Try the fastest way to create flashcards

Topic: learning languages. Question type: Agree or disagree.

Get a hint
fundamental for effective communication
Click the card to flip 👆
1 / 18
1 / 18
Terms in this set (18)
nền tảng cơ bản cho giao tiếp hiệu quả
mục tiêu cá nhân của người học
sự học ngôn ngữ
nền tảng cho giao tiếp hiệu quả
chăm chỉ lắng nghe người bản xứ
người dùng thành thạo ngôn ngữ
cải thiện khả năng hiểu
áp dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp
sử dụng ngôn ngữ trôi chảy một cách tự nhiên
nói trước đọc và viết
lắng nghe liên tục và tương tác nói
chuẩn mực văn hóa
ưu tiên giao tiếp bằng lời
Sự lưu loát trong giao tiếp bằng lời
được ưu tiên