Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Công thực ở pacific

Get a hint
excitement
Click the card to flip 👆
1 / 42
1 / 42
Terms in this set (42)
(n) sự kích thích, sự kích động
có hiệu quả
thành công
có lợi, thuận lợi
chú ý