Lịch sử Việt Nam

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?
Click the card to flip 👆
1 / 24
Terms in this set (24)
Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?
Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.
Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đầu tranh tự giác?
Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (tháng 8 - 1925).
Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười"?
Khi đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hoá như thế nào?
Tư sản dân tộc và tư sản mại bản
Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc, dân chủ chống Pháp và thế lực phản động tay sai?
Tiểu địa chủ
Sự kiện nào thể hiện "Tư tưởng cách mạng tháng 10 Nga đã tấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam"
Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925)
Điểm khác nhau cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong phong trào dân tộc, dân chủ là
sớm tiếp thu tư tưởng Mác- Lênin.
Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra vào ngày tháng năm nào?
27/9/1940
Tại Đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản diễn ra ở Matxvơva (Liên Xô), đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự?
Lê Hồng Phong
Cuộc khởi nghĩa nào đã nổ ra ngày 23/11/1940?
Khởi nghĩa Nam Kì
Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta, nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và chính quyền giành được. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định niềm tin của dân tộc, đó là nội dung của văn kiện nào?Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 - 12 - 1946).Các "đại đội độc lập", "trung đội vũ trang tuyên truyền" ra đời và hoạt động trong thời gian nào ?Những năm 1948 - 1949.Điền các địa danh trong chiến dịch Việt Bắc vào chỗ trồng trong câu sau đây: "Trên sông Lô, quân và dân ta phục kích tại..............."Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe Lau.Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:Đảng Lao động Việt Nam.Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới?Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mấtViên tướng duy nhất vừa nắm quyền Tổng chỉ huý quân đội vừa là Cao ủy Pháp tại Đông Dương là ai?Đờ-Lát đơ Tát-xi-nhi.Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng khởi" là gì?Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm..Cuộc hành quân mang tên "ánh sáng sao" nhằm thí điểm cho chiến lược chiến tranh nào của Mỹ?C. Chiến tranh cục bộ.Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước, về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạnđất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.Điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là:Độc lập và thống nhấtNền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới của Đảng năm 1986?Chính trị.Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) là :không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn.Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Đại hội Đảng : "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới ... , tiếp tục phát triển nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần".Toàn diện và đồng bộ.Nội dung đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:thay đổi toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.