Try the fastest way to create flashcards

Topic: using social media | Question type: advantages outweigh disadvantages

Get a hint
become an indispensable aspect of
Click the card to flip 👆
1 / 17
1 / 17
Terms in this set (17)
trở thành một khía cạnh không thể thiếu của
cải thiện giao tiếp và phát triển tương tác xã hội
vượt qua các rào cản địa lý
thúc đẩy tính hòa nhập
tạo điều kiện cho việc lan truyền tin tức nhanh chóng
thúc đẩy sự trao đổi tri thức sôi động
lan truyền thông tin quan trọng
phản hồi kịp thời và hiệu quả đối với các tình huống khẩn cấp
quá tải thông tin và thông tin sai lệch
dễ dàng chia sẻ thông tin chưa được xác minh
phân biệt sự thật và hư cấu
lựa chọn và đánh giá các nguồn thông tin dựa trên tư duy phê phán
những người dùng khôn ngoan
lọc bỏ thông tin không đáng tin cậy
gia tăng mức độ lo lắng và trầm cảm