Try the fastest way to create flashcards

ADVANCE PODCAST 4 - LEARN VIETNAMESE WITH SVFF

Get a hint
cử chỉ
Click the card to flip 👆
1 / 61
1 / 61
Terms in this set (61)
gần gũi
tùy theo
độ thân mật
bắt tay
lịch sự
văn minh
coi trọng
thứ bậc
phức tạp
mối quan hệ
sự thẳng thắn
vấn đề
quá trình
chú ý