Điều khoản dịch vụ

Cập nhật gần nhất: Ngày 27 tháng 8 năm 2019

Bản dịch này được cung cấp chỉ để giúp bạn dễ dàng tham khảo. Trong trường hợp có sự không rõ ràng hoặc xung đột giữa bản dịch này và văn bản tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ luôn được ưu tiên. Trang web Quizlet và tất cả các phiên bản di động ("Dịch vụ") là dịch vụ được vận hành bởi Quizlet Inc. ("Quizlet"). Việc sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ ("Điều khoản Dịch vụ" hoặc "Điều khoản"), cũng như Chính sách Bảo mật của Quizlet, Nguyên tắc Cộng đồng của Quizlet, và Quy tắc Danh dự của Quizlet, tất cả được kết hợp vào Điều khoản Dịch vụ này để quy chiếu. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

 1. Điều kiện sử dụng. Việc sử dụng Dịch vụ bị vô hiệu tại nơi bị cấm. Dịch vụ dành cho những người dùng từ 13 tuổi trở lên, nhưng mở ra cho mọi độ tuổi. Đối với trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi khác theo yêu cầu của pháp luật địa phương), Quizlet cung cấp một nhóm tính năng và trải nghiệm trang web giới hạn trong đó có loại bỏ một số tính năng. Với việc sử dụng Dịch vụ, bạn đại diện và đảm bảo rằng (a) mọi thông tin đăng ký bạn đã gửi là đúng sự thật và chính xác; (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của các thông tin này; và (c) việc sử dụng Dịch vụ của bạn không vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào.
 2. Tài khoản Quizlet và Dữ liệu của bạn. Nếu bạn tạo một tài khoản trên Dịch vụ, bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật của tài khoản và dữ liệu của bạn, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản này. Tài khoản dành cho cá nhân, không phải cho tổ chức, chỉ được sử dụng bởi một người. Bạn không được chia sẻ tài khoản với bất kỳ ai khác. Bạn phải thông báo cho Quizlet ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép dữ liệu, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào về an ninh. Quizlet sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm bất kỳ tổn thất nào xảy ra do hậu quả của hành động hoặc thiếu sót đó. Quizlet có thể thiết lập giới hạn lưu trữ dữ liệu của bạn theo thời gian, hoặc sử dụng bất kỳ biện pháp nào khác mà Quizlet cho là hợp lý nhằm quản lý Dịch vụ. Theo thời gian Quizlet cũng có thể thay đổi chính sách về việc cung cấp các nội dung thương mại hoặc hiển thị quảng cáo, và có thể thực hiện mà không cần thông báo.
 3. Nâng cấp Thành viên. Người dùng có quyền lựa chọn mua thêm tính năng hoặc chức năng cho tài khoản Quizlet của họ ("Nâng cấp Thành viên") Nâng cấp Thành viên có thể được mua bằng cách (i) thanh toán một gói đăng ký định kỳ; hoặc (ii) khoản thanh toán trước cho bạn quyền truy cập trong một giai đoạn thời gian cụ thể ("Giai đoạn trả trước") Những điều khoản dưới đây sẽ điều chỉnh sự tham gia của bạn trong các chương trình này.
  1. Điều khoản Thành viên trả trước: Thành viên được nâng cấp đã mua một Giai đoạn trả trước sẽ tự động chấm dứt vào cuối Giai đoạn trả trước.
  2. Đơn Hàng Nhóm: Đơn Hàng Nhóm cung cấp tín dụng cho nhiều, từng Thành Viên Nâng Cấp Trong Giai Đoạn Trả Trước thông qua một liên kết nâng cấp duy nhất. Số lượng tín dụng nâng cấp sẽ được chỉ định trong Đơn Hàng Nhóm. Người mua Đơn Hàng Nhóm chỉ chịu trách nhiệm phân phối tín dụng nâng cấp. Tất cả các nâng cấp đều không thể chuyển nhượng và không thể hủy ngang khi tín dụng đã được quy đổi bởi tài khoản người dùng cá nhân. Các tài khoản cá nhân sử dụng tín dụng nâng cấp Đơn Hàng Nhóm không được liên kết với bất kỳ trường học, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở hoặc bất kỳ tài khoản tập trung nào khác và người mua Đơn Hàng Nhóm không có quyền hoặc quan tâm đến bất kỳ tài khoản nào được áp dụng tín dụng nâng cấp, ngoại trừ trường hợp người mua Đơn Hàng Nhóm và chủ tài khoản được áp dụng tín dụng nâng cấp là cùng một cá nhân.
