Try the fastest way to create flashcards

ADVANCED PODCAST #12: Top 6 điều bình thường ở Việt Nam nhưng kì lạ ở nước ngoài

Get a hint
kỳ lạ, kỳ quặc
Click the card to flip 👆
1 / 27
1 / 27