Part 2

Term
1 / 46
budget
Click the card to flip 👆
Terms in this set (46)
(n) ngân sách, ngân quỹ
eg: If the development group doesn't cut back expenses, they'll be over the _____.
n. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm
n. /kə'miti/ ủy ban
(adj) tận tụy, tận tâm
ứng viên
tiến hành
tư vấn viên
(n) ứng cử viên, người dự tuyển
eg: The recruiter will interview all _____s for the position.
n. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
nhân viên lễ tân
Spreadsheetn. bảng tính (trong máy tính)maintenancebảo trìpieBánh nướngmemobản ghi nhớcustormer satisfactionSự hài lòng của khách hàngshiftca làm việcManufacturing(n) sự sản xuất, sự chế tạographđồ thị, biểu đồnet profitlợi nhuận ròngprojectorn. máy chiếua couple ofmột vàiwarranty(n.) /ˈwɔːrənti/ Phiếu bảo hành My new laptop comes with a 24-month warranty.expire(v) hết hạn eg: The warranty protection on this product will _____ on year after the date of purchase.solar-powereddùng năng lượng mặt trời (adj)inspect(v) kiểm tra, thanh tra, theo dõi eg: A quality control agent who does not _____ every product carefully can ruin his company's reputation.spare(adj., n) thừa thãi, dự trữ, rộng rãi; đồ dự trữ, đồ dự phòngrental contracthợp đồng cho thuêsplit intochia thànhWhat's the best way toCách tốt nhất đểtrade showhội chợ thương mạicost estimateBảng tính giárenovation/ˌrenəˈveɪʃən/ n sửa chữa, đổi mới The museum is closed for renovation.internthực tập sinhExpense reportbáo cáo chi tiêugenerous donationỦng hộ hào phóng , quyên gópvasebình hoaDock = pier = harbourBến tàu , bến cảngoverlookNhìn ra, hướng rapavelát (đường, sàn)shoveling snowxúc dọn tuyếtdigging a holeĐào hốassist = help(v) giúp đỡ, trợ giúp eg: Bonnie hired a secretary to _____ her with the many details of the event.balconyban côngarrangedđã sắp xếpwheelbarrowXe rùa, xe cút kíthosevòi nước,ống nước