  3. Hủy bỏ gói đăng ký của bạn:Nếu bạn đã mua gói đăng ký Nâng cấp Thành viên định kỳ, bạn có thể kết thúc Nâng cấp Thành viên của mình bất cứ lúc nào. Khi bạn lựa chọn chấm dứt gói đăng ký Nâng cấp Thành viên, gói đăng ký của bạn không tự động gia hạn trong thời gian gia hạn tiếp theo. Bạn có thể tiếp tục hưởng quyền lợi Nâng cấp Thành viên của mình cho đến ngày đó, sau đó tài khoản của bạn sẽ tự động hạ cấp. Thông tin về cách chấm dứt gói đăng ký của bạn có tại đây.
  4. Huỷ bởi chúng tôi : Chúng tôi có thể hủy bỏ Nâng cấp Thành viên của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, có hoặc không có thông báo trước.
  5. Hoàn tiền: Trừ trường hợp được pháp luật quy định, Nâng cấp Thành viên được mua trực tiếp từ Quizlet sẽ không được hoàn tiền. Nâng cấp Thành viên được mua thông qua các nền tảng khác sẽ tùy theo chính sách hoàn tiền của các nền tảng đó. Quizlet không chịu trách nhiệm về chính sách của những nền tảng này.
  6. Thay đổi giá: Quizlet có thể thay đổi giá đối với nâng cấp thành viên theo thời gian. Quizlet sẽ thông báo trước với bạn về bất kỳ thay đổi nào về giá và cách chấp nhận những thay đổi này nếu có thể. Thay đổi giá đối với Nâng cấp Thành viên sẽ có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu của gói đăng ký kế tiếp sau ngày thay đổi giá. Theo phạm vi pháp luật địa phương cho phép, bạn đồng ý với mức giá mới bằng cách tiếp tục duy trì Nâng cấp Thành viên của bạn sau khi việc thay đổi giá có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với việc thay đổi giá, bạn có quyền từ chối thay đổi bằng cách không đăng ký gói Nâng cấp Thành viên từ trước khi việc thay đổi giá có hiệu lực. Vậy nên vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc mọi thông báo về thay đổi giá một cách cẩn thận.
 4. Nội dung trả phí.: Người dùng có thể chọn mua hoặc có được quyền truy cập Quizlet có trả phí ("Nội dung trả phí"). Quyền truy cập Nội dung trả phí có thể được cấp thông qua (i) mua quyền truy cập trực tiếp trên Dịch vụ ("Gói đăng ký nội dung"); hoặc (ii) nhập mã truy cập ("Nhập mã truy cập"). Các điều kiện được nêu bên dưới sẽ điều chỉnh việc tham gia của bạn trong những chương trình này.
  1. Gói đăng ký Nội dung: Quyền truy cập Nội dung trả phí được mua như một phần của Gói đăng ký Nội dung theo những điều kiện được đặt ra trong quá trình mua và bạn bị ràng buộc bởi những hạn chế được bao hàm trong đó.
  2. Mã truy cập: Quyền truy cập Nội dung trả phí thông qua việc sử dụng Mã truy cập do nhà phát hành cung cấp, được tiến hành theo các điều khoản được nhà phát hành quy định, và bạn bị ràng buộc bởi các hạn chế của nhà phát hành, trong đó có cả việc mã hết thời hạn.
  3. Giấy phép:Sau khi bạn mua Gói đăng ký Nội dung hoặc sử dụng Mã truy cập để truy cập Nội dung trả phí, bạn có thể truy cập tài liệu được bao gồm trong khoảng thời gian chỉ định. Bạn chỉ có thể truy cập Nội dung trả phí cho mục đích sử dụng cá nhân liên quan đến giáo dục ("Sử dụng cá nhân"). Mỗi tài khoản phải mua Gói đăng ký Nội dung hoặc nhập Mã truy cập của chính tài khoản đó, và các tài khoản không được phép sử dụng chung bởi nhiều người dùng.
