Try the fastest way to create flashcards

Topic: positive and negative effects of advertising

Get a hint
a subject of debate
Click the card to flip 👆
1 / 25
1 / 25
Terms in this set (25)
một vấn đề gây tranh luận
bào chữa, ủng hộ
cho rằng, dám chắc rằng
mang lại hậu quả xã hội tiêu cực
giảm thiểu tác động bất lợi
tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế
khuôn mẫu có hại
đóng vai trò xúc tác cho sự phát triển kinh tế
chi tiêu của người tiêu dùng
tăng thu thuế
quảng cáo không được quản lý
hình ảnh về vẻ đẹp được chỉnh sửa và lý tưởng hóa
tạo ra những so sánh bất lợi
duy trì, làm dai dẳng
cảm thấy thiếu sót