Chương 2 - Đúng sai

Vai trò của Incoterms:
Là bộ quy tắc nhằm hệ thống hóa tập quán thương mại
Là ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế
Đẩy nhanh tốc độ đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương
Là cơ sở xác định giá cả hàng hóa mua bán
Là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp nếu có giữa người mua và người bán.
Click the card to flip 👆
1 / 44
Terms in this set (44)
Vai trò của Incoterms:
Là bộ quy tắc nhằm hệ thống hóa tập quán thương mại
Là ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế
Đẩy nhanh tốc độ đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương
Là cơ sở xác định giá cả hàng hóa mua bán
Là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp nếu có giữa người mua và người bán.
Quy trình xuất nhập khẩu
Người nhập khẩu - Công ty vận tải, công ty giao nhận - Vận tải chính - hải quan nước nhập khẩu - Người xuất khẩu
Quy trình xuất nhập khẩu
Người xuất khẩu - Công ty vận tải, công ty giao nhận - Vận tải chính - hải quan nước nhập khẩu - Người nhập khẩu
Người bán thực hiện chi phí tối thiểu là EXW
EXW: người mua chịu chi phí tối thiểu
EXW: người mua chịu chi phí tối đa
EXW: người mua chịu chi phí và rủi ro khi nhận hàng
FCA: Sử dụng cho mọi phương tiện trong đó có cảng
FCA: Người mua chịu chi phí bốc hàng bỏ lên phương tiện vận tải
FCA: Người bán chịu chi phí bốc hàng bỏ lên phương tiện vận tải
FCA, rủi ro được chuyển giao khi hàng được đặt lên mạn tàuFALSEFCA, rủi ro được chuyển giao khi hàng được đặt lên mạn tàuFCA, rủi ro được chuyển giao khi hàng được đặt lên phương tiện vận tải đầu tiênTRUEFCA - Giao tại cơ sở người bán thì chi phí đóng gói thuộc vệ người bán.TRUEFCA - Giao tại cơ sở người bán thì chi phí đóng gói thuộc vệ người bán.TRUEFCA - Giao tại cơ sở người bán thì chi phí *bốc hàng lên PTVT tại kho NB* thuộc về người mua.FALSEFCA - Giao tại cơ sở người bán thì chi phí *bốc hàng lên PTVT tại kho NB* thuộc về người bán.TRUEFCA - Giao tại cơ sở người bán thì chi phí *vận tải nội địa tại nước người bán* thuộc về người bán.FALSEFCA - *Giao tại cơ sở người bán* thì chi phí *vận tải nội địa tại nước người bán* thuộc về người mua.TRUEFCA - *Giao tại một địa điểm khác* thì chi phí *vận tải nội địa tại nước người bán* thuộc về người bán.TRUEDù là giao ở cơ sở người bán hay một địa điểm khác thì chi phí đóng gói và bốc hàng lên PTVT tại kho NB đều thuộc về *Người bán*TRUEDù là giao ở cơ sở người bán hay một địa điểm khác thì chi phí vận tải nội địa tại nước NB đều thuộc về *Người bán*FALSEChi phí vận tải nội địa tại nước NB và rủi ro khi *giao tịa cơ sở người bán* thuộc về Người muaTRUEChi phí vận tải nội địa tại nước XK và rủi ro khi *giao tại một địa điểm khác* thuộc về Người bán.TRUE(FAS - Free along ship) Người muacó nghĩa vụ đưa hàng ra cảng, đặt dọc mạn tàu do người mua thuê và chỉ định Làm thủ tục XK, nộp thuế và lệ phí XK Giao cho người mua các chứng từ có liên quan đến lô hàngFALSE(FAS - Free along ship) Người bán có nghĩa vụ đưa hàng ra cảng, đặt dọc mạn tàu do người mua thuê và chỉ định Làm thủ tục XK, nộp thuế và lệ phí XK Giao cho người mua các chứng từ có liên quan đến lô hàngTRUE(FAS - Free along ship) Người bán chịu phí đến khi hàng đã an toàn trên tàu ở cảng bốc hàng (cảng đi).FALSE(FAS - Free along ship) Người bán chịu phí đến khi hàng đặt dọc mạn tàuTRUE(FAS - Free along ship) Rủi ro chuyển giao: hàng đặt dưới quyền định đoạt của NM tại cảng bốc hàng (cảng đi)TRUE(FAS - Free along ship) Rủi ro chuyển giao: hàng đặt dưới quyền định đoạt của NM tại cảng đến.FALSECông nhân dở hư hàng khi dở hàng xuống khỏi PTVT và tại cảng thì chi phí người bán chịu FCAFALSECông nhân dở hư hàng khi dở hàng xuống khỏi PTVT và tại cảng thì chi phí người mua chịu FCATRUEFOB - Free On Board Cước vận tải chính: Người bánFALSEFOB - Free On Board Cước vận tải chính: Người muaTRUEFOB - Free On Board Người bán giao hàng cho người dở do người bánchỉ địnhFALSEFOB - Free On Board Người bán giao hàng cho người dở do người mua chỉ địnhTRUEFOB - Free On Board Thông quan xuất khẩu: Người muaFALSEFOB - Free On Board Thông quan xuất khẩu: Người bánTRUEFOB - người mua thuê tàu và giao lên tàu đóFALSEFOB - Người bán giao hàng lên tàu do người mua chỉ địnhTRUEFOB: Người bán: Giao hàng lên tàu do người mua chỉ định Làm thủ tục XK Giao chứng từ giao hàng cho NM NM nộp phí XK + Thuế XKFALSEFOB: Người bán: Giao hàng lên tàu do người mua chỉ định Làm thủ tục XK + nộp phí XK + Thuế Giao chứng từ giao hàng cho NMTRUEFOB - Chi phí của NB: Người bán trả phí bôc hàng lên tàu và chi phí dỡ hàng nếu chi phí này nằm trong chi phí vận tải chínhFALSEFOB - Chi phí của NB trả đến khi Hàng hóa được an toàn trên tàuTRUE