Try the fastest way to create flashcards

Topic: students making comments or criticism of teachers | Essay type: both views

Get a hint
a subject of ongoing debate
Click the card to flip 👆
1 / 24
1 / 24
Terms in this set (24)
một chủ đề đang tranh luận
phản hồi lịch sự và xây dựng
thúc đẩy sự bình đẳng trong giáo dục
cải thiện kết quả học tập
tích cực tìm hiểu thông tin
điều chỉnh phương pháp giảng dạy một cách phù hợp
ưu tiên ý kiến của học sinh
phê phán gây rối
nhấn mạnh hành vi lịch sự
duy trì kỷ luật trong lớp hiệu quả
đưa ra phản hồi mang tính xây dựng
tạo môi trường lớp học hài hòa
lời chỉ trích không được kiểm soát
chỉ trích mà không có hướng dẫn và giám sát thích hợp
làm suy yếu quyền lực của giáo viên