müdürlüğüne verilmesi zorunludur
8) hizmet kuruluşları bu talimat ile belirlenen en az personel ve techizat miktarı konusundaki taleplerini gerekçeleri ile ilgili bilgi ve belgelerle birlikte DHMİ genel müdürüne yapacaktır
1)Gruplandırılmış yer hizmet türleri için hizmet türüne göre belirlenen personelden amir veya idareciler bu Hizmet grubunda yer alan her bir hizmet türü için ayrı ayrı aranmaz bir grup içinde bir idareci veya amir yeterlidir
2)Havalimanları hizmetleri Yönetmeliği gereğince taşare edilebilen hizmetler için taşeron kuruluşun bulundurduğu (yapılan yer hizmeti) için personeli ruhsat sahibi kuruluşun ayrıca bulundurması zorunlu değildir
3)Havalimanları yer hizmetleri Yönetmeliği shgm 22 gereğince DHMİ Genel Müdürlüğünce onaylı standartlar hizmetler Adlaşması ile hizmetlerini yaptıran hava taşı iran'ın anlaşma kapsamında yaptırdıkları hizmetlerden B grubu çalışma Ruhsatı bulunan hizmetler için anlaşmanın geçerli olduğu süre içinde ayrıca personel ve techizat bulundurması zorunlu değildir
4)İstanbul Atatürk havalimanı dışındaki havalimanlarında özel güvenlik müdürü veya özel güvenlik amirinden birini bulundurması yeterlidir
5)Uçak hat bakımı hizmeti B grubu çalışma ruhsatı alacak veya almış olanların taraflarınca sayıca yeterli görülen lisanslı personeli uçakta veya havalimanında bulundurması yeterlidir
6)Birden fazla havalimanında uçak özel güvenlik hizmeti ve denetim hizmeti için çalışma rıhsatı alacak kuruluşların merkez veya üs olarak kullandıkları havalimanına ait çalışma ruhsatı kapsamında patlayıcı madde uzmanı bulundurması halinde diğer havalimanlarında söz konusu personeli bulundurması zorunlu değildir
1)Birden fazla hizmet için çalışma ruhsatı alan veya alacak kuruluşların aynı techizatın birden fazla hizmetlerinde istemesi halinde hangi hizmet üründen fazla isteniyor ise o miktarda bulundurması yeterlidir
2)İzmir adnan Menderes Muğla Milas Bodrum Muğla Dalaman Antalya ve Adana havalimanları ile DHMİ ce ayrıca belirlenecek bunlara benzer kış mevsimi iklim özellikleri gösteren diğer havalimanları için buzlamayı önleme ve buz temizleme aracı (De-Anti-Icıng)bulundurması zorunlu değildir
3)Havalandırma aracı İstanbul Atatürk Antalya Muğla Milas Bodrum ve Muğla Dalaman Havalimanları dışındakilere DHMİ genel Müdürlüğünce izin verilmesi kaydıyla zorunlu değildir
4)B ve C kategori havalimanında uçak çekmeye itme aracı (Tow Çar) buzlanmayı önlemek ve bu temizleme aracı (de-anti -Icıng)yükleme aracı (high loader) palet doly konteyner doly hava araca doğru akım jenaratörü alternatif akım jenaratör hasta nakil aracı (ambulift)ikram yükleme aracı hava aracı motor çalıştırma ünitesi ve havalandırma aracının ilgili havalimanlarında faaliyet gösteren diğer kuruluşlardan sözleşme yapılarak hizmetlerde aksama olmayacak şekilde ve Dhmi ce müsaade edilmesi kaydıyla temini mümkündür bu şekilde temin edilebilen techizat ayrıca istenmez
5) sadece 45 derece uçak park pozisyonu bulunan B ve C kategori havalimanları için uçak çekme itme (tow Çar) aracı bulundurulması zorunlu değildir
6) bölgesel hava taşımacılığı kapsamında en fazla 100 koltuk kapasitesine sahip hava araçlarının sefer düzenlediği havalimanları için talep edilecek çalışmak ruhsat talepleri eklerde yer alan minimum personel ve techizat listelerinden ayrı olarak havalimanı kapasitesi dikkate alınarak hizmetin sunumunda yetersiz kalmayacak şekilde DHMİ iyi Genel Müdürlüğünce ayrıca belirlenir
7)Hizmet verilecek hava aracı tipleri itibari ile hizmetin yapılmasında ihtiyaç duyulması halinde B ve C kategori havalimanları için yükleme aracı palet dolu ve konteynır dolu bulundurması zorunlu değildir
8)Çekerli araç yerine motorlu araç bulundurabilir
1)İkram üretim hizmetini tüzel kişilerle yerli hava taşıyıcıları yapabilirler
2)İkram üretim hizmetlerinin yürütülmesi nde tesislerin yapımında gerekli donatım ve malzemenin kullanılmasında ve temizliğin sağlanmasında uluslararası ve ulusal sağlık kuralları uygulanır
3)Hava araçlarına ikram üretimi yapmak havalimanı işletmecisinın iznine tabiidir bu izni verilebilmesi için ikram üretimi yapacak kuruluş yetkili bir sağlık kuruluşundan tesislerinde sağlık kurallarına uygun olarak üretim yapıldığına dair belge almak zorundadır
4)Hava araçları ikram üretimi hizmeti yapmak üzere havalimanı işletmecisinden izin alınmasına rağmen yapılacak denetimlerde uygunluk belgesi almayan kuruluşun ikram üretimi uygunluk belgesi alıncaya kadar durdurulur
5)Havalimanı sınırları içinde ve dışında yapılan ikram üretiminin uluslararası standartlara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu ikramı alan hava taşıyıcısı ile üretimi yapan kuruluşa aittir