  4. Các hạn chế: Bạn không được sử dụng Nội dung trả phí cho các mục đích thương mại. Điều này nghĩa là bạn không thể bán, sử dụng nội dung cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị, hoặc sử dụng nội dung theo cách khác có liên quan tới hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra lợi nhuận. Bạn không được đăng tải hoặc công bố Nội dung trả phí trên bất kỳ trang web nào. Bạn không được phép chia sẻ, gửi, bán, cấp phép lại hoặc chuyển Nội dung trả phí người khác.
  5. Hoàn tiền: Ngoại trừ trường hợp được luật pháp quy định, Gói đăng ký Nội dung trả phí được mua trực tiếp thông qua Quizlet không được hoàn tiền. Gói đăng ký Nội dung trả phí mua qua các nền tảng khác sẽ tùy thuộc vào chính sách hoàn tiền của các nền tảng đó. Quizlet không chịu trách nhiệm về chính sách của những nền tảng đó.
 5. Trách nhiệm của Người đóng góp. Nếu bạn tạo ra các tập hợp, nhận xét qua các hộp trao đổi, đăng tải tài liệu lên Dịch vụ, đăng tải liên kết lên Dịch vụ hoặc cung cấp tài liệu thông qua Dịch vụ (gọi chung là "Nội dung"), bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thành phần và tất cả mối nguy hại phát sinh từ Nội dung đó. Đó là trường hợp, bất kể Nội dung được đề cập có cấu thành văn bản, đồ họa, tệp âm thanh, phần mềm máy tính hay bất kỳ định dạng nào khác mà Quizlet lưu trữ dữ liệu hay không.
 6. Nội dung bị cấm. Bạn chỉ được đăng tải Nội dung liên quan đến học tập và giáo dục tới Dịch vụ. Dưới đây là những ví dụ về Nội dung bị cấm đăng tải lên hoặc thông qua Dịch vụ. Quizlet có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý phù hợp đối với bất kỳ ai, do Quizlet toàn quyền quyết định, vi phạm điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế, loại bỏ nội dung vi phạm khỏi Dịch vụ, hủy bỏ tài khoản của những người vi phạm hoặc tìm kiếm các biện pháp pháp lý khác. Nội dung bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những Nội dung, theo toàn quyền quyết định của Quizlet:
  • Là công kích và khuyến khích phân biệt chủng tộc, sự hỗn loạn, hận thù hoặc tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ cá nhân hay cá nhân nào;
  • quấy rối hoặc chủ trương quấy rối của người khác;
  • khai thác người khác theo hướng gợi tình hoặc bạo lực;
  • Chứa các nội dung khiêu dâm, quá mức bạo lực hoặc xúc phạm;
  • gạ gẫm thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi;
  • công khai đăng tải thông tin khiến đặt ra hoặc tạo ra mối đe doạ cho sự riêng tư, an ninh cho bất kỳ người nào;
  • bao gồm thông tin về một người khác mà bạn đã đăng mà không có sự đồng ý của người đó;
  • vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ các quyền khác của bất kỳ người nào;
  • chứa hoặc quảng cáo thông tin mà bạn biết là sai hoặc gây hiểu nhầm hoặc tuyên truyền các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi nhục mạ, đe dọa, khiêu dâm, nói xấu hoặc bôi nhọ;
  • chứa hoặc tuyên truyền một bản sao bất hợp pháp hoặc bị cấm của tác phẩm có bản quyền của người khác;
  • gạ gẫm mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc phi pháp từ những người dùng khác;
  • liên quan đến việc gửi thư rác, thư dây chuyền, hàng loạt thư không mong muốn hoặc tin nhắn tức thời, hoặc thư rác;
  • làm tăng thêm hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc mạo hiểm, hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của ai đó, hoặc cung cấp hoặc tạo virus máy tính;
  • liên quan tới các hoạt động thương mại và/hoặc bán hàng mà không có văn bản chấp thuận trước của Quizlet, chẳng hạn như các cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng, trao đổi, quảng cáo hoặc đề án kim tự tháp;
  • vi phạm bất kỳ và toàn bộ các luật hoặc quy định hiện hành.
