Try the fastest way to create flashcards

Topic: spend time away from families | Question type: causes - effects

Get a hint
becoming distant from their families
Click the card to flip 👆
1 / 22
1 / 22
Terms in this set (22)
trở nên xa cách với gia đình
những tiến bộ công nghệ
việc làm từ xa được ứng dụng rộng rãi
sự xa cách giữa cá nhân và gia đình
quyền tự do làm việc từ bất kỳ địa điểm nào
trở thành một xu hướng phổ biến
chuyển đến nước ngoài làm việc
để lại gia đình của họ
sự thiếu vắng hỗ trợ từ gia đình
dành ít thời gian với gia đình
dễ bị tổn thương hơn
cảm xúc bị cắt đứt
chia cách với gia đình trong thời gian dài
khoảng cách vật lý
trải qua những mối quan hệ căng thẳng