Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Hoá học

Khi nhiệt phân Fe(OH)2 trong điều kiện KHÔNG có không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn
Click the card to flip 👆
1 / 22
1 / 22
Terms in this set (22)
Khi nhiệt phân Fe(OH)2 trong điều kiện KHÔNG có không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn
Ở nhiệt độ thường kim loại sắt và ứng được với dung dịch nào sau đây
Lượng dư chất nào sau đây không thể Ôxy hóa Fe thành Fe3+ Kể cả khi ở nhiệt độ cao
X là một hợp chất của sắt tác dụng với HNO3 đặc nóng nhưng không xảy ra phản ứng Ôxi hóa khử
có dung dịch sắt(II) sunfat lẫn tạp chất đồng sunfat để thu được dung dịch sắt đây vào dung dịch trên