 7. Các hoạt động bị cấm. Bạn chỉ có thể tham gia vào các hoạt động liên quan tới giáo dục và học tập khi sử dụng Dịch vụ. Những ví dụ dưới đây là loại hoạt động bị nghiêm cấm ở Dịch vụ. Quizlet có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý phù hợp để chống lại những người, mà theo toàn quyền quyết định của Quizlet, là vi phạm điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc, chấm dứt tài khoản và/hoặc quyền truy cập Dịch vụ của bạn, báo cáo tới cơ quan chính quyền phù hợp, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, hoặc tìm kiếm các biện pháp pháp lý khác. Hoạt động bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • hoạt động tội phạm hoặc tra tấn, bào gồm khiêu dâm trẻ em, lừa đảo, buôn bán tài liệu khiêu dâm, buôn bán ma túy, cờ bạc, quấy rối, rình rập, gửi thư rác, gửi virus hoặc các tập tin độc hại khác, vi phạm bản quyền, vi phạm bằng sáng chế, hoặc bị đánh cắp bí mật thương mại;
  • phá vỡ hoặc sửa đổi, cố gắng phá vỡ hoặc sửa đổi, hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào khác phá vỡ hoặc sửa đổi bất kỳ công nghệ bảo mật hoặc phần mềm nào thuộc về Dịch vụ;
  • mạo danh hoặc cố gắng để mạo danh một người dùng, người hoặc tổ chức khác;
  • sử dụng tài khoản, tên người dùng, mật khẩu hoặc của một người dùng khác bất cứ lúc nào, hoặc tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba, hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập tài khoản của bạn;
  • sử dụng bất kỳ thông tin thu được từ Dịch vụ nhằm quấy rối, lạm dụng, hoặc gây tổn hại cho người hoặc tổ chức nào khác, hoặc cố gắng làm như vậy;
  • hoạt động có liên quan đến việc sử dụng các loại virus, chương trình, sâu, hoặc bất kỳ mã máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng, hoặc nếu không là cho phép sử dụng trái phép, hoặc truy cập vào một máy tính hoặc một mạng máy tính;
  • việc sử dụng hệ thống tự động, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, sử dụng tập lệnh để tạo hoặc đăng nội dung;
  • can thiệp vào, phá vỡ, hoặc tạo ra một gánh nặng quá mức trên Dịch Vụ hoặc các mạng hoặc các dịch vụ kết nối với Dịch vụ;
  • hiển thị một quảng cáo thương mại trái phép trên Dịch Vụ, hoặc chấp nhận thanh toán hoặc bất cứ thứ gì có giá trị từ một bên thứ ba để đổi lấy việc bạn thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại thông qua việc sử dụng những dịch vụ thay mặt của bên đó một cách trái phép hoặc bị cấm;
  • tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, kinh doanh, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại, bất kỳ phần nào, hoặc truy cập vào, nội dung và / hoặc chức năng cung cấp thông qua Dịch Vụ, trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm như vậy trong một thỏa thuận riêng biệt;
  • việc sử dụng Dịch vụ theo cách không phù hợp với các luật hoặc quy định hiện hành.
 8. Đại diện và Đảm bảo nội dung. Khi công khai Nội dung, bạn đại diện và đảm bảo rằng:
  • việc tải về, sao chép và sử dụng các nội dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc thương mại quyền bí mật, của bất kỳ bên thứ ba;
  • Nếu chủ của bạn có quyền sở hữu trí với những sản phẩm trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn phải hoặc (i) nhận được sự cho phép từ chủ của bạn để đăng hoặc làm Nội dung khả dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được chủ của bạn miễn Tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
  • bạn đã thực hiện đầy đủ bất kỳ giấy phép của bên thứ ba liên quan đến nội dung, và đã làm tất cả mọi thứ cần thiết để chuyển cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản nào được yêu cầu;
  • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ loại virus, sâu, mã độc, trojan hoặc các tư liệu nào độc hại hoặc có tính phá hoại khác;
  • Nội dung không là thư rác, và không chứa các tài liệu thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web bên thứ ba, để tăng thứ hạng công cụ tìm kiếm của các trang web của bên thứ ba, để cho phép hành vi trái pháp luật (như lừa đảo) hoặc để đánh lừa người nhận về nguồn tư liệu (ví dụ như giả mạo);
  • Nội dung không được có tính khiêu dâm hoặc bôi nhọ, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba; và
  • bạn phải có, trong trường hợp nội dung đó có chứa mã máy tính, bảng phân loại một cách chính xác và/hoặc mô tả các dạng, đặc tính, cách sử dụng và thành phần của vật liệu, cho dù có được Quizlet yêu cầu làm như vậy hay không.
