LÍ ÔN TẬP Phần 1

Đơn vị của động lượng bằng
Click the card to flip 👆
1 / 32
Terms in this set (32)
Đơn vị của động lượng bằng
N.s.
Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?
Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
Chọn câu phát biểu sai?
Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương
Chọn câu phát biểu đúng nhất?
Véc tơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn.
Véc tơ động lượng là véc tơ.
cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.
Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.
Phát biểu nào sau đây sai?
Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi.
Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp
Hệ cô lập
Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc . Ta có hệ thức
. m1.v1 = (m1 + m2) .v2
. Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào bức tường và bật trở lại với cùng một vận tốc. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng ban đầu đến đập vào tường. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là
- 2mv.
Hai vật có khối lượng m1 = 2m2, chuyển động với vận tốc có độ lớn v1 = 2v2. Động lượng của hai vật có quan hệp1 = 4p2.Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10-2N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là. 3.10-2kgm/s.Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn làdenta p = 100 kg.m/s.Người ta ném một quả bóng khối lượng 500g cho nó chuyển động với vận tốc 20 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng là10 N.sMột vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ thay đổi động lượng của nó là4,9 kg.m/s.Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 10m/s2.10 kg.m/s.Đơn vị không phải đơn vị của công suất làJ.sĐơn vị của công trong hệ SI làJ.Đơn vị của công suấtW.Khi lực F cùng chiều với độ dời s thì:công A> 0.Công suất là đại lượng đo bằngcông sinh ra trong một đơn vị thời gian.Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?Kilôoat giờ (kWh).Ki lô óat giờ là đơn vị củaCôngCông thức tính công tổng quát của một lực là. A = F.s.cosa.Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g=10m/s2. Công suất trung bình của lực kéo bằng. 5W.Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là104N.Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét làA = 750 J.Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng S = 6m là260 J.Một lực F = 20 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng S=10m là173,2 J.Một lực F = 20 N tạo với phương ngang một góc α=60o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng S=10m là100 J.Một lực F = 200 N tạo với phương ngang một góc α=60o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng S=1km là100000 J.Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5. 104N, thực hiện công là 15.107J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường3000m.