Try the fastest way to create flashcards

Topic: ban dangerous sports | Both views and give your opinion

Get a hint
spark debate over
Click the card to flip 👆
1 / 26
1 / 26
Terms in this set (26)
gây ra tranh cãi về
áp đặt lệnh cấm
kiểm soát các môn thể thao nguy hiểm
cấm hoàn toàn
những mối lo hiển hiện về vấn đề an toàn
những rủi ro vốn có và nguy cơ chấn thương tiềm tàng
tạo ra những nguy hiểm sức khỏe đáng kể cho
sự đưa tin về các tai nạn trên báo chí
áp lực từ công chúng để áp đặt lệnh cấm hoàn toàn
đẩy vào hoạt động ngầm
sự leo thang nguy cơ
một lệnh cấm tuyệt đối
một hướng tiếp cận thực tế
tập trung vào quy định toàn diện và giao thức an toàn
giảm thiểu nguy hiểm