 9. Giấy phép. Bằng việc cung cấp Nội dung hoặc bất kỳ tài liệu nào khác cho Quizlet để đưa vào Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, chẳng hạn như đăng tải một học phần, trả lời một khảo sát hoặc gửi một email cho Quizlet, bạn cấp cho Quizlet giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên phạm vi toàn cầu (với quyền được cấp giấy phép lại) cho việc sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, phát hành, chuyển giao, hiển thị và phân phối Nội dung hoặc tài liệu đó bằng bất kỳ hoặc toàn bộ các phương tiện hoặc phương pháp phân phối (hiện tại hoặc được phát triển sau này). việc sử dụng phát sinh bởi Quizlet, hoặc công ty hoặc cá nhân khác là đối tác của Quizlet, có thể được thực hiện mà không cần thanh toán tiền bồi thường cho bạn liên quan tới những Nội dung hoặc tài liệu mà bạn gửi, đăng tải, hoặc công khai tới Quizlet hoặc thông qua Dịch vụ.
 10. Tích hợp. Nếu bạn sử dụng Chức năng Tích hợp của Quizlet trên trang web của bạn, bạn không được điều chỉnh, xây dựng hoặc chặn bất kỳ chức năng hoặc phần nào trong đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những liên kết quay trở lại trang web Quizlet.
 11. Yêu cầu về API. Nếu bạn sử dụng Quizlet API, bạn đồng ý với Nguyên tắc lập trình API, về cách mà các bên thứ ba có thể tương tác với Nội dung và Dịch vụ.
 12. Trách nhiệm của Người truy cập Dịch vụ. Quizlet không xem xét lại, và không thể xem xét, tất cả các nội dung được đưa lên dịch vụ, và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, cách sử dụng hoặc sự ảnh hưởng của tài liệu đó. Bằng cách vận hành Dịch vụ, Quizlet không đại diện hay ngụ ý rằng họ xác nhận các tài liệu đăng tải trên đó, hoặc là tin những tài liệu như vậy là chính xác, hữu ích hoặc không có hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và các hệ thống máy tính của bạn khỏi virút, worm, trojan, và các tài liệu độc hại hoặc phá hoại khác. Dịch vụ có thể chứa các tài liệu gây khó chịu, không đứng đắn, hoặc mang tính công kích, cũng như các nội dung có sai sót về kỹ thuật, thực tế, hoặc các thông tin sai lệch khác, lỗi đánh máy, hoặc các lỗi khác có thể xuất hiện. Dịch vụ này cũng có chứa các tài liệu vi phạm hoặc xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc việc tải về, sao chép hoặc sử dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, dù được tuyên bố hay chưa tuyên bố. Quizlet từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc người truy cập sử dụng Dịch vụ, hoặc từ việc tải xuống bất cứ thứ gì của khách truy cập đối với các nội dung đăng tải trên đó. Người truy cập phát hiện ra Nội dung hoặc các tài liệu khác có xâm phạm tới những Điều khoản này hoặc Nguyên tắc Cộng đồng của Quizlet được khuyến khích báo cáo các tài liệu đó tới Quizlet sử dụng chức năng báo cáo có sẵn trên Dịch vụ.
 13. Nội dung được đăng tải trên các trang web Chúng tôi không xem xét, và không thể xem xét, tất cả các nội dung, bao gồm phần mềm máy tính, khả dụng thông qua các trang web mà Quizlet liên kết, và liên kết đến Quizlet. Quizlet không có bất kỳ quyền kiểm soát những trang web hay website của bên thứ ba, và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng đó của bạn. Bằng việc nhấp vào website hoặc trang web của bên thứ ba, Quizlet không đại diện hay ngụ ý rằng nó xác nhận cho website hay trang web đó. Bạn chịu trách nhiệm cho việc đề phòng cần thiết để bảo vệ mình và các hệ thống máy tính của bạn khỏi virus, sâu, trojan, và các tư liệu độc hại hoặc phá hoại khác. Quizlet từ chối bất cứ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bạn sử dụng các trang web hoặc web của bên thứ ba.
