Try the fastest way to create flashcards

Công thức pacific

Get a hint
Conclusion
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
sự kết thúc, sự kết luận, phần kết luận
hơn nữa
tiêu thụ
làm giảm đi
kiên nhẫn
can đảm, dũng cảm
không thể ngừng
=should (nên)
nghỉ hưu
người bản xứ