Try the fastest way to create flashcards

Advanced podcast 16

5.0 (1 review)
Get a hint
Từ Vựng
Click the card to flip 👆
1 / 47
1 / 47
Terms in this set (47)
Từ Vựng
đăng
chỉ số
mức
trung gian
liên hệ
kết nối
phù hợp
nhanh chóng
dễ dàng
sự phổ biến
ứng dụng