 14. Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA. Quizlet tôn trọng quyền tài sản trí tuệ của những người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết bởi Quizlet xâm phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích nên thông báo Quizlet theo Chính sách về Luật Bảo vệ quyền tác giả trong thời đại Kỹ thuật số của Quizlet ("DMCA"). Quizlet sẽ hồi đáp tất cả các thông báo như vậy, kể cả bằng cách loại bỏ các nội dung vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến các nội dung vi phạm, theo yêu cầu hoặc theo cách phù hợp. Trong trường hợp của một người truy cập có thể xâm phạm, một hoặc nhiều lần, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Quizlet hoặc những người khác, Quizlet có thể, trong toàn quyền quyết định của mình, chấm dứt hoặc từ chối quyền truy cập đến, hoặc sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Quizlet sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp một khoản tiền hoàn lại hoặc bất kỳ khoản tiền nào đã được người dùng thanh toán từ trước cho Quizlet.
 15. Thương hiệu. Quizlet, Quizlet, Quizlet.com, biểu tượng Quizlet, và mọi thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng trong việc kết nối với Quizlet hoặc Dịch vụ là thương hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký của Quizlet hoặc người cấp phép của Quizlet. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ có thể là thương hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ không cung cấp quyền hoặc giấy phép để tái sản xuất hoặc sử dụng Quizlet hoặc bất kỳ thương hiệu của bên thứ ba nào khác. Các tệp âm thanh và phần mềm không được bán hoặc tái phân phối, hoặc được cung cấp như dịch vụ cho bên khác.
  Các phần của bản quyền nội dung âm thanh Công ty TNHH Voiceware. 2001 and NeoSpeech, Inc., 2002, 2007.
  Các phần của nội dung âm thanh được hỗ trợ bởi Loquendo TTS.
 16. Những thay đổi đối với Dịch vụ và Điều khoản. Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả nội dung có sẵn, sản phẩm và tính năng thành viên, và mọi chính sách của Quizlet, và những Điều khoản Dịch vụ này có thể thay đổi theo quyền toàn quyền quyết định của Quizlet mà không cần thông báo. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới những mục ảnh hưởng tới Điều khoản Dịch vụ, và vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra lại Điều khoản Dịch vụ.
 17. GIỚI HẠN ĐẢM BẢO CỦA QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA QUIZLET. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG KHÁC, TOÀN BỘ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI HOẶC CÓ SẴN TRONG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", VÀ QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM, DÙ LÀ DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TẢI XUỐNG TỪ, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA, DỊCH VỤ THUỘC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN VÀ BẠN CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO, VÀ QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN, DO HẬU QUẢ TỪ VIỆC TẢI XUỐNG NỘI DUNG ĐÓ HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, VÌ VẬY MỘT SỐ TRONG NHỮNG ĐIỀU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.
 18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG KHÁC, QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH NÀO, BẤT KỂ CƠ SỞ HOẶC TÍNH CHẤT CỦA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG DO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU HOẶC KHÁC, NGAY CẢ KHI QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỨC ĐỀN BÙ ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ MỌI KHIẾU NẠI CỦA BẠN ĐỐI VỚI QUIZLET, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, HOẶC CỦA BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN THỰC TRẢ CHO QUIZLET TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 12 THÁNG TRƯỚC NGÀY YÊU CẦU BỒI THƯỜNG. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NHẤT ĐỊNH, VÌ VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG PHẦN NÀY, MỤC 10, THỂ HIỆN PHÂN BỔ RỦI RO HỢP LÝ.
 19. Tranh chấp với Quizlet. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Quizlet phát sinh từ hoặc có liên quan tới những Điều khoản Dịch vụ hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, những nguyên tắc dưới đây sẽ được áp dụng.VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY–NÓ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐÁNG KỂ TỚI QUYỀN LỢI PHÁP LÝ CỦA BẠN, BAO GỒM QUYỀN ĐỆ TRÌNH MỘT ĐƠN KIỆN LÊN TÒA ÁN VÀ YÊU CẦU MỘT BUỔI ĐIỀU TRẦN KHIẾU NẠI CỦA BẠN.
