Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Định nghĩa về con người: "Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội." là của:
a. Các Mác
b. Lão Tử
c. Phật giáo
d. B.Franhklin
Click the card to flip 👆
1 / 395
1 / 395
Terms in this set (395)
Định nghĩa về con người: "Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội." là của:
a. Các Mác
b. Lão Tử
c. Phật giáo
d. B.Franhklin
A
Theo giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam (Trần Quốc Vượng chủ biên), cấu trúc của văn hóa bao gồm các thành tố là:
a. Văn hóa sản xuất, văn hóa sinh hoạt, văn hóa vũ trang.
b. Văn hóa sinh hoạt. văn hóa vũ trang, văn hóa nhận thức.
c. Văn hóa sản xuất, văn hóa vũ trang, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
d. Văn hóa sản xuất, văn hóa sinh hoạt, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên.
A
Trong văn hóa sản xuất của người Việt, đơn vị sản xuất cơ bản là:
a. Cá nhân
b. Làng
c. Xã hội
d. Gia đình nhỏ
D
Lương thực hàng ngày của người Việt cổ là gì?
a. Ăn gạo tẻ
b. Ăn gạo nếp và gạo tẻ nhưng ưu thế thuộc về gạo nếp
c. Ăn gạo nếp
d. Ăn gạo nếp và gạo tẻ nhưng ưu thế thuộc về gạo tẻ
D
Đặc trưng nổi bật trong nghệ thuật chiến đấu của người Việt cổ là gì?
a. Thạo thủy chiến
b. Dùng dân binh hỗ trợ quân binh
c. Thạo thủy chiến, dùng dân binh hỗ trợ quân binh
d. Thạo thủy chiến, dùng quân binh hỗ trợ dân binh
C