6)Havalimanı sınırları içinde üretim tesislerinin kurulmasına mevcut tesisler ve yer imkanları Göz önüne alınarak havalimanı işletmecisi tarafından izin verilir ikram üretim hizmeti izne tabi olmamakla beraber bu Hizmet için çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir
7)Hava araçlarına verilen ikram üretimi için ikram üretim hizmeti yapan kuruluş tarafından havalimanı işletmecisine hizmet yapabilme hakkı karşılığı olarak ödenecek ücret havalimanı işletmecisi ile üretim kuruluşu arasında sözleşmeyle tespit edilir
8)Tepsi başına alınacak ücret havaalanı işletmecisi tarafından kendi mevzuatındaki usul ile belirlenir
9)Hava araçlarına verilen ikramlarda verilecek yemek meşrubat ve benzeri bedelli olarak alınacak ücret ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabiidir
1) İkram ürünlerinin bozulmaması için özel soğutucu sistemli araçlar ile uçağı yüklenmeye hazır şekilde ikram üretiminin bir yerden bir yere taşınması veya muhafazasını sağlayacaktır
2)İkram servis yapacak kuruluş ilgili tüm işlemlerni DHMİ ve izin verilen mahallerde yapacaktır
3) gümrük ikram güvenliği yasal gereklerini yerine getirmesi için gerekli tedbirleri almakla sorumludur
4)DHMİ ce ikram üretim izni verilen kuruluşlar ikram üretim tesislerinde üretilen ikram ürünlerini ikram servis hizmeti çalışma ruhsatı aldıkları B ve C kategori havalimanlarına soğutucu sistemli araçlarla sevk ederek o havalimanında ikram üretim ve servis tesisi kurmadan ikram servis hizmeti yapabilirler bu uygulama içinde DHMİ den önceden izin alınması zorunludur DHMİ izin talebini değerlendirilmesi aşamasında ikram ürünü sevki yapılacak ikram üretim tesisi ile ilgili tepsi garantilerinin arttırılması yoluna gidebilir bu konuda izin verilmesi halinde diğer havalimanlarında sevk edilen ikram üretim tepsi sayısı bu tesiste üretilen diğer ikram üretim tepsi miktarına ilave edilerek tepsi başı ücretlendirme yapılır
5) İkram üretim ve ikram servis hizmeti tesisi bulunmayan B ve C kategori havalimanlarına yönelik ikram üretim ve ikram servis hizmeti için kurulacak tesislerde aranan şartlar hizmetin bir bütün olarak mahallinde yapılabilirliğinin sağlanması yerel imkanlar hususlarda göz önüne alınarak yedi ve sekizinci maddelerden bağımsız olarak ilgili şirketin talebi de dikkate alınarak DHMİ ve ayrıca belirlenir
6)Havalimanı sınırları içinde veya dışında üretilen servis edilen ikram ürünlerinin uluslararası standartlara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu ikram alan hava taşıyıcısına ikram servis hizmetini veren kuruluşa bir ikram üretimi yapan kuruluşa aittir
7)İkram servis ve üretim tesisinde çalışan tüm personelin yılda en az iki defa sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunludur
8)Havalimanları hizmetleri Yönetmeliğinin (shgm-22) 10(b/7) maddesi gereğince ödenecek ücretlerin takip edilebilmesi için ikram üretimi yapan kuruluşlar ile ikram üretim alan hava taşıyıcıları arasında yapılacak olan anlaşmaların birer suretinin DHMİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi zorunludur
1) İkram servis veya üretim tesisleri ile ikram ürünlerine ilişkin yapılacak denetlemeler için havalimanı başmdürlüğü tarafından üç kişilik bir heyet oluşturulacak olup bu heyette işletme pazarlama ve ticaret ile sağlık biriminden birer kişi olacaktır sağlık birim olmayan havalimanlarında işletme biriminden iki kişi olacaktır
2)Denetleme ile ilgili olabilecek her türlü masraf ikram üretimi veya servisi yapan kuruluş tarafından karşılanacaktır
3)Denetlemeler ikram hizmeti alan hava taşıyıcısını Vaki şikayeti üzerine yapılabildiği gibi yılda en az ve birbiri arasında 15 günden az olmamak kaydıyla DHMİ tarafından dört defa en az ek-1 ve ek-2 deki denetleme Formandaki hususlar kapsayacak şekilde yapılır
3) DHMİ tarafından veya habersiz yapılan denetlemelerin dışındaki ilgili kuruluşlar kendi tesislerini yılda iki defa DHMİ belirlenecek kuruluşlardan birine Denet ettirerek sağlık kurallarına uygun üretim ve servis yapıldığına dair uygunluk raporu alacaktır
4)İkram üretimi ile ilgili denetlemede hijyenik şartlarda denetlendiği gibi üretimde kullanılan mamülleriden ve sıvılardan numune alınarak ulusal ve uluslararası kurallara göre laboratuvar tahlilleri yaptırmasına istenebilir
5)İkram üretim için ilk izin alınışta DHMİ ve tespit edilen kuruluşlarının yapacağı denetleme dışında 4. maddede belirtilen hususları kapsayıp kapsamadığı ayrıca Dhmi tarafından teşkil eden heyet marifetiyle tespit edilir
6)İkram servis Ekrem üretim hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetlemeler konusunda bu yönergede yer alan hususlarla birlikte havalimanları yer hizmetleri Yönetmeliği (shgm-22)hükümleride esas alınır