  1. Trọng tài ràng buộc: Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan tới những Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết tại trọng tài ràng buộc, được thực hiện bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và theo Quy định Trọng tài Thương mại. Trách nhiệm thanh toán phí đệ trình, phí hành chính, hoặc phí trọng tài sẽ chỉ được quy định trong các quy tắc AAA. Trong phạm vi được cho phép theo quy tắc AAA, trọng tài có thể tính phần thanh toán tiền chi phí, phí và lệ phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, cho bên thắng kiện. Quyết định được đưa ra bởi trọng tài sẽ mang tính chung thẩm và ràng buộc và có thể được coi là một bản án của bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Bạn hiểu rằng không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong trọng tài, và các quyền tố tụng khác như điều tra và kháng cáo cũng không có sẵn đối với trọng tài. BẠN VÀ QUIZLET HIỂU VÀ TỰ NGUYỆN ĐỒNG Ý TỪ BỎ CÁC QUYỀN LIÊN QUAN TỚI XÉT XỬ CỦA THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN VÀ ĐƯA ĐIỀU TRẦN VỤ VIỆC CỦA BẠN ĐẾN TÒA ÁN.
  2. Tranh chấp sẽ được giải quyết trên cơ sở cá nhân: BẠN VÀ QUIZLET HIỂU VÀ TỰ NGUYỆN ĐỒNG Ý TỪ BỎ CÁC QUYỀN ĐỂ ĐƯA RA HOẶC THAM GIA MỘT HOẠT ĐỘNG HOẶC TRỌNG TÀI CÓ TÍNH ĐẠI DIỆN, THỐNG NHẤT HOẶC TẬP THỂ . Bất kể điều khoản này, mỗi bên có thể tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ bắt buộc hoặc công bằng khác tại tòa án có thẩm quyền ở Hạt San Francisco để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bên đang chờ trọng tài giải quyết.
 20. Luật điều chỉnh. Quizlet nằm tại California, với trụ sở ở San Francisco. Ngoại trừ phạm vi luật pháp hiện hành quy định khác, những Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sẽ được điều chỉnh theo luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ các xung đột pháp luật, bất kể bạn đang ở đâu trên thế giới.
 21. Địa điểm. Mọi tranh chấp liên quan tới Trọng tài ràng buộc sẽ diễn ra tại Hạt San Francisco, California. Đối với bất kỳ hành động pháp lý nào khác có thể phát sinh giữa bạn và Quizlet, hoặc điều khoản Trọng tài ràng buộc của chúng tôi không được áp dụng, cả bạn và Quizlet đồng ý đệ trình đến địa điểm và khu vực thẩm quyền cá nhân của tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Hạt San Francisco, California.
 22. Đại diện chung và bảo hành. Bạn đại diện và đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ phù hợp với Chính sách Bảo mật của Quizlet, với các Điều khoản Dịch vụ này, với bất kỳ luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật pháp hoặc quy định địa phương nào ở nước bạn, tiểu bang, thành phố hoặc khu vực khác của chính phủ liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung có thể chấp nhận được và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật được gửi đi từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn sinh sống và với bất kỳ chính sách hoặc điều khoản và điều kiện áp dụng nào khác .
 23. Bồi thường. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Quizlet, nhà thầu, và người cấp phép, và các giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại lý tương ứng của họ được miễn trừ trách nhiệm từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm về đại diện hoặc bảo hành có trong các Điều khoản Dịch vụ này.
 24. Điều khoản khác. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Quizlet, nhà thầu, bên cấp phép, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của Quizlet được miễn trừ trách nhiệm trước bất kỳ và mọi khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm về việc thể hiện hoặc đảm bảo có trong các Điều khoản Dịch vụ này.
 25. Hiệu lực. Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này được coi là không hợp lệ và không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh mục đích ban đầu của người soạn thảo, và những phần còn lại vẫn có hiệu lực đầy đủ.
 26. Không từ bỏ quyền. Sự miễn trừ bởi một trong hai bên đối với một điều khoản hoặc điều kiện bất kỳ trong Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không miễn trừ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó.
 27. Chỉ định. Bạn có thể chỉ định quyền của mình theo những Điều khoản Dịch vụ này cho bất kỳ bên nào đồng ý chấp thuận, và đồng ý bị ràng buộc bởi, điều khoản của nó. Quizlet có thể chỉ định quyền của mình theo những Điều khoản Dịch vụ này mà không có bất kỳ điều kiện gì. Những Điều khoản Dịch vụ này sẽ mang tính ràng buộc và có lợi cho các bên, người thừa kế và người được ủy quyền của họ.
 28. Áp dụng Điều khoản. Những Điều khoản này sẽ tiếp tục được áp dụng, thậm chí sau khi bạn đã đóng tài khoản hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ.