Try the fastest way to create flashcards

BEGINNERS PODCAST 023: ĐỒ VẬT TRONG NHÀ BẾP THINGS IN THE KITCHEN (Mr.Phi)

Get a hint
mua
Click the card to flip 👆
1 / 26
1 / 26
Terms in this set (26)
nguy hiểm
Anh cũng nghĩ vậy
Với lại,
thứ
cần
thiếu
lên danh sách
rồi
Em thấy sao?
bếp điện